Nowe prawo telekomunikacyjne

Działalność telekomunikacyjna działalnością regulowaną

Ustawa przyjmuje, iż działalność telekomunikacyjna, jako działalność gospodarcza jest działalnością regulowaną.

Oznacza to, że do jej podjęcia konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa URTiP oraz uzyskanie takiego wpisu.

Ochrona przed wpływową telefonią?

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne Prezes URTiP, w celu ochrony użytkownika końcowego może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na rynku usług detalicznych następujące obowiązki:

 1. nieustalania zawyżonych cen usług;
 2. nieutrudniania wejścia na rynek innym przedsiębiorcom,
 3. nieograniczania konkurencji poprzez ustalanie cen usług zaniżonych w stosunku do kosztów ich świadczenia;
 4. niestosowania nieuzasadnionych preferencji dla określonych użytkowników końcowych, z wyłączeniem przewidzianych w ustawie;
 5. niezobowiązywania użytkownika końcowego do korzystania z usług, które są dla niego zbędne.

Warto przy tym pamiętać, że takim użytkownikiem końcowym potencjalnie może być każdy z nas.

Jak świadczone są usługi telekomunikacyjne?

Ustawa przewiduje znany już nam obowiązek zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej.

Umowa taka powinna określać w szczególności:

 • nazwę, adres i siedzibę dostawcy usług,
 • świadczone usługi, dane o ich jakości, w tym o czasie oczekiwania na przyłączenie do sieci lub terminie rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych, zakres obsługi serwisowej,
 • dane szczegółowe dotyczące cen, w tym pakietów cenowych oraz sposoby uzyskania informacji o aktualnym cenniku,
 • czas trwania umowy oraz warunki przedłużenia i rozwiązania umowy,
 • wysokość kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • informację o możliwości rozwiązania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

Chcesz założyć telefon, gdy nie jesteś właścicielem mieszkania w którym mieszkasz...

Obecnie Prawo telekomunikacyjne wskazuje wprost, iż w przypadku posiadania przez użytkownika końcowego tytułu prawnego do nieruchomości innego niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci wymaga przedstawienia przez niego pisemnej zgody odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej. Nie ma to zastosowania jedynie do osoby prawnej.

Nareszcie jasne zasady!

Zgodnie z przepisami nowej ustawy, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Regulamin taki powinien być podany do publicznej wiadomości i dostarczany nieodpłatnie abonentowi wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub na każde jego żądanie.  

Każda zmiana w regulaminie rodzi obowiązek po stronie dostawcy usług telekomunikacyjnych powiadomienia abonenta i to z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.


Jednocześnie abonent powinien zostać także poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Podobnie jasne i czytelne mają stać się na mocy tej ustawy zasady ustalania cen za usługi telekomunikacyjne.

Otóż ceny tych usług mają być ustalane na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów. Powinny być one także określone w cenniku usług, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi stosowanych pakietów cenowych oraz opustów.

Cennik, tak jak i regulamin świadczenia usług, jest podawany przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do publicznej wiadomości oraz jest dostarczany nieodpłatnie abonentowi wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, a także na każde jego żądanie.

 

W razie podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, do powiadomienia: 

 • abonentów na piśmie,  
 • innych niż abonenci użytkowników poprzez podanie tego do publicznej wiadomości.  

Co więcej, w przypadku podwyżki cen abonent powinien zostać poinformowany także o prawie wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji podwyższenia cen. W takim przypadku dostawcy również nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, (Dz. U. 2004 r., Nr 171, poz.1800).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie administracyjne. Pomocy!!

5.5.2019 przez: Damianx

Plany zagospodarowania

22.4.2018 przez: szkutnik