Poprawa wykonywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy Kodeks karny wykonawczy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy Kodeks karny wykonawczy, przygotowany przez ministra sprawiedliwości. Teraz zajmie się nim Sejm. 

Co zaproponowano?

Przewidziano rozwiązania, które zapewnią bezpieczne oraz skuteczne wykonywanie kar w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz regulację, która poprawi system dozoru mobilnego dzięki zmianom w funkcjonowaniu urządzeń nadzorujących przemieszczanie się skazanego.  

Po pierwsze – na podstawie upoważnienia ustawowego minister sprawiedliwości będzie mógł zdecydować, że Służba Więzienna może realizować zadania podmiotu obsługującego centralę monitorowania skazanych (jak dotąd) oraz podmiotu dozorującego skazanych. W rezultacie, kiedy podmiot dozorujący (np. podmiot prywatny wyłaniany w przetargu publicznym) – przestanie nadzorować wykonywanie kar w SDE (np. z powodu wygaśnięcia umowy i nie przygotowania nowej na czas), to dzięki wprowadzonej regulacji możliwe będzie szybkie i sprawne przejęcie tego zadania przez Służbę Więzienną. Rozwiązanie to zapewni  nieprzerwane i sprawne wykonywanie kar w SDE oraz elastyczne zarządzanie tym systemem.

Porady prawne

Po drugie – przewidziano wyposażenie skazanego w dozorze mobilnym w rejestrator przenośny, który nie tylko umożliwi z nim kontakt telefoniczny, ale zapewni także kontrolę jego miejsca pobytu w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku wyczerpania się źródła zasilania w podstawowym urządzeniu telefonicznym, jakim jest posiadany przez niego nadajnik GPS (wymagający ładowania przez 4 do 5 godzin na dobę). Aktualnie skazany odbywający karę w formie dozoru mobilnego wyposażony jest w nadajnik GPS, który z uwagi na konstrukcję techniczną, nie pozwala na każdorazowe nawiązanie z nim kontaktu telefonicznego przez organy dozorujące. Przyjęte rozwiązanie zapewni większą kontrolę nad skazanym w dozorze mobilnym (chodzi np. o obowiązkowe odbieranie połączeń telefonicznych i udzielanie wyjaśnień upoważnionym organom) i przybliży go do wykonywania czynności, jakie musi spełniać skazany w dozorze stacjonarnym.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Nowe regulacje mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Przełomowe zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Służbie Więziennej poszerza kompetencje SW w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego (SDE). Nowelizacja ma zapewnić poprawę skuteczności i bezpieczeństwa odbywania kar w tym systemie. Najważniejsza (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

Czego dotyczą nowe przepisy i kiedy będą obowiązywały? Z dniem 1 lipca 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (z wyjątkiem niektórych artykułów, które weszły już w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18.10.2007 r.). Ustawa ta będzie obowiązywała (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności?

Kara pozbawienia wolności na wolności?

Czemu mają służyć nowe przepisy? Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, która ma wprowadzić do polskiego systemu prawnego alternatywny w stosunku do izolacji więziennej system wykonywania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności. System ten bowiem pozwoli - zdaniem projektodawców (...)

Wszedł w życie program „Nowoczesne Więziennictwo”

Wszedł w życie program „Nowoczesne Więziennictwo”

17 września br. weszła w życie część przepisów zawartych w programie „Nowoczesne Więziennictwo”. Ustawy składające się na program powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kierunkiem wiceministra Michała Wosia. Nowe przepisy to m.in. likwidacja przywilejów w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej, wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych, (...)

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Przy dość niskiej skali przestępczości Polska jest krajem o najwyższym w Europie współczynniku osadzonych. Ustawa zmienia podejście do orzekanych kar. Częściej stosowana ma być kara grzywny. Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024), senackim o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks (...)

Długotrwałe przeludnienie aresztów śledczych i zakładów karnych oraz problem wykonywania kar

Długotrwałe przeludnienie aresztów śledczych i zakładów karnych oraz problem wykonywania kar

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie możliwości realizacji przez rząd polski wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP przepisu zezwalającego na długotrwałe przeludnienie aresztów śledczych i zakładów karnych oraz problemu wykonywania kar wobec osób, które z różnych przyczyn nie odbywają (...)

Pora na walkę z wykorzystywaniem dzieci i przestępstwami informatycznymi

Pora na walkę z wykorzystywaniem dzieci i przestępstwami informatycznymi

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który jest teraz w Sejmie, dotyczy implementacji do polskiego porządku prawnego norm prawa UE, zgodnie z zobowiązaniem do wdrożenia Decyzji Rady UE w sprawie: zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej, ataków na systemy informatyczne, zwalczania korupcji (...)

Zwiększenie norm pracy dla kuratorów

Zwiększenie norm pracy dla kuratorów

Wraca pomysł zwiększenia norm pracy dla kuratorów. Ci zaś twierdzą, że nowe obowiązki są nie do wykonania i zmiany niekorzystnie odbiją się na ich jakości Podobny pomysł dołożenia obowiązków kuratorom zrodził się w Ministerstwo Sprawiedliwości dwa lata temu. Zdaniem kuratorów nowe standardy pogorszą efektywność wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie kar nieizolacyjnych (...)

Podpisanie umowy na System Dozoru Elektronicznego

Podpisanie umowy na System Dozoru Elektronicznego

W dniu 8 stycznia 2009r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Konsorcjum: Comp Safe Support S.A. - LIDER, Centrum Weryfikacji Alarmów Terminal sp. z o.o. i PHU ELPROMA sp. z o.o. na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego.Przedmiotem zamówienia jest usługa utworzenia, wdrożenia i eksploatacji (...)

System Dozoru Elektronicznego - Informacje na temat przetargu

System Dozoru Elektronicznego - Informacje na temat przetargu

19 sierpnia 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego.Kryteriami wyboru najlepszej oferty były:Łączna cena brutto oferty 85%Częściowy koszt eksploatacji systemu SDE 15%Szacunkowa wartość zamówienia: 361 MLN 200 tys. PLN BRUTTO Rozpoczęcie funkcjonowania (...)

Parlament zadowolony z decyzji o zamknięciu Guantánamo

Parlament zadowolony z decyzji o zamknięciu Guantánamo

Parlament Europejski z dużym zadowoleniem przyjął decyzję prezydenta USA, Baracka Obamy o zamknięciu więzienia w Zatoce Guantanamo. W rezolucji w sprawie powrotu i przesiedlenia więźniów z Guantanamo posłowie podkreślili, że jest to świadectwem ważnej zmiany polityki USA w kierunku poszanowania prawa humanitarnego i międzynarodowego.Parlament wezwał do bezzwłocznego i odpowiedniego (...)

Polska tuszowała loty CIA do Szyman

Polska tuszowała loty CIA do Szyman

Na terenie Polski lądowały samoloty CIA transportujące więźniów podejrzanych przez władze amerykańskie o działalność terrorystyczną - twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Szczegóły tuszowania lotów przerzutowych przez władze amerykańskie oraz polskie ujawniła Fundacja i Open Society Justice Initiative. Organizacje zaprezentowały nowe, wcześniej nie (...)

Rezolucja PE w sprawie działalności CIA w Europie

Rezolucja PE w sprawie działalności CIA w Europie

Parlament Europejski powraca do sprawy działań CIA w Europie. W przyjętej rezolucji posłowie zauważyli, że wiele państw członkowskich UE współpracowało  z władzami USA i dlatego podzielają one odpowiedzialność polityczną, moralną i prawną za transport i przetrzymywanie osób uwięzionych w Guantanamo i w tajnych ośrodkach przetrzymywania. Parlament Europejski przyjął - stosunkiem (...)

Przeludnione więzienia a kary nieizolacyjne

Przeludnione więzienia a kary nieizolacyjne

Idea stosowania nieizolacyjnych kar wychodzi naprzeciw przeludnieniu w więzieniach, niezadowalającym efektom resocjalizacji, poszukiwaniu skuteczniejszych sposobów walki z przestępczością oraz próbom zaoszczędzenia środków publicznych przeznaczanych na więziennictwo - pisze doktorant na WPiA UAM w Poznaniu, asystent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, adwokat Marek Derlatka (...)Podwyższenie (...)

Ciąża uchroni Wietnamkę od kary śmierci

Ciąża uchroni Wietnamkę od kary śmierci

Dziecko, poczęte w celi śmierci, może uratować wietnamską przemytniczkę narkotyków przed plutonem egzekucyjnym. (...)W ostatnim czasie okazało się, że kobieta - 39-letnia Nguyen Thi Oanh jest w błogosławionym stanie, co oznacza zgodnie z prawem wietnamskim, że nie stanie przed plutonem egzekucyjnym. Kara prawdopodobnie będzie musiała być zamieniona na dożywotnie więzienie. Wprost (...)

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

Zawarcie umowy niesie za sobą ryzyko wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo jej niewykonania. Dotyczy to zwłaszcza umów długoterminowych. Okoliczności te oczywiście mogą być zarówno zawinionymi ze strony jednej ze stron, obu razem, jak również może i zachodzić sytuacja, gdy żadna ze stron nie będzie ponosiła winy w niewykonaniu umowy. Zabezpieczeniem (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu (...)

Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma chronić prawa konsumentów oraz zdrową konkurencję na rynku, a także ma zabezpieczać rynek przed wykorzystywaniem pozycji dominującej przez niektórych przedsiębiorców. Podmioty naruszające przepisy ustawy czynią to w celu zwiększenia swych wpływów – zarówno wpływu na rynku, jak i wpływów pieniężnych – zwiększenia zysku. (...)

Kara umowna - wybrane zagadnienia

Kara umowna - wybrane zagadnienia

W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ upraszcza ona dochodzenie odszkodowania. Jednakże nie zawsze znajduje ona właściwe zastosowanie. W takim razie co należy wiedzieć o tej instytucji, by móc ją poprawnie stosować? ##baner## Regulacja (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyegzekwowania tych obowiązków pracodawca dysponuje szeregiem środków, które mogą zdyscyplinować (...)

NIK o systemie dozoru elektronicznego

NIK o systemie dozoru elektronicznego

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemu dozoru elektronicznego. Wdrożenie tego systemu pozwoliło zmniejszyć liczbę skazanych, którzy odbywają kary w więzieniach i doprowadziło do realnych oszczędności. Wciąż jednak występują znaczące dysproporcje pomiędzy poszczególnymi okręgami sądowymi w orzekaniu o udzieleniu skazanym zezwoleń (...)

Nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości

Nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości

Sejm przyjął nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z trwającą epidemią koronawirusa i ograniczeniem działalności wymiaru sprawiedliwości, przygotowało wiele kompleksowych rozwiązań. Znalazły się one w uchwalonej 28 marca 2020 r. przez Sejm specustawie „tarcza antykryzysowa”. Należą do nich m.in. możliwość (...)

Terrorysta chce być pokrzywdzonym

Terrorysta chce być pokrzywdzonym

Wniosek o uznanie za pokrzywdzonego w związku z torturowaniem przez amerykanów na terenie Polski złożył za pośrednictwem jednej z warszawskich kancelarii Abd al Rahim al Nasziri. Saudyjczyk chce, by polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jego pobytu w bazie w Kiejkutach.   Abd al Rahim al Nasziri był do 2002 roku jednym z najważniejszych ludzi al Kaidy. Administracja USA (...)

W sprawie zweryfikowania informacji o przetrzymywaniu na terenie kraju członków terrorystycznej organizacji Al - Kaida

W sprawie zweryfikowania informacji o przetrzymywaniu na terenie kraju członków terrorystycznej organizacji Al - Kaida

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania informacji o przewożeniu przez terytorium Polski i przetrzymywaniu na terenie kraju oraz poddawaniu torturom osób – członków terrorystycznej organizacji Al - Kaida. Oto treść jego wystąpienia:"Uprzejmie informuję Pana Premiera, że po ukazaniu się doniesień w środkach masowego (...)

Polska stosowała tortury. Jest wyrok

Polska stosowała tortury. Jest wyrok

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska złamała zakaz tortur i nieludzkiego traktowania - podaje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W 2006 roku aresztowano Mirosława Piechowicza pod zarzutami handlu narkotykami oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Więzień został zakwalifikowany jako niebezpieczny i był przetrzymywany w pełnej izolacji. Piechowicz był poddany (...)

Definicja tortur i tajne więzienie CIA. Rekomendacje dla Polski

Definicja tortur i tajne więzienie CIA. Rekomendacje dla Polski

Wprowadzenie ustawowej definicji tortur, ułatwienia w dostępie do adwokata dla osób zatrzymanych, zakończenie śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA oraz ograniczenie detencji cudzoziemców (w tym dzieci) - to najważniejsze rekomendacje, które wydał Komitet Przeciwko Torturom. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, że pod koniec października tego roku, Komitet pytał przedstawicieli (...)

Jak liczyć termin odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Jak liczyć termin odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Skazany miał odbyć karę 2 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 25 maja 2006 r. odroczono mu wykonanie wymierzonej kary do dnia 25 listopada 2006 r. Kolejny wniosek w tym przedmiocie obrońca skazanego złożył w dniu 20 października 2006 r. i postanowieniem z dnia 21 grudnia 2006 r. uzyskał odroczenie wykonania kary na dalszych 6 miesięcy - do dnia 25 maja (...)

Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

Podstawy zarządzenia wykonania zawieszonej kary - opinia prawna

Stan faktyczny Mam wyrok – 2 lata w zawieszeniu na 4 lata za przywłaszczenie 23 000 zł z firmy, z którą współpracowałem i świadczyłem dla niej swoje usługi transportowe. Nie mam obecnie pracy i nie stać mnie na spłatę tego zobowiązania. W tym roku, w sierpniu mijają 2 lata od otrzymania przeze mnie wyroku. Czy w związku z tym, że nie spłaciłem tego zobowiązania mogę (...)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Warunkowe przedterminowe zwolnienie po przerwie w karze

Sąd Najwyższy stanął przed problemem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy i udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w wypadku, gdy skazany odbywa dwie lub więcej niepodlegające łączeniu, odbywane kolejno kary pozbawienia wolności, z których żadna nie została orzeczona na okres powyżej trzech lat i jeżeli przerwa w wykonaniu tychże kar trwała (...)

Niepowrócenie do zakładu karnego z przerwy w odbywaniu kary nowy przestępstwem – opinia prawna

Niepowrócenie do zakładu karnego z przerwy w odbywaniu kary nowy przestępstwem – opinia prawna

Stan faktyczny Jaka jest po wejściu do UE sytuacja poszukiwanego skazanego, który nie wrócił po przerwie w odbywaniu kary do zakładu karnego, bo wyjechał do kraju członkowskiego do pracy (lekkie przestępstwo gospodarcze). Sąd nie chciał uwzględnić prośby o przedłużenie przerwy do 12 miesięcy, by móc później ubiegać się o zawieszenie odbywania reszty kary. Skazany odbył 8 miesięcy (...)

Dłuższe kary dla przestępców?

Dłuższe kary dla przestępców?

Przełomowe zmiany w Kodeksie karnym Groźni dla społeczeństwa bandyci, którzy popełniają przestępstwo za przestępstwem, nie będą już korzystać na tym, że dzięki stosowanej obecnie przez sądy karze łącznej i wyrokowi łącznemu, idą do więzienia na diametralnie mniej lat niż na to zasłużyli. Kara łączna i wyrok łączny zostaną zlikwidowane – kary za wszystkie czyny (...)

"Nigeryjski szwindel"

Zwykle zaczyna się podobnie. Autor przesłanego do nas maila informuje, że możemy otrzymać olbrzymie pieniądze, a fortuna jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Musimy tylko dopełnić kilku formalności i dokonać opłat manipulacyjnych. Te kwoty, w porównaniu z gotówką, jaką mamy dostać, wydają się jednak niewielkie. Dopiero po jakimś czasie okazuje się, że nie czeka na nas żaden (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym oraz wobec młodocianego, jeśli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1 kodeksu (...)

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Bezpieczeństwo bez kompromisów Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych - Komisja Europejska podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć (...)

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

Rzecznik Finansowy ostrzega przed nową metodą oszustów Do Rzecznika Finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe, wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków. Oszuści znaleźli nową metodę – podszywają się pod pracownika banku i nakłaniają klientów do przekazywania środków oraz instalacji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przesłanki zastosowania do skazanego systemu dozoru elektronicznego

Przesłanki zastosowania do skazanego systemu dozoru elektronicznego

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (...)

Elementy wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Elementy wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Jakie wymogi powinien spełniać wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Art. 40. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 39, wraz z uzasadnieniem (...)

Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

Jaki sąd jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Ustawa stanowi, że: Art. 39. W sprawach o udzielenie skazanemu (...)

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Ustawa stanowi, że system dozoru elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, (...)

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Zasiłek dla bezrobotnych dla wspólnika spółki

Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna i pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Zamierzam niebawem wraz ze znajomym utworzyć Spółkę z o.o., w której osobiście nie będę pełnił żadnych funkcji. (...)

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

W czasie kontroli z ZUS okazało się, że biuro rachunkowe, z którym mieliśmy podpisaną umowę i które odpowiedzialne było za prowadzenie ksiąg, nie naliczało składek od pewnych wypłat. ZUS naliczył (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Zarządca drogi gminnej

Zarządca drogi gminnej

Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy? Zarządcą drogi jest organ administracji (...)

Konsekwencje braku utworzenia ZFŚS

Konsekwencje braku utworzenia ZFŚS

W przypadku, gdy w jednym roku nie został utworzony ZFŚS zgodnie z przepisami, czy podlegam karze grzywny? Czy w tym przypadku oprócz wspomnianej kary będę musiał wypłacić pracownikowi, który (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Egzekucja zaległych składek ZUS

Egzekucja zaległych składek ZUS

Nasz podopieczny prowadził działalność gospodarczą i nie płacił składek ZUS. Komornik straszy go, że pójdzie siedzieć, a on jest samotnie wychowującym ojcem, a jego dziecko odda do domu dziecka. (...)

Limit potrąceń z emerytury więźnia

Limit potrąceń z emerytury więźnia

Mężowi, za jego czyny (przemoc i molestowanie seksualne dziecka), prawdopodobnie grozi więzienie. Jest już emerytem i z jego emerytury potrącane są alimenty na rzecz małoletnich dzieci. Do tej pory (...)

Więzienie za niepłacenie alimentów

Więzienie za niepłacenie alimentów

Słyszałem, że jeżeli ktoś nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, to sąd może go skazać za to na karę pozbawienia wolności. Rozumiem, że jeżeli ktoś ma pracę lub prowadzi działalność (...)

Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia

Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia

Jak można uniknąć "odsiadki" jeżeli sąd ogłosi wyrok powyżej 2 lat dla skazanego po raz pierwszy? Wiem, że wyrok do dwóch lat można zawiesić ale czasami sądy dają złośliwie np. 2 lata i (...)

Równoważnik pieniężny za brak mieszkania

Równoważnik pieniężny za brak mieszkania

Jestem funkcjonariuszem Służby Więziennej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 26 kwietnia 1996 Rozdział 6 art. 89 pkt 1 o rekompensacie za brak mieszkania, pobierałem rekompensatę. Po śmierci (...)

Miarkowanie kary umownej

Miarkowanie kary umownej

Jestem właścicielem firmy budowlanej. W dniu 30 maja 2007 podpisałem umowę z klientami na wykonanie pod klucz budynku jednorodzinnego. Plac został przejęty przez moja firmę z dniem 30 czerwca 2007 (...)

Wysokość kary umownej

Wysokość kary umownej

Do jakiej wielkości można ustalić wysokość kary umownej za niewykonanie przedmiotu zamówienia w określonym umowa czasie. Czy istnieją przepisy normujące nam górną wysokość takiej kary, np. (...)

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Jechały 2 osoby samochodem. Osoba prowadząca, kobieta nie miała prawo jazdy. Spowodowała wypadek. Osoba jako pasażer także nie miał prawa jazdy. Obydwoje byli pod wpływem alkoholu. Pasażer jest (...)

Kara nagany a funkcja prezesa zarządu

Kara nagany a funkcja prezesa zarządu

Prezes zarządu sp. z o.o., zajmującej się ochroną osób i mienia, został przez Sąd uznany za winnego zarzucanych mu czynów: złożenia w ofercie przetargowej nieprawdziwych informacji na temat prowadzonej (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Prokurator zaproponował podejrzanemu dobrowolne poddanie się karze. Czeka na decyzje podejrzanego. Podejrzany nigdy nie miał do czynienia z Prokuraturą i Sądami i nie wie jaką ma zaproponować karę. (...)

Kasa fiskalna i faktura VAT w zakładzie karnym

Kasa fiskalna i faktura VAT w zakładzie karnym

Prowadzimy działalność handlową (PKPiR kasowo + VAT) - sklepy spożywcze. Od kwietnia mamy dodatkowy punkt - kantyna w Zakładzie karnym. Zakupu dokonują więźniowie na podstawie wypiski z Zakładu (...)

Rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Obywatel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko Skarbowi Państwa na grzywnę w wysokości 10 000 zł. Ponieważ miał niskie dochody i rodzinę na utrzymaniu, sąd zgodził się (...)

Dozór uproszczony

Dozór uproszczony

Na mocy art. 169 § 3 skazany z wyrokiem w zawieszeniu został wezwany do sądu przez kuratora w sprawie dozoru uproszczonego. Treść § 3 jest znana, natomiast §§ 1 i 2 tego samego artykułu mówią: Art. (...)

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Rozpatrzenie wniosku o warunkowe zwolnienie z kary

Syn odbywa karę w zakładzie karnym, w październiku ma szansę wyjścia na zwolnienie warunkowe. Problem polega na tym, że sprawę chcemy przekazać do kasacji. Czy brak akt głównych może mieć wpływ (...)

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Popełnienie kilku przestępstw a recydywa

Oszust został skazany za oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.). Nagle zostaje ujawnione kolejne oszustwo, którego dokonał on, jednak dokonał go jeszcze wcześniej niż tego oszustwa, za które został skazany. (...)

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Osobie skazanej za oszustwo sąd wymierzył karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz orzekł wobec niej obowiązek naprawienia szkody. Skazany nie naprawił tejże szkody (nie zapłacił wierzycielowi) (...)

Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

Czy uchylanie się od płacenia zasądzonych alimentów w świetle prawa jest przestępstwem? Czy można osobę uchylającą się od płacenia alimentów publicznie nazywać "przestępcą"? Przestępstwem (...)

Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Numer telefonu jako dowód w sprawie karnej

Czy numer telefonu może być dowodem w sprawie ? Przestępca ma telefon w systemie X, gdzie wysyła się formularz rejestracyjny z danymi osobowymi, ale można podać fałszywe dane lub kupić kartę (...)

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Wywiad środowiskowy w postępowaniu karnym

Na jakiej podstawie zarządza się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego? Nigdy nie byłam karana ani też nigdy nie weszłam w konflikt z prawem, dlaczego więc jedynie na podstawie stwierdzenia jednej (...)

Przestępstwo kradzież

Przestępstwo kradzież

Mój były mąż ukradł mi złoto wartości około 2000,00 zł. Wiedząc, że mam zamiar zawiadomić prokuraturę dał je na przechowanie lub ukrył w mieszkaniu swojej matki. Ponieważ w jego mieszkaniu (...)

FORUM PRAWNE

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Jaki to rodzaj przestępstwa?

Jaki to rodzaj przestępstwa? Witam czy posiadanie i handel narkotykami zalicza sie do tych przestepstw? -nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Zatarcie wyroku

Zatarcie wyroku Witam, Dostałem wyrok na rok w zawieszeniu na 3 lata. 05.17 poszedłem do więzienia, 08.17 zostałem wypuszczony z zakładu i resztę kary odbywałem w systemie dozoru elektronicznego. (...)

Problem. Dozór Elektroniczny a wyrok Sądu.

Problem. Dozór Elektroniczny a wyrok Sądu. Witam. Odwieszono mi wyrok 5 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywałem w zakładzie karnym od 21 lutego b.r. do 5 kwietnia (46 dni), po czym dostałem dozór (...)

wypowiedzenie umowy

wypowiedzenie umowy Witam, Zawarta została umowa o wykonywanie i konserwacje oznakowania pionowego, wykonywanie i konserwację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupków przeszkodowych ?pylonów (...)

wypowiedzenie umowy

wypowiedzenie umowy jestem na chorobowym a poniewaz od pazdziernika mam nowa prace potrzebuje złozyc wymowienie w obecnej firmie. Czy podczas chorobowego moge zlozyc wymowienie. Czy to jest zgodne z prawem (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

jak napisac uzasadnienie dozoru elektronicznego?

jak napisac uzasadnienie dozoru elektronicznego? jak napisac uzasadnienie dozoru elektronicznego?

jak napisać prośbę o przeniesienie dozoru elektronicznego?

jak napisać prośbę o przeniesienie dozoru elektronicznego? jak napisać prośbę o przeniesienie dozoru elektronicznego?

jak napisać wniosek do sądu penitencjalnego o zdjęcie dozoru elektronicznego?

jak napisać wniosek do sądu penitencjalnego o zdjęcie dozoru elektronicznego? jak napisać wniosek do sądu penitencjalnego o zdjęcie dozoru elektronicznego?

więzienie

więzienie Witam serdecznie, moj brat jest w więzieniu, wczoraj zadzwonił do mnie i opowiedział o specjalnym programie, który ma mu pomóc w otrzymaniu wokandy. Podobno program polega na kontrolowanych (...)

Więzienie???

Więzienie??? Chciałbym opowiedzieć swoją historię, a mianowicie: 3 lata temu byłem uczestnikiem napadu na sklep, ale ponieważ nie miałem wtedy jeszcze ukończonych 18 lat to sąd po 3miesięcznym (...)

wegetarianin w więzieniu

wegetarianin w więzieniu Witam was, chciałbym zapytać, czy osoba nie jedząca mięsa idąc do zakładu karnego ma szanse, aby otrzymywać posiłki zgodne z jego dietą? Czy nasze prawo to reguluje? (...)

więzienie za groźby karalne ?

więzienie za groźby karalne ? czy za grożby karalne grozi mi więzienie czy tylko grzywna? ważna yptanie i prosze o szybka odpowiedz, troche chyba przekozaczyłem z jednym człowiekiem a dowiedzialem (...)

czy za niepłacenie alimentów grozi więzienie??

czy za niepłacenie alimentów grozi więzienie?? witam, mój przyjaciel nie płacie alimentów ściga go komornik, ale ostatnio zaczął pożyczać pieniądze od wszystkich bo komornik postraszył go (...)

jazda bez prawa jazdy

jazda bez prawa jazdy witam mam skończone 15 lat, czasem z moim znajomym ( który posiada auto i prawo jazdy) jeżdżę po drogach publicznych, oczywiście taki prawie w ogóle nie uczęszczanych - chciałabym (...)

jazda po alkoholu

jazda po alkoholu miałem 0.1mg alkoholu, to jest chyba 0.21 promila; co mi grozi ? czy ktoś wie czy mam się poddać dobrowolnie karze czy nie ? co mnie czeka w najlepszym razie a co w najgorszym ? policjanci (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Porady prawne