Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużników

Obowiązkowa korekta podatku naliczonego przez dłużników

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności oraz o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzegamy przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności.

Przepisy ustawy o VAT zawierają regulacje dotyczące rozliczeń podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. W sytuacji nieuregulowania należności, która wynika z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, podatnik (dłużnik) powinien skorygować odliczoną kwotę podatku od towarów i usług, przez złożenie korekty deklaracji VAT.

 

Zgodnie bowiem z art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. ustawy o VAT), w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.  Powyższej korekty nie stosuje się:
  • jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności;
  • w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
 W razie częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy tylko podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. 
Porady prawne

Konsekwencje niewywiązywania się z terminowego regulowania płatności

Organy podatkowe na bieżąco (w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych) badają realizację obowiązku, który wynika z tych regulacji. Naruszenie tego obowiązku może skutkować określeniem przez organ podatkowy prawidłowej wartości podatku naliczonego, a w konsekwencji:

  • zobowiązania podatkowego,
  • kwoty do zwrotu,
  • nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jak również 
  • ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej nawet 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur (na podst. art. 112b ust. 1-3 ustawy o VAT).

W razie uregulowania należności czy jej części już po dokonaniu korekty, podatnik ma możliwość ponownego skorygowania deklaracji i zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano. Według bowiem art. 89b ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku uregulowania należności po dokonaniu ww. korekty podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

 

 Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz.710 z późn. zm.), zwana "ustawą o VAT".
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika