24.9.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Resort finanów rozpoczął konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Potrwają one do 12 października 2018 r.

Czego dotyczą konsultacje?

Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dot. VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi wskazują, że regulacje te odbierane są jako skomplikowane. Stąd uwzględniając postulaty podmiotów, które działają w sektorze nieruchomości komercyjnych, resort finanów rozpoczął konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych.

Ministerstwo Finansów zbierze opinie strony społecznej odnośnie kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja dot. nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wyłączone z zakresu VAT.

Pozwoli to na opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby klasyfikować przedmiot transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów VAT, tj. określić, czy zbycie nieruchomości komercyjnej jest zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. 

Porady prawne

Na podstawie § 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych (Dz.Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r., poz. 122) resort finansów zawiadomił więc o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. 

Uwzględniając postulaty podmiotów działających w sektorze nieruchomości komercyjnych, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników, Ministerstwo Finansów rozważa opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby w poszczególnych przypadkach dokonywać:

 • klasyfikacji przedmiotu transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów podatkowyych, tj. określenia, czy w danej sytuacji zbycie nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
 • określenia należytego sposobu opodatkowania VAT danej transakcji zbycia/nabycia nieruchomości komercyjnej. 

Zastosowanie się do opracowanych i przedstawionych zasad skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników poprawności rozliczeń w odniesieniu do klasyfikacji przedmiotu transakcji dla celów VAT w przypadku transakcji zbycia/nabycia nieruchomości komercyjnych.

Chodzi o to, żeby dzięki wskazaniu konkretnych zasad uczciwi podatnicy wiedzieli, w jakich okolicznościach zbycie/nabycie nieruchomości komercyjnych podlega opodatkowaniu VAT, a w jakich stanowi czynność, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. ustawy o VAT, Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Jakich uregulowań dotyczą konsultacje?

Przedsiębiorstwo oraz jego zorganizowana część (ZCP) są zbywalne i mogą być przedmiotem obrotu jako całość. Wynika to wprost z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm., dalej: „K.c.”). Zgodnie z art. 55[2] K.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jego składniki, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych – czyli jeśli przedmiotem umowy jest sprzedaż przedsiębiorstwa, to umowa obejmuje wszystkie jego składniki, nawet gdy wprost nie zostaną one wymienione w umowie. Wystarczające jest bowiem precyzyjne opisanie samego przedsiębiorstwa. Wyłączenie poszczególnych składników może wynikać jedynie z przepisów prawa albo z treści czynności prawnej.

Prawidłowa klasyfikacja przedmiotu transakcji, tj. przedsiębiorstwo bądź zorganizowana część przedsiębiorstwa lub poszczególne składniki majątkowe – ma decydujące znaczenie dla prawidłowego ustalenia skutków podatkowych transakcji. Przedmiotem kontrowersji jest w szczególności to, czy w konkretnym przypadku zbycie nieruchomości komercyjnej spełnia kryteria do zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – w świetle którego przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zastosowanie powyższej regulacji w odniesieniu do transakcji błędnie zaklasyfikowanych przez podatników jako transakcji opodatkowanych VAT (tj. zbycie poszczególnych odrębnych aktywów przedsiębiorstwa) wywołuje negatywne konsekwencje w szczególności dla podatników, którzy nabywają te nieruchomości. Kupującym w takim przypadku nie przysługuje bowiem prawo do odliczenia naliczonego VAT, który błędnie został wykazany przez sprzedającego. W konsekwencji także kupujący może być zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (jednak kwestia ta jako wtórna do zagadnienia opodatkowania VAT nie jest przedmiotem niniejszych konsultacji podatkowych). Z drugiej strony w przypadku, gdy sprzedający zbywając nieruchomość komercyjną nie zadeklaruje należnego VAT, z uwagi na błędne założenie, że przedmiot transakcji nie stanowi zbycia odrębnego poszczególnych aktywów, to będzie zobowiązany do wykazania kwoty należnego podatku oraz zapłaty zaległego podatku wraz odsetkami, jak również 30% sankcją.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wiele sporów koncentruje się na prawidłowej wykładni pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zdefiniowanego w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Istnieją wątpliwości co do rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa na tle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Podkreślić należy, że kwestie będące przedmiotem konsultacji podatkowych były wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych (vide np. wyroki NSA: z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 1062/10, z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1589/10, z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 815/11, z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 815/11, z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1001/11, z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt I FSK 1223/11, z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1586/11, z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt I FSK 1316/15).

Wyroki sądów administracyjnych zapadały w konkretnych stanach faktycznych, a co za tym idzie ich rozstrzygnięć nie można automatycznie odnosić do wszystkich tego rodzaju spraw. Także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na tle konkretnych spraw odnosiło się do ww. kwestii w sposób ogólny pozostawiając ostateczną ocenę sądom krajowym (zob. wyrok TSUE w sprawie C-497/01, pkt 55 oraz w sprawie C-444/10, pkt 45).

Wynika to z faktu, że niejednokrotnie problematyczne jest ustalenie granicy „samodzielności” części przedsiębiorstwa i pojawia się pytanie, czy w danych okolicznościach część przedsiębiorstwa jest na tyle samodzielna, że mogłaby stanowić samodzielne przedsiębiorstwo. Warto zauważyć, że na trudność w abstrakcyjnym jednoznacznym wytyczaniu granic samodzielności, istotnie wpływa m.in. branża, w której działa dane przedsiębiorstwo.

Zakres konsultacji

Przedmiotem dyskusji w ramach konsultacji podatkowych mają być określone kryteria, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja dotycząca nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wyłączone z zakresu VAT.

Poniżej przedstawiono opis zagadnienia oraz propozycję elementów, które powinny być uwzględnione w trakcie dyskusji w ramach konsultacji podatkowych.

Uwagi wstępne

W takcie dyskusji należy rozważyć szczegółowe elementy transakcji, które mogą mieć znaczenie dla kwalifikacji składników majątku jako przedsiębiorstwa lub ZCP, takie jak m.in.:

 • zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy szeregu składników majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz
 • faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności wyłącznie w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

Należałoby również rozważyć i objąć dyskusją moment na który poszczególne elementy powinny być oceniane dla potrzeb klasyfikacji konkretnej transakcji. W trakcie dyskusji należy również rozważyć czy zespół składników majątkowych stanowiący przedsiębiorstwo lub ZCP powinien zawierać składniki pozwalające na kontynuowanie działalności gospodarczej realizowanej uprzednio przez zbywcę bez konieczności:

 • angażowania przez nabywcę innych aktywów, które nie są przedmiotem transakcji lub
 • podejmowania dodatkowych działań (np. zawarcia umów) niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przejęte składniki. 

Ponadto należy odnieść się do kwestii zawierania dodatkowych umów przez nabywcę nieruchomości. W tym aspekcie objąć dyskusją należy m.in. kwestię przeniesienia na nabywcę umów na media (ciepło, gaz, energia elektryczna, itp.). W przypadku bowiem tego typu umów z przyczyn biznesowych lub prawnych często nie są one przenoszone na nabywcę w ramach transakcji. Zwykle nabywca nieruchomości zawiera nowe umowy, często z tymi samymi dostawcami (na zbliżonych lub takich samych warunkach).

Dodatkowo w praktyce zdarzają się sytuacje, że zbywca pozostaje stroną tych umów również w niedługim czasie po transakcji zbycia nieruchomości i refakturuje koszty mediów na nabywcę, który w tym okresie zawiera stosowne umowy z dostawcami mediów.

Opodatkowanie VAT dostawy wynajętej nieruchomości

Należałoby rozważyć, jakie elementy są wymagane i wystarczające do wystąpienia transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP w odniesieniu do dostawy wynajętej nieruchomości. W odniesieniu do danej transakcji należy rozważyć, oprócz przeniesienia standardowych elementów typowych dla transakcji nieruchomościowych opodatkowanych VAT, okoliczność przeniesienie także na rzecz nabywcy co najmniej kilku z następujących elementów jako okoliczność, która wystarcza do określenia charakteru danej transakcji jako transakcji w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP:

a) spraw i obowiązków z umów, na podstawie których udzielono zbywcę finansowania dłużnego na realizację lub nabycie przenoszonej nieruchomości,

b) umów o zarządzanie nieruchomością,

c) umów zarządzania aktywami,

d) należności o charakterze pieniężnym związanych z przenoszonym majątkiem,

e) praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących rachunków bankowych zbywcy wykorzystywanych do rozliczeń z najemcami.

Przed przedstawieniem dalszych proponowanych elementów, które mają być objęte dyskusją na temat zasad opodatkowania dostawy nieruchomości komercyjnych należy wskazać na podstawowe pojęcia takie jak: standardowe elementy typowe dla transakcji nieruchomościowych, umowa o zarządzenia nieruchomością.

Za uznaje się elementy takie jak: grunt, budynek, budowle oraz przynależności, a także prawa i obowiązki z umów najmu, które przechodzą na kupującego z mocy prawa, jak również prawa i obowiązki z umów najmu, na podstawie których wynajmowane powierzchnie nie zostały (i nie zostaną do dnia transakcji) przekazane najemcom.

Przez umowę o zarządzanie nieruchomością rozumie się umowę, która ma na celu utrzymanie wartości nieruchomości, dotyczy głównie bieżącego zarządzania obiektem, przygotowywania raportów o nieruchomości, nadzorowania budżetu (w tym planowania ponoszonych nakładów kapitałowych), wprowadzania najemców do nieruchomości, bieżących kontaktów z najemcami, podpisywania protokołów wydania i zwrotu pomieszczeń, monitorowania zabezpieczeń złożonych przez najemców, ich uzupełniania lub odnawiania, monitorowania i ściągania płatności czynszów i zabezpieczeń oraz opłat serwisowych, monitorowania ubezpieczenia nieruchomości, jak również monitorowania ponoszonych kosztów i płatności z tytułu użytkowania wieczystego czy podatku od nieruchomości. Usługodawca może również świadczyć usługi pośrednictwa w zawieraniu lub negocjowaniu umów najmu w ramach kierunków wytyczonych przez Asset Managera lub właściciela nieruchomości. Usługi zarządzania nieruchomością są zwykle świadczone za stałym wynagrodzeniem lub procentowym, wyliczanym w zależności od wysokości czynszów najmu, przez personel obecny na terenie nieruchomości (np. dyrektora centrum handlowego).

Przez umowę zarządzania aktywami rozumie się umowę o charakterze strategicznym, zawieraną zazwyczaj na poziomie grupy kapitałowej. Dotyczy ona w szczególności zagadnień finansowych, maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji, planowania działań, która mają na celu obniżenie kosztów i wzrost przychodów, odpowiedniego pozycjonowania obiektu (w tym poprzez odpowiedni dobór najemców i ich lokalizacji na terenie nieruchomości) i podejmowania innych wskazanych czynności w celu wzrostu wartości nieruchomości. Na podstawie umowy zarządzania aktywami przygotowywane są średnio i długoterminowe projekcje finansowe, zlecane są wyceny i rekomendacje działań, które mają na celu wzrost wartości nieruchomości. Umowa zarządzania aktywami może również obejmować swym zakresem wyszukiwanie i negocjacje z kredytodawcami. Wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy zarządzania aktywami jest zwykle uzależnione od wysokości przychodu generowanego przez daną nieruchomość lub wzrostu jej wartości w czasie. Wykonywanie umowy zarządzania aktywami zazwyczaj nie wymaga obecności dedykowanego personelu na terenie nieruchomości.

Po przedstawieniu powyższych pojęć należy rozważyć szczegółowo w ramach dyskusji elementy istotne dla określenia zasad uznawania danej dostawy nieruchomości za zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP.

Należy także rozważyć w trakcie dyskusji, czy dla określenia charakteru danej transakcji jako transakcji w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP istotne jest, aby określone wymagane i wystarczające warunki zaistniały w określonym czasie przed zawarciem transakcji dostawy nieruchomości (tj. w trakcie prowadzenia działalności z wykorzystaniem nieruchomości będącej przedmiotem transakcji). W szczególności, czy w przypadku, gdy w określonym czasie (np. 6 miesięcy) przed zawarciem transakcji dostawy nieruchomości:

 • zbywca nie był stroną umowy lub umów finansowania dłużnego, o których mowa w lit. a) powyżej, na realizację lub nabycie przenoszonej nieruchomości bądź
 • zbywca nie był stroną umów o zarządzanie wskazanych w lit. b) czy c) powyżej lub
 • nie występowały należności o charakterze pieniężnym związane z przenoszonym majątkiem, o których mowa w lit. d) powyżej 

- dla uznania danej transakcji za transakcję w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP konieczne jest spełnienie innych przesłanek (np. wszystkich pozostałych przesłanek wskazanych w lit. a) - e) powyżej) przed zawarciem transakcji zbycia nieruchomości.

Należy także objąć dyskusją elementy będące integralnym przedmiotem transakcji, które w żadnym stopniu nie wpływają na klasyfikację i ocenę, czy zbycie danej nieruchomości stanowi dostawę towaru podlegającą VAT, czy też pozostające poza jego zakresem jako zbycie przedsiębiorstwa (lub ZCP). W tym kontekście należałoby w szczególności rozważyć następujące elementy transakcji:

 • ruchomości stanowiące wyposażenie budynku, 
 • prawa z zabezpieczeń prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umów najmu ustanowionych przez najemców (np. prawa z gwarancji bankowych, depozytów, deklaracji o dobrowolnym poddaniu się egzekucji), 
 • prawa z gwarancji należytego wykonania przez wykonawców prac związanych z pracami budowlanymi / remontowymi prowadzonymi w budynku, 
 • prawa i obowiązki wynikające z umów serwisowych, w tym m.in. umów dotyczących świadczenia usług ochrony obiektu, sprzątania, obsługi nieruchomości (tzw. facility management agreement) itp., 
 • prawa autorskie na wskazanych w dotyczących ich umowach polach eksploatacji, w tym prawa autorskie do projektu budynku, prawa autorskie i prawo ochronne na zastrzeżone znaki towarowe, 
 • prawa z licencji do oprogramowania wykorzystywanego do obsługi nieruchomości, 
 • prawa do domen internetowych dotyczących nieruchomości.

W trakcie rozważań należy rozróżnić sytuację, gdy prawa i obowiązki z umów o zarządzanie nieruchomością i zarządzanie aktywami zostają przeniesione na nabywcę w ramach transakcji, której przedmiotem jest wynajęta nieruchomość, tj. dochodzi do przejęcia starej umowy, od sytuacji, kiedy nabywca sam zawiera takie umowy, nawet z tymi samymi podmiotami, które świadczyły ww. usługi zarządzania na rzecz zbywcy.

Dodatkowo dla określenia zasad kwalifikowania dostaw nieruchomości komercyjnych dla celów VAT należy rozważyć:

 • czy okoliczność, że w ramach swojej działalności nabywca nieruchomości uprzednio wynajmowanych także wykorzystuje te nieruchomości do działalności w zakresie wynajmu nieruchomości, jest istotna i jednoznacznie wskazuje, że doszło do zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP, 
 • czy kluczowa jest okoliczność, czy na moment transakcji przenoszony na nabywcę zespół składników zawiera odpowiedni zespół aktywów (zaplecze) umożliwiający kontynuację działalności prowadzonej przez zbywcę. 

Uwzględnienie określonych sytuacji praktycznych

W przedmiocie dyskusji w ramach konsultacji podatkowych powinny być także uwzględnione określone sytuacje praktyczne, w których szczególnego rozważenia wymaga uznanie, czy transakcja dotycząca nieruchomości komercyjnej stanowi transakcje objętą zakresem opodatkowania VAT, czy też transakcję w zakresie zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP wyłączoną z zakresu VAT. W tym celu przedstawiono poniżej opis zagadnień sytuacyjnych, które w szczególności powinny być uwzględnione w trakcie dyskusji w ramach konsultacji podatkowych.

Zagadnienie sytuacyjne 1

Przedmiotem transakcji jest nieruchomość, która została wybudowana i skomercjalizowana przez zbywcę, przy czym przedmiotem działalności zbywcy zasadniczo nie jest wynajem nieruchomości (oprócz wynajmowania nieruchomości w celu komercjalizacji i przygotowania jej do dostawy). Czy wskazana okoliczność jest istotna i wskazuje, że taka transakcja dostawy nie stanowi w istocie zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP, niezależnie od faktu, czy na kupującego zostały przeniesione również wspomniane powyżej umowy o zarządzanie itp.? Przedmiot działalności kupującego (tj. wynajem nieruchomości i jej późniejsza dostawa) jest inny niż przedmiot działalności zbywcy (tj. działalność dewelopera).

Zagadnienie sytuacyjne 2

Czy w sytuacji, gdy przedmiotem transakcji jest wynajmowana nieruchomość, przy czym kupującym jest dotychczasowy najemca tej nieruchomości, który wykonuje w niej działalność gospodarczą, która nie polega na podnajmie tej nieruchomości na rzecz innych podmiotów, to takie okoliczności dostawy są istotne i wskazują, że nie dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP?

Zagadnienie sytuacyjne 3

Czy okoliczność, że transakcja ma charakter tzw. leasingu zwrotnego (sale and leaseback) jest istotna w przedmiotowych rozważaniach i okoliczność taka wskazuje, że nie dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP? Innymi słowy, jeśli przedmiotem transakcji jest nieruchomość (niezależnie czy jest ona wynajmowana przez zbywcę, czy też zbywca prowadzi w niej jakąkolwiek inną działalność gospodarczą, np. produkcyjną), która następnie ma zostać przez nabywcę oddana zbywcy do używania na podstawie umowy leasingu (sale and leaseback) lub innej umowy o podobnym charakterze, to jest to okoliczność wskazująca, że taka dostawa nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP z uwagi na fakt, że w takim przypadku zasadniczym celem transakcji leasingu zwrotnego jest udzielenie przez nabywcę finansowania na rzecz zbywcy, a nie kontynuacja działalności zbywcy.

Zagadnienie sytuacyjne 4

Zbywca jest właścicielem pawilonu z lokalami usługowymi, a po jego nabyciu nabywca wyburzy pawilon i wybuduje budynek biurowy – ale to nastąpi dopiero po upływie pewnego czasu. Czy w sytuacji, gdy przedmiotem transakcji jest wynajmowana nieruchomość, to okoliczność że nabywca nabył nieruchomość w celu wzniesienia zupełnie nowych obiektów, co nastąpi pod warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń i po wyburzeniu dotychczasowych obiektów (przy takim stanie faktycznym możliwe jest utrzymywanie przez pewien czas umów najmu, które przechodzą na nabywcę z mocy prawa, czyli de facto w początkowym okresie następuje kontynuacja działalności do czasu jej „wygaszenia”), jest istotna i wskazuje, że taka transakcja dostawy nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP, z zastrzeżeniem, że nabywca rozwiązał umowy w najwcześniejszym możliwym terminie, w którym nie poniesie on negatywnych skutków zakończenia umów zawartych przez zbywcę?

Uwzględnienie orzecznictwa TSUE

Proponowana dyskusja w ramach konsultacji podatkowych powinna uwzględniać w szczególności stanowisko TSUE, które odnosi się do zagadnienia. Z orzecznictwa Trybunału można wyprowadzić znaczące wnioski na potrzeby rozpatrywanego zagadnienia. Przede wszystkim, należy pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem TSUE podstawowym elementem oceny planowanej transakcji powinno być ustalenie, czy dochodzi do przeniesienia działającego biznesu, a nie tylko pojedynczych aktywów. W orzeczeniach TSUE podkreśla się, że ocena, jakie dobra – ruchome lub nieruchome – są niezbędne do utworzenia przedsiębiorstwa lub ZCP, musi być dokonywana „z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej” (wyrok TSUE z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-444/10 - Christel Schriever, pkt 26).

W odniesieniu do transakcji, które są przedmiotem tego dokumentu, należy podkreślić, że istota działalności gospodarczej sprowadza się do osiągania zysku z tytułu najmu powierzchni komercyjnych w relacji do kosztów obsługi obiektu (na które składają się koszty zarządzania oraz spłata finansowania udzielonego przez podmioty trzecie).

Dla prowadzenia tego typu działalności niezbędne jest m.in. zapewnienie efektywnego zarządzania i administrowania nieruchomością, a także zapewnienie jej świadczeń serwisowych oraz dostaw mediów i usług komunalnych. W tym kontekście, na uwagę zasługują w szczególności tezy TSUE, które wskazują, że aby nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, konieczne jest, żeby całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej (wyrok TSUE z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-651/11 - X BV, pkt 34).

Jak zgłaszać swoje opinie?

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów.

Analizie będą poddawane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji.

Ministerstwo Finansów zastrzegło sobie możliwość opublikowania nadesłanych opinii na stronie Ministerstwa Finansów w dziale „Działalność“ w zakładce „Konsultacje podatkowe“ dostępnej pod linkiem: http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikacji zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych.

Minister Finansów poinformował, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Propozycje można przesyłać do 12 października 2018 r., wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w wersji elektronicznej (dodatkowo proszę o załączenie wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.nieruchomoscikomercyjne@mf.gov.pl.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych. Sprawdź, jak należy interpretować przepisy dot. VAT od zbycia (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Najważniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie wiele zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „ustawą o CIT"). Wprowadziła je przede wszystkim ustawa z dnia 27 października 2017 (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Wiele zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą PIT") weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  Głównym źródłem zmian jest ustawa z dnia 27 (...)

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach

Sukcesja firm – rozpoczęły się uzgodnienia i konsultacje projektu ustawy o fundacji rodzinnej Co piąta wypracowana w Polsce złotówka jest wynikiem pracy firmy rodzinnej. To prawie 830 tys. firm w Polsce, które generują przychód wysokości 322 mld zł w skali roku. (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością (...)

Preferencyjne rozliczenie PIT bez ograniczeń czasowych...

Preferencyjne rozliczenie PIT bez ograniczeń czasowych...

Minister Finansów podał objaśnienia podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wspólnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci w kontekście zniesienia czasowego ograniczenia na złożenie wniosku o preferencyjne opodatkowanie (...)

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. Przeczytaj, jakie zasady obowiązują (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest (...)

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń br. dla przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń br. dla przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania

Przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2023 r. zmienili formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, opłacają składkę za styczeń 2023 r. (płatną w lutym 2023 r.) zgodnie z zasadami obowiązującymi dla nowej formy opodatkowania. ##baner## Zmiana z formy opodatkowania (...)

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

  Formularze PIT-37 i PIT-36 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wybór sposobu opodatkowania podatnicy wskazują w poz. (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby (...)

Preferencyjne opodatkowanie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Preferencyjne opodatkowanie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Preferencyjny sposób opodatkowania dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku których preferencja polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy uzyskanych dochodów. Jest to korzystne szczególnie w przypadku, (...)

Wspólne rozliczenie PIT małżonków

Wspólne rozliczenie PIT małżonków

Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą ograniczyć obciążenia podatkowe dzięki preferencyjnym zasadom opodatkowania. W przypadku małżonków preferencja polega na opodatkowaniu sumy dochodów wspólnie rozliczających się osób, przy czym podatek określa (...)

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie? Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie można ogólnie określić jako nałożenie porównywalnych podatków przez jurysdykcje w dwu państwach (lub większej liczby państw) na tego samego podatnika (...)

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne? Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co (...)

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest jedną z dwóch zryczałtowanych form opodatkowania uregulowanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.   Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej? Określenie (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą niższy PIT

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą niższy PIT

14 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa obniża PIT z 17% do 12%. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej (...)

Dla kogo estoński CIT?

Dla kogo estoński CIT?

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą tego podatku. Z rozwiązania może skorzystać ok. 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce. Ten nowoczesny sposób (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością (...)

Preferencyjne rozliczenie PIT bez ograniczeń czasowych...

Preferencyjne rozliczenie PIT bez ograniczeń czasowych...

Minister Finansów podał objaśnienia podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wspólnego opodatkowania dochodów małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci w kontekście zniesienia czasowego ograniczenia na złożenie wniosku o preferencyjne opodatkowanie (...)

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. Przeczytaj, jakie zasady obowiązują (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest (...)

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń br. dla przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń br. dla przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania

Przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2023 r. zmienili formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, opłacają składkę za styczeń 2023 r. (płatną w lutym 2023 r.) zgodnie z zasadami obowiązującymi dla nowej formy opodatkowania. ##baner## Zmiana z formy opodatkowania (...)

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

  Formularze PIT-37 i PIT-36 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wybór sposobu opodatkowania podatnicy wskazują w poz. (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby (...)

Preferencyjne opodatkowanie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Preferencyjne opodatkowanie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Preferencyjny sposób opodatkowania dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku których preferencja polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy uzyskanych dochodów. Jest to korzystne szczególnie w przypadku, (...)

Wspólne rozliczenie PIT małżonków

Wspólne rozliczenie PIT małżonków

Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą ograniczyć obciążenia podatkowe dzięki preferencyjnym zasadom opodatkowania. W przypadku małżonków preferencja polega na opodatkowaniu sumy dochodów wspólnie rozliczających się osób, przy czym podatek określa (...)

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie? Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie można ogólnie określić jako nałożenie porównywalnych podatków przez jurysdykcje w dwu państwach (lub większej liczby państw) na tego samego podatnika (...)

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą

Czym jest roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne? Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co (...)

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest jedną z dwóch zryczałtowanych form opodatkowania uregulowanych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.   Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej? Określenie (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą niższy PIT

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą niższy PIT

14 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa obniża PIT z 17% do 12%. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej (...)

Dla kogo estoński CIT?

Dla kogo estoński CIT?

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą tego podatku. Z rozwiązania może skorzystać ok. 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce. Ten nowoczesny sposób (...)

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Gdzie jest uregulowany podatek dochodowy od osób fizycznych? Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "ustawą", która w szerokim zakresie reguluje opodatkowanie (...)

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2020 r.

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2020 r.

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Możliwe jest także opodatkowanie wspólnie (...)

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

U kogo są opodatkowane dochody małoletnich dzieci?   Zasadą jest, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt (...)

Opodatkowanie VAT usług finansowych możliwe

Opodatkowanie VAT usług finansowych możliwe

Polski Ład pozwala na opodatkowanie VAT... Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Wybór tej opcji pozwoli im na odliczenie VAT od nabywanych towarów (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym adresem. Żona figuruje w umowie dzierżawy (jako wspołdzierżawca) kawałka ziemi, powiedzmy kilkanaście (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie swojej córce kwotę 9.637 zł, czyli czy córka może tą drogą otrzymać kwotę 19.274 zł i (...)

Opodatkowanie ryczałtem wspólnika spółki osobowej

Opodatkowanie ryczałtem wspólnika spółki osobowej

Spotkałem się w literaturze (\"PRAWO SPÓŁEK\") z twierdzeniem, iż wspólnik osobowej spółki handlowej z tytułu uczestnictwa w niej nie nabywa statusu \"przedsiębiorcy\", zaś wykonywanie przez niego uprawnień i obowiązków z tytułu uczestnictwa w takiej spółce nie jest wykonywaniem działalności (...)

Wyrejestrowanie firmy a obowiązek zapłaty VAT

Wyrejestrowanie firmy a obowiązek zapłaty VAT

W przypadku wyrejestrowywania firmy podatnik VAT powinien zwrócić VAT naliczony od środków trwałych. Czy tylko od środków trwałych, czy jest też wykaz innych rzeczy, które podlegają "zwrotowi VAT" w przypadku wyrejestrowania firmy? W niniejszym przypadku chodzi nie tyle o "zwrot" podatku VAT, (...)

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

W jakich przypadkach można skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko? Ulga prorodzinna na dziecko regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 27f u.p.d.o.f. stanowi:Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę (...)

Bezpłatna umowa zlecenia

Bezpłatna umowa zlecenia

Od 2005 roku do stycznia 2009 na konto walutowe mego ojca przesłałem z Anglii 75 tys. funtów szterlingów, które zarobiłem legalnie i odprowadziłem podatek dochodowy do angielskiego US. W 2006 r. w styczniu kupiłem w Polsce mieszkanie własnościowe, za które płacił mój ojciec mymi pieniędzmi, (...)

Informowanie US o następnej umowie najmu

Informowanie US o następnej umowie najmu

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Rok temu wynająłem pewnej firmie działkę budowlaną, której jestem właścicielem. Przed otrzymaniem pierwszego czynszu zgłosiłem do urzędu skarbowego że wybieram opodatkowanie na zasadach ryczałtu. Jakieś pół roku później (...)

Wypłata dywidendy dla nierezydenta

Wypłata dywidendy dla nierezydenta

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, w Szczecinie, jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jakie deklaracje trzeba sporządzić i komu je dostarczyć? Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka (...)

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

Czy zmiana miejsca prowadzenia działalności powodująca zmianę właściwości urzędu skarbowego skutkuje obowiązkiem złożenia ponownego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej? Z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wniosek (...)

Sprzedaż dzieł sztuki - podatek

Sprzedaż dzieł sztuki - podatek

W jakiej wysokości zapłacę podatek od sprzedaży dzieł sztuki i w jakim terminie należy go uiścić? Należy tutaj rozważyć II przypadki: I. Kupuję obraz od osoby prywatnej, która nie wystawia mi żadnego rachunku, ponieważ sprzedaje rzecz będącą jej własnością lub sama zajmuje się nierejestrowanym (...)

Suma inwentaryzacji a koszt działalności

Suma inwentaryzacji a koszt działalności

Prowadzę działalność gospodarczą w przedmiocie usług budowlano-montażowych. W roku 2003 r. rozliczałem się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na dzień 31 grudnia 2003 r. sporządziłem inwentaryzację materiałów montażowych zakupionych, lecz niesprzedanych (...)

Podatek od otrzymanych bonów towarowych

Podatek od otrzymanych bonów towarowych

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie otrzymały bony towarowe z okazji świąt. Czy należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie, a nie umowa o pracę)? Czy też jest to darowizna i podlega ustawie o spadkach i darowiznach? Tak, wartość otrzymanych (...)

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie

Jesteśmy rodziną polską mieszkającą w USA od 1992 roku. Od roku 1994 płacimy tutaj podatki od zarobionych pieniędzy. Myślimy o powrocie do kraju. Czy w Polsce będziemy musieli zapłacić podatek od pieniędzy tutaj zarobionych i tutaj opodatkowanych? Czy obowiązuje podwójne opodatkowanie? (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie? W zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez polskich pracowników (marynarzy) pracujących na statkach obcych bander (...)

Opodatkowanie wygranych z zakładów bukmacherskich

Opodatkowanie wygranych z zakładów bukmacherskich

Witam. Od jakiegoś czasu gram w zakłady bukmacherskie przez internet. Czy moje wygrane podlegają opodatkowaniu skoro takie zakłady są w Polsce nielegalne? Opodatkowanie przychodów uzyskanych z bukmacherskich zakładów internetowychPojawia się kwestia dopuszczalności opodatkowania (...)

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym adresem. Żona figuruje w umowie dzierżawy (jako wspołdzierżawca) kawałka ziemi, powiedzmy kilkanaście (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie swojej córce kwotę 9.637 zł, czyli czy córka może tą drogą otrzymać kwotę 19.274 zł i (...)

Opodatkowanie ryczałtem wspólnika spółki osobowej

Opodatkowanie ryczałtem wspólnika spółki osobowej

Spotkałem się w literaturze (\"PRAWO SPÓŁEK\") z twierdzeniem, iż wspólnik osobowej spółki handlowej z tytułu uczestnictwa w niej nie nabywa statusu \"przedsiębiorcy\", zaś wykonywanie przez niego uprawnień i obowiązków z tytułu uczestnictwa w takiej spółce nie jest wykonywaniem działalności (...)

Wyrejestrowanie firmy a obowiązek zapłaty VAT

Wyrejestrowanie firmy a obowiązek zapłaty VAT

W przypadku wyrejestrowywania firmy podatnik VAT powinien zwrócić VAT naliczony od środków trwałych. Czy tylko od środków trwałych, czy jest też wykaz innych rzeczy, które podlegają "zwrotowi VAT" w przypadku wyrejestrowania firmy? W niniejszym przypadku chodzi nie tyle o "zwrot" podatku VAT, (...)

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

W jakich przypadkach można skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko? Ulga prorodzinna na dziecko regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 27f u.p.d.o.f. stanowi:Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę (...)

Bezpłatna umowa zlecenia

Bezpłatna umowa zlecenia

Od 2005 roku do stycznia 2009 na konto walutowe mego ojca przesłałem z Anglii 75 tys. funtów szterlingów, które zarobiłem legalnie i odprowadziłem podatek dochodowy do angielskiego US. W 2006 r. w styczniu kupiłem w Polsce mieszkanie własnościowe, za które płacił mój ojciec mymi pieniędzmi, (...)

Informowanie US o następnej umowie najmu

Informowanie US o następnej umowie najmu

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Rok temu wynająłem pewnej firmie działkę budowlaną, której jestem właścicielem. Przed otrzymaniem pierwszego czynszu zgłosiłem do urzędu skarbowego że wybieram opodatkowanie na zasadach ryczałtu. Jakieś pół roku później (...)

Wypłata dywidendy dla nierezydenta

Wypłata dywidendy dla nierezydenta

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, w Szczecinie, jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jakie deklaracje trzeba sporządzić i komu je dostarczyć? Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka (...)

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

Czy zmiana miejsca prowadzenia działalności powodująca zmianę właściwości urzędu skarbowego skutkuje obowiązkiem złożenia ponownego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej? Z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wniosek (...)

Sprzedaż dzieł sztuki - podatek

Sprzedaż dzieł sztuki - podatek

W jakiej wysokości zapłacę podatek od sprzedaży dzieł sztuki i w jakim terminie należy go uiścić? Należy tutaj rozważyć II przypadki: I. Kupuję obraz od osoby prywatnej, która nie wystawia mi żadnego rachunku, ponieważ sprzedaje rzecz będącą jej własnością lub sama zajmuje się nierejestrowanym (...)

Suma inwentaryzacji a koszt działalności

Suma inwentaryzacji a koszt działalności

Prowadzę działalność gospodarczą w przedmiocie usług budowlano-montażowych. W roku 2003 r. rozliczałem się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na dzień 31 grudnia 2003 r. sporządziłem inwentaryzację materiałów montażowych zakupionych, lecz niesprzedanych (...)

Podatek od otrzymanych bonów towarowych

Podatek od otrzymanych bonów towarowych

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie otrzymały bony towarowe z okazji świąt. Czy należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie, a nie umowa o pracę)? Czy też jest to darowizna i podlega ustawie o spadkach i darowiznach? Tak, wartość otrzymanych (...)

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie

Jesteśmy rodziną polską mieszkającą w USA od 1992 roku. Od roku 1994 płacimy tutaj podatki od zarobionych pieniędzy. Myślimy o powrocie do kraju. Czy w Polsce będziemy musieli zapłacić podatek od pieniędzy tutaj zarobionych i tutaj opodatkowanych? Czy obowiązuje podwójne opodatkowanie? (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie? W zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez polskich pracowników (marynarzy) pracujących na statkach obcych bander (...)

Opodatkowanie wygranych z zakładów bukmacherskich

Opodatkowanie wygranych z zakładów bukmacherskich

Witam. Od jakiegoś czasu gram w zakłady bukmacherskie przez internet. Czy moje wygrane podlegają opodatkowaniu skoro takie zakłady są w Polsce nielegalne? Opodatkowanie przychodów uzyskanych z bukmacherskich zakładów internetowychPojawia się kwestia dopuszczalności opodatkowania (...)

Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

Opodatkowanie liniowe a rozliczenie straty

W 2005 r. działalność gospodarcza przyniosła mi straty w wysokości 10.000 zł (rozliczanie firmy na zasadach ogólnych PIT 5). Czy jeśli w kolejnych latach wybiorę formę opodatkowania liniową - PIT 5L to prawo do odliczania strat wciąż pozostanie w niezmienionej wartości i formie? Zgodnie (...)