Koniec Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

Czemu Wojewódzkie Kolegia Skarbowe zostaną zlikwidowane?

Z dniem 5 października 2007 r. przestaną funkcjonować Wojewódzkie Kolegia Skarbowe.

Rząd uznał bowiem, że Wojewódzkie Kolegia Skarbowe, mimo możliwości uzgadniania trybu i zakresu wymiany informacji niezbędnych do realizacji swoich zadań, nie osiągnęły zakładanej skuteczności. Projektodawcy uzasadniali tę propozycję również tym, że działalność Kolegiów nie zdjęła z poszczególnych organów odpowiedzialności za wykonywanie przypisanych im zadań. Likwidacja WKS wpłynie zaś - zdaniem przedstawicieli rządu - na wypracowanie przez służby podatkowe, celne i kontrolę skarbową bardziej elastycznych i skutecznych form współpracy, lepiej dostosowanych do specyfiki ich działania.

Porady prawne

Czym zajmowały się Wojewódzkie Kolegia Skarbowe?

Do zadań Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych należała konsolidacja i koordynacja działań w zakresie realizacji na obszarze województwa polityki finansowej państwa, w szczególności polityki podatkowej, celnej i kontrolnej, w tym: 

  1. uzgadnianie działań w zakresie realizacji polityki celnej, podatkowej i kontrolnej; 
  2. koordynacja planów kontroli i ich realizacji, w tym typowanie podmiotów przewidzianych do kontroli; 
  3. uzgadnianie trybu i zakresu wymiany informacji niezbędnych do realizacji zadań Kolegium; 
  4. inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i celnego. 

W skład Kolegium wchodzili: dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej i naczelnik urzędu skarbowego reprezentujący naczelników urzędów skarbowych z obszaru województwa - wyznaczony przez Ministra Finansów. W posiedzeniach Kolegium brał udział również wojewoda. Kolegium odbywało posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Uzgodnienia z posiedzenia zamieszczano w protokole, który podpisywali członkowie Kolegium. Obsługę biurową Kolegium zapewniała izba skarbowa. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych (Dz. U. 2007 r., Nr 171, poz. 1207);
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. 2003 r., Nr 137, poz. 1302, ze zm.) 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne