Uproszczenie podatku od towarów i usług...

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe przewiduje zmiany mające na celu dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług - to tzw. pakiet SLIM VAT 2.

Porady prawne

Cel ustawy 

Deklarowanym celem nowelizacji jest dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług przez podatników – tzw. pakiet SLIM VAT 2 (ang. Simple Local and Modern VAT), a także dostosowanie krajowych przepisów do sytuacji wynikającej z wystąpienia Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Ustawa zawiera nadto przepisy mające na celu wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tj. wyroku z dnia 15 października 2020 r. E. Sp. z o.o. Sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny, C-335/19 oraz wyroku z dnia 18 marca 2021 r. A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sprawa C-895/19).

Jakie zmiany przewidziano?

Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802) obejmują m.in.:

  1. modyfikację definicji legalnej terminu „państwo członkowskie”;
  2. wskazanie zasad określania miejsca dostawy w ramach tzw. transakcji łańcuchowych w sytuacji, gdy podmiotem organizującym transport nie jest nabywca, który dokonuje dostawy towarów czy podmiot pośredniczący, lecz pierwszy w kolejności dostawca oraz ostatni nabywca;
  3. wprowadzenie nowych regulacji dotyczących zasad dokonywania korekt obniżających podstawę opodatkowania; 
  4. zmianę przepisów dotyczących terminów, w jakich podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów; 
  5. modyfikację warunków rezygnacji ze zwolnienia z VAT przysługującego w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części;
  6. dostosowanie przepisów normujących warunki obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; częściowe dostosowanie przepisów normujących zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  7. zmianę procedury przekazywania środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT; 
  8. modyfikację poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy.

Zmiany w zakresie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680 i 815) dotyczą zasad uznawania i obciążania rachunków VAT, a także egzekucji oraz zabezpieczenia środków z rachunku technicznego służącego identyfikacji posiadacza rachunku VAT.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem:

  • art. 1 pkt 5 i pkt 8 lit. a–c oraz art. 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  • art. 2 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Żob. też: SLIM VAT 2 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika