Reforma Krajowego Rejestru Sądowego?

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra sprawiedliwości, trafił do Sejmu.

Przewiduje on ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Zaproponowano m.in.:

 • przyspieszenie i usprawnienie postępowania rejestrowego oraz ułatwienie kontaktu strony z sądem - przez:
  • wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego od 1 marca 2020 r.;
  • elektroniczny kontakt z sądem rejestrowym (dotyczy np.wezwań do uzupełnienia braków, doręczeń elektronicznych, składania pism oraz środków zaskarżenia drogą elektroniczną) – wyeliminuje konieczność osobistego kontaktu wnioskodawcy z sądem;
  • prowadzenie od 1 marca 2020 r. akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich w takiej postaci w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych;
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych;
  • likwidację obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego i automatyczne przekazywanie sprawozdania finansowego z KRS do Ministerstwa Finansów;
  • stworzenie elektronicznego repozytorium aktów i protokołów notarialnych, z którego elektroniczne wypisy aktów i protokołów notarialnych będą automatycznie przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dołączane do wniosku (bez konieczności fizycznego złożenia przez stronę);
  • techniczne powiązanie systemu, w którym składane są wnioski w formie elektronicznej z systemem wpisów (obecnie wymaga to drukowania i przepisywania wniosków w sądzie);
  • integrację Krajowego Rejestru Sądowego z systemem BRIS (implementacja unijnej dyrektywy).
Porady prawne

 • stworzenie sądom możliwości zdyscyplinowania osób zobowiązanych do powołania reprezentantów podmiotu, gdy uchylają się one od wykonania swoich obowiązków;
 • zlikwidowanie instytucji kuratora rejestrowego (wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego sądowi ustanowienie kuratora, który będzie uprawniony do reprezentacji podmiotu);
 • stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego umożliwiającego stronom i pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego dostęp do wszystkich dokumentów składanych do KRS oraz umożliwienie pobierania pełnego odpisu z KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • odciążenie sądów rejestrowych związane z wprowadzeniem obowiązku składania sprawozdań finansowych wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz automatycznego wpisu do rejestru wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego.

Zgodnie z projektem, wpisy dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy pozostaną w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (RDN) Krajowego Rejestru Sądowego przez 7 lat od daty ich dokonania, wobec skrócenia okresu ujawnienia wpisu w RDN z 10 do 7 lat. Ponadto, przewidziano wprowadzenie możliwości wykreślenia dłużnika z RDN, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie lub decyzja, z których wynika, że wpisana do rejestru należność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika.

Kiedy proponowane zmiany mają wejść w życie?

Zaproponowano, żeby nowe prawo weszło w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne