25.10.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. 

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na: 

 1. rekompensatę pracodawcom podwyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do wynagrodzeń), 
 2. refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych, 
 3. dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, 
 4. wspierane indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez: 
 • udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 
 • refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, 
 • dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych (więcej na ten temat w poradniku „ Zakładanie firmy przez osobę niepełnosprawną”). 

Porady prawne

Przychodami PFRON są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wymagany wskaźnik wynosi 2%. 

Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Zwolnione z wpłat są także podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność wyłącznie w zakresie rehabilitacji społecznej, leczniczej bądź edukacji osób niepełnosprawnych lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Kolejną grupą są pracodawcy, którzy prowadzą zakłady pracy będące w likwidacji albo w stanie upadłości. 

Pozostałe ulgi oraz szczegółowe zasady obliczania, deklarowania i odprowadzania składek na rzecz PFRON, a także możliwości ubiegania się o dotacje z tego funduszu znajdziesz w niniejszym poradniku. 

Kiedy pracodawca ma obowiązki wobec PFRON?

Obowiązki wobec PFRON mają pracodawcy, czyli zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę.

Obowiązki wobec PFRON zachodzą w odniesieniu do podmiotów, które zatrudniają powyżej 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) i nie są w stanie likwidacji lub w stosunku do nich nie ogłoszono upadłości. 

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych: 

 1. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 
 2. przebywających na urlopie rodzicielskim; 
 3. przebywających na urlopach wychowawczych; 
 4. nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej; 
 5. będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy; 
 6. nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego, 
 7. przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy. 

Podmioty, które nie spełniają ww. kryteriów, są zwolnione z wykonywania jakichkolwiek świadczeń (pieniężnych lub informacyjnych) wobec PRFON. 

Zwolnienie dotyczy także poniżej wymienionych podmiotów niezależnie od ich poziomu zatrudnienia: 

 1. domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 
 2. hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej; 
 3. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnym. 

Przekroczenie wspomnianego progu zatrudnienia spowoduje konieczność realizacji określonych zadań związanych z PFRON.

Zwolnienie z obowiązków wobec PFRON ogranicza zaś dostęp do ulg i niektórych dotacji związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 

Obowiązek wnoszenia opłat na rzecz PFRON jest rozliczany jest miesięcznie. Stąd czynniki rzutujące na jego powstanie (m.in. poziom zatrudnienia) winny być badane i analizowane w każdym miesiącu kalendarzowym. 

Kolejnym warunkiem dla powstania obowiązków wobec PFRON jest, aby wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Osobą niepełnosprawną jest osoba w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność. Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 

O niepełnosprawności orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tryb wydawania orzeczeń został opisany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. 

Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyznaczający obowiązek wnoszenia składek PFRON wynosi 2% przy czym wskaźnik ten oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania. 

Jeśli zaś liczba zatrudnionych przekracza 25 w przeliczeniu na pełen etat bądź zakład jest w likwidacji albo w stosunku do niego ogłoszono upadłość, albo też wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, to brak obowiązków wobec PFRON.

Obowiązki dotyczące wpłat na rzecz PFRON

Kto musi wpłacać pieniądze na rzecz PFRON?

Musi wpłacać pieniądze na rzecz PFRON pracodawca, jeśli stan zatrudnienia w jego firmie:

 • wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (czyli np. 25 pracowników pracujących na pełny etat, ale także 100 pracowników pracujących na ¼ etatu) i 
 • równocześnie nie osiąga minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2%.

Kto jest zwolniony z wpłat na rzecz PFRON?

Nie trzeba wpłacać pieniędzy na rzecz PFRON, jeżeli w firmie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiąga wymagane minimum 6% przy stanie zatrudnienia na poziomie 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Z wpłat zwolnione są także publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Obowiązek ten nie dotyczy również przedsiębiorców, których firma jest w likwidacji lub ogłosił upadłość.

Jak ustalić poziom zatrudnienia?

Aby ustalić stan zatrudnienia, to nie wlicza się do liczby pracowników osób niepełnosprawnych, które przebywają na urlopach bezpłatnych. Nie wlicza się również osób pełnosprawnych:

 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych.

Należy pamiętać, że:

 • osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia, w którym przedstawi pracodawcy orzeczenie potwierdzające jej niepełnosprawność;
 • jeżeli dana osoba przedstawi pracodawcy kolejne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, to wlicza się ją do tego stanu od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia - o ilei z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna; w takim przypadku osoba niepełnosprawna musi złożyć wniosek o wydanie orzeczenia nie później niż w dniu następującym po tym, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność;
 • bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, wlicza się osobę niepełnosprawną do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy przed dniem przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeśli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Jak oblicza się wpłaty?

Jeśli przedsiębiorca nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, to musi wpłacić pieniądze na rzecz PFRON.

Wysokość wpłaty oblicza się na podstawie wzoru:

Kz = 0,4065 x Pw x (Zo x 0,06 – Zn)

- gdzie:  

Kz - kwota zobowiązania

Pw - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale

Zo - zatrudnienie ogółem w twojej firmie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

Zn - rzeczywista liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych

Przykład:

Pracodawca w marcu 2015 r. zatrudniał 40 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W tym okresie nie zatrudniał pracowników niepełnosprawnych. Ustalenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 40 osób × 6% = 2,4 etatu. Oznacza to, że przy zatrudnieniu na poziomie 40 etatów wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych powinien być na poziomie minimum 2,4 etatu.

W związku z nieosiąganiem wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca musi wnieść opłatę na konto PFRON.

Do wyliczenia należnej kwoty przyjmij przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2014 r. w kwocie 3781,14 zł.

Kz = 0,4065 × 3781,14 zł × (40 × 0,06 - 0) = 3689 zł

Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Termin wnoszenia wpłat

Należy wpłacać pieniądze na PFRON do 20-go następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek wpłaty (tj. kiedy przedsiębiorca zaczął zatrudniać pracowników na poziomie powyżej 25 etatów, przy wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6%). W tym terminie trzeba też wysyłać do PFRON w formie dokumentu elektronicznego odpowiednie deklaracje, z których będzie wynikać kwota wpłaty.

Obowiązek składania deklaracji

Należy rozliczać i deklarować wpłaty na rzecz PFRON co miesiąc. Należy w tym celu składać deklaracje DEK-I-0. Niezależnie od tego, w tym samym terminie, trzeba przygotować również deklarację roczną DEK-R, która jest podsumowaniem deklaracji miesięcznych składanych w danym roku kalendarzowym. Deklaracje te należy przekazać w formie elektronicznej poprzez system e-PFRON2.

Jeżeli więc pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%, to musi dokonywać wpłat i składać deklaracje miesięczne na wzorze DEK-I-0 oraz deklaracje roczne DEK-R.

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, które są jednostką budżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury oraz jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii i nie osiągają wymaganego 6% wskaźnika, składają deklaracje miesięczne DEK-I-a i deklaracje roczne DEK-R.

Publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, które nie osiągają wskaźnika na poziomie minimum 2% składają deklaracje miesięczne DEK-I-b oraz deklaracje roczne DEK-R.

Dodatkowe deklaracje należy złożyć także wtedy, gdy korzysta się z obniżek (zob. dalej) przez zakupy, które robi się w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Do deklaracji podstawowej (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b) załącza się deklarację DEK-I-u, jeśli co najmniej 30% pracowników w tych firmach to:

 1. osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. osoby niewidome, chore psychicznie, upośledzone umysłowo lub osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Obniżenie składek na rzecz PFRON w sytuacji zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami

Obniżenie składki na PFRON

Jak wspomniano, jeśli przedsiębiorca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, to musi wpłacać pieniądze na PFRON.

Wskaźnik ten może zostać obniżony, jeżeli zatrudnia on osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. 

Do schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zalicza się:

 1. chorobę Parkinsona,
 2. stwardnienie rozsiane,
 3. paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 4. znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
 5. głuchotę i głuchoniemotę,
 6. nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 7. epilepsję,
 8. przewlekłe choroby psychiczne,
 9. upośledzenie umysłowe,
 10. miastenię,
 11. późne powikłania cukrzycy.

Sposób obniżenia

Jeśli pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne dotknięte tymi schorzeniami, to może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych według następującego wzoru:

WO = (3 x ZS + 2 x US) x 100% ÷ ZOG

Gdzie symbole te oznaczają:

WO - wskaźnik obniżający,

ZS - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych doznacznego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy,

US - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych doumiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy,

ZOG - zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Przykład:

Pracodawca zatrudnia ogółem 100 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego jedna osoba pracuje na pełny etat i legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności, a druga na 0,5 etatu i legitymuje się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne posiadają schorzenia szczególne (jedna osoba jest niewidoma, a druga ma stwardnienie rozsiane). Schorzenia te obniżają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych o 4%, zgodnie z wyliczeniem: (3 × 1 + 2 × 0,5) ÷ 100. Stanowi to 4 etaty.

W wyniku obniżenia wskaźnika wymagana liczba pełnych etatów osób niepełnosprawnych spadnie z 6 do 2.

Obniżenie składek na rzecz PFRON w sytuacji zakupu usługi lub towaru od szczególnego podmiotu

Zakres przedmiotowy

Obniżki wpłaty na PFRON mogą dotyczyć każdego nabywcy wyrobów produkowanych lub usług świadczonych przez podmiot zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 • osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 • osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

- w wysokości co najmniej 30%.

 Zakup usługi lub wyrobów od podmiotu zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących: 

 1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub 
 2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi bądź upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi czy epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
- w wysokości co najmniej 30% - pozwala zatem nabywcy na obniżenie opłat na rzecz PFRON. 

Warunkiem obniżenia wpłaty jest:

 1. udokumentowanie zakupu fakturą;
 2. uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze,
 3. udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego.

Sposób ustalania obniżenia

Kwota obniżenia stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

Dla ww. celów wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników (iloraz sumy wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i liczby pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.

Z kolei wskaźnik udziału przychodów, o którym mowa wyżej, stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu  na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

Informację o kwocie obniżenia (INF-U) sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze.

Sprzedawca prowadzi też ewidencję wystawionych informacji o kwocie obniżenia oraz przekazuje do PFRON informację miesięczną o informacjach o kwocie obniżenia – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawił informacje. Wzór tej informacji (INF-1-u) został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia.

Jeżeli chodzi o ewidencję sprzedawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne, to zakres tej ewidencji został określony w par. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia. Zapisy w ewidencji są dokonywane na bieżąco, w sposób trwały i czytelny, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia podlegającego rejestracji (sprzedaż do innego podmiotu w celu obniżenia składek na PFRON). Ewidencja jest przechowywana w siedzibie sprzedającego przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono informacje uwidocznione w ewidencji.

Ewidencja sprzedawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne może być prowadzona w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

W przypadku prowadzenia ewidencji w formie dokumentu pisemnego (ewidencja papierowa), przed przystąpieniem do jej wypełniania karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane. Wpisów do ewidencji dokonuje się w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w ewidencji dokonuje się tak, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny. Każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki oraz podać datę ich wprowadzenia, a w razie potrzeby opisać również w rubryce „uwagi”.

Ewidencja w formie dokumentu elektronicznego (ewidencja elektroniczna) jest prowadzona zgodnie z instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji. Warunkiem prowadzenia ewidencji w tej formie jest zapewnienie, by wykorzystywane oprogramowanie i zasoby, w tym zestawienia danych wygenerowane z wykorzystaniem tego oprogramowania, spełniały wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) co najmniej na poziomie AA.

Sankcje

W przypadku naruszenia ww. zasad lub terminów dla dokonania obniżki sprzedawca jest zobowiązany wnieść na rzecz  PFRON wpłaty (kary) stanowiące odpowiednio 5, 10 lub 30% kwoty obniżenia podanej w ww. informacji. 

Zasady rozliczenia obniżki

Obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu.

W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze pomniejszonej o kwotę VAT.

Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Przykład wykorzystania ulgi:

Wpłata na PFRON wynosi w danym miesiącu 5,000 zł, a uzyskana ulga 3000 zł. Od 1 lipca 2016 r. pracodawca może wykorzystać w danym miesiącu z ulgi tylko 2500 zł, gdyż kwota ta stanowi 50% wpłaty na fundusz. Kwota 500 zł przechodzi do wykorzystania przez pracodawcę na kolejne miesiące, jednak nie później niż do 6 miesięcy od uzyskania informacji o kwocie ulgi.

Zaległości we wpłatach na PFRON

Brak w terminie należnej wpłaty traktowany jest jako powstanie zaległości podatkowej. Pracodawca, wpłacając zaległą kwotę, zobowiązany jest dodatkowo naliczyć odsetki podatkowe (obecnie 8% w skali roku). Naliczać je należy za okres od dnia następnego po dniu upływu terminu, w którym należało dokonać wpłaty do dnia uregulowania zaległości.

Egzekucja wpłat na rzecz PRFON

Każda ze złożonych deklaracji w zakresie wpłat na rzecz PRFON stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Należności z tytułu wpłat mogą też być zabezpieczane ustawowym prawem zastawu na ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika. Podlegaja one również zabezpieczeniu hipoteką przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Podstawą ustanowienia hipoteki jest doręczona decyzja określająca wysokość należności z tytułu wpłat.

Odpowiedzialność karna

Ten kto nie dopełnia obowiązków składania informacji lub deklaracji podlega karze grzywny do 500 złotych. Z kolei karze grzywny do 5.000 zł podlega osoba, która zgłasza nieprawdziwe dane lub udziela nieprawdziwych wyjaśnień w zakresie obowiązków związanych z wpłatami na rzecz PFRON.

Obowiązek w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.

Powyższego nie stosuje się, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości - udowodnione przez pracodawcę. Jeżeli pracodawca nie wydzieli lub nie zorganizuje w ww. terminie wspomnianego stanowiska pracy obowiązany jest dokonać, w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, wpłaty na PFRON w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracownika.

Dotacje dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Wymogi formalne

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

 1. 1.800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 1.125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe obejmuje pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

 1. na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
 2. do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o refundację,
 3. jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
 4. jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy.

Ww. dofinansowanie wypłaca PFRON w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

Jeśli jednak pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji.

Podmioty otrzymujące dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych muszą do 30 kwietnia każdego następnego roku przedłożyć w oddziale terenowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata lub oświadczenia o braku obowiązku sporządzania tych sprawozdań. Powyższy obowiązek dotyczy jedynie średnich i dużych przedsiębiorstw (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 2 lub 3). Wyłączeni są zaś mikro i mali przedsiębiorcy ( kod 0 lub 1 w poz.9 wniosku Wn-D).

Tryb ubiegania się o dofinansowanie

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie zobowiązany jest  składać do PFRON:

 1. miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (formularz INF- D-P);
 2. wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (formularz Wn-D).

Wniosek wraz z ww. informacją  składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Ww. informacje i wniosek przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego. Wzory dokumentów zostały opublikowane jako załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wypłata dofinansowania następuje w terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Wypłata jest przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy.

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym przy wykonywaniu przez nich czynności na stanowisku pracy

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników (asystentów) pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracownika niepełnosprawnego

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrotu wspomnianych kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

W przypadku gdy okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić PFRON za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca powinien dokonać zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Pracodawca jest zwolniony ze zwrotu środków jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu 36 miesięcznego zatrudnienia.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz; 
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania; 
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia; 
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Na podst. biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku może się tylko źle skończyć – zachwieje wolną konkurencję, wpłynie na wymianę handlową (...)

Rozliczenie przedsiębiorcy z dofinansowania niepełnosprawnych pracowników

Rozliczenie przedsiębiorcy z dofinansowania niepełnosprawnych pracowników

Do połowy grudnia br. pracodawca musi zdecydować, jaką metodą rozliczy się z dofinansowania z PFRON na zatrudnionych niepełnosprawnych: ryczałtem czy samodzielnie obliczając podwyższone koszty. Z pobranych od maja do końca br. zaliczek musi rozliczyć się do 15 lutego 2005 r. W kolejnych latach o formie pomocy będzie musiał zdecydować do 20 lutego danego roku. Pracodawcy wiedzą już, (...)

Jak rozliczyć pomoc dla niepełnosprawnych?

Jak rozliczyć pomoc dla niepełnosprawnych?

Do piątku należy rozliczyć dofinansowanie wynagrodzeń i refundacje składek niepełnosprawnych za ubiegły rok. Pracodawców czekają skomplikowane rachunki. Pomoc uzyskaną w ubiegłym roku trzeba porównać z limitami i ewentualnie oddać nadwyżkę (do 15 lutego). Ze zwrotem do PFRON spóźniać się nie warto, bo przedsiębiorca zapłaci odsetki. Ponadto nie dostanie kolejnej pomocy, dopóki (...)

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła - umożliwienie zakładania spółek, (...)

Dofinansowanie niepełnosprawnych przedsiębiorców

Dofinansowanie niepełnosprawnych przedsiębiorców

Dla właścicieli firm, zwłaszcza tych niewielkich, wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne to nierzadko spore obciążenie finansowe. Jednak niektórzy z nich mogą liczyć na pewne ulgi w opłacaniu należności do ZUS. Według szczególnych zasad traktowane są bowiem osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej rozpoczynające dopiero własną działalność (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

Od 16 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi. Ustawa wprowadziła też nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających węgiel, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Handlujesz węglem? Zapoznaj się z nowymi przepisami. Jedną z sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z wywołaniem wojny (...)

Co to jest umowa składu?

Co to jest umowa składu?

Kto jest stroną umowy składu oraz jakie są ich główne świadczenia?Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, jak też (...)

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji.  Przeczytaj, jakie zasady i limity (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać tę (...)

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Poznaj odpowiedzi resortu pracy na najczęściej zadawane pytania o ten instrument tarczy antykryzysowej. Podstawowe informacje O dofinansowanie do pensji pracowników mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze rozwiązania przyjęła Rada Ministrów w pakiecie Konstytucji Biznesu. "Pakiet Konstytucji (...)

Start-upy mogą liczyć na niższe podatki

Start-upy mogą liczyć na niższe podatki

PIT do zapłaty raz na kwartał, a VAT dopiero po otrzymaniu wynagrodzenia od kontrahenta - z takich przywilejów podatkowych mogą korzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność. Ale uwaga, odroczenia płatności, a nawet zwolnienia podatkowe nie zawsze są dla przedsiębiorców korzystne. Rozpoczynający działalność przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych rozwiązań (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych czy dostawców tych produktów, (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, należy złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, (...)

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać tę pomoc. ##baner## Dofinasowanie do wynagrodzeń (...)

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład wprowadzi ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów. ##baner## Ulga na prototyp Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera (...)

Jak złożyć wniosek leniency?

Jak złożyć wniosek leniency?

Na czym polega program łagodzenia kar (leniency)? Przedsiębiorca, który zawarł ograniczające konkurencję porozumienie, może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi Urzędowi informacje i dowody wskazujące na istnienie praktyki. ##baner## W tym celu przedsiębiorca powinien złożyć (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (tj. objaśnienia (...)

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Na czym polega ochrona osób i mienia? Zgodnie z przepisami, ochrona osób to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia oznacza zaś działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu (...)

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Czego dotyczy projekt ustawy? Znajdujący się obecnie w Sejmie poselski projekt ustawy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej dotyczy wprowadzenia możliwości zawieszenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej poprzez kompleksowe ujęcie tego zagadnienia w jednym akcie prawnym, bez konieczności nowelizowania wielu ustaw. Instytucja "zawieszenia" wykonywania działalności (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej bez ograniczeń czasowych Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może teraz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma zatem możliwość zawieszenia wykonywania (...)

Działalność regulowana – instytucja wprowadzona przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Działalność regulowana – instytucja wprowadzona przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję działalności regulowanej. Działalność regulowana, obok koncesji i zezwoleń jest jednym ze sposobów reglamentacji działalności gospodarczej. Jednak zgodnie z wolą ustawodawcy, działalność regulowana określa najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców obowiązki i ograniczenia.   Czym (...)

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

10 października 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); szczegółowych setOstatni( '3' ); warunków setOstatni( '4' ); udzielania setOstatni( '5' ); małym i setOstatni( '6' ); średnim setOstatni( '7' ); przedsiębiorcom setOstatni( '8' ); pomocy setOstatni( '9' ); publicznej na setOstatni( '10' (...)

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

  Co rozumiemy pod pojęciem "umowa zawierana na odległość"? Umowę zawieraną na odległość cechują następujące elementy: brak jednoczesnej obecności obu stron - nie jest to spotkanie w cztery oczy w lokalu przedsiębiorcy, zorganizowanie działalności przedsiębiorcy na zasadzie zawierania umów na odległość (przedsiębiorca nie posiada zazwyczaj placówek swojego (...)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, obowiązująca od 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Ochrona konsumentów, (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - których początek obowiązywania przesunięto na 31 marca 2009 r. (do tego czasu (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2003 r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą funkcjonowały na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona była przez urzędy gminy właściwe ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Organem ewidencyjnym był wójt, (...)

Jak uzyskać zezwolenie na usuwanie nieczystości?

Jak uzyskać zezwolenie na usuwanie nieczystości?

Kto potrzebuje zezwolenia na świadczenie usług w zakresie usuwania nieczystości? Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,   ochrony przed bezdomnymi (...)

VAT: tańszy samochód lepiej kupić przed zmianą przepisów

VAT: tańszy samochód lepiej kupić przed zmianą przepisów

Przedsiębiorcy, którzy planują zakup tańszego samochodu osobowego ale z jakiś względów nie mogą obecnie kupić auta z tzw. kratką ani też nie będą mieli możliwości wykazania po zmianie przepisów, że samochód jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności gospodarczej, skorzystają podatkowo kupując auto jeszcze przed zmianą przepisów. Inaczej sytuacja wygląda przy droższych (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny? Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, (...)

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Zasada pewności prawa Jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości działania administracji i jej relacji z obywatelami jest pewność prawa oraz przewidywalność rozstrzygnięć organów państwa. Każdy przedsiębiorca ma bowiem prawo układać swoje interesy w zaufaniu do utrwalonej praktyki działania organu, bez ryzyka niekorzystnych skutków prawnych. Tym bardziej, że (...)

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż

W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Przeczytaj, czy wsparcie dotyczy twojej działalności. ##baner## Tarcza 6.0, oprócz rozszerzenia kategorii uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego, wprowadza (...)

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - wyjaśnienia

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - wyjaśnienia

Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł, z możliwością jej umorzenia. Poznaj odpowiedzi rządu na najczęściej zadawane pytania związane z tą formą pomocy dla firm. ##baner## Podstawowe informacje Dzięki jednorazowej pożyczce przedsiębiorcy mogą pokryć bieżące koszty prowadzenia (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  Informacje ogólne dotyczące wypełniania wniosku EDG-1Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 została określona w załączniku do rozporządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do (...)

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

Jeśli Twój kontrahent okazał się być nierzetelny możesz ustrzec innych na przyszłość – możesz skorzystać z usług biura informacji gospodarczej (dalej: biuro), zajmującego się udostępnianiem takich właśnie informacji. Udostępnianie informacji gospodarczej polega na przekazywaniu przez przedsiębiorcę informacji gospodarczych do biura oraz ujawnianie tych informacji przez (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu? Zwrócenie sprzedawcy (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorca mający własny punkt gastronomiczny posiadał ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wszystkie 3 rodzaje) do końca 2010 r. W urzędzie pojawił się w lutym z nowym wnioskiem o wydanie (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii (...)

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Korzystając z ustawy z 10.07.2008 r. umożliwiającej czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna zawiesiłem działalność gospodarczą. Z zapisanych w ustawie praw i obowiązków (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

W listopadzie 2009 r zawarłam umowę spółki cywilnej(dwuosobowej). Działalność spółki polega na sprzedaży detalicznej. W związku z tym, iż dodatkowo pracuję z tyt. umowy o pracę w pełnym (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. (...)

Służebność przesyłu a koszty notarialne

Służebność przesyłu a koszty notarialne

Moja mama dwa tygodnie temu sprzedała działkę pewnemu małżeństwu. Obok działki sprzedanej mieści się jeszcze jedna działka mamy, która w kolejności jest jakby wcześniejsza, a sprzedana za (...)

Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

Czy firma, która chciałaby prowadzić szkolenia dla licencjonowanych pracowników ochrony musi spełniać formalne wymogi? Jeśli tak to jakie? Ustawa o ochronie osób i mienia stanowi, iż podjęcie (...)

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Jestem właścicielem działki, na której stoi mój dom. Na działce, prawie w granicy stoją trzy słupy energetyczne doprowadzające prąd do innej posesji. Właścicielem tychże jest przedsiębiorstwo (...)

Wynajem samochodów przedsiębiorcy z licencją

Wynajem samochodów przedsiębiorcy z licencją

Proszę o wyjaśnienie czy przedsiębiorca \" X \" dysponujący samochodami ciężarowymi i zatrudniający kierowców, lecz nie posiadający licencji, o której mówi ustawa z dnia 6 września 2001 r. (...)

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Szkolenie w zakresie towarów ADR

Prowadzę firmę szkoleniową z zakresu BHP jako osoba fizyczna. Czy mogę organizować kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR? Jakie wymogi muszę spełnić i na czym polega egzamin? Prowadzenie (...)

Sprzedaż używnego sprzętu komputerowego

Sprzedaż używnego sprzętu komputerowego

Jakie są polskie regulacje dotyczące handlu używanym sprzętem komputerowym? Przepisy polskich ustaw nakładają pewne obowiązku wynikające z faktu prowadzenia handlu detalicznego lub hurtowego sprzętem (...)

Zawieszenie działalności a remont lokalu

Zawieszenie działalności a remont lokalu

Osoba która zarejestrowała pierwszą działalność gospodarczą , dokonuje adaptacji pomieszczeń w celu prowadzenia w nich działalności. Pomieszczenia te znajdują się w suterynie budynku mieszkalnego, (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Mój mąż prowadzi swoją działalność gospodarczą. Jest to firma zarejestrowana jako firma usługowo - handlowa. Firma świadczy usługi sprzątania biur oraz dostarcza środki higieniczne na terenie (...)

Opłata produktowa

Opłata produktowa

Jak prawidłowo rozliczyć się z opłaty produktowej w Spółdzielni prowadzącej zakład produkcji piekarskiej, gdzie zakupuje się gotowe woreczki foliowe z logo firmy i z zakupionych w drukarni etykiet (...)

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Ochrona i podobieństwo firmy przedsiębiorcy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą pod określoną nazwą. Wiem, że na rynku polskim działa firma o tej samej nazwie i jej działalność, w pewnym zakresie dokładnie pokrywa się z zakresem (...)

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Czy trzeba zgłosić do Ministra Gospodarki oddział firmy zagranicznej (Rosja) i jakie są potrzebne dokumenty? Oddział przedsiębiorcy zagranicznego zgłasza się do Krajowego Rejestru Sądowego, a (...)

Podstawa do obliczenie składek ZUS przedsiębiorcy

Podstawa do obliczenie składek ZUS przedsiębiorcy

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...)

Dane na stronie internetowej firmy

Dane na stronie internetowej firmy

Jakie dane oprócz wymaganego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej powinny zostać upublicznione na stronie internetowej firmy świadczącej usługi drogą elektroniczną? Faktycznie w pierwszej (...)

Limit zapłaty gotówką

Limit zapłaty gotówką

Wystawiłem fakturę na 20.000 PLN. Otrzymałem zapłatę gotówką. Czy istnieje jakiś limit co do kwoty zapłaty gotówką? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Czy przedsiębiorca - osoba fizyczna, wobec której komornik umorzył (jako bezskuteczne) postępowanie egzekucyjne, a który (dalej nie regulując należności należności i prowadząc działalność (...)

Prawo umieszczania firm w KRD

Prawo umieszczania firm w KRD

Jedna z firm reklamowych twierdzi, iż w rozmowie telefonicznej z jej przedstawicielem złożyliśmy zamówienie na umieszczenie wizytówki firmy w jednym z portali internetowych. W związku z faktem, (...)

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy w świetle polskiego prawa? Przedsiębiorca w świetle polskiego prawa ma przeróżnego rodzaju obowiązki i prawa – administracyjne, podatkowe, (...)

Prowadzenie działalności przez osobę zagraniczną

Prowadzenie działalności przez osobę zagraniczną

Czy przedsiębiorca zagraniczny, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może zarejestrować w Polsce działalność gospodarczą tylko w formie oddziału swojego przedsiębiorstwa (...)

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jak interpretować przepis stanowiący, że sąd nie orzeknie dla przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek jeśli minął już rok od momentu, gdy zaistniały (...)

Zmiana formy działalności a ważność umowy

Zmiana formy działalności a ważność umowy

2 lata temu podpisałam umowę zlecenie na świadczenie usług medycznych dla Pana X na czas nieokreślony (z możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia lub zerwania w sytuacji nierzetelnego rozliczania (...)

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

Potrzebuję Państwa pomocy. Prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Zawsze opłacałem terminowo składki ZUS. Niedawno otrzymałem tyt. Egzekucyjny z ZUS za nie opłacona ostatnia składkę (...)

FORUM PRAWNE

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl...

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę (...)

Umowa z internetowym portalem handlowym

Umowa z internetowym portalem handlowym przedsiębiorca zalogował się w portalu handlowym na bezpłatny czterotygodniowy okres próbny nie czytając regulaminu w którym określono min że: - po upływie (...)

PIT 2010 a nowy przedsiębiorca

PIT 2010 a nowy przedsiębiorca W 2010 roku prowadziłam działalność gospodarczą. Płaciłam według skali PIT. Po raz pierwszy muszę z uzyskanych dochodów rozliczyć się z urzędem skarbowym. Czy (...)

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu Witam serdecznie Proszę mi pomóc w jednej sprawie. wg art. 18, ust. 13 przedsiębiorca może sie ubiegać dopiero po upływie 6 m-cy) o wydanie (...)

Spółka cywilna - jej obecna sytuacja

Spółka cywilna - jej obecna sytuacja Poszukuje wyjasnienia obecnej sytuacji spolki cywilnej. dotychczas znalazlem jedynie informacje szczatkowe. rozumiem, ze kazdy ze wspolnikow rejestruje sie jako przedsiebiorca (...)

dlaczego przedsiębiorca nie ma krs?

dlaczego przedsiębiorca nie ma krs? dlaczego przedsiębiorca nie ma krs?

przedsiębiorca nie chce uwzględnić reklamacji

przedsiębiorca nie chce uwzględnić reklamacji Trzy lata temu wstawiłam w mieszkaniu okna PCV. Niestety na ramach okiennych pojawiły się żółte, niedające się usunąć zabrudzenia. Gdy powiadomiłam (...)

Co gdy zlecający przedsiębiorca nie zapłaci należnego agentowi wynagrodzenia?

Co gdy zlecający przedsiębiorca nie zapłaci należnego agentowi wynagrodzenia? Co w przypadku gdy zlecający przedsiębiorca nie zapłaci należnego agentowi wynagrodzenia? Zdaje mi się iż wówczas (...)

Przedsiębiorca naliczył mi zawyżoną fakturę za wykonaną usługę odwołałem się. Jaki będzie

Przedsiębiorca naliczył mi zawyżoną fakturę za wykonaną usługę odwołałem się. Jaki będzie Przedsiębiorca naliczył mi zawyżoną fakturę za wykonaną usługę odwołałem się. Jaki będzie (...)

Witam. Czy umowa zawarta przez firmę z wykorzystaniem jej danyc(jednosobowa działaność gospodarcza

Witam. Czy umowa zawarta przez firmę z wykorzystaniem jej danyc(jednosobowa działaność gospodarcza Witam. Czy umowa zawarta przez firmę z wykorzystaniem jej danyc(jednosobowa działaność gospodarcza (...)

Witam serdecznie, chciałam zapytać o taką sprawę: Prowadzę własną działalność gospodarczą.Od

Witam serdecznie, chciałam zapytać o taką sprawę: Prowadzę własną działalność gospodarczą.Od Witam serdecznie, chciałam zapytać o taką sprawę: Prowadzę własną działalność gospodarczą.Od (...)

sklep Suncosmetics

sklep Suncosmetics W listopadzie 2012 r. zakupiłam zestaw do opalania natryskowego od Suncosmetics w sklepie internetowym dostępnym na ich stronie.Wszystko by było w porządku gdyby nie fakt, że (...)

Przedsiębiorcy stosującego klauzule niedozwolone.

Przedsiębiorcy stosującego klauzule niedozwolone. Czy z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone w ramach kontroli abstrakcyjnej można wystąpić nawet w sytuacji gdy przedsiębiorca (...)

Umowa o dzieło z osobą już zatrudnioną u innego pracodawcy.

Umowa o dzieło z osobą już zatrudnioną u innego pracodawcy. Umowa o dzieło z osobą już zatrudnioną u innego pracodawcy. Witam, Uprzejmie proszę o pomoc w poniższym: prywatny przedsiębiorca (...)

jak uniknąć płacenia podatku kupując samochód firmowy?

jak uniknąć płacenia podatku kupując samochód firmowy? Może to niekoniecznie takie słuszne. Ale jestem właścicielem małej firmy i koniecznie muszę kupić dwa samochody służbowe. Jednak chciałabym (...)

vat od paliwa 2011 - co i jak ???

vat od paliwa 2011 - co i jak ??? Stracą na tym przede wszystkim konsumenci, którzy zapłacą więcej np. za usługi kurierskie, pocztowe oraz produkty spożywcze. Obecnie w przypadku zakupu samochodów (...)

Wykaz pkd 2010

Wykaz pkd 2010 Co to jest wykaz pkd i na czym polega?? Dzięki PKD państwo oraz inni przedsiębiorcy wie czym zajmuje się dany przedsiębiorca. Rejestr przedsiębiorców jest jawny tak więc każdy (...)

Jak przedsiębiorca może obniżyć składkę ZUS.

Jak przedsiębiorca może obniżyć składkę ZUS. Nie wszystkie osoby prowadzące działalnośc gospodarczą wiedzą, że mogą płacić o wiele niższe skaładki na ZUS. Istnieje taka możliwość poprzez (...)

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych

Pierwsze Seminarium Online dot. CBD i Konopi Włóknistych W odpowiedzi na ostatnie zawirowania na rynku produktów CBD i związane z obecną sytuacją pytania ? od spraw podstawowych stawianych przez (...)

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza Witam, Mam mieszkanie i chcę przekształcić prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

Porady prawne