Zmiany w dozorze technicznym

8.10.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jakie zmiany przewidziano w dozorze technicznym?

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przy eksploatowaniu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i zmniejszenie obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych. Jest on obecnie przedmiotem prac sejmowych.

Jak zaznaczył rząd, projekt wpisuje się w założenia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. 

Zaproponowane rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo przy eksploatowaniu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych, których  dotyczy ta ustawa. W ramach znoszenia barier administracyjnych możliwe będzie wzajemne uznawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności praktyczne osób wykonujących czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wykonywania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych, a także obsługujących i konserwujących takie urządzenia. Chodzi o zaświadczenia wydawane przez jednostki dozoru technicznego: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Rozwiązanie to oznacza, że przedsiębiorcy oszczędzą czas i pieniądze – wystarczy zaświadczenie wydane przez jedną z tych instytucji, które zostanie uznane przez pozostałe.

Wprowadzono też możliwość sporządzania protokołów z przeprowadzonych czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej, co ułatwi współpracę z przedsiębiorcami (np. po zalogowaniu się na specjalnej platformie internetowej przedsiębiorca będzie mógł pobrać protokół oraz potwierdzić jego odbiór, i w rezultacie sporządzić zbiór elektroniczny takich protokołów). Rozwiązanie to przyniesie ograniczenie kosztów i usprawni obieg dokumentów.

Natomiast skuteczne zwiększenie bezpieczeństwa publicznego zapewni przede wszystkim współpraca Urzędu Dozoru Technicznego z innymi podmiotami, a także wymiana informacji z organami administracji publicznej, co jest szczególnie istotne w kontekście podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników. Z analiz Urzędu Dozoru Technicznego i sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy z 2016 r. wynika, że przyczyną ponad 90% nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy obsłudze/eksploatacji urządzeń technicznych były błędy eksploatacyjne.

Dlatego postanowiono, że eksploatujący urządzenie techniczne będzie musiał jak najszybciej zawiadomić właściwą jednostkę dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu takiego urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Jednocześnie organy administracji publicznej podejmujące czynności w związku z niebezpiecznym uszkodzeniem urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadkiem związanym z jego eksploatacją – będą przekazywać informacje z tego zakresu jednostce dozoru technicznego. Z kolei Urząd Dozoru Technicznego – na wniosek organów administracji publicznej – będzie udostępniał informacje z prowadzonej ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, w szczególności dotyczące ich danych. Oznacza to ścisłą współpracę jednostek dozoru technicznego z organami administracji publicznej.

Większe bezpieczeństwo ma także gwarantować wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności praktyczne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Szczególnie ważne jest aktualizowanie wiedzy posiadanej przez te osoby. Zaświadczenia kwalifikacyjne będą miały wyznaczone okresy ważności: minimalny – 5 lat i maksymalny – 10 lat (okres ważności będzie zależeć od rodzaju urządzenia). Obecnie takie zaświadczenia wydawane są praktycznie bezterminowo. Przewidziano także możliwość bezpłatnego przedłużenia ważności takiego zaświadczenia na kolejny okres (na wniosek).

Jednym z warunków przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie wykonywanie czynności w nim określonych, przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat jego ważności.

Przewidziano także wzmocnienie nadzoru ministra od spraw gospodarki nad Urzędem Dozoru Technicznego (ministrowi będzie przysługiwało m.in. prawo do zatwierdzania sprawozdania finansowego i z działalności UDT). Analogiczne rozwiązanie dotyczy ministra ds. transportu i Transportowego Dozoru Technicznego.

Kiedy nowelizacja ma wejść w życie?

Znowelizowana ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: