5.8.2007

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Mniej represyjna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?

Po co nowelizacja?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który jest obecnie przedmiotem prac komisji sejmowych, dotyczy ograniczenia represyjności ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, a także lepsze dostosowanie przepisów ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. Ma to wpłynąć korzystnie na konkurencyjność gospodarki i na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przez środowiska pracodawców i przedsiębiorców uznana została bowiem za regulację niesprawiedliwą i podważającą pewność prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane zmiany mają też na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych niektórych przepisów, jakie pojawiły się w trakcie ich dotychczasowego obowiązywania. Projektodawcy wskazali przy tym, iż dotąd w trybie aktualnie obowiązującej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, nie skierowano żadnego wniosku o pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności. 

Porady prawne

Wyłączenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe 

Proponowane zmiany mają na celu wyłączenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny, które stanowią przestępstwa skarbowe, poprzez uchylenie przepisów ustawy, które dotyczą odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony będący przestępstwem skarbowym. Autorzy projektu wskazują bowiem, iż żadne przepisy prawa międzynarodowego (UE i ONZ), które stanowią podstawę prawną nowelizowanej ustawy nie wprowadzają odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w przypadku, gdy osoba fizyczna reprezentująca podmiot zbiorowy (o której mowa w art. 3) popełni czyn zabroniony będący przestępstwem skarbowym.

Rozmaite ustawy przewidują, że to podmiot zbiorowy dotknięty jest negatywnymi konsekwencjami zaległości podatkowych, decyzjami stwierdzającymi naruszenie prawa dewizowego lub celnego. Podmiot zbiorowy jest też karany na tym etapie np. dodatkową sankcją w podatku VAT czy przepadkiem rzeczy przy przestępstwach celnych.

W następstwie tych zdarzeń określone osoby fizyczne pociągane są do odpowiedzialności karnoskarbowej. Często są to przedsiębiorcy – wspólnicy spółek osobowych. Procedura przewidziana w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jest więc często trzecią procedurą represyjną, która grozi tak na prawdę tym samym osobom. Taka sytuacja może prowadzić do faktycznego karania po raz kolejny za to samo zdarzenie.  

Bez odpowiedzialności za przekroczenie uprawnień 

Proponowana zmiana przepisu art. 3 polegająca na uchyleniu pkt 2 ma na celu zapobieżeniu sytuacji, w której podmiot zbiorowy podlegałby odpowiedzialności za zachowanie osoby fizycznej dopuszczonej do działania w wyniku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osobę działającą w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej albo przy przekroczeniu tego uprawnienia lub niedopełnieniu tego obowiązku. Tak określona odpowiedzialność oparta jest bowiem nie na zasadzie winy, ale na zasadzie ryzyka. Zdaniem większości doktryny zasada ryzyka nie może być podstawą odpowiedzialności w ustawie represyjnej. 

Odpowiedzialność tylko po skazaniu 

Kolejna z proponowanych zmian przewiduje, że podmiot zbiorowy ponosiłby odpowiedzialność za określony czyn zabroniony popełniony przez osobę fizyczną jedynie w przypadku, gdy czyn ten zostałby stwierdzony orzeczeniem sądu mającym postać wyroku skazującego. Projektowana zmiana ma na celu dostosowanie dotychczas obowiązującego brzmienia przepisu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r.. Przepis ten, pomimo nowelizacji, w obowiązującym obecnie brzmieniu nadal wymienia orzeczenia, które w istocie nie są orzeczeniami o winie sprawcy, jako przesłanki umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Trybunał wypowiadając się na temat niekonstytucyjności art. 4 ustawy stwierdził zaś, iż „Istotą odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest jej charakter wtórny, tzn. jest możliwa dopiero po stwierdzeniu (prawomocnym wyrokiem skazującym lub przynajmniej orzeczeniem równoważnym mu w tym sensie, że potwierdzającym zarówno sam fakt popełnienia czynu jak i jego zawinienie) popełnienia przestępstwa przez osobę fizyczną wymienioną w art. 3 ustawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ochrona przed nieuczciwymi firmami

Ochrona przed nieuczciwymi firmami

Rząd przyjął 8 stycznia, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Trafił on do Sejmu. Projekt zakłada zwiększenie skuteczności wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym (osobom prawnym), zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej (...)

