Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

9.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Co to jest rejestr zabezpieczenia?

Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje więc podstawę emisji listów zastawnych. Jest on jednym z najistotniejszych dokumentów, gdyż emisja listów zastawnych stanowi podstawę finansowania banków hipotecznych. Należy przypomnieć, że środki uzyskane z emisji listów zastawnych stanowią źródło finansowania działalności banku hipotecznego. Listy te natomiast mogą być emitowane tylko na podstawie wierzytelności banku hipotecznego.

Porady prawne

Rejestr prowadzony jest odrębnie dla hipotecznych a odrębnie dla publicznych listów zastawnych, gdyż podstawą ich emisji są różne wierzytelności.

Wpisy do rejestru dokonywane są do pełnej wysokości kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej zawartej z bankiem hipotecznym lub umowy kredytowej, z której wynika wierzytelność hipoteczna nabyta przez bank hipoteczny.

Nadzór nad rejestrem

Nadzór nad prowadzeniem przez bank rejestru zabezpieczenia wierzytelności stanowiących podstawę emisji listów zastawnych sprawuje powiernik. Jest to jedno z jego zadań kontrolnych, sprawowanych niezależnie od banku hipotecznego. Nadzór nad rejestrem przejawia się także w tym, iż rozporządzenie wierzytelnością wpisaną do rejestru i stanowiącą podstawę emisji listów zastawnych, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody powiernika. Zgoda ta musi być uprzednia, to znaczy nie może być udzielona po fakcie rozporządzenia wierzytelnością oraz musi nastąpić na piśmie. Wszelkie ustne zapewnienia powiernika są nieważne.

Sposób prowadzenia rejestru

Rejestr prowadzony jest według wzoru określonego przez Komisję Nadzoru Bankowego. Komisja określiła dwa wzory, odrębne dla wierzytelności stanowiących podstawy do emisji publicznych i hipotecznych listów zastawnych.

Rejestr wierzytelności stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych składa się z części A i B. W części A wpisuje się następujące dane:

 • sygnaturę akt,
 • podstawowe dane identyfikacyjne obciążonej nieruchomości,
 • bankowo - hipoteczną wartość nieruchomości,
 • odrębnie - wysokość wierzytelności banku i wysokość wierzytelności stanowiącej podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych,
 • stopę oprocentowania wierzytelności,
 • sposób spłaty kapitału,
 • uwagi powiernika, datę wpisu i podpis powiernika.

Część B rejestru zawiera dokładne informacje na temat zabezpieczenia wierzytelności.

Podobne informacje znajdują się w rejestrze zabezpieczenia wierzytelności stanowiących podstawę emisji publicznych listów zastawnych, z tym że w rejestrze tym więcej informacji znajdziemy na temat gwaranta lub poręczyciela wierzytelności.

Pamiętaj, że:

 • każdy bank hipoteczny ma obowiązek prowadzenia rejestru,
 • rejestr podlega szczególnej kontroli powiernika,
 • rejestr prowadzi się odrębnie dla wierzytelności będących podstawą emisji hipotecznych i publicznych listów zastawnych,
 • wzór rejestru określa Komisja Nadzoru Bankowego.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne