Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO

Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała nasz KPO. Wynegocjowaliśmy w Brukseli ponad 158,5 mld zł.

- "Środki z Krajowego Planu Odbudowy wzmocnią polską gospodarkę oraz przestawią ją na nowe tory. Fundusze zainwestujemy m.in. w zrównoważony rozwój, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Pozytywne skutki odczuje każdy obywatel" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- "Rok 2020 zmienił świat. Pandemia COVID-19 spowodowała spowolnienie gospodarek europejskich, znaczący kryzys w wielu branżach, a także zmianę stylu życia i pracy ogromnej liczby Europejczyków. Światowa gospodarka nie podniosła się jeszcze dobrze po skutkach pandemii, a już spadł na nią kolejny cios w postaci agresji Rosji na Ukrainę" – dodał minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Działania Komisji Europejskiej w kierunku łagodzenia skutków pandemii skoncentrowały się na wypracowaniu odpowiednich podstaw prawnych dla stworzenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego częścią Funduszu Odbudowy. Pieniądze zgromadzone w Funduszu mają pomóc państwom Unii Europejskiej przezwyciężyć kryzys, który dotknął je wszystkie, mimo, że w różnym stopniu. Każdy kraj UE opracował własny Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawierający konieczne do przeprowadzenia reformy i przewidywane do realizacji inwestycje.

- "Zaplanowane w KPO reformy oraz przedsięwzięcia pozwolą nam jeszcze lepiej stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu oraz korzystać z nowych technologii, w tym z rozwiązań cyfrowych. Środki z KPO mają także wzmocnić polską gospodarkę, zapewnić nowe inwestycje i miejsca pracy. Efekty wdrożenia KPO odczuje każdy obywatel" – dodał minister.

Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych:

 • odporność i konkurencyjność gospodarki,
 • zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 • transformacja cyfrowa,
 • efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
 • zielona, inteligentna mobilność.

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KPO realizuje zalecenia Rady UE dla Polski z 2019 i 2020 roku. Szczególnie nacisk został położony na zalecenia dotyczące konieczności transformacji ekologicznej i cyfrowej. Na projekty realizujące cele klimatyczne przeznaczymy 42,7% środków KPO, na przedsięwzięcia z obszaru transformacji cyfrowej - 20,85%.

Informacje na temat KPO można znaleźć w serwisie KPO www.kpo.gov.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl/kpo.

Porady prawne

KPO - inwestycje i reformy obejmą wszystkie dziedziny życia społecznego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie koordynować współpracę kilkunastu resortów w procesie wdrożenia 54 inwestycji i 48 reform w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

- "Efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy obywatel. Będą to inwestycje i reformy, które mają pomóc skutecznie stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu i umożliwią Polakom uczestnictwo w tworzeniu i korzystaniu z nowych technologii oraz rozwiązań cyfrowych – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

- "Zamknięcie negocjacji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy to sukces. Doszliśmy do porozumienia we wszystkich kwestiach, które były przedmiotem dyskusji z Komisją Europejską. Wczoraj kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Inwestycje i reformy, które będziemy realizować dzięki pieniądzom z KPO, wzmocnią polską gospodarkę, zwiększą jej produktywność i dadzą wysokiej jakości miejsca pracy" – podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Rok 2020 przyniósł duże zmiany w obrazie świata, w którym żyjemy. Pandemia COVID-19 spowodowała spowolnienie gospodarek europejskich, znaczący kryzys w wielu branżach, a także zmianę stylu życia i pracy ogromnej liczby Europejczyków. Działania Komisji Europejskiej w kierunku łagodzenia skutków pandemii skoncentrowały się na wypracowaniu odpowiednich podstaw prawnych dla stworzenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki w nim zgromadzone mają pomóc wszystkim unijnym państwom przezwyciężyć kryzys, który je w różnym stopniu dotknął. Każdy kraj UE opracował własny Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawierający konieczne do przeprowadzenia reformy i przewidywane do realizacji inwestycje.

Polska również przygotowała taki dokument. Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

KPO składa się z sześciu komponentów, w tym pięciu tematycznych:

 • A.    Odporność i konkurencyjność gospodarki
 • B.    Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
 • C.    Transformacja cyfrowa
 • D.    Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
 • E.    Zielona, inteligentna mobilność

i jednego instytucjonalnego:

 • F.    Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wsparcie w ramach KPO koncentruje się na interwencjach, które przyczyniać się będą do pobudzenia gospodarki, inwestycji, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. Realizowane będą działania skierowane do przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz innych podmiotów społeczno-gospodarczych. W każdym komponencie znajdą się także działania na rzecz spójności terytorialnej – w zależności od zidentyfikowanych problemów – adresowane do obszarów wiejskich, miast, czy też obszarów szczególnie doświadczonych skutkami pandemii, gdzie występuje kumulacja problemów społeczno-gospodarczych.

Będziemy kontynuować reformę prawa gospodarczego, aby dalej ograniczać obciążenia regulacyjne i administracyjne dla przedsiębiorców. Efektem przyjęcia tzw. tarczy prawnej będzie przyspieszenie wydawania decyzji oraz likwidacja barier utrudniających rozwój przedsiębiorczości. Tarcza prawna zmniejszy nadmierną biurokrację, ułatwi firmom inwestowanie, dywersyfikację działalności, będzie wspierać rozwój gospodarczy po pandemii.

KPO sfinansuje również nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych. Powstanie jeden spójny system tworzenia i wspierania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Reforma ta poprawi sytuację rodziców na rynku pracy.

Dzięki środkom z KPO będzie możliwa wymiana jeszcze większej liczby źródeł ciepła, które poprawią jakość powietrza, którym oddychamy.

Przy wsparciu Funduszu Odbudowy w ramach KPO przyłączymy do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s co najmniej 931 tys. gospodarstw domowych.

Będziemy wyrównywać cyfrowe nierówności w dostępie do edukacji. Do szkół zostaną dostarczone przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem do użytku nauczycieli. Dzięki temu dzieci, nawet te z najmniejszych miejscowości w naszym kraju, będą miały równy dostęp do cyfrowej edukacji.

Dzięki reformie służby zdrowia w 300 szpitalach zostanie zakupiony nowy sprzęt, a w 280 szpitalach zostanie poprawiona infrastruktura.

Znaczne środki zostały zaplanowane na poprawę warunków podróżowania koleją. Poprawimy również bezpieczeństwo w ruchu drogowym m.in. poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, budowę drogowych obwodnic oraz instalację automatycznych urządzeń rejestrujących.

Polski Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Rok 2020 przyniósł ogromne zmiany w obrazie świata, w którym żyjemy. Pandemia COVID-19 spowodowała spowolnienie gospodarek europejskich, znaczący kryzys w wielu branżach, a także zmianę stylu życia i pracy ogromnej liczby Europejczyków. Działania Komisji Europejskiej w kierunku łagodzenia skutków pandemii skoncentrowały się na wypracowaniu odpowiednich podstaw prawnych dla stworzenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki w nim zgromadzone mają pomóc wszystkim unijnym państwom przezwyciężyć kryzys, który je w różnym stopniu dotknął. Każdy kraj UE opracował własny Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawierający konieczne do przeprowadzenia reformy i przewidywane do realizacji inwestycje.

Polska również przygotowała taki dokument. Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (w skrócie KPO). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 115 powiązanych z nimi kamieni milowych oraz 54 inwestycji i 168 powiązanych z nimi wskaźników.

Zaplanowane w KPO reformy oraz inwestycje mają na celu nie tyle przywrócić gospodarkę do stanu sprzed pandemii COVID-19, ile przestawić ją na nowe tory rozwoju tak, abyśmy mogli jako państwo stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu, uczestniczyć w tworzeniu i korzystaniu z nowych technologii, skorzystać z dobrodziejstw cyfryzacji. Skutki realizacji KPO odczuje każdy obywatel.

KPO realizuje zalecenia Rady UE dla Polski z 2019 i 2020 roku. Szczególnie mocno wyeksponowane zostały zalecenia dotyczące konieczności transformacji ekologicznej i cyfrowej. Projekty realizujące cele klimatyczne będą stanowiły 42,7% wartości KPO. Drugi kluczowy obszar reform to transformacja cyfrowa, na którą przeznaczymy 20,85 % środków KPO.

Przedsięwzięcia ujęte w KPO zgrupowano w sześciu komponentach tematycznych:

 • A.    Odporność i konkurencyjność gospodarki,
 • B.    Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 • C.    Transformacja cyfrowa,
 • D.    Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
 • E.    Zielona, inteligentna mobilność,
 • F.    Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO.

A.    Odporność i konkurencyjność gospodarki

Budżet części dotacyjnej to 20 mld zł, części pożyczkowej to 1,1 mld zł; odpowiedzialne ministerstwa to: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wybrane reformy i inwestycje

Będziemy kontynuować reformę prawa gospodarczego, aby dalej ograniczać obciążenia regulacyjne i administracyjne dla przedsiębiorców. Efektem przyjęcia tzw. tarczy prawnej będzie likwidacja barier krępujących przedsiębiorczość oraz przyspieszenie wydawania decyzji. Zlikwiduje ona nadmierną biurokrację, ułatwi firmom inwestowanie, dywersyfikację działalności, będzie wspierać rozwój gospodarczy po pandemii.

Przeznaczamy 1,3 mld zł na przygotowanie terenów inwestycyjnych pod potrzeby kluczowych dla gospodarki inwestycji. Będzie to polegało na scaleniu gruntów, uregulowaniu kwestii technicznych i prawnych, doprowadzeniu niezbędnej infrastruktury (woda, gaz, energia) oraz budowie powierzchni produkcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe lub usługowe. Skorzystają na tym poszczególne regiony, a w nich m.in. potrzebujące inwestycji miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze wraz z otaczającymi je gminami.

Inwestycja we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym z budżetem 0,7 mld zł przyczyni się do zmniejszenia presji działalności człowieka na środowisko, nie hamując przy tym rozwoju gospodarczego. Transformacja małych i średnich przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oznacza stosowanie zielonych technologii, wzrost produktywności, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, zwiększone wykorzystanie surowców wtórnych oraz oszczędności energetyczne (zmniejszenie energochłonności).

Powstanie jeden spójny system tworzenia i wspierania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Reforma ta poprawia sytuację rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, a także ich przystępność cenową i jakość opieki. Powiązana z reformą inwestycja o wartości 1,7 mld zł pozwoli sfinansować powstanie 47,5 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Zebrane główne efekty inwestycji

 • 4,2 ha terenów inwestycyjnych,
 • wsparcie firm i pracowników,
 • 47,5 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • nowe produkty i usługi.

B.    Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Budżet części dotacyjnej to 25,5 mld zł, a części pożyczkowej 36,7 mld zł; odpowiedzialne ministerstwa to: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wybrane reformy i inwestycje

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, reforma systemu finansowania mieszkalnictwa, aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza zwiększą efektywność prowadzonych dotychczas działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce.

Uruchomiony w 2018 roku rządowy Program Czyste Powietrze zapoczątkował likwidację tzw. kopciuchów i wymianę źródeł ciepła na rozwiązania ekologiczne. Dzięki środkom z KPO w wysokości 14,3 mld zł będzie możliwa wymiana jeszcze większej liczby źródeł ciepła wpływających negatywnie na jakość powietrza. W działaniu tym mieści się:

 • wymiana nieefektywnych źródeł służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • termomodernizacja budynków mieszkalnych;
 • instalacja paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

1,3 mld zł przeznaczymy na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację energetyczną wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych dla budynków oświatowych. Kolejne 0,3 mld zł wydamy na kompleksową modernizację energetyczną bibliotek i domów kultury na terenie całego kraju.

Dzięki KPO fundamentem polskiej energetyki mogą stać się morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Już w lutym 2021 r. weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Zarezerwowane na ten cel środki finansowe z KPO w wysokości prawie 15,6 mld zł wyraźnie pokazują na skalę przedsięwzięcia. Planowana do uruchomienia do 2026 roku moc uzyskana o ilości 1500 MW będzie największym źródłem energii odnawialnej w Polsce.

Zebrane główne efekty inwestycji

 • 33,9 tys. nowych przyłączy w zakresie infrastruktury wodociągowej,
 • budowa morskich farm wiatrowych o mocy 1500 MW,
 • wymiana 791,2 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych,
 • modernizacja energetyczna 332 budynków placówek oświatowych,
 • modernizacja lub budowa 320 km sieci elektroenergetycznej,
 • 2,5 mln hektarów gruntów rolnych i leśnych, które skorzystają z ulepszonej retencji wody.

C.    Transformacja cyfrowa

Budżet części dotacyjnej to 12,5 mld zł, a części pożyczkowej to 9,4 mld zł; odpowiedzialne ministerstwa to: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów.

Wybrane reformy i inwestycje

Zwiększymy skalę zastosowań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie. Będziemy uruchamiać nowe e-usługi publiczne, publiczne platformy danych, systemy informatyczne. Będziemy też jednocześnie podnosić kompetencje cyfrowe obywateli. Służyć temu będzie przyjęcie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych określającego zarządzanie rozwojem kompetencji i edukacji cyfrowej oraz wsparcie kompetencji cyfrowych obywateli i pracowników różnych sektorów gospodarki w perspektywie do 2030 r. Planujemy przeszkolić 380 tys. osób.

Zwiększy się bezpieczeństwo systemów informatycznych, a także wzmocniona zostanie infrastruktura przetwarzania danych na skutek nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Pozwoli to m.in. na utworzenie sieci sektorowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego oraz wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie reagowania na incydenty naruszające bezpieczeństwo.

Dążymy do tego, aby w każdym miejscu w naszym kraju był dostęp do szerokopasmowego internetu. Zapewni to inwestycja w przyłączenie do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (z możliwością zwiększenia do przepustowości gigabitowej) co najmniej 931 000 gospodarstw domowych znajdujących się na obszarach tzw. białych plam.

Wyrównywać też będziemy cyfrowe nierówności w dostępie do edukacji. Przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem zostaną dostarczone do szkół do użytku nauczycieli i uczniów.

Zebrane główne efekty inwestycji

 • 931 tys. gospodarstw domowych z dostępem do szybkiego Internetu,
 • przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem dostarczone do szkół do użytku nauczycieli i uczniów,
 • 380 tys. osób przeszkolonych w zakresie kompetencji cyfrowych,
 • 65 nowoczesnych e-usług publicznych,
 • 4,2 tys. stacji bazowych wdrożonych na obszarach wiejskich z 5G.

D.    Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

Budżet części dotacyjnej to 18,3 mld zł, a części pożyczkowej to 1,23 mld zł; odpowiedzialne ministerstwa to Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Wybrane reformy i inwestycje

Reforma ochrony zdrowia jest skomplikowanym i złożonym procesem obejmującym wiele aktów prawnych. Planowane są zarówno zmiany w funkcjonowaniu szpitali, jak i usprawnienie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki wdrożeniu reform możliwe będzie uruchomienie inwestycji na kwotę 9,5 mld zł wspierających infrastrukturę podmiotów ochrony zdrowia. Dzięki tym środkom możliwe będzie przeprowadzenie przebudowy, rozbudowy i modernizacji m.in. szpitali, czy uzdrowisk. Trafi tam również nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna, które pozwolą na poprawę jakości leczenia pacjentów.

Reforma ochrony zdrowia wymaga również transformacji cyfrowej. Pandemia COVID-19 uświadomiła jak ważne jest rozwijanie systemu e-zdrowia. 4,5 mld zł zostanie przeznaczony m.in. na cyfryzację dokumentacji medycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych. Infrastruktura ochrony zdrowia staje się bezużyteczna bez odpowiednio wykwalifikowanej kadry medycznej. W celu zwiększenia liczby pracowników ochrony zdrowia reforma zawarta w KPO zakłada wprowadzenie systemu zachęt dla studentów kierunków medycznych m.in. lekarskiego, ratownictwa medycznego, pielęgniarskiego, czy fizjoterapii. Nie można zapominać, że do nauki niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków. W tym celu zmodernizujemy obiekty dydaktyczne, np. poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej, ale też poprawę infrastruktury bibliotek, czy domów studenckich. Na ten cel przeznaczymy aż 3,2 mld zł.

Zebrane główne efekty inwestycji

 • nowy sprzęt dla 300 szpitali,
 • w 280 szpitalach wykonane zostaną prace polegające na poprawie stanu ich infrastruktury,
 • remont, modernizacja lub doposażenie w 212 obiektach dydaktycznych z zakresu nauk medycznych,
 • finansowe wsparcie dla 80 projektów badawczych,
 • wsparcie finansowe lub mentorskie dla 25,4 tys. studentów z zakresu nauk medycznych.

E.    Zielona, inteligentna mobilność

Budżet części dotacyjnej to 30,6 mld zł, a części pożyczkowej to 3,1 mld zł; odpowiedzialne ministerstwa to: Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wybrane reformy i inwestycje

Zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska to nie tylko kwestia wymiany źródeł ciepła, ale i wymiana przestarzałego taboru transportowego. Szereg nowych uregulowań prawnych składających się na reformę pozwoli zwiększyć udział paliw alternatywnych. Nowelizacja ustawy o elektromobilności zwiększy udział pojazdów ekologicznych w zamówieniach publicznych, wprowadzi dla miast ustawowy obowiązek wymiany autobusów na elektryczne i wodorowe.

