Jak izba lekarska może pomóc w ochronie praw pacjenta?

Jak izba lekarska może pomóc w ochronie praw pacjenta?

Jeśli Twoim zdaniem lekarz lub pielęgniarka zachowali się w stosunku do Ciebie niewłaściwe lub nieetycznie, możesz zwrócić się do izby lekarskiej.

Gdzie zgłosić problem?

Kierownik placówki

Zastrzeżenia w pierwszej kolejności zgłoś bezpośrednio do kierownika placówki. Jako pracodawca, kierownik podmiotu leczniczego może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub zastosować sankcje służbowe wobec pracownika – lekarza czy pielęgniarki.

Pamiętaj, że informacja o osobach pełniących funkcje kierownicze oraz tryb składania skarg i wniosków w danej placówce muszą być udostępnione w widocznym miejscu w jej siedzibie.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej

Jeśli sposób rozwiązania problemu lub odpowiedź kierownika podmiotu leczniczego nie będą satysfakcjonujące, skargę na zachowanie lekarza możesz skierować do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej. Lekarze podlegają bowiem odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Postępowanie prowadzone przez organy izb lekarskich ma na celu ustalenie czy lekarz popełnił przewinienie zawodowe.

Podobnie możesz postąpić w przypadku zastrzeżeń do zachowania się w stosunku do Ciebie pielęgniarki, z tą różnicą, że skargę należy skierować do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Oczywiście możesz od razu wystąpić do odpowiedniego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, bez uprzedniego złożenia skargi do kierownika placówki.

Gdzie zgłosić sprawę jeśli chcesz pociągnąć lekarza do odpowiedzialności zawodowej?

Sprawę skieruj do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej.

Każdy lekarz ma obowiązek wykonywać swój zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza oraz zasad etyki lekarskiej lekarze ponoszą odpowiedzialność zawodową.

Co się stanie z Twoim zgłoszeniem?

Okręgowy rzecznik wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy i sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi.

Jeśli sąd lekarski stwierdzi, że lekarz popełnił przewinienie zawodowe może orzec wobec niego karę: upomnienia, nagany, kary pieniężnej, zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia (na okres od roku do pięciu lat), ograniczenia zakresu czynności wykonywaniu zawodu lekarza (na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat), zawieszenia prawa wykonywania zawodu (na okres od roku do 5 lat), pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Na podst. gov.pl/web/rpp

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika