Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Eliminowanie zbędnych obciążeń administracyjnych, aktywizacja podmiotów publicznych i prywatnych oraz demonopolizacja administracji publicznej to główne cele, które realizować będzie nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Projekt nowelizacji, przygotowany pod kierownictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, został przyjęty przez rząd 17 października br. Teraz zajmuje się nim Sejm. Projekt ustawy dotyczy stworzenia akceptowanych rozwiązań prawnych, które mogłyby uwolnić realizację przedsięwzięć z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce: przyznania zainteresowanym jak największej swobody kształtowania partnerstwa, ochrony najważniejszych interesów publicznych, ochrony uzasadnionych interesów partnerów prywatnych, ochrony długu publicznego, zgodności z prawem UE.

Kolejna propozycja z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości" otwiera nową erę rozwoju współpracy sektora publicznego i prywatnego w duchu wolności i zaufania do obywatela.

Eliminowanie obciążeń administracyjnych

Przygotowując nową ustawę o PPP jej autorzy kierowali się dwoma zasadami:

  1. tam, gdzie to możliwe nie tworzyć kolejnych, zbędnych przepisów, ale odsyłać do sprawdzonych rozwiązań prawnych, m.in. w prawie handlowym i cywilnym,

  2. pozostawić stronom partnerstwa jak najwięcej swobody przy ustalaniu zakresu umowy.

Umowa o PPP ma charakter ramowy, w formule tzw. umbrella agreement. Zrezygnowano w niej ze szczegółowego wykazu zawartości umowy, określając jedynie jej zasadnicze elementy. Ramy umowy określają, iż:

  • Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią;

  • Podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego;

  • Każda ze stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ponosi część ryzyka powodzenia przedsięwzięcia. W ten sposób nawiązuje się do uznanych na świecie modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt ustawy nie będzie też narzucał stronom przedmiotu partnerstwa. Formułę PPP będzie można stosować w każdym przypadku, w którym spełnione zostaną wymagania ustawowe co do sposobu wynagradzania partnera prywatnego i podziału ryzyka związanego z przedsięwzięciem.

W nowelizacji zrezygnowano także z obowiązku przeprowadzania analiz poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w ramach partnerstwa. Kosztowne analizy, nieuwzględniające wielkości przedsięwzięcia, były podstawową przeszkodą w dotychczasowych próbach realizacji PPP. Zdaniem autorów nowelizacji, analizy i ich przedmiot powinien wynikać z rzeczywistej potrzeby umawiających się podmiotów. 

Demonopolizacja działań administracji publicznej

Nowa ustawa pomoże również zdemonopolizować działania administracji publicznej. Umożliwi bowiem przekazanie niektórych zadań samorządów i administracji prywatnym przedsiębiorstwom, na wzór stosowanego w firmach outsourcingu. Dzięki temu, administracja publiczna będzie działać sprawniej, tzn. z większą korzyścią dla obywatela i mniejszym kosztem dla państwa.

Impuls prorozwojowy

Rewolucyjne rozwiązania nowej ustawy stworzą szansę na przełom w realizacji zamrożonych dotąd sztywnymi przepisami inwestycjach w formule PPP. Mogą stać się impulsem prorozwojowym, który przyczyni się do większej aktywności zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Nowe regulacje pozwolą wykorzystać wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe firm komercyjnych do realizacji przedsięwzięć zarezerwowanych dotąd dla sektora publicznego. Dzięki temu wspólnie z samorządami będą mogły realizować takie inwestycje jak budowa szkół, hal sportowych, spalarni śmieci, dróg, autostrad, portów morskich i lotniczych, a nawet urzędów.

Dodatkowo, w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dodano przepis, który upoważnia do dofinansowywania projektów realizowanych w ramach PPP ze środków unijnych.

W prace nad projektem ustawy o PPP zaangażowani byli partnerzy społeczni, którzy wraz ze stroną rządową wspólnie tworzyli jej zapisy.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika