18.12.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Nowe zasady przyznawania punktów karnych od 2013 roku

Jeśli dostaniesz punkty przed zmianami ...

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym (kodeks drogowy), jakie wchodzą w życie w 2013 roku obejmą także zasady przyznawania punktów karnych. Aktualnie po roku od ukarania mandatem punkty są usuwane, chyba że kierowca zbierze ich więcej niż 24. W takiej sytuacji jest kierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy. Przepisy przewidują także całkowite cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami, jeśli nowy kierowca, w ciągu roku od otrzymania prawa jazdy, przekroczy liczbę 20 punktów.

Jak będzie po Nowym Roku?

  • po przekroczeniu 24 punktów, zostaniesz skierowany na kurs reedukacyjny
  • jeśli w okresie 5 lat po zaliczeniu kursu ponownie przekroczysz liczbę 24 punktów, stracisz całkowicie uprawnienia
  • młodzi kierowcy będą poddani 2-letniemu okresowi próbnemu

Jeśli kierowca popełni naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu, otrzyma punkty odpowiadające temu naruszeniu. Ta zasada pozostaje więc bez zmian.

Maksymalna liczba punktów karnych za jedno przestępstwo czy też wykroczenie wynosi zgodnie z taryfikatorem 10. W przypadku, gdy kierowca popełni jednocześnie kilka naruszeń, punkty odpowiadające wykroczeniu będą sumowane (np. brak zapiętych pasów bezpieczeństwa i rozmawianie przez telefon komórkowy trzymany w dłoni [2 + 5] daje w sumie 7 punktów).

Policjant nie będzie jednak mógł nałożyć jednorazowo więcej niż 10 punktów. Jeśli kierowca popełni więc kilka przestępstw lub wykroczeń i suma punktów karnych przekroczy 10, kierowca otrzyma tylko 10 punktów. 

Informacje o liczbie przyznanych punktów, zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą usuwane:

  1. z upływem 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia; 
  2. po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
  3. po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w związku z ponownym  przekroczeniem liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny.

W przypadku gdy kierowca przekroczy w danym roku liczbę 24 punktów, zostanie skierowany na tzw. kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej szczegółowo określają zasady przeprowadzania kursu. Szkolenie będzie trwało 28 godzin i będzie prowadzone przez 4 dni, koszt kursu (pokrywany przez uczestnika) wyniesie 500 zł. Kierowca, który przekroczy liczbę dopuszczalnych punktów, otrzyma od starosty decyzję kierującą na szkolenie, które będzie musiał podjąć w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania. Po przebyciu szkolenia, kursant otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu, które będzie zobowiązany przedłożyć staroście.

To jednak nie koniec. Jeśli w terminie 5 lat od dnia skierowania na kurs (bądź popełnienia trzeciego wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji) kierowca ponownie przekroczy liczbę 24 punktów karnych, uprawnienie zostanie mu całkowicie cofnięte i będzie musiał przebyć drogę ubiegania się o prawo jazdy od samego początku. To nie będzie jednak takie proste, gdyż zasady zdawania egzaminów ulegają od 2013 roku zaostrzeniu – z pewnością będzie więc trudniej uzyskać od tego roku status kierowcy.

Młodzi kierowcy na innych zasadach 

Zupełnie inne zasady będą obowiązywały osoby po raz pierwszy uzyskujące uprawnienia. Młody kierowca będzie objęty dwuletnim okresem próbnym, który wiąże się w wieloma ograniczeniami (m. in. dotyczącymi ograniczeń w zakresie prędkości poruszania się po drogach). Jeśli w tym okresie popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, czas próbny zostanie mu przedłużony na kolejne 2 lata a kierowca będzie musiał przejść kurs reedukacyjny i badania psychologiczne. Gdy jednak w okresie próbnym młody kierujący popełnieni trzy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, uprawnienie do kierowania pojazdami zostanie mu cofnięte całkowicie. 

Tabela przykładowych punktów karnych

 

Rodzaj czynu  Liczba punktów karnych 
Popełnienie przestępstwa drogowego (m. in. wypadek komunikacyjny, katastrofa komunikacyjna 10 
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 10
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym 10
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych 10
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 8
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 6
Niezastosowanie się do znaków: zakaz wjazdu, zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz skręcania w prawo, zakaz skręcania w lewo, nakaz jazdy czy linia ciągła 5
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom 6
Przekroczene prędkości powyżej 50 km/h 10
Przekroczene prędkości od 41 do 50 km/h 8
Przekroczene prędkości od 31 do 40 km/h 6
Przekroczene prędkości od 21 do 30 km/h 4
Przekroczene prędkości od 11 do 20 km/h 2
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2
Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 10
Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach,  na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 5
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu 4
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł  w okresie od świtu do zmierzchu 2
Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 2
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku 5
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 6

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 5 stycznia 20111 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151)
  • projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

Zatrważające dane o śmiertelności w wypadkach w Polsce. NIK bije na alarm

W Polsce na sto wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego - wynika z raportu Najwyższej izby (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

  Jak doszło do nowelizacji przepisów oświatowych? Uchwalenie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich było wynikiem prac, w toku których Sejm łącznie rozpatrywał cztery projekty: Poselski (...)

Gdzie sprawdzić liczbę punktów karnych?

Gdzie sprawdzić liczbę punktów karnych?

Informacja ustna udzielana jest za darmo. Gdy chcemy mieć potwierdzenie na papierze, to trzeba zapłacić. Za każde naruszenie przepisów drogowych kierowca może dostać od 0 do 10 punktów karnych. Są one wpisywane do policyjnej ewidencji. Gdy nie pamiętamy, ile punktów nazbieraliśmy, (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (...)

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Zielony liść dla nowych kierowców później niż planowano

Zielony liść dla nowych kierowców później niż planowano

W związku z przebudową systemów informatycznych CEPiK oraz PESEL niektóre przepisy ustawy o kierujących pojazdami zaczną obowiązywać nie w 2013, ale od 2016 roku - poinformowało MSW. W Sejmie jest już projekt kolejnej noweli tej ustawy, autorstwa PO. Na razie nie będzie np. obowiązku zdawania (...)

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

Najważniejsze dokonania rządu zebrano na specjalnej stronie www.2lata.premier.gov.pl. Znajdziecie tam przegląd najważniejszych działań poszczególnych resortów. Czym rząd chwali się na półmetku obecnej kadencji? RODZINA Urlop rodzicielski Obowiązuje roczny urlop po urodzeniu dziecka. (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania (...)

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

Zapraszamy do konsultacji - Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa 13 września br. Komisja Europejska opublikowała dokumenty, zwane pakietem cyberbezpieczeństwa, zawierające szereg działań, które mają zapewnić solidne podstawy cyberbezpieczeństwa Unii (...)

Jakie zmiany czekają nas w 2013 roku?

Jakie zmiany czekają nas w 2013 roku?

Od 2013 roku łatwiej o paszport Gdzie po paszport? Od 17 stycznia 2013 roku ubiegający się o wydanie dokumentu paszportowego bądź paszportu tymczasowego będzie mógł złożyć wniosek w każdym urzędzie wojewódzkim – nie jak dotychczas w urzędzie wojewódzkim właściwym (...)

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany ustawy dot. emerytur służb mundurowych przyznają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin, natomiast funkcjonariusze policji, straży granicznej i Służby Więziennej za sprawą przyjętych zmian zaproponowanych przez (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

Pół roku temu przekroczyłem prędkość i fotoradar zrobił mi zdjęcie. Teraz policja chce mnie ukarać mandatem za tamto wykroczenie. Po jakim okresie od wykroczenia policja może ukarać mandatem (...)

Ewidencja punktów karnych

Ewidencja punktów karnych

Jakie zasady dotyczą prowadzenia ewidencji punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego? Ewidencja, o której mowa jest prowadzona na podstawie art 130 Prawa o ruchu drogowym: Art. (...)

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ponadzakładowe organizacje związkowe nie uzgodniły tekstu ZUZP dla wszystkich pracowników danej spółki. Spółka ma 5 zakładów, dla pracowników zakład funkcjonuje w trybie Art. 3 k.p. Tak przynajmniej (...)

Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości od szkoły czy ilości punktów (...)

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez (...)

Opodatkowanie w ramach programu partnerskiego

Opodatkowanie w ramach programu partnerskiego

Posiadamy regulamin programu partnerskiego, w którym zakładamy wynagradzanie za promocję naszego serwisu. Regulamin ten dokładnie opisuje sposób naliczania wynagrodzenia, a system informatyczny posiada (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Przyznanie punktów karnych po ukaraniu mandatem

Przyznanie punktów karnych po ukaraniu mandatem

W warsztacie samochodowym jaki prowadzę posiadam samochód dla klienta serwisu. Samochód ten został sfotografowany przez foto-radar Straży Miejskiej z powodu przekroczenia prędkości. Otrzymałem (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

W 2006 r. otrzymywałem stypendium naukowe na AE od marca do lipca w wysokości 700 zł oraz od października do lutego 2007 w wysokości 550 zł. Czy w rozliczeniu za 2006 r. muszę wykazać to stypendium (...)

Uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

Uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

Od kilku lat mieszkam czasowo w Niemczech, zameldowany na pobyt stały jestem w Polsce. Po przyjeździe do Niemiec w 2001 roku posiadałem prawo jazdy polskie jednak było ono ważne tylko 3 miesiące (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Świadczenie urlopowe z KN a inne świadczenia

Przekazałem nowy regulamin świadczeń socjalnych do zaopiniowania prawnikowi z ZNP. W jednej z uwag napisał, że regulamin pomija czynnych nauczycieli jako osoby upoważnione do korzystania z dofinansowania (...)

Renta rodzinna

Renta rodzinna

ZUS Oddz. w Lublinie decyzją z dn. 02.07.2001 r. na podstawie orzeczenia Lekarza Orzecznika odmówił mi prawa do renty rodzinnej i zaprzestał dalszego wypłacania świadczeń. Od decyzji tej odwołałem (...)

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Komu przysługują wczasy pod gruszą

Czy duży państwowy zakład pracy posiadający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może uparcie od wielu lat odmawiać pracownikom świadczenia tzw. \"wczasów pod gruszą\", chociaż wielokrotnie (...)

Porady prawne