Działanie to będziemy łączyli z polepszeniem komunikacji we wszystkich regionach. Zaplanowane działania uwzględniają zakup nowoczesnego taboru kolejowego, autobusów o napędzie elektrycznym, wodorowym i gazowym, a także budowę ścieżek rowerowych i bezpiecznych ciągów pieszych. To także szeroko pojęte działania w kierunku upowszechniania samochodów elektrycznych.

Zwiększenie udziału zero i niskoemisyjnego transportu oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko będzie także możliwe poprzez wprowadzenie obowiązku tworzenia stref czystego transportu w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.

Znaczne środki zostały zaplanowane na poprawę warunków podróżowania koleją zarówno w komunikacji regionalnej, jak i międzywojewódzkiej. Zakup ponad 100 nowoczesnych jednostek na potrzeby PKP Intercity oraz regionalnych operatorów będzie możliwy z części grantowej, a kolejnych 75 sztuk (zmodernizowanych lub nowych) będzie możliwy z części pożyczkowej. Łączna kwota wsparcia to blisko 6,6 mld zł.

Poprawimy również bezpieczeństwo w ruchu drogowym m.in. poprzez przebudowę 305 miejsc niebezpiecznych, budowę 90 km drogowych obwodnic oraz instalację 128 automatycznych urządzeń rejestrujących. Celem tej inwestycji, o wartości 3,1 mld zł, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu, w szczególności jego niechronionych uczestników, jak również eliminacja ruchu tranzytowego z obszarów o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

Zebrane główne efekty inwestycji

 • zakup 1 738 ekologicznych autobusów dla transportu miejskiego i pozamiejskiego,
 • remonty 478 km linii kolejowych,
 • budowa 90 km obwodnic,
 • zakup 110 tramwajów,
 • modernizacja 305 miejsc niebezpiecznych (czarnych punktów).

F.    Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

W tym komponencie są tylko reformy, nie ma tu inwestycji; odpowiedzialne ministerstwa to: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wskazane w tym komponencie reformy przyczynią się do:

 • poprawy jakości stanowienia prawa poprzez wzmocnienie konsultacji z partnerami społecznymi w procesie stanowienia prawa, zwiększenie wykorzystania ocen skutków regulacji oraz ograniczenie stosowania przyspieszonej procedury w procesie stanowienia prawa;
 • włączenia partnerów społecznych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych we wdrażanie reform i inwestycji KPO w ramach Komitetu Monitorującego;
 • przygotowania krajowego systemu informatycznego, współpracującego z systemem Arachne KE do realizacji skutecznych działań kontrolnych i audytowych.

Za poszczególne reformy i inwestycje KPO odpowiadają właściwe ministerstwa. To one m.in.: określają kryteria wyboru przedsięwzięć, wzory dokumentów, bezpośrednio lub z pomocą tzw. jednostek wspierających przekazują wsparcie ostatecznym odbiorcom.

Ministerstwa będą informować poprzez strony internetowe o realizowanych działaniach. Będą odpowiedzialne za komunikację z potencjalnymi projektodawcami i informowanie opinii publicznej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje realizację KPO, a także m.in.: będzie raportować KE nt. KPO i przekazywać wnioski o płatność.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ruszają nabory w ramach KPO

Ruszają nabory w ramach KPO

W połowie października ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Beneficjenci Pierwsze cztery nabory będą skierowane do rolników i przetwórców. ##baner## Wsparcie przetwórstwa Rolnicy chcący korzystać ze wsparcia na przetwórstwo, (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci. - "Chcemy uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego (...)

Co z Krajowym Planem Odbudowy?

Co z Krajowym Planem Odbudowy?

Rząd zakończył negocjacje z Komisją Europejską 3 maja polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej (KE). Od tego czasu trwał intensywny dialog z KE dotyczący uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu, który jest podstawą do otrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Polska może otrzymać z funduszu ponad 58 mld euro w dotacjach i pożyczkach. (...)

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Rada Europejska, która obradowała w ubiegłym tygodniu przyjęła szereg konkluzji, które koncentrują się na możliwości pokonania kryzysu finansowego i gospodarczego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rada podkreśliła, że wspólne działania i koordynacja stanowią jeden z kluczowych elementów europejskiej strategii naprawy. Odniosła się do dostępu do finansowania, systemu (...)

Około 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków

Około 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. To realizacja działań związanych z wdrażaniem KPO. Ok. 4 mld zł (855 mln euro) zostanie przeznaczonych (...)

BDO - czyli Baza Danych Odpadowych

BDO - czyli Baza Danych Odpadowych

BDO rusza zgodnie z planem Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły elektronicznej Bazy Danych Odpadowych (BDO), tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. BDO jest już w pełni przygotowana do działania od tej właśnie daty, o czym przypomniał wiceminister klimatu Sławomir Mazurek. ##baner## - Chciałbym uspokoić przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji (...)

Wizy z wzajemnością

Wizy z wzajemnością

Nie będzie czasowego zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska nie zgodziła się z rezolucją Parlamentu Europejskiego, która sugerowała takie kroki w związku z brakiem wzajemności wizowej dla niektórych państw UE. Obecnie Kanada wymaga wiz od Bułgarów i Rumunów, zaś Amerykanie również od obywateli (...)

Cyfrowa przyszłość Europy

Cyfrowa przyszłość Europy

Priorytety na najbliższe 5 lat Komisja Europejska opublikowała komunikat prezentujący priorytety cyfrowe UE na następne 5 lat. Wraz z nim przedstawiono też Białą Księgą nt. sztucznej inteligencji oraz strategię danych. Komisja Europejska (KE) opracowała główne założenia polityki cyfrowej UE. Ich celem jest maksymalizacja korzyści, jakie - dla wszystkich ludzi - niesie ze sobą (...)

VAT do zmiany

VAT do zmiany

Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej (VAT) i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla prężnego rozwoju MŚP. Niedawne wnioski legislacyjne, stanowiące (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Czym jest pomoc publiczna? No właśnie, według praw wolnego rynku – złem. To rynek za pomocą "naturalnych" mechanizmów ("tzw. niewidzialnej ręki"), jakim jest m.in. wolna konkurencja, wypiera słabszych, daje bogactwo lepszym, a na pewno silniejszym i zapewnia harmonię w obrocie handlowym. A pomoc publiczna może ten mechanizm tylko zniekształcić. Przepisy unijne (i tu trzeba zaznaczyć, (...)

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022” Rada Ministrów przyjęła dokument „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. W założeniach (...)

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego

Aktualizacja KPK przyjęta przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2022 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Uchwała przewiduje aktualizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) w związku z przyjętym przez rząd projektem Krajowego (...)

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej – to pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tę tematykę. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych. Sejm w czwartek uchwalił ustawę o ekonomii społecznej. Dzięki nowym przepisom ekonomia społeczna będzie się rozwijać i stanowić (...)

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Fundusze strukturalne UE w Polsce

Czym są fundusze strukturalne Unii Europejskiej? Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej (...)

Podatek dochodowy od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

Podatek dochodowy od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

    Ministerstwo Finansów podało swoją interpretację ogólną prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Ma ona usunąć pojawiające się wątpliwości wśród podatników oraz części organów podatkowych co do zakresu pojęcia „zasoby mieszkaniowe oraz gospodarka (...)

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Obraz polskiej gospodarki rysujący się po 11 miesiącach 2008 r. nie jest jednorodny. Koniec roku w gospodarce był słabszy niż trzeci kwartał. Jednak to spowolnienie nie byłoby tak niepokojące, gdyby nie kryzys na światowych rynkach finansowych oraz bardzo silne osłabienie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Prognoza PKPP Lewiatan na 2008 r. (ze stycznia 2008 (...)

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Rząd prognozuje wzrost PKB w 2008 r. o 5,5%. PKPP Lewiatan uważa te prognozy za przeszacowane - oczekujemy wzrostu PKB na poziomie 5,2-5,3%. Ciągle jednak, na tle silnego osłabienia koniunktury gospodarczej w pozostałych krajach UE, polska gospodarka jest oazą, w której toczy się normalne życie. Pytanie, czy starczy nam determinacji, aby to utrzymać, a może nawet wykorzystać szanse (...)

Strategia Produktywności 2030

Strategia Produktywności 2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Strategii produktywności 2030”, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii. Strategia Produktywności została przygotowana w MRiT. Dokument określa horyzontalne działania w ramach polityki gospodarczej do 2030 roku. ##baner## O Strategii Produktywności 2030 Strategia określa wizję rozwoju polskiej gospodarki do (...)

Podrobione środki ochrony roślin - to się nie opłaca

Podrobione środki ochrony roślin - to się nie opłaca

Szukasz tanich oprysków na aukcjach internetowych? Kupujesz środki ochrony roślin z bagażnika lub na straganie? A może skorzystałeś z usług pośrednika, który dostarczył pestycydy z zagranicy do domu? Dowiedz się, kiedy łamiesz prawo, a kiedy postępujesz zgodnie z nim. Rolniku pamiętaj: kupując podróbki tracisz wiele razy Przełom roku to dla rolników czas planowania (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.; od 1 lipca (...)

Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Do dnia 8 października 2016 r. system gwarantowania depozytów funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

    Zgodnie z ustawą, osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

24 stycznia UE podpisała Umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa została także podpisana przez Wielka Brytanię. 29 stycznia Parlament Europejski zagłosował w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie. Po udzieleniu zgody przez PE Rada przyjmie decyzję pozwalającą UE zawrzeć Umowę o wystąpieniu, co otworzy drogę do jej wejścia w życie. Oznacza to, że 31 (...)

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Rozporządzenia KE ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19 opublikowane 4 maja br. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 rozporządzeń  w ramach pakietu legislacyjnego, dotyczącego działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. ##baner## Opublikowane rozporządzenia: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/591 (...)

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Jaki będzie budżet UE na 2020 r.?

Budżet UE na rok 2020 5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu UE na 2020 r. Będzie to siódmy i zarazem ostatni budżet w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt zakłada całkowitą wysokość środków na zobowiązania w kwocie prawie 168,3 mld euro. Jest to wzrost w porównaniu do roku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skarga do Komisji Europejskiej

Skarga do Komisji Europejskiej

Czy skarga do Komisji Europejskiej może być wniesiona przez osobę fizyczną? Czy wcześniej należy wyczerpać krajową drogę sądową? Czy skarga trafia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Proszę o informację czy oznaczenie E lub CE na wyrobach będących akcesoriami samochodowymi jest tożsame, czy są to różne informacje? Oznakowanie CE jest oznakowaniem potwierdzającym zgodność (...)

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. Zamierza złożyć wniosek (...)

Ustalenie wysokości bonifikaty na wykup mieszkania

Ustalenie wysokości bonifikaty na wykup mieszkania

Czy gmina może samodzielnie ustalać wysokość bonifikaty na wykup mieszkania należącego do gminy? Sprzedaż lokali mieszkalnych należących do gminy następuje w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce (...)

Wykonalność decyzji zatwierdzającej podział

Wykonalność decyzji zatwierdzającej podział

Otrzymałam decyzję administracyjną gminy potwierdzającą (zatwierdzającą, kończącą) podział mojej nieruchomości. Decyzja jest całkowicie zgodna z moim wnioskiem (żądaniem) oraz wcześniejszym (...)

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Jestem małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Moim podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej, który faktycznie wykonuję, jest (...)

Osoba bliska, według ustawy o gospodarce nieruchomościami

Osoba bliska, według ustawy o gospodarce nieruchomościami

W jaki sposób ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje pojecie osoby bliskiej? Przez osoby bliskie należy rozumieć: - zstępnych, - wstępnych, - rodzeństwo, - dzieci rodzeństwa, - (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Opryskiwanie roślin

Opryskiwanie roślin

Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego ani żadnej działalności z (...)

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

Zawieram transakcję podwyższonego ryzyka z kontrahentem. Chciałbym się przed tym zabezpieczyć i rozliczyć sprawę w ratach w czasie, który pozwoli na zorientowanie się, czy przedmiot transakcji (...)

Nabycie lokalu na rzecz majątku osobistego

Nabycie lokalu na rzecz majątku osobistego

Zamierzam wykupić lokal użytkowy (który obecnie wynajmuję), w którym prowadzę działalność gospodarczą. Czy przy podpisywaniu aktu notarialnego konieczne jest oświadczenie małżonka, że zrzeka (...)

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

Wspólność majątkowa a działalność gospodarcza

Małżonkowie zawarli związek małżeński w 2002 r. (wspólność ustawowa). W 2003r. małżonek rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie indywidualnej oraz jednocześnie w formie (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli (...)

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce. Tak, w związku (...)

FORUM PRAWNE

książeczka mieszkaniowa-gotówka

książeczka mieszkaniowa-gotówka witam! mam pytanie dotyczace wyplaty gotowki z ksiazeczki mieszkaniowej w taki sposob oczywiscie aby nie tracic premii gwarancyjnej. mam ksiazeczke mieszkaniowa gdzies (...)

Komisja Europejska kara POLSKĘ

Komisja Europejska kara POLSKĘ Witam, Zaintrygowała mnie dzisiejsza wiadomość dotyczącą ukarania Polski przez Komisję Europejską! Polska po raz kolejny nieumiejętnie wykorzystuje przysługująca (...)

Komisja Europejska pozwała Polskę za brak wdrożenia dyrektywy przeciwpowodziowej !!!

Komisja Europejska pozwała Polskę za brak wdrożenia dyrektywy przeciwpowodziowej !!! KE zdecydowała o pozwaniu Polski do Trybunału UE za brak wdrożenia unijnej dyrektywy z 2007 roku o zapobieganiu (...)

Unia ma uregulować ceny rozmów

Unia ma uregulować ceny rozmów Witam Komisja Europejska uważa, że dziwnie dysproporcje pomiędzy cenami za połączenia w krajach UE będą najprawdopoboniej skutkować stworzeniem nowych przepisów, (...)

Bankructwo LOT-u 2013.

Bankructwo LOT-u 2013. Polskie Linie Lotnicze LOT znalazły się w tragicznej sytuacji finansowej, a ja tam właśnie pracy chce szukać... ;/ Zarząd firmy chce, by Skarb Państwa wsparł ją prawie miliardem (...)

KE zmienia prawo o środkach biobójczych.

KE zmienia prawo o środkach biobójczych. Komisja Europejska uproszcza procedury wydawania zezwoleń na te produkty. Zmiany w przepisach mają zabronić testowaniu ich na zwierzętach oraz wprowadzić (...)

Gospodarka

Gospodarka Czy jesli mama rzekła się testamentu po ojcu to czy jako syn moge walczyć o gospodarke Testament był przepisany na brata zmarlego ojca I czy ja jako syn moge coś odzyskać

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego - Morze Bałtyckie wspólnym dobrem

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego - Morze Bałtyckie wspólnym dobrem Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students? Association (ELSA) jest największą, apolityczną, (...)

Złotówka spada!

Złotówka spada! Złotówka nie była tak słaba od czasu kryzysu w marcu 2009 roku!! Bardziej niż pewny wydaje się fakt iż kurs złotówki do euro może przekroczyć 55 % długu do PKB. NIECH ŻYJE (...)

Zdrożeje prąd od 2011

Zdrożeje prąd od 2011 Przeciętne polskie gospodarstwo domowe płaci rocznie 1,2 tysiące złotych za energię elektryczną. Ale to jeszcze widocznie jest za mało. Od stycznia 2011 roku rachunki pójdą (...)

Problem Pomocy ??

Problem Pomocy ?? Witam mój problem polega na tym . Jestem córka z pierwszego związku , całe życie nie widziałam i nie znałam swojego ojca. Po 25 latach znalazłam Go przez jego brata ( "WUJEK" (...)

Porada - jak się bronić przed niesprawidliwą kwotą alimentów !!!!!

Porada - jak się bronić przed niesprawidliwą kwotą alimentów !!!!! Szanowni Państwo, wiemy doskolnale, że często sądy trochę przesadzają z kwotą alimentów, które zasądzają. Pamiętać należy, (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

nieautoryzowana transakcja

nieautoryzowana transakcja Dzień dobry, w 2020roku we wrześniu ,miesiąc po wakacjach w Bułgarii ktoś zrobił nieautoryzowana transakcje przez Internet kupując w Lufthansie bilet do Sofii. Sprawa (...)

Przejęcie całej wypłaty przez komornika

Przejęcie całej wypłaty przez komornika W dniu 23 sierpnia moje konto bankowe uległo zajęciu komorniczemu. Jednak w dniu 28 sierpnia mój narzeczony podał swojemu przełożonemu mój numer bankowy, (...)

Błąd banku i komornika!!!

Błąd banku i komornika!!! Dzień dobry, Mam problem z niesłusznie potraconym wynagrodzeniem z tytułu egzekucji komorniczej. Na moje konto wpływa kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dnia (...)

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS.

Obowiązek rejestracji do VAT UE i OSS. Witam, nie jestem czynnym podatnikiem VAT w Polsce i prowadzę sprzedaż towarów na rzecz przedsiębiorców w innym krajach Unii Europejskiej (nie mam pewności (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

Malzenstwo z cudzoziemcem

Malzenstwo z cudzoziemcem 1. Chce zawarzec zwiazek malzenski z cudzoziemcem (Wlochem), jakie prawo bedzie w tym przypadku obowiazujace, polskie czy wloskie? 2. Czy zalezy to od miejsca zawarcia zwiazku (...)

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE

Działalność nierejestrowana a nabycie wewnątrzwspólnotowe UE Dzień dobry, chciałbym zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną która opierała by się na zakupie towarów z UE (nabycie (...)

Porady prawne