24.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Klastry przedsiębiorstw rodzinnych w projekcie

W Sejmie znalazł się projekt ustawy o klastrze przedsiębiorstw rodzinnych. Czym jest ów proponowany klaster? Celem projektu ustawy w zamierzeniu wnioskodawców jest stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach. Jest to nowy sposób włączania ułamkowych zasobów kapitału i pracy do obrotu gospodarczego (a tego jest na wsi najwięcej). Według projektodawców idea klastrów przedsiębiorstw rodzinnych ułatwi promowanie na terenach wiejskich zasad gospodarki opartej na wiedzy oraz może ułatwić lokowanie na tych terenach przedsiębiorstw wykorzystujących wysokie technologie. Projekt ustawy jest adresowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców prowadzących niewielkie, rodzinne firmy zlokalizowane przede wszystkim na obszarach wiejskich, do osób planujących podjęcie działalności gospodarczej na własne ryzyko i do tych, którzy jeszcze nie zaplanowali podjęcia działalności ze względu na istniejące - dla nich - bariery nie do pokonania. Przychody uczestników przedsięwzięcia w ramach klastra mają być opodatkowane na podstawie odrębnych przepisów, a tych przedstawiony projekt nie zmienia.

Porady prawne

Jakimi pojęciami posługuje się projekt?

Projekt posługuje się dwoma pojęciami zasługującymi na szczególną uwagę. Pierwszym z nich jest przedsiębiorstwo rodzinne, przez które rozumie się osobę fizyczną lub strony umowy spółki cywilnej zawiązanej przez członków rodziny, będące przedsiębiorcami w rozumieniu  o   swobodzie   działalności gospodarczej. Drugim, tytułowym i najistotniejszym w tym wypadku klaster przedsiębiorstw rodzinnych, przez który rozumieć należy podmiot o zmiennej liczbie uczestników, w którego skład wchodzi co najmniej trzech uczestników w tym, co najmniej jedno przedsiębiorstwo rodzinne zwane przedsiębiorcą, pozostałymi uczestnikami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, współpracujące ze sobą na obszarze gminy lub na obszarze gmin sąsiadujących, przy realizacji przedsięwzięć. A skoro tak, to projektodawca określił także, co należy rozumieć pod pojęciem przedsięwzięcie. W rozumieniu projektu jest to zorganizowane działanie zmierzające do określonego celu, w skończonym przedziale czasu, zgodnie z umową zawartą między przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami i rolnikami działającymi w ramach klastra przedsiębiorstw rodzinnych.

Jakie zasady obowiązywać będą uczestników klastra?

Po pierwsze nie można będzie uczestniczyć w więcej niż jednym klastrze w tym samym czasie. Podstawą działania klastra będzie umowa klastra. Klaster działać będzie w imieniu i na rzecz podmiotów tworzących klaster, jednak nie będzie zaciągać zobowiązań w imieniu podmiotów tworzących klaster, a zasady jego reprezentacji określać będzie wspomniana już umowa.

Projektodawca postanowił, iż klaster powstanie dopiero z chwilą podpisania umowy klastra przez wszystkie tworzące go podmioty. Jednocześnie z momentem podpisania umowy klaster uzyskuje zdolność prawną oraz może rozpocząć wykonywanie działalności, którą określa umowa klastra.

Jakie warunki powinna spełniać umowa klastra?

Najważniejszym warunkiem z punktu widzenia formy, w jakiej umowa klastra powinna być zawarta jest konieczność sporządzenia jej pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. Projekt ustala także co taka umowa powinna zawierać:

 1. wykaz podmiotów założycieli tworzących klaster,

 2. czas trwania umowy,

 3. zakres terytorialny działania,

 4. określenie   przedmiotu   wykonywanej   działalności,   zgodnie   z   Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

 5. szczegółowe zasady reprezentowania klastra,

 6. ustalenia dotyczące zakresu wspólnych rozliczeń,

 7. podstawowe zadania klastra oraz sposób i formy ich realizacji,

 8. sposób przyjmowania nowych podmiotów i zasady rezygnacji z uczestnictwa w klastrze,

 9. zasady prowadzenia rozliczeń pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład klastra, w tym ewentualne powierzenie prowadzenia rozliczeń podmiotowi zewnętrznemu,

 10. zasady inicjowania, realizacji i rozliczania przedsięwzięć,

 11. zasady wspólnego użytkowania mienia podmiotów wchodzących w skład klastra i sposoby jego rozliczania,

 12. sposób podejmowania decyzji wykraczających poza działanie określone w umowie przedsięwzięcia,

 13. zasady dokonywania zmian umowy,

 14. zasady likwidacji klastra,

 15. zasady rozstrzygania sporów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Wsłuchanie się w głos przedsiębiorców oraz firm rodzinnych i zrzeszających je organizacji, aby wspólnie wypracować rozwiązania prawne umożliwiające ochronę dorobku firm rodzinnych w przyszłości – to jeden z głównych celów konsultacji publicznych, jakie w (...)

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej (...)

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Coraz bliżej do wprowadzenia fundacji rodzinnej Rząd chce pomóc firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu. Będzie to możliwe dzięki przyjętej przez Radę Ministrów możliwości zakładania fundacji rodzinnych. Dzięki niej majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, (...)

Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych będzie łatwiejsza

Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych będzie łatwiejsza

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy mają zagwarantować, że w przypadku śmierci właściciela firmy, w mocy zostaną utrzymane kontrakty, (...)

O nowych rozwiązaniach podatkowych dla spółek komandytowych w Senacie

O nowych rozwiązaniach podatkowych dla spółek komandytowych w Senacie

Debata o nowych rozwiązaniach podatkowych dla spółek komandytowych „O sprawiedliwy system podatkowy – rozwiązania dla spółek komandytowych” to temat konferencji, która odbyła się on-line 23 listopada 2020 r. w Senacie. Debatę, w ramach senackich (...)

Jaki budżet na rok 2019?

Jaki budżet na rok 2019?

Rządowy projekt budżetu na rok 2019 już w Sejmie Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej. W projekcie budżetu na (...)

Zatory płatnicze do likwidacji

Zatory płatnicze do likwidacji

Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji prawa ws. ograniczenia zatorów płatniczych Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany (...)

Dziedziczenie działalności gospodarczej - Firma nie „umrze” ze śmiercią jej właściciela...

Dziedziczenie działalności gospodarczej - Firma nie „umrze” ze śmiercią jej właściciela...

Ponad 2 mln firm z szansą na płynną zmianę pokoleniową. Jest projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych Rozpoczął się proces konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o sukcesji dla firm. To kolejna ustawa z pakietu „100 zmian dla firm”, która (...)

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Konsultacje MRPiT w sprawie ustawy o fundacji rodzinnej

Wsłuchanie się w głos przedsiębiorców oraz firm rodzinnych i zrzeszających je organizacji, aby wspólnie wypracować rozwiązania prawne umożliwiające ochronę dorobku firm rodzinnych w przyszłości – to jeden z głównych celów konsultacji publicznych, jakie w (...)

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ruszają konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej (...)

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Coraz bliżej do wprowadzenia fundacji rodzinnej Rząd chce pomóc firmom rodzinnym kontynuować prowadzenie biznesu. Będzie to możliwe dzięki przyjętej przez Radę Ministrów możliwości zakładania fundacji rodzinnych. Dzięki niej majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, (...)

Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych będzie łatwiejsza

Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych będzie łatwiejsza

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy mają zagwarantować, że w przypadku śmierci właściciela firmy, w mocy zostaną utrzymane kontrakty, (...)

O nowych rozwiązaniach podatkowych dla spółek komandytowych w Senacie

O nowych rozwiązaniach podatkowych dla spółek komandytowych w Senacie

Debata o nowych rozwiązaniach podatkowych dla spółek komandytowych „O sprawiedliwy system podatkowy – rozwiązania dla spółek komandytowych” to temat konferencji, która odbyła się on-line 23 listopada 2020 r. w Senacie. Debatę, w ramach senackich (...)

Jaki budżet na rok 2019?

Jaki budżet na rok 2019?

Rządowy projekt budżetu na rok 2019 już w Sejmie Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej. W projekcie budżetu na (...)

Zatory płatnicze do likwidacji

Zatory płatnicze do likwidacji

Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji prawa ws. ograniczenia zatorów płatniczych Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany (...)

Dziedziczenie działalności gospodarczej - Firma nie „umrze” ze śmiercią jej właściciela...

Dziedziczenie działalności gospodarczej - Firma nie „umrze” ze śmiercią jej właściciela...

Ponad 2 mln firm z szansą na płynną zmianę pokoleniową. Jest projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych Rozpoczął się proces konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o sukcesji dla firm. To kolejna ustawa z pakietu „100 zmian dla firm”, która (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne