Minimalna stawka akcyzy na papierosy

Na jakiej podstawie Minister Finansów może określać minimalną stawkę akcyzy na papierosy?

Na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, minimalną stawkę akcyzy na papierosy w wysokości 90 % całkowitej kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej.

Ile ma wynosić minimalna stawka akcyzy na papierosy?

Wchodzące w życie 5 kwietnia 2008 r. nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy przewiduje, że minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 181,72 zł za każde 1 000 sztuk. Dotąd obowiązywała minimalna stawka w wysokości 146,33 zł za każde 1 000 sztuk.

Ile wynoszą stawki akcyzy na wyroby tytoniowe?

Przypomnijmy jeszcze, iż od 14 stycznia 2008 r., mocą rozporządzenia Ministra Finansów, stawki akcyzy określone w art. 73 ust. 3 pkt 1-3 ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych obniżono:

  1. dla papierosów - do wysokości 91,00 zł za każde 1000 sztuk i 37,92 % maksymalnej ceny detalicznej; W razie zaś gdy należna kwota podatku akcyzowego na papierosy, wyliczona na podstawie stawek podatku akcyzowego, jest niższa od ww. minimalnej stawki akcyzy na papierosy, stosuje się minimalną stawkę akcyzy na papierosy;

  2. dla cygar i cygaretek - do wysokości 149,00 zł za każde 1000 sztuk

  3. dla tytoniu do palenia: 

    1. ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów - do wysokości 65,62 zł za każdy 1 kilogram i 27,34 % maksymalnej ceny detalicznej, 

    2. innego tytoniu do palenia - do wysokości 59,00 % maksymalnej ceny detalicznej

Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na opakowaniu jednostkowym wyrobu tytoniowego.  

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy (Dz. U. 2008 r., Nr 48, poz. 283);

  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2004 r., Nr 29, poz. 257, ze zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. 2004 r., Nr 87, poz. 825, ze zm.)

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika