Kalendarium wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

21 sierpnia 2004 r. - wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; utrata mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej.


1 stycznia 2005 r. - wejście w życie art. 10 i art. 103 - 110 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczących pisemnej interpretacji właściwego organu co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów oraz dotyczących mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców; utrata mocy obowiązującej przez art. 53 - 56 ustawy Prawo działalności gospodarczej, dotyczące małych i średnich przedsiębiorców.


1 stycznia 2007 r. - wejście w życie art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczącego identyfikacji przedsiębiorców w poszczególnych urzędowych rejestrach na podstawie numeru NIP oraz art. 23 - 45 tej ustawy, dotyczących zasad prowadzenia Ewidencji Działalności Gospodarczej; utrata mocy obowiązującej przez art. 7 - 7i ustawy Prawo działalności gospodarczej, dotyczące starych zasad prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.


21 sierpnia 2004r. - wejście w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (wyjątki poniżej).


1 stycznia 2005 r. - wejście w życie art. 27 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zmieniającego art. 14 - 14c ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczące pisemnej interpretacji przepisów podatkowych dokonywanej przez organy podatkowe.


1 stycznia 2005 r. - wejście w życie przepisu art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej stanowiącego, iż wykonywanie funkcji lekarza koordynatora medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152), na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest równoznaczne z indywidualną praktyką lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktyką lekarską.


Obowiązki rejestracyjne


21 luty 2005 r. (6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) - upływa termin złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy na podstawie Prawa działalności gospodarczej nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do tej ewidencji; obejmuje to przede wszystkim osoby prowadzące w sposób zorganizowany i ciągły działalność zawodową, która na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy nie była zaliczana do działalności gospodarczej (np. osoba wykonująca zawód architekta, nie działająca w formie przedsiębiorstwa, ale np. wykonująca zlecenia innych architektów, nie będąc przez nich zatrudniona) oraz osoby wykonujące zawód notariusza, biegłego rewidenta, osoby świadczące pomoc prawną, lekarze prowadzący indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę albo grupową praktykę lekarską oraz komornicy.


21 luty 2005 r. (6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) - upływa termin w ciągu którego organ ewidencyjny wzywa każdego z małżonków, którzy są wpisani do ewidencji pod wspólnym numerem ewidencyjnym, do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu. We wniosku należy podać, w szczególności, który z małżonków będzie wpisany w ewidencji pod dotychczasowym numerem. Organ ewidencyjny dokonuje, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wpisu drugiego z małżonków pod nowym numerem ewidencyjnym, uwzględniając faktyczną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wniosek o zmianę wspólnego wpisu jest zwolniony z opłat.


31 grudnia 2005 r. - wykreślenie wspólnego wpisu małżonków z ewidencji działalności gospodarczej w sytuacji, gdy nie zostanie złożony do tego dnia wniosek o zmianę wspólnego wpisu.


1 stycznia 2005 r. - 31 maja 2006 r. - termin, w ciągu którego podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek uzupełnić wpis o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), stanowiącego uzupełnienie wpisu w Rejestrze, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


1 stycznia 2007 r. - termin, w ciągu którego właściwe organy statystyki publicznej mają obowiązek uzupełnić z urzędu wpis o numer identyfikacji podatkowej (NIP) w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.


1 stycznia 2007 r. - wejście w życie art. 15 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, zmieniającego art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, który przewiduje możliwość złożenia wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego do urzędu skarbowego; wejście w życie art. 23 pkt 1 - 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczącego zmiany art. 19 a, art. 34 i 38 oraz uchylenia art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przewidującego obowiązek przedsiębiorcy posługiwania się numerem NIP.


30 września 2007 r. - termin, do którego organy ewidencyjne mają obowiązek wpisać przedsiębiorców, wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 stycznia 2007 r., do ewidencji działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wpis następuje z urzędu, zatem nie jest konieczne składanie przez przedsiębiorców wpisanych do „starej” ewidencji działalności gospodarczej żadnego wniosku, jednakże organ ewidencyjny przed dokonaniem wpisu do ewidencji wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia danych, które są wymagane przez przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie nieuzupełnienia danych w terminie, organ ewidencyjny wydaje decyzję o wykreśleniu wpisu.


Podmioty zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych


Podmioty zagraniczne działające na postawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, wpisane do rejestru przedsiębiorców, korzystają z przysługujących im, na podstawie tej ustawy, ulg i zwolnień do czasu ich wyczerpania.


Przedstawicielstwa utworzone na podstawie ustawy z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 199 i z 1997 r. Nr 9, poz. 44) działają na zasadach dotychczasowych do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń.


Wpisy oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pozostają w mocy.


Koncesje, zezwolenia, licencje


Koncesje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy (21 sierpnia 2004 r.) zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone. W sprawach o udzielenie koncesji wszczętych i niezakończonych przed dniem 21 sierpnia 2004 r. stosuje się przepisy ustaw regulujących daną działalność w brzmieniu znowelizowanym, nadanym przez ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.


Zezwolenia, licencje i zgody na wykonywanie działalności gospodarczej udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy (21 sierpnia 2004 r.) zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone. Natomiast zezwolenia tracą ważność, jeżeli znowelizowane przepisy nie przewidują dla danego rodzaju działalności obowiązku uzyskania zezwolenia, bądź wpisu do działalności regulowanej. Jeżeli zaś dotychczasowe przepisy wymagały dla prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej uzyskania zezwolenia, zaś po nowelizacji wykonywanie tego rodzaju działalności podlega obowiązkowi wpisu do rejestru działalności regulowanej, przedsiębiorcy z urzędu wpisywani są do rejestru działalności regulowanej. Jeżeli zakres danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru działalności regulowanej jest szerszy od dotychczas wymaganego, organ prowadzący rejestr może wezwać przedsiębiorcę do ich uzupełnienia, w terminie 90 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli przedsiębiorca w terminie nie zastosuje się do wezwania, organ prowadzący rejestr jest obowiązany wydać decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.


Nie później niż do 1 grudnia 2004 r. organ prowadzący rejestr działalności regulowanej ma obowiązek wydać zaświadczenie o wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca z urzędu został wpisany do rejestru.

Działalność związana ze szkoleniem kierowców, diagnostów i instruktorów


Do dnia 21 sierpnia 2006 r. przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (21 sierpnia 2004 r.) wykonywali działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkolenia kandydatów na diagnostów lub prowadzących kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na instruktorów, są obowiązani dostosować swoją działalność do wymagań określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym w znowelizowanym brzmieniu.


Do dnia 21 sierpnia 2007 r. przedsiębiorcy, którzy w dniu 21 sierpnia 2004 r. wykonywali na podstawie dotychczas wydanych zezwoleń działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia: ośrodków szkolenia kierowców oraz pracowni psychologicznych mają obowiązek dostosować swoją działalność do wymagań określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym w znowelizowanym brzmieniu. Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za równoważne z poświadczeniem wydawanym na podstawie zmienionych przepisów, nie dłużej jednak niż na okres na który zostały wydane.


Psychologowie, którzy w dniu 21 sierpnia 2004 r. posiadają ważny wpis do do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, uznaje się za spełniających wymagania określone według znowelizowanych przepisów. Podobnie uprawnienia diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność.

Działalność pocztowa


Do 31 grudnia 2004 r. operatorzy posiadający zezwolenie wydane do dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie ustawy - Prawo pocztowe, wezwani przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty, obowiązani są do złożenia oświadczenia o zakresie wykonywanej działalności pocztowej w rozumieniu znowelizowanego art. 6 Prawa pocztowego.


Postępowania w sprawie wydania zezwolenia, jego cofnięcia, ograniczenia zakresu lub obszaru oraz postępowania o wpis do rejestru operatorów pocztowych na podstawie zgłoszenia, a także w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia, wszczęte i niezakończone przed dniem 21 sierpnia 2004 r., umarza się.

Działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej


Do dnia 31 grudnia 2005 r. przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania przed dniem wejścia w życie ustawy, są obowiązani dostosować swoją formę prawną (działalność w tym zakresie można prowadzić wyłącznie w formie spółki kapitałowej) i uzyskać wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku nieuzyskania wpisu w w tym terminie, przedsiębiorcy obowiązani są zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej.


Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: