Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

W opiece zdrowotnej nie ma miejsca na żadną formę dyskryminacji. Prawo do niej przysługuje Ci bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną Konstytucja RP gwarantuje: nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Oznacza to m.in., że lekarz nie ma prawa odmówić Ci leczenia, pielęgniarka ma obowiązek uszanować Twoją intymność, a nikt z rejestracji nie może podważać tego, kogo upoważniasz do swojej dokumentacji medycznej.

Porady prawne

Prawa pacjenta

Szeroki zakres praw pacjenta obejmuje wiele szczegółowych przypadków.

Pamiętaj, że masz prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych – nie można odmówić Ci leczenia i odwrotnie: nie można narzucać Ci leczenia lub badań bez przesłanek medycznych, jedynie w oparciu o uprzedzenia (np. ze względu na Twoje przekonania, niepełnosprawność czy wygląd)
 • poszanowania intymności i godności – nikt z personelu medycznego nie może traktować Cię poniżająco w jakikolwiek sposób obrażać lub wygłaszać komentarzy (np. nawiązujących do Twojej narodowości, niepełnosprawności, niestandardowych zachowań związanych np. z autyzmem, demencją czy zespołem Tourette’a albo z Twoim wyglądem)
 • tajemnicy informacji – personel medyczny nie może przekazywać nikomu Twoich danych i innych informacji o Tobie
 • dokumentacji medycznej – możesz upoważnić dowolną osobę do wglądu w dokumentację medyczną. Jeśli chcesz, by dostęp do Twoich dokumentów medycznych miał Twój przyjaciel, partner lub inna bliska, niespokrewniona z Tobą osoba, to nikt nie ma prawa tego podważyć
 • informacji – jeśli jesteś osobą pełnoletnią i przytomną, o Twoim stanie zdrowia może być poinformowana dowolna upoważniona przez Ciebie osoba – i tylko ona. Dopóki zachowujesz przytomność i nie chcesz, by np. ktoś z Twojej rodziny miał dostęp do takich informacji, lekarz nie ma prawa ich udzielić. Jeśli nie jesteś przytomny lub przytomna albo nie możesz zrozumieć znaczenia informacji, lekarz udzieli informacji Twojej osobie bliskiej

  Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta osobą bliską jest m.in.:

  • małżonek
  • krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej
  • przedstawiciel ustawowy
  • osoba pozostającą we wspólnym pożyciu
  • inna osoba wskazana przez pacjenta.

   Może nią być osoba tej samej lub innej płci.

 • obecności osoby bliskiej – jeśli tylko chcesz, przy Twoich badaniach lub podczas konsultacji lekarskiej może być przy Tobie bliska Ci osoba. Można Wam odmówić tego prawa jedynie ze względu na zagrożenie epidemiczne lub ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego. Taką odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – jeśli jesteś np. w szpitalu lub w całodobowej placówce opieki zdrowotnej, masz prawo do kontaktu z innymi osobami – osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego. Możesz też odmówić takiego kontaktu. To Ty decydujesz, z kim chcesz mieć kontakt.

Prawa szczególne

Są grupy, które mają dodatkowe prawa, wynikające z ich sytuacji. Do tych grup należą m.in. kobiety w ciąży i połogu oraz osoby ze szczególnymi potrzebami.

Prawa kobiet w ciąży i połogu

Jeśli spodziewasz się dziecka lub właśnie je urodziłaś, masz prawo:

 • w ciąży do:
  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i z usług farmaceutycznych w aptekach
 • w ciąży i połogu (czyli do 42. dnia po porodzie) m.in. do:
  • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej bez względu na to, czy jesteś ubezpieczona, czy nie, jeśli masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce
  • opieki okołoporodowej zgodnej z najnowszymi standardami
  • dodatkowych materiałów stomatologicznych i leczenia endodontycznego (czyli leczenia kanałowego) wszystkich zębów
  • wielu bezpłatnych leków.

Prawa osób ze szczególnymi potrzebami

Jeśli:

 • masz powyżej 75 lat – masz prawo do bezpłatnych leków objętych refundacją;
 • jesteś osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – masz prawo do:
  • świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością;
  • wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania, zleconych przez lekarza (o ich liczbie decyduje lekarz);
  • ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

Znalazłeś w Polsce schronienie przed wojną w Ukrainie? Twoje prawa do świadczeń medycznych określa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Gdzie złożyć skargę?

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone, odmówiono Ci leczenia lub w jakikolwiek inny sposób źle Cię potraktowano, np. na tle wyznaniowym, homofobicznym, rasistowskim – złóż skargę. W zależności od rodzaju sprawy możesz ją złożyć do:

 • dyrektora placówki, w której źle Cię potraktowano – złóż ją tu w pierwszej kolejności;
 • Narodowego Funduszu Zdrowia – złóż ją w swoim oddziale wojewódzkim, jeśli odmówiono Ci wykonania świadczenia medycznego, np. zapisania do lekarza, wystawienia recepty bez przysługującej Ci refundacji (nie składaj skarg na przebieg leczenia, NFZ nie ocenia decyzji medycznych);
 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych – złóż ją, jeśli masz zastrzeżenia do tego, jak potraktował Cię personel medyczny;
 • Rzecznika Praw Pacjenta – złóż ją, jeśli zostały naruszone Twoje prawa pacjenta;
 • Rzecznika Praw Obywatelskich – złóż ją, gdy jesteś ofiarą dyskryminacji.

IKP dla bliskiej osoby

Do swojego Internetowego Konta Pacjenta możesz dać dostęp dowolnej osobie. To Ty decydujesz, ale pamiętaj, że ta osoba również musi korzystać z IKP. Możesz upoważnić ją do:

 • sprawdzania danych zgromadzonych na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta
 • odbierania e-recept i e-skierowań.

Jeśli macie dzieci i Ty zgłaszasz je do ubezpieczenia zdrowotnego, to Ty widzisz ich dane w IKP, w zakładce „Konta Twoich dzieci”. Możesz nadać dostęp do tych danych drugiemu rodzicowi.

Źródło: Publikacja pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich, gov.pl

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody

Na czym polega prawo do wyrażenia zgody? Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych. Warunkiem udzielenia przez pacjenta skutecznej i ważnej zgody jest uprzednie przekazanie mu pełnej informacji o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach (...)

Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – co zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjentów?

Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – co zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjentów?

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być zbywane na zasadach ogólnych - dotyczących każdego przedsiębiorstwa – określonych przez Kodeks cywilny. Przy czym wskazać należy, iż nabywca, chcący kontynuować dotychczasową działalność leczniczą przedsiębiorstwa, powinien (a przynajmniej zazwyczaj sam tego wymaga) posiadać dokumentację medyczną pacjentów korzystających (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji i leczenie u farmaceutów

Jakie przepisy implementuje projektowana ustawa? Projektowana nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich zawiera przepisy implementujące dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Euro­pejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o izbach aptekarskich dotyczy wykonywania w Polsce zawodu farmaceuty przez obywateli państw (...)

Będzie zwrot kosztów leczenia za granicą

Będzie zwrot kosztów leczenia za granicą

Polacy leczący się w krajach Unii Europejskiej, będą mogli otrzymać zwrot kosztów według stawek obowiązujących za takie same świadczenia udzielane w ojczyźnie. Przewidują to przyjęte przez rząd założenia nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. Są jednak zapisy ograniczające refundację. Założenia do projektu ustawy o zmianie (...)

Ochrona przed dyskryminacją

Ochrona przed dyskryminacją

Parlament poparł projekt dyrektywy, której celem jest zapobieganie i zapewnienie ochrony przed dyskryminacją - ze względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Dyrektywa odnosi się nie tylko do przejawów dyskryminacji w zakresie dostępu do zatrudnienia, ale także do towarów, urządzeń, czy usług, takich jak bankowość, mieszkalnictwo, edukacja, (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, pogłębianie świadomości społeczeństw europejskich oraz tworzenie warunków sprzyjających (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa? Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 (...)

Zakaz dyskryminacji przy zwalnianiu z pracy

Zakaz dyskryminacji przy zwalnianiu z pracy

Pani M. H. Marshall pracowała na umowę o pracę jako starszy dietetyk w Southampton oraz South-West Hampshire Health Authority (instytucji służby zdrowia). Instytucja ta prowadziła politykę kadrową polegającą na tym, że zwalniano z pracy osoby, które uzyskały prawo do świadczeń z systemu zabezpieczenia socjalnego. Natomiast brytyjska ustawa regulująca zasady wypłacania emerytur państwowych (...)

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta

Jakie nowe przepisy powinny zainteresować pacjentów?Od 5 czerwca 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta określa: prawa pacjenta;  zasady udostępniania dokumentacji medycznej;obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta;tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika (...)

Dostęp do informacji medycznych

Dostęp do informacji medycznych

Czy można domagać się ujawnienia informacji medycznych dotyczących swojej osoby? Czy szpital ma obowiązek przedstawić naszą kartotekę medyczną? Co zrobić w przypadku odmowy udostępnienia nagrań z pogotowia?  Powyższe pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Niniejszy artykuł pozwoli znaleźć na nie odpowiedzi, które (...)

Komu i w jaki sposób lekarz może udostępnić dokumentację medyczną?

Komu i w jaki sposób lekarz może udostępnić dokumentację medyczną?

Jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zdefiniowanym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty obok m. in. udzielania przystępnej informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia, czy też zachowania tajemnicy lekarskiej, jest prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Dokumentacja ta zawiera szereg szczegółowych informacji o pacjencie, pozwalających na jego (...)

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Coraz częściej słyszymy, że lekarz odesłał pacjenta bez przeprowadzenia niezbędnych badań. Powody odejścia pacjenta „z kwitkiem” są różne, najczęściej podaje się jednak brak środków finansowych, ale czy na pewno jest to wystarczające usprawiedliwienie? Pacjent ma prawo do pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować (...)

Prawo pacjenta do informacji

Prawo pacjenta do informacji

Znajomość i świadomość posiadania przez pacjenta prawa do informacji jest bardzo ważna podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. ##baner## Poznaj prawo pacjenta do informacji  Zgodnie z przepisami, pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji z nim związanych o: stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć (...)

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Jaka dyskryminacja jest zakazana?  Zgodnie z artykułem 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), w zakresie zastosowania tego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, może (...)

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, zasada równego traktowania ze względu na płeć została rozszerzona na inne jeszcze kryteria. Co oznacza zasada równego traktowania w zatrudnieniu? Zasada równego traktowania w zatrudnieniu nakłada na pracodawcę obowiązek (...)

Przejawy dyskryminacji pośredniej

Przejawy dyskryminacji pośredniej

Regulacje antydyskryminacyjne obowiązują w Polsce już od kilku lat, pierwsze pojawiły się w kodeksie pracy pięć lat temu, mimo to ich interpretacja wciąż nastręcza sporo problemów - zauważa specjalista w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obowiązek zdefiniowania w prawie krajowym pojęć takich jak dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia czy molestowanie (...)

Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie raportu "Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej" opublikowanego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.   - Wystąpienie RPO do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie raportu (...)

Wyrok Trybunału. Homoseksualistów trzeba chronić

Wyrok Trybunału. Homoseksualistów trzeba chronić

Dyskryminacja oparta na orientacji seksualnej ma taką samą wagę jak dyskryminacja ze względu na rasę – orzekł Trybunał w Strasburgu.  - Wyrok jest precedensowy: po raz pierwszy Trybunał w Strasburgu wypowiedział się w sprawie ochrony przed nienawiścią mniejszości seksualnych i uznał, że ta grupa zasługuje na szczególną ochronę - mówi Gazecie Wyborczej Dorota (...)

Równouprawnienie w zachętach do rezygnacji z pracy

Równouprawnienie w zachętach do rezygnacji z pracy

W wyroku Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2005 r., wydanym w trybie prejudycjalnym, orzekł on, co następuje: Dyrektywę Rady nr 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy należy interpretować w taki sposób, że stoi ona na (...)

Męski świat polityki? Czekamy na Twoją opinię!

Męski świat polityki? Czekamy na Twoją opinię!

Niedawne badanie Eurobarometru wykazało, że Europejczycy domagają się większego uczestnictwa kobiet w polityce. Dwie trzecie respondentów uważa, że w polityce dominują mężczyźni, jednak tylko co dziesiąty uważa, że krajowy parytet byłby właściwą receptą na nierówności. Wyniki sondażu zaprezentowano w środę, czwartego marca podczas seminarium dla dziennikarzy w Parlamencie Europejskim.  (...)

Pozycja wspólnika w spółce z o.o.

Pozycja wspólnika w spółce z o.o.

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest równouprawnienie wspólników. Od reguły tej istnieje szereg wyjątków umożliwiających wzmocnienie pozycji jednych wspólników względem innych. Jest to dopuszczalne wówczas, gdy odbywa się zgodnie z prawem. Problem natomiast pojawia się w sytuacji, gdy pogorszenie pozycji (...)

Równouprawnienie wszechobecne

Równouprawnienie wszechobecne

Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn wyrażona jest niemal we wszystkich współczesnych konstytucjach. Formalne ograniczenia występują jeszcze w niektórych krajach arabskich, choć tam również sytuacja się zmienia. Przykładem jest Kuwejt, gdzie w 1999 r. kobiety uzyskały konstytucyjną gwarancję równego z mężczyznami dostępu do urzędów publicznych. W toku dziejów kobieta pod (...)

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Jak ma postępować lekarz rodzinny, gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 i co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny – m.in. na takie pytania odpowiadają algorytmy postępowania z pacjentem, które trafią dziś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w całej Polsce. ##baner## Sześć (...)

Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Podstawy współodpowiedzialności za proces leczenia  W dyskusji o ochronie zdrowia coraz częściej spotykamy się z pojęciem adherence, czy „adherencji”. Jest ono związane z terminami: compliance, czyli przestrzeganie zaleceń lekarskich, persistence, czyli systematyczność, wytrwałość w stosowaniu terapii i jej nieprzerywanie oraz concordance – (...)

Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Usługi pielęgnacyjne - komu przysługują?

Dla kogo przeznaczone są świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze? Świadczenia te są udzielane: pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie, pacjentom niewymagającym hospitalizacji na oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (...)

Utrwalanie procesu leczenia pacjenta na nośnikach elektronicznych jako dowód w sprawach o błąd medyczny

Utrwalanie procesu leczenia pacjenta na nośnikach elektronicznych jako dowód w sprawach o błąd medyczny

W ostatnich latach coraz powszechniejszą stała się sytuacja, kiedy pacjent stara się utrwalać przebieg procesu swojego leczenia, najczęściej wykorzystując do tego celu możliwości, jakie daje mu telefon komórkowy (wyposażone w aparat fotograficzny, kamerę oraz dyktafon). Potajemne nagrywanie różnych sytuacji przestało być domeną życia publicznego, a zwłaszcza polityki, (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szczegółowy (...)

Karta ubezpieczenia zdrowotnego - twój dowód ubezpieczenia

Karta ubezpieczenia zdrowotnego - twój dowód ubezpieczenia

Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Powszechność tego ubezpieczenia polega na tym, iż wszyscy ci, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia (zdecydowana większość) mogą zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie w Funduszu. W zakres bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, zapewnianych przez (...)

ZUS prześwietlił zwolnienia lekarskie

ZUS prześwietlił zwolnienia lekarskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku. Niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, inni byli już zdrowi w momencie badania przez lekarza orzecznika. Skutek finansowy kontroli to przeszło 207,7 mln zł. W ubiegłym roku ZUS przeprowadził w sumie 574,1 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Chodzi zarówno (...)

Idziesz na chorobowe? Szef może cię sprawdzić

Idziesz na chorobowe? Szef może cię sprawdzić

Pozostając na zwolnieniu lekarskim dłużej niż trzy miesiące, ryzykujesz natychmiastowym zwolnieniem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował zwolnienia lekarskie, na jakich przebywali pracownicy w 2011 roku. Efekt? – Blisko 150 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych – informuje rzecznik prasowy ZUS. Wspomnianą kontrolę może przeprowadzić nie tylko urzędnik, (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (czyli popularnie zwanych "L4") w formie dokumentu elektronicznego (nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). W okresie od 1 stycznia 2016 (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Wystawianie e-ZLA Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty zniknęły dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te można stosować do końca czerwca 2018 roku. Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw? Ustawa (...)

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Dowiedz się, jak pacjent może załatwić sobie wyjazd na leczenie do uzdrowiska. Najważniejsze skierowanie Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono konieczne.  Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego.  Zob. wzór skierowania  Kto (...)

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii. ##baner## Przerwałeś leczenie lub nie mogłeś skorzystać ze skierowania do sanatorium? Od 15 czerwca będziesz mógł już się leczyć, pod warunkiem, (...)

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

HIV i AIDS HIV to ludzki wirus upośledzenia (niedoboru) odporności. Może wywołać zespół nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Problem HIV i AIDS na świecie jest jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Według danych UNAIDS pod koniec 2016 r. na świecie żyło około 36,7 milionów osób z HIV/AIDS. W Polsce wirusem HIV zakażają się (...)

Jakie leczenie stomatologiczne mamy zagwarantowane?

Jakie leczenie stomatologiczne mamy zagwarantowane?

Leczenie stomatologiczne - czyli co? Stomatologia zajmuje się leczeniem chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Możesz wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia: ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej (...)

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

Od 1 maja 2004 r. osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia uzyskały prawo do ubiegania się o zgodę na udanie się do innego państwa członkowskiego UE (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) lub EOG (Islandia, (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do przychodni, gdzie możesz zakazić innych. Udając się do szpitala zakaźnego, nie korzystaj (...)

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Od 29 października br. swoją działalność związaną z leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 ma prowadzić pierwszy w kraju szpital tymczasowy. Obiekt powstał na terenie Stadionu Narodowego i jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. O rozpoczęciu pracy placówki poinformowali na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, ministrowie Michał Dworczyk (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa najmu w spółce cywilnej

Umowa najmu w spółce cywilnej

Rozpoczynamy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały w spółce po 50%. Jeden ze współników posiada lokal, który na podstawie umowy najmu wnosi do spółki. Jakie są konsekwencje (...)

Przysądzenie nieruchomości obciążonej użytkowaniem

Przysądzenie nieruchomości obciążonej użytkowaniem

Zgodnie z art. 1000 kpc pozostaje w mocy ujawnione w księdze wieczystej użytkowanie jeżeli jego wartość znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. W takim przypadku wartość tego użytkowania będzie (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Zajęcie wierzytelności prawa z najmu

Zajęcie wierzytelności prawa z najmu

Jako prowadzący działalność gospodarczą wynajmuję innemu podmiotowi nieruchomość, której jestem właścicielem. Każdego miesiąca najemcę obciążam z tytułu najmu fakturą VAT, na podstawie (...)

Kupno auta do majątku osobistego

Kupno auta do majątku osobistego

Obecnie jestem za granicą i chciałabym kupić samochód jako "majątek odrębny". Jestem w związku małżeńskim, ale zamierzam złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża (mąż ma inna kobietę). (...)

Legalne pochowanie prochów

Legalne pochowanie prochów

Zmarła osoba, której ostatnim życzeniem było, aby po śmierci została skremowana, a jej prochy rozrzucone po polach. Czy takie postępowanie byłoby legalne? W jaki sposób można postąpić z prochami (...)

Więcej obowiązków bez podwyżki

Więcej obowiązków bez podwyżki

Czy zwiększony zakres obowiązków bez podwyżki, podczas gdy innego pracownika zwalnia się z części obowiązków bez redukcji pensji i etatu jest zgodny z prawem? Zgodnie z art. 78 § 1 kp wynagrodzenie (...)

Cofnięcie apelacji

Cofnięcie apelacji

Wychodząc z pozwem o dyskryminację w miejscu pracy - czerwiec 2005 - byłem ustawowo zwolniony z kosztów. Sąd I instancji tj. Okręgowy Sąd Pracy w maju 2006 oddalił pozew. W części odszkodowawczej (...)

Premia dla pracownika

Premia dla pracownika

Zarząd firmy przyznaje dodatkowe premie za zakończenie roku obrotowego w firmie wybranym pracownikom.Czy pracodawca może wypłacać premię nieujętą w umowie o pracę, na zasadzie docenienia wysokiej (...)

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. od 15.11.2010 r. w artykule 5 ustęp 1 pkt 4) wprowadza zakaz palenia wyrobów tytoniowych m.in. (...)

Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Czy są jakieś przepisy regulujące udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta przez lekarzy? Dodam, że sytuacja dotyczy informowania zięcia o stanie zdrowia teścia, który doznał udaru mózgu (...)

Naruszenie praw pacjenta

Naruszenie praw pacjenta

Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. (...)

Zwolnienie pracownika który udostępnił dane klienta.

Zwolnienie pracownika który udostępnił dane klienta.

Witam, mam takie pytanie w naszej przychodni doszło do bezprecedensowej sytuacji. Jeden z naszych pracowników udostępnił przez przypadek dane jednego z pacjentów. Co z ewentualnym zwolnieniem takiego (...)

Faktura VAT na leki refundowane

Faktura VAT na leki refundowane

Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR + VAT, apteka). Na leki wystawiamy faktury VAT. Jeśli jest to lek refundowany - fakturę VAT na dane pacjenta zgodnie z receptą. Jeśli nierefundowany - fakturę (...)

Wgląd do akt przez pełnomocnika procesowego

Wgląd do akt przez pełnomocnika procesowego

Czy adwokat strony w trakcie rozwodu ma prawo wglądu w dokumentację medyczną strony przeciwnej. Czy psychiatra wydając opinię na żądanie Sądu ma prawo nie informować pacjenta, że Sąd o taką (...)

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników

Czy jest dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników? Dyskryminacja bezpośrednia oznacza nierówne traktowanie konkretnego pracownika w stosunku do innego, stanowiącego tak zwany wzorzec (...)

Pytanie pracodawcy o narodowość pracownika

Pytanie pracodawcy o narodowość pracownika

Pracodawca wprowadza nowy program do ewidencji kadr i płac. W związku z tym przesłał do wszystkich ankietę, w której jest pytanie o narodowość. Czy nie jest to za daleka ingerencja w sprawy osobiste (...)

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Nowy pracownik został zatrudniony w dziale, w którym pracownicy otrzymują dodatek 20% wynikający z regulaminu wynagradzania. Pracownik ten otrzymał dodatek 30% za pełnienie funkcji koordynatora natomiast (...)

Ochrona pracującego emeryta

Ochrona pracującego emeryta

Pracownik osiągnął wiek emerytalny i żeby móc pobierać świadczenie musi się zwolnić z pracy (choćby na jeden dzień). Jest gotów dalej pracować w tym samym miejscu i pracodawca także wyraził (...)

Molestowanie i mobbing w pracy

Molestowanie i mobbing w pracy

Była pracownica wystąpiła z pozwem o odszkodowanie za mobbing. W prośbie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie podała przyczyny. Zarzuca jednemu z pracowników pracodawcy (jej bezpośredniemu (...)

Wymiana okien w spółdzielni

Wymiana okien w spółdzielni

Czy regulamin wymiany okien w spółdzielni mieszkaniowej może być podważony z uwagi na nierówne traktowanie członków? Członek, któremu SM wymienia okna np. po 10 latach oczekiwania nie płaci (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? (...)

Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Przesłanki przyznania renty rodzinnej

Pacjent zmarł po operacji z powodu ostrej choroby w przebiegu uzależniena alkoholowego, obecnie żona stara się o rentę rodzinną dla szesnastoletniej córki. Pacjent nie miał orzeczonej renty ani (...)

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Pacjent ma ustalony termin przyjęcia do szpitala na oddział celem diagnostki ( diagnoza guz mózgu) Jest obłożnie chory.Rodzina przyszła po zlecenie do lekarza pierwszego kontaktu po zlecenie na transport.Proszę (...)

Depozyt sądowy po zmarłym pacjencie

Depozyt sądowy po zmarłym pacjencie

W szpitalu zmarł pacjent nieposiadający rodziny. W jego ubraniu znaleziono pieniądze w kwocie 4 400 zł. Szpital złożył wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w/w kwoty. (...)

Wydatki za pobyt w domu opieki społecznej

Wydatki za pobyt w domu opieki społecznej

Mam wraz z żoną współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną, chorą na schizofrenie. Decyzją opiekuna prawnego, którym jest mój szwagier i pozostałej części rodziny uznano za konieczne umieszczenie (...)

Prawo pierwokupu a współwłaściciele

Prawo pierwokupu a współwłaściciele

Jesteśmy od 17 lat współwłaścicielem w 1/2 majątku z chorym na schizofrenie a ubezwłasnowolnionym bratem mojej żony. Ponieważ opiekę prawną posiada drugi brat mojej żony boimy się o drugą (...)

Wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z celem

Wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z celem

Kobieta która jest zatrudniona w pewnym zakładzie pracy jest w ciąży i obecnie przebywa na zwolnieniu chorobowym na którym widnieją wskazania \"leżenia\". Jednak w trakcie takiego zwolnienia była (...)

Chory psychicznie a zdolność procesowa

Chory psychicznie a zdolność procesowa

Moja była żona jest chora psychicznie, ale wygląd zewnętrzny jej na to nie wskazuje. Wystąpiła do sądu o podział majątku czy ja mogę zażądać aby sąd wystąpił do szpitala psychiatrycznego (...)

Chory psychicznie jako świadek

Chory psychicznie jako świadek

Żona w pozwie alimentacyjnym powołała na świadka swoja matkę, która jest osobą od kilkunastu lat cierpiącą na chorobę psychiczną (depresja z jakimiś powikłaniami) i zażywającą silne leki (...)

FORUM PRAWNE

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!! Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Rozwód z wariatka a nasze dziecko...

Rozwód z wariatka a nasze dziecko... Witam wszystkich. Prosze o jakas rade. Chce rozwieść sie ze swoja żoną, która ma zachwiana rownowage emocjonalna, ostatnio zaczela sie leczyc u psychiatry. Wywoluje (...)

WSTYD MI ZA WAS KOBIETY!!

WSTYD MI ZA WAS KOBIETY!! pomimo iz sama nią jestem...jak mozna wykańczać psychicznie ojca swojego dziecka, i osobe ktorą sie kocha badz kochalo!! mam podobna sytuacje z moim bratem ktory czasmi dziecka (...)

Łamanie praw ojca!

Łamanie praw ojca! Szanowni Państwo! Mam 31 lat , jestem lekarzem medycyny Moje małżeństwo rozpadło się , w czerwcu założyłem żonie sprawę rozwodową. W styczniu ubiegłego roku żona wyrzuciła (...)

Dyskryminacja W Pracy? [Problem]

Dyskryminacja W Pracy? [Problem] Witam Państwa i Proszę o Pomoc! Od dłuższego czasu mam problem. Od długiego czasu interesuje się prawem. Jakiś czas temu zacząłem myśleć na temat pewnej sytuacji, (...)

Co zrobić gdy zostało naruszone prawo pacjenta?

Co zrobić gdy zostało naruszone prawo pacjenta? Po ostatnim pobycie w szpitalu zostało zepsute moje urzadzenie elektroniczne, do ogladania filmów, słuchania muzyki itp, celowo nie podaje nazwy urzadzenia. (...)

Dyskryminacja

Dyskryminacja Witam! Ostatnio byłem świadkiem bardzo dziwnego zdarzenia. W pewnym sklepie zobaczyłem promocję przeznaczona jedynie dla studentów studiów dziennych, dla których dany produkt był (...)

DYSKRYMINACJA!!!!!!!!!!!!!!!

DYSKRYMINACJA!!!!!!!!!!!!!!! mój mąż jest rozwodnikiem i z pierwszego małżeństwa ma sześcioletniego syna. Dzisiaj odbyła się rozprawa sądowa o podwyższenie alimentów z dotychczasowych 250 zł (...)

DYSKRYMINACJA!!!!!!

DYSKRYMINACJA!!!!!! Witam wszystkich! Mam jedno pytanie, ale zanim je podam opiszę sytuację, której dotyczy. Miałem umowę na czas określony do 31.12.04. We wrześniu 2004 roku starałem się o stanowisko (...)

Dyskryminacja wyznaniowa

Dyskryminacja wyznaniowa Witam. Mam pytanie czy dyskryminacja wyznaniowa jest przestępstwem czy wykroczeniem? Witam. Droga Pani, dyskryminacja wyznaniowa jest to przestępstwo polegające na tym, że (...)

dochody matki a alimenty

dochody matki a alimenty witam mam takie pytanie.prowadze dobrze prosperujaca dzialalnosc gospodarcza, a takze jestem teraz na zasilku macierzynskim.osiagam dosc duze dochody.chce zalozyc ojcu dziecka (...)

Jakie prawo właściwe?

Jakie prawo właściwe? Witam wszystkich, Mam pytanie dotyczące międzynarodowej umowy sprzedaży. Znajomy jest przedsiębiorcą, ostatnio ma problem z kontrahentem z zagranicy. Chodzi mianowicie o sprzedaż (...)

Kiedy dziecko decyduje z kim chce zamieszkać?

Kiedy dziecko decyduje z kim chce zamieszkać? prosze mi powiedziec, od którego roku zycia dziecko ma prawo zadecydowac z kim chce zamieszkac? Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art.26) miejscem (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Rozliczenie otrzymywanych alimentów

Rozliczenie otrzymywanych alimentów Witam wszystkich. Od niedawna jestem ojcem płacącym alimenty. Czytam posty na tym forum i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Moja jeszcze żona( wystąpiłem właśnie (...)

Porady prawne