25.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Stan faktyczny

Od 11 lat gram w orkiestrze dętej. Otrzymałem ustne polecenie służbowe odtworzenia książeczki marszowej instrumentu. Czy mam obowiązek wykonać to polecenie służbowe? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie? Nadmieniam, że od dwóch lat jestem ustawicznie przy każdej okazji gnębiony i poniżany przez prowadzącego orkiestrę. Informowałem o tym bezpośrednią przełożoną prowadzącego orkiestrę, ale zbyła mnie tekstem, że się czepiam, a gdy złożyłem pismo w jej sekretariacie o panującej sytuacji w orkiestrze co do mojej osoby, otrzymałem telefon, że jeżeli mi się nie podoba, to niech się zwolnię z orkiestry i wrócę na oddział. Informowałem o tym fakcie także zakładowe związki, do których należę, ale tam usłyszałem, że jakiekolwiek problemy nie wychodzą poza gabinet szefowej, w/w przełożonej prowadzącego orkiestry. Dodatkową informacją może być to, że prowadzący nie posiada żadnych uprawnień do prowadzenia orkiestry, tzn. brak konkretnego wykształcenia w kierunku muzycznym, a także brak wykształcenia i przygotowania do pracy z ludźmi i prowadzenia orkiestry. Czy w tej sytuacji jest sens sądzenia się z zakładem pracy? Nadmieniam, że mam kilka przykładów owego gnębienia czy mobbingowania, łącznie z popychaniem i uderzeniem buławą. Oprócz mnie w ten sposób traktowany jest też jeden z moich kolegów. Jakie mogą być koszty ewentualnego procesu?

Porady prawne

 Opinia prawna           

Nie napisał Pan dokładnie jaką formę prawną posiada Pana orkiestra albo jakiego typu powiązania istnieją pomiędzy orkiestrą a zakładem pracy - a tutaj zapewne należy szukać odpowiedzi na zadane przez Pana pytania. Poniżej rozstrzygnięte zostaną dwie sytuacje - gdy orkiestra działa w ramach stowarzyszenia oraz, gdy orkiestra działa w ramach zakładu pracy.

Orkiestra - stowarzyszenie

Najprawdopodobniej orkiestra dęta, w której Pan gra jest zorganizowana jako stowarzyszenie muzyczne przy zakładzie pracy. Jeśli tak (a jest to najpowszechniejsza i najprostsza forma organizacyjna orkiestr amatorskich), to nie istnieją w takich organizacjach tzw. polecenia służbowe.

Każde stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.

Należy to rozumieć w ten sposób, iż dobrowolnie Państwo (członkowie orkiestry) się zbieracie i dobrowolnie uczestniczycie w działalności stowarzyszenia, z zaznaczeniem, iż każdy członek ma wpływ na formę i zakres uczestnictwa, a lepiej powiedzieć współuczestnictwa. Co prawda wymagane jest także od członków stowarzyszenia, aby czynnie realizowali cele statutowe ale z pewnością nie ma w tym zakresie obowiązku realizacji poleceń służbowych.

A ustawa nawet zakazuje w art.6 działalności stowarzyszeniom, w których stosuje się zasady bezwzględnego posłuszeństwa członków  wobec władz stowarzyszenia.

Dobrowolność polega także na tym, iż każdy członek stowarzyszenia może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa bez żadnych konsekwencji. Ewentualne problemy można zgłaszać władzom stowarzyszenia i wymagać ich rozwiązania oraz wyciągnięcia konsekwencji. Zapewne takie sprawy dyscyplinarne szczegółowo ujęte są w regulaminach.

Kolejną drogą dochodzenia swoich praw może być skarga do organu nadzorującego, którym jest w przypadku stowarzyszeń, właściwy starosta. Do niego trzeba skierować skargę, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu. Starosta wszczyna postępowanie celem ustalenia przyczyny i zasadności skargi. Następnie, jeśli to konieczne, kieruje sprawę do Sądu.

Dodatkowo może złożyć Pan pozew o ochronę dóbr osobistych (w szczególności są to: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, dobre imię, godność osobista, stan uczuć, nietykalność cielesna itd.) do właściwego Sądu Okręgowego przeciwko albo tej osobie, która narusza Pana prawa albo stowarzyszeniu.

Od powództwa o ochronę dóbr osobistych pobiera się wpis tymczasowy pomiędzy 20-500 zł. Sąd dopiero w orzeczeniu końcowym w I instancji określi sumę wpisu ostatecznego biorąc pod uwagę stan majątkowy strony obciążonej kosztami oraz wagę i zawiłość sprawy. W razie wygrania sprawy wszystkie te koszty łącznie z ewentualnym zadośćuczynieniem, jeśli Pan sobie tego zażyczy, poniesie Pozwany, czyli strona przeciwna. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to sprawa trudna i na pewno może się stać długotrwała. O zasadności skorzystania z takiej drogi trzeba zdecydować po dokładnym przeanalizowaniu faktów i dowodów, choć w tej akurat kategorii spraw ciężar udowodnienia spoczywa na pozwanym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej (...)

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza? Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym (...)

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Przedmiotem cyklu, do którego należy niniejszy artykuł, są kwestie dotyczące samochodów firmowych. Tematyka podróży służbowych zaś to nie tylko rozliczenia związane z używaniem samochodów, ale również diety, wydatki na noclegi itp. Tematyka ta wykracza (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Straż miejska łatwiej zatrzyma kierowców

Straż miejska łatwiej zatrzyma kierowców

Dotyczy to również rowerzystów oraz pieszych. Nowe zasady dziś wchodzą w życie. Chodzi o rozporządzenie resortu spraw wewnętrznych w sprawie kontroli ruchu drogowego. Zmiany kończą z absurdalnymi sytuacjami, w których strażnik – nie mając innego wyjścia – pozwalał (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie (...)

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dieta w czasie podróży (...)

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Co to jest podróż służbowa (delegacja)? Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i (...)

Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalna

Czego dotyczy nowa ustawa?  Z dniem 15 marca 2006 r. wchodzą w życie zasadnicze przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Celem tej ustawy jest: utworzenie centralnego organu administracji państwowej: Prokuratorii Generalnej, którego zadaniem będzie (...)

Kto wydał zgodę na zagłuszanie telefonów pielęgniarek?

Kto wydał zgodę na zagłuszanie telefonów pielęgniarek?

Zgoda na zagłuszanie telefonów komórkowych pielęgniarek, okupujących w czerwcu ubiegłego roku Kancelarię Premiera miała zostać podpisana przez Jarosława Kaczyńskiego. Nadano jej klauzulę "poufne". RMF FM pierwszy podał, że były premier złożył podpis pod poleceniem służbowym dla Biura (...)

Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach!

Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach!

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. ##baner## Zawieszenie (...)

Sprawdź, ile czasu fiskus załatwia sprawy

Sprawdź, ile czasu fiskus załatwia sprawy

Fiskus ma zasadniczo 1 miesiąc na załatwienie sprawy, która wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. W przypadkach skomplikowanych, termin ten wydłuża się do 2 miesięcy. Ale to nie koniec, gdy zabraknie czasu postępowanie może zostać przedłużone. Musi tylko zawiadomić podatnika, (...)

Bakteriobójcza świetlówka przyczyną wypadku zbiorowego

Bakteriobójcza świetlówka przyczyną wypadku zbiorowego

Kontrola przeprowadzona w miejscowości S. w jednej ze spółdzielni pracy związana była ze zbiorowym wypadkiem przy pracy, jakiemu uległo 7 pracowników, doznając oparzeń skóry oraz podrażnienia rogówki oczu. Pracownicy przygotowywali wyroby drewniane do lakierowania (...)

Rewolucja w prokuraturze

Rewolucja w prokuraturze

Prokuraturą kierować będzie niezależny prokurator generalny. Przełożeni nie będą mogli wydawać prokuratorom poleceń - np., czy sprawę wszcząć, umorzyć, komu postawić zarzuty, kogo zatrzymać. (...) Jeśli przełożony będzie miał inne zdanie, może decyzję prokuratora prowadzącego (...)

Czy w czasie wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Czy w czasie wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Artykuł 775 kodeksu pracy wprowadza zasadę, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą (...)

Czy ustne polecenie pracodawcy dowodzi faktu odbycia podróży służbowej przez pracownika?

Czy ustne polecenie pracodawcy dowodzi faktu odbycia podróży służbowej przez pracownika?

Wojewódzki Sąd Administracji we Wrocławiu rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi w kwestii dokumentowania dla celów podatkowych wyjazdów służbowych pracowników. Spółka przeprowadziła program sprzedaży premiowej pod hasłem „Na Mistrzostwa Świata w Korei 2002 r.”. (...)

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Funkcjonariusze łatwiej zatrzymają kierowców do kontroli. Po nowym roku nikt im nie ucieknie. Skończą się absurdalne sytuacje, w których strażnik miejski musi odpuścić sobie zatrzymanie kierowcy, który np. jedzie drogą objętą zakazem ruchu. Zapewni to nowelizacja rozporządzenia, (...)

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Powód był zatrudniony na stanowisku kierowcy. Wykonywał przewozy w transporcie międzynarodowym. W umowach o pracę ustalono, że miejscem wykonywania pracy są "kraje Unii Europejskiej" i że czas pracy jest "zadaniowy zgodny z  uwzględnieniem norm o czasie pracy kierowców". (...)

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Stan faktycznyProwadzę firmę zajmującą się produkcja i importem materiałów budowlanych. Zatrudniam kilkunastu pracowników biurowych, część z nich pracuje jako przedstawiciele handlowi w terenie. Pozostali pracują na stale w biurze. Niektórzy z nich biorą udział w prowadzonych (...)

Kto wydał zgodę na zagłuszanie telefonów pielęgniarek?

Kto wydał zgodę na zagłuszanie telefonów pielęgniarek?

Zgoda na zagłuszanie telefonów komórkowych pielęgniarek, okupujących w czerwcu ubiegłego roku Kancelarię Premiera miała zostać podpisana przez Jarosława Kaczyńskiego. Nadano jej klauzulę "poufne". RMF FM pierwszy podał, że były premier złożył podpis pod poleceniem służbowym dla Biura (...)

Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach!

Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach!

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. ##baner## Zawieszenie (...)

Sprawdź, ile czasu fiskus załatwia sprawy

Sprawdź, ile czasu fiskus załatwia sprawy

Fiskus ma zasadniczo 1 miesiąc na załatwienie sprawy, która wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. W przypadkach skomplikowanych, termin ten wydłuża się do 2 miesięcy. Ale to nie koniec, gdy zabraknie czasu postępowanie może zostać przedłużone. Musi tylko zawiadomić podatnika, (...)

Bakteriobójcza świetlówka przyczyną wypadku zbiorowego

Bakteriobójcza świetlówka przyczyną wypadku zbiorowego

Kontrola przeprowadzona w miejscowości S. w jednej ze spółdzielni pracy związana była ze zbiorowym wypadkiem przy pracy, jakiemu uległo 7 pracowników, doznając oparzeń skóry oraz podrażnienia rogówki oczu. Pracownicy przygotowywali wyroby drewniane do lakierowania (...)

Rewolucja w prokuraturze

Rewolucja w prokuraturze

Prokuraturą kierować będzie niezależny prokurator generalny. Przełożeni nie będą mogli wydawać prokuratorom poleceń - np., czy sprawę wszcząć, umorzyć, komu postawić zarzuty, kogo zatrzymać. (...) Jeśli przełożony będzie miał inne zdanie, może decyzję prokuratora prowadzącego (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej (...)

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z zagraniczną podróżą służbową żołnierza? Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej, wydanym (...)

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

Przedmiotem cyklu, do którego należy niniejszy artykuł, są kwestie dotyczące samochodów firmowych. Tematyka podróży służbowych zaś to nie tylko rozliczenia związane z używaniem samochodów, ale również diety, wydatki na noclegi itp. Tematyka ta wykracza (...)

Straż miejska łatwiej zatrzyma kierowców

Straż miejska łatwiej zatrzyma kierowców

Dotyczy to również rowerzystów oraz pieszych. Nowe zasady dziś wchodzą w życie. Chodzi o rozporządzenie resortu spraw wewnętrznych w sprawie kontroli ruchu drogowego. Zmiany kończą z absurdalnymi sytuacjami, w których strażnik – nie mając innego wyjścia – pozwalał (...)

Czy w czasie wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Czy w czasie wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Artykuł 775 kodeksu pracy wprowadza zasadę, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co (...)

Czy ustne polecenie pracodawcy dowodzi faktu odbycia podróży służbowej przez pracownika?

Czy ustne polecenie pracodawcy dowodzi faktu odbycia podróży służbowej przez pracownika?

Wojewódzki Sąd Administracji we Wrocławiu rozstrzygnął spór podatnika z organami podatkowymi w kwestii dokumentowania dla celów podatkowych wyjazdów służbowych pracowników. Spółka przeprowadziła program sprzedaży premiowej pod hasłem „Na Mistrzostwa Świata w Korei 2002 r.”. (...)

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Funkcjonariusze łatwiej zatrzymają kierowców do kontroli. Po nowym roku nikt im nie ucieknie. Skończą się absurdalne sytuacje, w których strażnik miejski musi odpuścić sobie zatrzymanie kierowcy, który np. jedzie drogą objętą zakazem ruchu. Zapewni to nowelizacja rozporządzenia, (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

Z dniem 12 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Co będzie wolno prokuratorowi przełożonemu? Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o prokuraturze, prokurator przełożony uprawniony będzie (...)

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dieta w czasie podróży (...)

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Co to jest podróż służbowa (delegacja)? Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu służbowego określa termin i (...)

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Kierowca zawodowy nie jest w podróży służbowej

Powód był zatrudniony na stanowisku kierowcy. Wykonywał przewozy w transporcie międzynarodowym. W umowach o pracę ustalono, że miejscem wykonywania pracy są "kraje Unii Europejskiej" i że czas pracy jest "zadaniowy zgodny z  uwzględnieniem norm o czasie pracy kierowców". (...)

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Stan faktycznyProwadzę firmę zajmującą się produkcja i importem materiałów budowlanych. Zatrudniam kilkunastu pracowników biurowych, część z nich pracuje jako przedstawiciele handlowi w terenie. Pozostali pracują na stale w biurze. Niektórzy z nich biorą udział w prowadzonych (...)

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

Stan faktyczny W lipcu br. zostałam zatrudniona przez Centralę - Wojskowe Misje Pokojowe z siedzibą w Warszawie na czas określony do 31 lipca 2008 r. jako specjalista (wykonuję pracę sekretarki i zakres obowiązków mam wyznaczony na to stanowisko). Miejsce wykonywania pracy określono w następujący (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Chcę oddelegować pracownika z Nowego Sącza do Cieszyna (praca biurowa, 8 godzin, etat). Na ile wcześniej muszę go o tym powiadomić? Co muszę mu zapewnić (zapewniam mu noclegi bez wyżywienia), (...)

Czynności powierzone przez kierownika

Czynności powierzone przez kierownika

W trakcie sporządzania zakresu czynności wymienia się konkretne zadania do wykonywania na określonym stanowisku pracy. Czy prawnie dopuszczalny jest zapis w zakresie czynności "wykonywanie innych (...)

Odmowa wyjazdu na delegację

Odmowa wyjazdu na delegację

Spółka z o.o. zatrudnia pracownika na pełny etat. Spółka podpisała umowę na realizację projektu w Afryce. W związku z tym pojawiła się konieczność wysłania pracownika na delegację na okres (...)

Przejście pracownika ze spółki matki do córki

Przejście pracownika ze spółki matki do córki

Zatrudniony byłem w oddziale spółki matki w dziale księgowym. Po pewnym czasie z oddziału została wyodrębniona spółka córka. Spółka córka przejęła pracowników oddziału. W związku z trwaniem (...)

Dokumentacja dla celów finansowych podróży

Dokumentacja dla celów finansowych podróży

Czy istnieje obowiązek potwierdzania faktu odbycia podróży służbowej poprzez uzyskanie pieczęci (lub w innej formie) w miejscu docelowym czy też jest to pozaprawny zwyczaj stosowany przez pracodawców (...)

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Kiedy można odmówić wyjazdu w delegacje - np na konferencje? Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do wydawania takich poleceń. (...)

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Prezes i jednocześnie jedyny udziałowiec spółki z o.o. nie jest zatrudniony w spółce z o.o. Siedzibą spółki jest miasto w Polsce. Czy prezesowi przysługują delegacje z tytułu jego podróży (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych (...)

Diety z tytułu podróży służbowej

Diety z tytułu podróży służbowej

Czy należy się wystawienie delegacji i pokrycie kosztów podróży pracownikowi - kierownik komórki - jeśli od swojego przełożonego otrzymuje list zawiadamiający o zebraniu z końcowym akapitem (...)

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Zamierzam wysłać moich pracowników w zagraniczną podróż służbową, trwającą 20 dni. Czy pracownik może odmówić takiego wyjazdu? Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na (...)

Delegacja dla krajowego kierowcy

Delegacja dla krajowego kierowcy

Pracodawca chce cofnąć pracownikom ( kierowcom zatrudnionym w firmie transporotwej ) wypłacanie delegacji. Czy kierowcy krajowemu należą się diety i delegacje? Gdzie znaleźć dotyczące tego zagadnienia (...)

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Na żądanie pracodawcy podpisałem wraz z umową o pracę przygotowane przez niego oświadczenie o zrzeczeniu się z możliwości korzystania z bezpłatnych noclegów w czasie delegacji zagranicznych. (...)

Diety dla przedstawiciela handlowego

Diety dla przedstawiciela handlowego

W jednej z ostatnich odpowiedzi prawnik napisał : "zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje (...)

Praca w godzinach nadliczbowych-zgoda pracodawcy

Praca w godzinach nadliczbowych-zgoda pracodawcy

Czy pracodawca musi wyrazić pracownikowi zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych? Czy istnieje jakiś akt prawny, poza Kodeksem Pracy, który reguluje te kwestie? Czy samo zlecenie pracownikowi pracy (...)

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Czy w karcie ewidencji czasu pracy należy zaznaczać delegacje - czy wliczać je do czasu pracy? Zgodnie z art. 128 kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy (...)

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Uprawnienia pracownika związane z podróżą służbową

Chcę oddelegować pracownika z Nowego Sącza do Cieszyna (praca biurowa, 8 godzin, etat). Na ile wcześniej muszę go o tym powiadomić? Co muszę mu zapewnić (zapewniam mu noclegi bez wyżywienia), (...)

Czynności powierzone przez kierownika

Czynności powierzone przez kierownika

W trakcie sporządzania zakresu czynności wymienia się konkretne zadania do wykonywania na określonym stanowisku pracy. Czy prawnie dopuszczalny jest zapis w zakresie czynności "wykonywanie innych (...)

Odmowa wyjazdu na delegację

Odmowa wyjazdu na delegację

Spółka z o.o. zatrudnia pracownika na pełny etat. Spółka podpisała umowę na realizację projektu w Afryce. W związku z tym pojawiła się konieczność wysłania pracownika na delegację na okres (...)

Przejście pracownika ze spółki matki do córki

Przejście pracownika ze spółki matki do córki

Zatrudniony byłem w oddziale spółki matki w dziale księgowym. Po pewnym czasie z oddziału została wyodrębniona spółka córka. Spółka córka przejęła pracowników oddziału. W związku z trwaniem (...)

Dokumentacja dla celów finansowych podróży

Dokumentacja dla celów finansowych podróży

Czy istnieje obowiązek potwierdzania faktu odbycia podróży służbowej poprzez uzyskanie pieczęci (lub w innej formie) w miejscu docelowym czy też jest to pozaprawny zwyczaj stosowany przez pracodawców (...)

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Wykonywanie obowiązków pracowniczych

Kiedy można odmówić wyjazdu w delegacje - np na konferencje? Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do wydawania takich poleceń. (...)

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Osoba niezatrudniona a otrzymywanie diet

Prezes i jednocześnie jedyny udziałowiec spółki z o.o. nie jest zatrudniony w spółce z o.o. Siedzibą spółki jest miasto w Polsce. Czy prezesowi przysługują delegacje z tytułu jego podróży (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych (...)

Diety z tytułu podróży służbowej

Diety z tytułu podróży służbowej

Czy należy się wystawienie delegacji i pokrycie kosztów podróży pracownikowi - kierownik komórki - jeśli od swojego przełożonego otrzymuje list zawiadamiający o zebraniu z końcowym akapitem (...)

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Zamierzam wysłać moich pracowników w zagraniczną podróż służbową, trwającą 20 dni. Czy pracownik może odmówić takiego wyjazdu? Podróże służbowe (delegacje) odbywają się na (...)

Delegacja dla krajowego kierowcy

Delegacja dla krajowego kierowcy

Pracodawca chce cofnąć pracownikom ( kierowcom zatrudnionym w firmie transporotwej ) wypłacanie delegacji. Czy kierowcy krajowemu należą się diety i delegacje? Gdzie znaleźć dotyczące tego zagadnienia (...)

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Na żądanie pracodawcy podpisałem wraz z umową o pracę przygotowane przez niego oświadczenie o zrzeczeniu się z możliwości korzystania z bezpłatnych noclegów w czasie delegacji zagranicznych. (...)

Diety dla przedstawiciela handlowego

Diety dla przedstawiciela handlowego

W jednej z ostatnich odpowiedzi prawnik napisał : "zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje (...)

Praca w godzinach nadliczbowych-zgoda pracodawcy

Praca w godzinach nadliczbowych-zgoda pracodawcy

Czy pracodawca musi wyrazić pracownikowi zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych? Czy istnieje jakiś akt prawny, poza Kodeksem Pracy, który reguluje te kwestie? Czy samo zlecenie pracownikowi pracy (...)

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Czy w karcie ewidencji czasu pracy należy zaznaczać delegacje - czy wliczać je do czasu pracy? Zgodnie z art. 128 kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy (...)

Czas pracy a delegacja

Czas pracy a delegacja

Pracownik zatrudniony w miejscu pracy, np. Łódź. Pracodawca w wyniku swoich potrzeb, w systemie równoważnego czasu pracy, zaplanował w harmonogramie pracę w czasie 12 godzin, (początek pracy Łódź (...)

FORUM PRAWNE

polecenie służbowe

polecenie służbowe Jestem nauczycielem w prywatnej placówce. Pracodawca nakazał mi usunąć mój samochód z placu sąsiadującego z placówką. Teren ten jest własnością miasta, mój pojazd parkuję (...)

jak napisać polecenie służbowe?

jak napisać polecenie służbowe? jak napisać polecenie służbowe?

Wezwanie do sądu "na polecenie służbowe"

Wezwanie do sądu "na polecenie służbowe" Policjant zatrzymał przestępcę. Sprawa trafiłą do sądu i policjant ten otrzymał wezwanie na rozprawę, które sąd przesłal do jego komendy. Kwitując (...)

wygląd pracownika a praca

wygląd pracownika a praca Witam , zwracam się z prośbą o poradę. Witam czy kierownik może stwierdzić że mam zgolić brodę na jutro, albo iść się ostrzyc i to jest polecenie służbowe, bo mam (...)

polecenie służbowe

polecenie służbowe Jestem nauczycielem w prywatnej placówce. Pracodawca nakazał mi usunąć mój samochód z placu sąsiadującego z placówką. Teren ten jest własnością miasta, mój pojazd parkuję (...)

jak napisać polecenie służbowe?

jak napisać polecenie służbowe? jak napisać polecenie służbowe?

Wezwanie do sądu "na polecenie służbowe"

Wezwanie do sądu "na polecenie służbowe" Policjant zatrzymał przestępcę. Sprawa trafiłą do sądu i policjant ten otrzymał wezwanie na rozprawę, które sąd przesłal do jego komendy. Kwitując (...)

wygląd pracownika a praca

wygląd pracownika a praca Witam , zwracam się z prośbą o poradę. Witam czy kierownik może stwierdzić że mam zgolić brodę na jutro, albo iść się ostrzyc i to jest polecenie służbowe, bo mam (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy.

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy. Dziś dostałem od pracodawcy zawiadomienie, że zgodnie z art.23 1 & 3 k.p z dniem 19.01.2003 część zakładu pracy w którym pracuję przechodzi na inny podmiot (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy.

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy. Dziś dostałem od pracodawcy zawiadomienie, że zgodnie z art.23 1 & 3 k.p z dniem 19.01.2003 część zakładu pracy w którym pracuję przechodzi na inny podmiot (...)

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie Czy mozliwe jest odmowienie przyjecia zwolnienia lekarskiego pracownika przez pracodwce?Moja zona pracuje w sklepie spozywczym.Wiadomo,ze takie osoby musza sie bardzo pilnowac,bo sprzedaja (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości Cześć, pracowałem w firmie X najpierw na okresie próbnym 3 mc, a później dostałem umowę na 12 mc, firma zajmuje się (...)

CHOROBOWE

CHOROBOWE Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może rozwiązać ze mną umowę o pracę (...)

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej osoby, ale jak wygląda to (...)

RMUA pracodawca nie chce co miesiac wystawiac.

RMUA pracodawca nie chce co miesiac wystawiac. Gdzie to zglosic? Przez dwa lata nie dostale ani 1 RMUA! (koza) raczej nie mozna nigdzie tego zglosic,poprostu musisz nachodzic kadrowa i zadac - badz niech (...)

Pomówienie (zla opinia o pracowniku)

Pomówienie (zla opinia o pracowniku) Krótko chce przedstawić problem otóż: Została wydana opinia przez mojego przełozonego (kierownika) o mnie, w mojm przekonaniu bardzo krzywdząca i niesprawiedliwa. (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Porady prawne