Oddaj 1 % swojego podatku na cele charytatywne! - do 2006 r.

Od 1 stycznia 2004 roku prawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 27d stanowiący, że polscy podatnicy mogą przekazywać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Co trzeba zrobić, aby przekazać organizacji pożytku publicznego 1% swego podatku?

Gdy będziemy chcieli przekazać część naszego podatku, trzeba się dowiedzieć, jaka to będzie kwota. W tym celu najpierw należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1 % od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT-36 lub PIT-37) w części deklaracji zatytułowanej „Obliczenie zobowiązania podatkowego” znajdziemy rubrykę „Kwota 1 % zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (dla PIT-36 jest to pozycja nr 179, dla PIT-37 jest to pozycja nr 111). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1 %. 1 % obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT-36 z pozycji nr 178, a dla PIT-37 z pozycji nr 110. Tak wypełniony formularz wysyłamy do Urzędu Skarbowego.

Aby dopełnić formalności, musimy udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty w wysokości obliczonego 1 % podatku. Żeby uniknąć ewentualnych nieporozumień z Urzędem Skarbowym, jako tytuł wpłaty można wpisać "wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego na podstawie art. 27d ustawy o podatku osób fizycznych". Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy zachować w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy Skarbowego.

Do kiedy możemy zmniejszyć podatek o darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Podatek dochodowy wynikający z zeznania podatkowego - rocznego, który został obliczony zmniejsza się, jeżeli podatnik w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia roku podatkowego oraz od dnia 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania (tj. do końca kwietnia), dokonał darowizny pieniężnej, zwanej dalej „wpłatą”, na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”. W efekcie takiej darowizny możemy dokonać do czasu, kiedy składamy zeznanie roczne.

Jaka jest wysokość zmniejszenia?

Podkreślić należy jednak jeszcze raz, że zmniejszenie, nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 % podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Zgodnie z zasadą wyrażoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. W przypadku zwrotu dokonanej wpłaty organizacja pożytku publicznego jest obowiązana przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi kwocie wpłaty, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. Spowoduje to, że w rzeczywistości kwota podatku, która została przekazana, ostatecznie nie trafiła do organizacji pożytku publicznego.

Na rzecz których organizacji przekazanie 1 % podatku nie spowoduje zmniejszenia podatku?

Zmniejszenie, nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W jaki sposób należy udowodnić, że dokonano wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego?


Zmniejszenie stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty:

 • zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata,
 • nie zostały odliczone od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 (tj. na w ramach ulgi z tytułu darowizn: w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu) oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jakie zadania publiczne poprzez przekazanie 1 % podatku wspierasz?


Poprzez przekazanie 1 % podatku pomagasz organizacjom pożytku publicznego realizować następujące zadnia:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 13. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 15. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 17. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działa wspomagających rozwój demokracji;
 20. ratownictwa i ochrony ludności;
 21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 23. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 24. promocji i organizacji wolontariatu;
 25. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, w zakresie określonym w pkt 1-24.
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika