Podsumowanie zeszłego roku - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Deficyt budżetu państwa był niższy od zakładanego o 15,7%. Tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniosło 3,8%. - to najlepszy wynik od 2008 r.

Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa

 Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2016 r. w wysokości 314.683.570 tys. zł i były wyższe o 875.044 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016, tj. o 0,3 proc. Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyższa wpłata z zysku z Narodowego Banku Polskiego.

Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2016 r. w wysokości 360.843.115 tys. zł (w tym 750.333 tys. zł to wydatki przesunięte do realizacji w roku 2017 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego) i były niższe o 7.705.411 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2016, tj. o 2,1 proc. Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków dotyczących dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących.

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 46.159.544 tys. zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2016 r. nieprzekraczalnego poziomu 54.740.000 tys. zł był on niższy o 8.580.456 tys. zł, tj. o 15,7 proc.

Produkt Krajowy Brutto

Średnie kwartalne tempo wzrostu PKB w 2016 r. wyniosło ok. 0,7 proc. i było niższe od tego z lat 2014-2015 (ok. 0,9 proc.). W ciągu roku dynamika PKB w tym ujęciu charakteryzowała się jednocześnie stosunkowo dużą zmiennością. Wyniki gospodarki polskiej w IV kw. 2016 r. wskazują przy tym na wyraźną poprawę dynamiki aktywności gospodarczej w końcu roku. W całym 2016 r. PKB zwiększył się realnie o 2,7 proc., tj. o 1,1 pkt proc. mniej niż rok wcześniej oraz o 1,1 pkt proc. mniej od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt krajowy, choć jego dynamika była niższa niż rok wcześniej ze względu na spadek inwestycji. Nieznacznie dodatnią (0,3 pkt. proc.) kontrybucję do wzrostu PKB miał eksport netto. PKB w ujęciu nominalnym osiągnął poziom 1.851,2 mld zł i był o 2,9 proc.  wyższy niż w 2015 r.

Poprawa sytuacji na rynku pracy, niska dynamika cen konsumpcyjnych oraz realizacja programu „Rodzina 500 plus" w połączeniu z dobrymi nastrojami konsumentów znalazły odzwierciedlenie w wyższej dynamice konsumpcji prywatnej. Tempo wzrostu spożycia prywatnego w 2016 r. wyniosło 3,8 proc.  (wobec 3 proc.  w 2015 r. i 3,7 proc.  zakładanych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r.) i był to najlepszy wynik od 2008 r.


Rynek pracy

Na koniec 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych obniżyła się o 228 tys. (tj. o 14,6 proc.) w porównaniu do poziomu sprzed roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniosła 8,3 proc., tj. była niższa o 1,4 pkt. proc. niż na koniec 2015 r., a także niższa od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (9,7 proc.).

Inflacja

Przez większą część 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymywały się poniżej poziomów sprzed roku. Deflacja w ujęciu rocznym zakończyła się w listopadzie, a średnio w całym 2016 r. ceny konsumpcyjne były o 0,6 proc. niższe w porównaniu do 2015 r. i wyraźnie niższe od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (przewidującej wzrost cen o 1,7 proc.). Kształtowanie się cen konsumpcyjnych w Polsce było w znacznym stopniu efektem sytuacji na światowych rynkach surowców (energetycznych i rolnych).

Bilans płatniczy

Łączna nominalna nadwyżka w handlu towarami i usługami w relacji do PKB w 2016 r. osiągnęła rekordowy poziom 3,7 proc. W efekcie deficyt całego rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego obniżył się do 0,3 proc. PKB z 0,6 proc. PKB w roku wcześniejszym, co było najlepszym wynikiem od połowy lat 90-tych. Dane okazały się lepsze od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2016 r. (-1,5 proc. PKB).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123