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

5 października 2005 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Sprawdźmy więc, co się zmieniło. Skąd się wzięła odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jest nowym (...)

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

30 czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Co się zmieniło? Skąd się wzięła odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jest nowym rozwiązaniem w polskim (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady tej odpowiedzialności.Ustawa zawiera definicję podmiotu zbiorowego, którym jest osoba (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, ale skieruje ją do TK. „Postanowiłem podpisać nowelę ustawy o IPN i kieruję ją do TK”  - "Zdecydowałem się podpisać nowelizację ustawy o IPN - przepisy art. 55a wejdą w życie; jednocześnie zdecydowałem, że skieruję tę ustawę (...)

Projekt zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Projekt zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dlaczego pojawiła się propozycja zmian? Zmiana ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (...)

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Zwrot „ukraińscy nacjonaliści” z ustawy o IPN, która wprowadziła karalność zaprzeczania ich zbrodni, jest niekonstytucyjny jako nieokreślony. W dniu 17 stycznia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją regulacji prawnych zawartych w zakwestionowanych (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych częściowo niekonstytucyjna

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych częściowo niekonstytucyjna

Dnia 25 października 2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W wyroku (...)

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

W dniu 28 listopada 2003 r. wchodzi w życie ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r. Nr 197 poz. 1661). Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa (...)

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Czego dotyczy nowa ustawa? 20 lutego br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona antylichwiarskie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące odsetek maksymalnych. Ponadto modyfikuje zasady (...)

Zmiany w służbie zdrowia

Zmiany w służbie zdrowia

Od 29 września 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Co się zmienia w służbie zdrowia? Nowelizacja ta ma służyć skróceniu czasu oczekiwania na wykonanie (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dokonała czynu zagrożonego karą mandatu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie przed sądem grodzkim, w którym jest oskarżona. Powyższe zdarzenie (wysłanie maila, bez zgody właściciela adresu mailowego) miało miejsce dnia 17 stycznia 2004 roku. Czy (...)

Projekt zmian w prawie karnym

Projekt zmian w prawie karnym

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Projekt nowelizacji ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań instrumentów prawnych Unii EuropejskiejNajwazniejsze zaproponowane zmiany to:wprowadzenie definicji przestępstwa o charakterze terrorystycznym;wprowadzenie (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie (...)

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  Stan faktyczny Zostałem wprowadzony w błąd, a raczej oszukano mnie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To, że zostałem oszukany nie ulega wątpliwości, obawiam się jednak konsekwencji prawnych, które (...)

Czerwiec miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”

Czerwiec miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”

  Ponad 1000 przepisów ułatwiających życie przedsiębiorcom wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na poprzednim posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o rachunkowości, na obecnym natomiast uchwalił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Kolejne ustawy są już w Sejmie, a nad następnymi (...)

Zmiany powrotne w IPN

Zmiany powrotne w IPN

O jaką nowelizację chodzi? Sejm błyskawicznie znowelizował ustawę o IPN. Teraz ustawą z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (...)

Ułatwienie dochodzenia wierzytelności

Ułatwienie dochodzenia wierzytelności

Na czym polegają zmiany? Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nowelizacja wprowadza (...)

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

5 października 2005 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Sprawdźmy więc, co się zmieniło. Skąd się wzięła odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jest nowym (...)

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zmiany w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

30 czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Co się zmieniło? Skąd się wzięła odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jest nowym rozwiązaniem w polskim (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady tej odpowiedzialności.Ustawa zawiera definicję podmiotu zbiorowego, którym jest osoba (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, ale skieruje ją do TK. „Postanowiłem podpisać nowelę ustawy o IPN i kieruję ją do TK”  - "Zdecydowałem się podpisać nowelizację ustawy o IPN - przepisy art. 55a wejdą w życie; jednocześnie zdecydowałem, że skieruję tę ustawę (...)

Projekt zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Projekt zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dlaczego pojawiła się propozycja zmian? Zmiana ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (...)

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

Zwrot „ukraińscy nacjonaliści” z ustawy o IPN, która wprowadziła karalność zaprzeczania ich zbrodni, jest niekonstytucyjny jako nieokreślony. W dniu 17 stycznia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją regulacji prawnych zawartych w zakwestionowanych (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych częściowo niekonstytucyjna

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych częściowo niekonstytucyjna

Dnia 25 października 2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W wyroku (...)

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

W dniu 28 listopada 2003 r. wchodzi w życie ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r. Nr 197 poz. 1661). Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa (...)

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Czego dotyczy nowa ustawa? 20 lutego br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona antylichwiarskie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące odsetek maksymalnych. Ponadto modyfikuje zasady (...)

Zmiany w służbie zdrowia

Zmiany w służbie zdrowia

Od 29 września 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Co się zmienia w służbie zdrowia? Nowelizacja ta ma służyć skróceniu czasu oczekiwania na wykonanie (...)

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona dokonała czynu zagrożonego karą mandatu. Obecnie zostało wszczęte postępowanie przed sądem grodzkim, w którym jest oskarżona. Powyższe zdarzenie (wysłanie maila, bez zgody właściciela adresu mailowego) miało miejsce dnia 17 stycznia 2004 roku. Czy (...)

Projekt zmian w prawie karnym

Projekt zmian w prawie karnym

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Projekt nowelizacji ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań instrumentów prawnych Unii EuropejskiejNajwazniejsze zaproponowane zmiany to:wprowadzenie definicji przestępstwa o charakterze terrorystycznym;wprowadzenie (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie (...)

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  Stan faktyczny Zostałem wprowadzony w błąd, a raczej oszukano mnie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To, że zostałem oszukany nie ulega wątpliwości, obawiam się jednak konsekwencji prawnych, które (...)

Czerwiec miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”

Czerwiec miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”

  Ponad 1000 przepisów ułatwiających życie przedsiębiorcom wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na poprzednim posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o rachunkowości, na obecnym natomiast uchwalił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Kolejne ustawy są już w Sejmie, a nad następnymi (...)

Zmiany powrotne w IPN

Zmiany powrotne w IPN

O jaką nowelizację chodzi? Sejm błyskawicznie znowelizował ustawę o IPN. Teraz ustawą z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (...)

Ułatwienie dochodzenia wierzytelności

Ułatwienie dochodzenia wierzytelności

Na czym polegają zmiany? Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nowelizacja wprowadza (...)

Nowy Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Nowy Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wręczył Prof. dr hab. Piotrowi Kruszyńskiemu akt powołania na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Prof dr hab Piotr Kruszynski pełni funkcję Kierownika Katedry Postępowania Karnego Instytutu Prawa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Kto ma obowiązek przedstawiać w Przetargach zaświadczenie, o którym mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzę z mężem Spółkę Cywilną, czy w/w punkt dotyczy naszej (...)

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Zamawiający ogłosił przetarg, po czym wybrał najkorzystniejszą ofertę. Następnie z przyczyn formalnych chciał unieważnić przetarg i ogłosić go na nowo. ( unieważnienie miało być z powodu (...)

Odpowiedzialność karna spółki z o.o.

Odpowiedzialność karna spółki z o.o.

Mam do czynienia z dłużnikiem - spółką z o.o., która zaciągnęła zobowiązanie finansowe u mojego klienta i nie reguluje tegoż pomimo wydania tytułu wykonawczego. Co więcej, postępowanie egzekucyjne (...)

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu

Od kiedy stalking jest karalny w Polsce? Przestępstwo tzw. stalkingu zostało wprowadzone do polskiego prawa karnego z dniem 6 czerwca 2011 r. Tym samym dopiero od tego momentu zachowania osób (...)

Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Kto ma obowiązek przedstawiać w Przetargach zaświadczenie, o którym mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzę z mężem Spółkę Cywilną, czy w/w punkt dotyczy naszej (...)

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę-konsekwencje

Zamawiający ogłosił przetarg, po czym wybrał najkorzystniejszą ofertę. Następnie z przyczyn formalnych chciał unieważnić przetarg i ogłosić go na nowo. ( unieważnienie miało być z powodu (...)

Odpowiedzialność karna spółki z o.o.

Odpowiedzialność karna spółki z o.o.

Mam do czynienia z dłużnikiem - spółką z o.o., która zaciągnęła zobowiązanie finansowe u mojego klienta i nie reguluje tegoż pomimo wydania tytułu wykonawczego. Co więcej, postępowanie egzekucyjne (...)

Przestępstwo stalkingu

Przestępstwo stalkingu

Od kiedy stalking jest karalny w Polsce? Przestępstwo tzw. stalkingu zostało wprowadzone do polskiego prawa karnego z dniem 6 czerwca 2011 r. Tym samym dopiero od tego momentu zachowania osób (...)

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

W czasie kontroli z ZUS okazało się, że biuro rachunkowe, z którym mieliśmy podpisaną umowę i które odpowiedzialne było za prowadzenie ksiąg, nie naliczało składek od pewnych wypłat. ZUS naliczył (...)

Rejestracja protokołu dodatkowego

Rejestracja protokołu dodatkowego

Jakie dokumenty należy dołączyć do rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?  Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o rejestrację zakładowych układów (...)

Dochodzenie odszkodowania za zderzenie z dzikiem

Dochodzenie odszkodowania za zderzenie z dzikiem

Miałem wypadek samochodowy - kolizję z dzikiem samochodem bez polisy AC. Rzecz miała miejsce w nocy, w terenie niezabudowanym, niezalesionym. Nie było znaku ostrzegawczego, chociaż, co sprawdziłem (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Jeśli prowadzi mi księgowość biuro rachunkowe, odbędzie się kontrola z US i okaże się, że było to źle prowadzone, odrzucą księgę jako prawidłową w konsekwencji zapłacę dodatkowy podatek (...)

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Jestem twórcą tj. piszę scenariusze. Korzystałem do tej pory z ochrony utworów przez jedną z organizacji zbiorowego zarządzania - ZAIKS. Nie podpisałem aktualnie następnego oświadczenia o powierniczym (...)

Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Kto ma obowiązek przedstawiać w Przetargach zaświadczenie, o którym mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzę z mężem Spółkę Cywilną, czy w/w punkt dotyczy naszej (...)

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

W czasie kontroli z ZUS okazało się, że biuro rachunkowe, z którym mieliśmy podpisaną umowę i które odpowiedzialne było za prowadzenie ksiąg, nie naliczało składek od pewnych wypłat. ZUS naliczył (...)

Rejestracja protokołu dodatkowego

Rejestracja protokołu dodatkowego

Jakie dokumenty należy dołączyć do rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?  Szczegółowe warunki dotyczące wniosku o rejestrację zakładowych układów (...)

Dochodzenie odszkodowania za zderzenie z dzikiem

Dochodzenie odszkodowania za zderzenie z dzikiem

Miałem wypadek samochodowy - kolizję z dzikiem samochodem bez polisy AC. Rzecz miała miejsce w nocy, w terenie niezabudowanym, niezalesionym. Nie było znaku ostrzegawczego, chociaż, co sprawdziłem (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Jeśli prowadzi mi księgowość biuro rachunkowe, odbędzie się kontrola z US i okaże się, że było to źle prowadzone, odrzucą księgę jako prawidłową w konsekwencji zapłacę dodatkowy podatek (...)

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Jestem twórcą tj. piszę scenariusze. Korzystałem do tej pory z ochrony utworów przez jedną z organizacji zbiorowego zarządzania - ZAIKS. Nie podpisałem aktualnie następnego oświadczenia o powierniczym (...)

Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Kto ma obowiązek przedstawiać w Przetargach zaświadczenie, o którym mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzę z mężem Spółkę Cywilną, czy w/w punkt dotyczy naszej (...)

Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych

Jakie dane/formę powinna zawierać umowa powierzania przetwarzania danych osobowych podpisywana, np. w ramach umowy na usługi hostingowe? Umowy z tego zakresu są zazwyczaj tzw. umowami o świadczenie (...)

Zniesławienie w artykule prasowym

Zniesławienie w artykule prasowym

W prasie ukazał się artykuł, którego autor przytacza zeznania świadka składane na rozprawie sądowej. Sprawa dotyczy byłego pracodawcy świadka, jako oskarżonego i jest w toku. Świadek nie został (...)

Gwarancja na mieszkanie deweloperskie

Gwarancja na mieszkanie deweloperskie

Kupiłem od dewelopera nowe mieszkanie, w trakcie rocznej eksploatacji zauważyłem, że w częściach wspólnych osiedla zaczynają pękać ściany, podmurówki ogrodzenia, a zamki w furtkach oraz brama (...)

Odpowiedzialność karna spółki z o.o.

Odpowiedzialność karna spółki z o.o.

Mam do czynienia z dłużnikiem - spółką z o.o., która zaciągnęła zobowiązanie finansowe u mojego klienta i nie reguluje tegoż pomimo wydania tytułu wykonawczego. Co więcej, postępowanie egzekucyjne (...)

Osoby odpowiedzialne solidarnie z najemcą

Osoby odpowiedzialne solidarnie z najemcą

Czy osoba zameldowana czasowo (konkubent) u głównego najemcy jest zobowiązana do solidarnego opłacania opłat czynszowych oraz pozostałych za media i czy tą osobę można wskazać w pozwie do sądu? (...)

Egzekucja podatku od nieruchomości

Egzekucja podatku od nieruchomości

Byłam współwłaścicielką posiadłości. W 2000 roku została ona podzielona, jednak nadal jej część stanowi współwłasność. Do 2000 roku opłaty z tytułu podatku od nieruchomości przekazywałam (...)

Umowa dzierżawy a wystawienie faktury VAT

Umowa dzierżawy a wystawienie faktury VAT

W tym tygodniu mam podpisać umowę dzierżawy na 20 lat i sytuacja jest następująca: znalazłem grunt, który należy do spółdzielni mieszkaniowej A i przeprowadziłem 2-miesięczne negocjacje związane (...)

Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

Jestem właścicielem działki w gminie, w której zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. W okolicy istnieje już sieć wodociągowa i nie ukrywam, (...)

Przynależność do koła łowieckiego

Przynależność do koła łowieckiego

Jestem członkiem koła łowieckiego oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 6 lat. Obecnie, ze względów zdrowotnych, chciałbym zrezygnować z członkostwa w kole łowieckim, ale pozostać (...)

FORUM PRAWNE

czym jest czyn deliktowy?

czym jest czyn deliktowy? Niestety nie znam nomenklatury prawnej, dlatego proszę o pomoc, czy jest czyn czy odpowiedzialność deliktowa? Odpowiedź na to pytanie należy uzależnić od tego na gruncie (...)

zakłady bukmacherskie on-line

zakłady bukmacherskie on-line Witam. Lubie grać w zakładach bukmacherskich, ale nie mam w poblizu domu zadnego punktu i często nie chce mi się iść żeby złożyc kupon. Pomyslałem sobie o zakładach (...)

czym jest czyn deliktowy?

czym jest czyn deliktowy? Niestety nie znam nomenklatury prawnej, dlatego proszę o pomoc, czy jest czyn czy odpowiedzialność deliktowa? Odpowiedź na to pytanie należy uzależnić od tego na gruncie (...)

zakłady bukmacherskie on-line

zakłady bukmacherskie on-line Witam. Lubie grać w zakładach bukmacherskich, ale nie mam w poblizu domu zadnego punktu i często nie chce mi się iść żeby złożyc kupon. Pomyslałem sobie o zakładach (...)

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości Cześć, pracowałem w firmie X najpierw na okresie próbnym 3 mc, a później dostałem umowę na 12 mc, firma zajmuje się (...)

Sp. z o.o. odpowiedzialność po wyjściu z KRSu

Sp. z o.o. odpowiedzialność po wyjściu z KRSu Witam, mój mąż jest czlonkiem zarządu Sp. z o.o., nie mamy rodzielności finansowej. W chwili obecnej spółka popada w bardzo złą kondycję finansową, (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne Czy osoba nie będąca radcą czy adwokatem może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego (bez reprezentacji przed organami). (blestek) Sam prowadze firmę (...)

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości Cześć, pracowałem w firmie X najpierw na okresie próbnym 3 mc, a później dostałem umowę na 12 mc, firma zajmuje się (...)

Sp. z o.o. odpowiedzialność po wyjściu z KRSu

Sp. z o.o. odpowiedzialność po wyjściu z KRSu Witam, mój mąż jest czlonkiem zarządu Sp. z o.o., nie mamy rodzielności finansowej. W chwili obecnej spółka popada w bardzo złą kondycję finansową, (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne Czy osoba nie będąca radcą czy adwokatem może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego (bez reprezentacji przed organami). (blestek) Sam prowadze firmę (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

ucieczka z miejsca wypadku 2013

ucieczka z miejsca wypadku 2013 Kolega uciekl z miejsca wypadku, osobie poszkodowanej cos się stało ale nie wiemy narazie co. nic wielkiego sie wydawało to nie było. Chcialem się jednak zapytac co (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

KARA OD KANARA

KARA OD KANARA Czym jest właściwie opłata dodatkowa nakładana przez „kanara” w MPK? Umowa przewozu jest zawierana przez przystąpienie (do warunków ogólnych, którymi jest regulamin (...)

wycofanie pozwu a koszty sądowe + brak skutków za pozywanie bezpodstawne ?!?!?

wycofanie pozwu a koszty sądowe + brak skutków za pozywanie bezpodstawne ?!?!? Witam Pokrótce o sprawie. Firma windykacyjna kupiła sobie rzekomy dług od firmy ubezpieczeniowej Interrisk - podstaw (...)

Kary dla pracowników solarium

Kary dla pracowników solarium Witam.Chciałam po krótce opisać mój problem w pracy.Praca dodatkowa tzw "przejściówka"-solarium. Chodzi o notoryczne karanie pracowników za najmniejsze przewinienie..Co (...)

nie stawienie się do odbycia wyroku

nie stawienie się do odbycia wyroku Czy za niestawienie się w wyznaczonym terminie do zakładu karnego na odbywanie wyroku grożą jakieś sankcje, jak grzywna albo dodatkowa kara więzienia? Sąd może (...)

Jazda na rowerze i niewykonanie wyroku

Jazda na rowerze i niewykonanie wyroku Rok temu dostałem karę odrobienia 3 m-cy na rzecz prac społecznych i zapłatę grzywny w wysokości 300 PLN za jazdę pod wpływem alkoholu na rowerze (0,51 prom.). (...)

jazda na rowerze pod wplywem i niewykonanie wyroku

jazda na rowerze pod wplywem i niewykonanie wyroku Rok temu dostalem kare odrobienia 3 m-cy na rzecz prac spolecznych i zaplate grzywny w wyskosci 300 PLN za jazde pod wplywem alkoholu na rowerze. Do tej (...)

Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.