Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Ministerstwo Gospodarki opracowuje nową Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Najważniejsze założenia projektu resort przesłał do konsultacji przedstawicielom sektora i administracji. Dokument będzie gotowy do końca 2008 r.

Wobec gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach, rosnącego zapotrzebowania na paliwa, zanieczyszczenia środowiska oraz coraz częstszych awarii systemów energetycznych, Ministerstwo Gospodarki zintensyfikowało prace nad nową polityką energetyczną dla Polski. Jej realizacja będzie wymagać podjęcia w nadchodzących latach wielu istotnych dla sektora decyzji, właściwego doboru kierunków i narzędzi działania oraz rozstrzygnięcia szeregu dylematów, z którymi obecnie boryka się polska energetyka.

Porady prawne

W związku z tym, resort gospodarki opracował wstępny projekt Strategii do 2030 roku oraz Tezy do dyskusji o polityce energetycznej, które posłużą za punkt wyjścia do debaty nad założeniami i kierunkami strategii energetycznej państwa. Oba opracowania zostały przesłane do konsultacji przedstawicielom sektora energetycznego. Na podstawie uwag i opinii partnerów społecznych przygotowany zostanie projekt dokumentu pt.  Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.

Polska polityka energetyczna będzie spójna z polityką Unii Europejskiej i jej celami. Dokument uwzględni jednak specyficzne uwarunkowania polskiej energetyki i sektora górniczego. Zamiarem Ministerstwa Gospodarki jest, aby opracowanie powstało według schematu: cel - metoda realizacji - możliwe efekty. Priorytetem strategii będzie efektywność energetyczna, a postępy w tej dziedzinie będą kluczowe dla realizacji pozostałych założeń dokumentu. Jego głównymi celami są: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki oraz ochrona środowiska.

 

Efektywność energetyczna

Resort proponuje, aby działania w tym zakresie skoncentrować na trzech obszarach: zmniejszeniu zużycia energii, podwyższeniu sprawności jej wytwarzania oraz ograniczeniu strat w przesyle i dystrybucji. Osiągnięcie wymiernych wyników na tym polu ułatwić ma wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych. Przygotowana zostanie także lista środków wzrostu efektywności energetycznej obejmująca wszystkie sektory gospodarki.

Bezpieczeństwo energetyczne

Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski będzie mieć w opinii MG wykorzystanie własnych surowców energetycznych, dywersyfikacja dostaw paliw oraz rozwój infrastruktury wytwórczej i przesyłowej.

Zasoby własne i dywersyfikacja dostaw

Podstawowym paliwem polskiej elektroenergetyki pozostanie węgiel. Złoża surowca, którymi dysponuje Polska, uniezależniają nasz kraj od importu.

Kontynuowane będą działania mające na celu zwiększenie dywersyfikacji dostaw ropy. Resort gospodarki chce w procesie konsultacji poznać opinię przedstawicieli sektora paliwowego nt. projektów dostaw surowca z krajów rejonu Morza Kaspijskiego, czy planowanych zakupów na światowym rynku (m.in. z krajów Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu).

Dyskusji wymagają również kwestie dotyczące kontynuowania dywersyfikacji dostaw gazu, poziomu wykorzystania zasobów krajowych oraz wdrażania nowych technologii jego pozyskiwania.

Inwestycje w elektroenergetyce

Wyzwaniem pozostaje również stymulowanie inwestycji w nowe moce wytwórcze i zgromadzenie środków na ten cel. Odpowiednim narzędziem do rozwiązania tego problemu wydaje się być polityka właścicielska państwa w stosunku do czterech skonsolidowanych w ramach „Programu dla elektroenergetyki" grup energetycznych. Resort gospodarki oczekuje sugestii przedstawicieli branży, jaka polityka byłaby w tym względzie najskuteczniejsza.

Podział kompetencji

Rozstrzygnięcia wymagają także kwestie formalne, m.in. które instytucje i w jakim zakresie będą odpowiedzialne za poszczególne aspekty bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Pomiędzy operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych powinny zostać jasno podzielone obowiązki w dziedzinie zapewnienia niezawodnych dostaw paliw i energii oraz instalacji magazynowania gazu i instalacji LNG. Potrzebne są również rozwiązania, które pozwoliłyby określić kwestię ponoszenia konsekwencji za szkody wynikłe z awarii w dostawie paliw i energii.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika