Prawo lotnicze do poprawki

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra infrastruktury, jest przedmiotem prac w Sejmie.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw?

Projekt nowelizacji dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o zagadnienia dotyczące praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, a także operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

Przewidziano powołanie rzecznika praw pasażerów – podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów. Oznacza to możliwość dochodzenia przez pasażera swoich roszczeń bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Jednak warunkiem prowadzenia takiego postępowania będzie wyrażenie zgody na nie przez każdy ze wskazanych podmiotów, którego dotyczy ewentualne naruszenie.

Pasażerowie będą mogli złożyć skargę do rzecznika praw pasażerów dopiero po wyczerpaniu możliwości postępowania reklamacyjnego bezpośrednio u przewoźnika organizatora wycieczki lub sprzedawcy biletów. Na złożenie reklamacji pasażerowie będą mieli rok od dnia zrealizowania lotu lub dnia, w którym lot miał być wykonany. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego będzie mógł ukarać przewoźnika, organizatora wycieczki lub sprzedawcę biletów za łamanie praw pasażerów karą maksymalnie 100 tys. zł.

Rzecznik praw pasażerów będzie działał przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i zostanie wyznaczony przez prezesa tego Urzędu spośród jego pracowników na pięcioletnią kadencję. Rzecznik będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy zespołu, którego członkowie będą pracownikami Urzędu i spełnią określone wymagania.

Przyjęto również, że w trakcie wykonywanej kontroli, pracownicy Urzędu będą mieli prawo wstępu na pokład statku powietrznego i pozostawania na nim podczas operacji lotniczych oraz żądania udzielenia ustnych wyjaśnień na miejscu kontroli.  Wprowadzono również możliwość przeprowadzania kontroli niezapowiedzianych – chodzi o podniesienie poziomu wykrywalności praktyk naruszających przepisy prawa lotniczego, a tym samym o podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Pozostałe zmiany to m.in.:

 • wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie wymagań i obowiązków ustalonych w prawie unijnym;
 • uzupełnienie katalogu opłat lotniczych o czynności administracyjne wynikające z prawa unijnego lub z nimi związane;
 • wprowadzenie przepisu, na podstawie którego prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego będzie mógł wydawać opinie o możliwości lokalizacji inwestycji lotniczej (chodzi o to, aby wysokość zabudowy w otoczeniu lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych nie stanowiła przeszkody lotniczej zagrażającej bezpieczeństwu ruchu statków powietrznych), ponadto uregulowano kwestie usuwania drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze albo zasłaniających świetlne systemy podejścia do lądowania oraz kwestie związane z zagrożeniami ze strony zwierząt;
 • wprowadzenie rozwiązań alternatywnych do przepisów prawa UE, gdy dopuszcza ono inne działania (chodzi np. o system zachęt finansowych w żegludze powietrznej i system finansowania służb terminalowych na lotniskach wyłącznych).

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

Więcej środków na szkolenia lotnicze

Tymczasem minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zabezpieczył w budżecie dodatkowe środki finansowe na szkolenia lotnicze. Ma to związek z dynamicznym rozwojem rynku lotniczego, mającym odzwierciedlenie m.in. w utrzymującym się wzroście liczby pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych oraz wzroście liczby operacji lotniczych, generującym rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowany personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego.

Minister właściwy ds. transportu udziela uczelniom publicznym kształcącym personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok ujęto dotację w wysokości 24 mln zł. Kwota ta jest wyższa o ponad 30% (tj. o 5,6 mln zł) w stosunku do środków roku poprzedniego (kwota dotacji w ustawie budżetowej na 2018 rok wynosi 18,3 mln zł).

W 2018 r. dotację otrzymało pięć uczelni:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (z dniem 1 października 2018 r. WSOSP w Dęblinie zmieniła nazwę na Lotnicza Akademia Wojskowa),
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Śląska.

Działania podejmowane w celu zabezpieczenia w budżecie państwa na kolejne lata dodatkowych środków finansowych na szkolenia lotnicze wynikają przede wszystkim z:

 • intensyfikacji działalności szkoleniowej uczelni uprawnionych do otrzymania dotacji - w ostatnim roku ich liczba wzrosła o ok. 60%, uczelnie występują o kolejne certyfikaty umożliwiające szkolenie większej liczby studentów. Ponadto na rynku pojawiają się nowe podmioty planujące przystąpienie do podziału środków w ramach dotacji podmiotowej;
 • wzrostu liczby studentów szkolących się w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego, będących w strukturach uczelni (planowana liczba do przeszkolenia w 2019 r. jest wyższa o 68% w stosunku do przeszkolonych w 2017 r.);
 • dynamicznego rozwoju rynku transportu lotniczego, generującego zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowany personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego. Prognozy ruchu lotniczego przewidują, że do roku 2035 polskie porty lotnicze obsłużą 94 mln pasażerów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2017. W odpowiedzi na potrzeby rynku uczelnie rozszerzają dotychczas prowadzone szkolenia lotnicze, w szczególności w kierunku uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego lub kształcenia personelu technicznego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: