25.1.2013

Zespół
e-prawnik.pl

Rewolucyjne zmiany w ośrodkach dla cudzoziemców

Dzieci do 15 roku życia, a nie do 13, tak jak wcześniej zakładał projekt ustawy o cudzoziemcach, nie będą umieszczane w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. Złagodzenie regulaminów wewnętrznych, zamknięcie oraz przebudowa ośrodka w Lesznowoli oraz szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - to niektóre propozycje zmian przedstawione, podczas spotkania Jacka Cichockiego, ministra spraw wewnętrznych z Ireną Lipowicz, rzecznikiem praw obywatelskich oraz Markiem Michalakiem, rzecznikiem praw dziecka. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Kontrole w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców były prowadzone w listopadzie 2012 r., z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W wizytach brali udział także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Zespół kontrolny, oprócz przestrzegania praw cudzoziemców w ośrodkach, sprawdzał także m.in. sytuację dzieci tam przebywających, w tym dostęp do edukacji, czy kontakt cudzoziemców z bliskimi. MSW po wizytach w placówkach opracowało raport. Również organizacje pozarządowe opracowały własną informację.

Porady prawne

Podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi Piotr Stachańczyk, wiceminister spraw wewnętrznych przedstawił zarówno wnioski z przeprowadzonych kontroli, jak również zmiany, które ministerstwo chce wprowadzić w ośrodkach dla cudzoziemców.

Dzieci do 15 roku życia, które pozostają bez opieki, nie będą umieszczane w ośrodkach strzeżonych. Wcześniej projekt ustawy o cudzoziemcach zakładał, że w ośrodkach strzeżonych nie będą umieszczane dzieci do 13 roku życia.

Ponadto do przepisów dodany byłby zapis, że sąd decydując o skierowaniu do ośrodka strzeżonego małoletniego bez opieki bądź rodziny z dzieckiem musi uwzględniać interes dziecka. Kwestie te każdorazowo będzie rozstrzygał sąd. Powyższy zapis byłby dodany do przepisów, dotyczących umieszczania przez sądy w ośrodkach strzeżonych.

Podczas wspólnej dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali, że umieszczanie dzieci w ośrodkach strzeżonych powinno być absolutnym wyjątkiem, a nie regułą. Natomiast ewentualne umieszczenie w takiej placówce powinno być środkiem wyjątkowym i trwać jak najkrócej.

Podczas spotkania Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w MSW podkreślił, że ministerstwo chce, aby rodziny z dziećmi lub małoletni byli umieszczani tylko w ośrodku w Kętrzynie. W sytuacji, gdyby okazało się, że nie może być to tylko jeden ośrodek, to drugim będzie ośrodek w Białej Podlaskiej. Natomiast ośrodek w Lesznowoli zostanie zamknięty
i całkowicie wyremontowany.

- Chcemy zmienić, tam gdzie jest to możliwe, wygląd ośrodków, czyli m.in. znieść kraty - powiedział podczas spotkania Piotr Stachańczyk, wiceminister spraw wewnętrznych. Minister podkreślił również, że wnętrza ośrodków mają być dla cudzoziemców otwarte. Zamknięte mają być tylko ich niektóre strefy. Obecnie jest tak, że cudzoziemcy wewnątrz ośrodka mają wydzieloną dla siebie strefę, a pozostała część budynku jest dla nich zamknięta. We wszystkich ośrodkach zostaną przeprowadzone szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Resort spraw wewnętrznych chce zaprosić organizacje pozarządowe, zarówno do opracowania programu takich szkoleń, jak również do ewentualnego w nich udziału. Uczestnicy spotkania podkreślali bowiem, że panujący w ośrodkach reżim to nie tylko sam wygląd budynku, ale również podejście funkcjonariuszy do cudzoziemców. Minister Piotr Stachańczyk podkreślił natomiast, że, co do zasady, powinny zniknąć ograniczenia regulaminowe dotyczące m.in. widzeń. Zniesione zostaną także ograniczenia dotyczące możliwości korzystania przez cudzoziemców z własnych telefonów. Natomiast w każdym ośrodku, na koszt Straży Granicznej, będzie telefon dla osób, które nim nie dysponują.

W niektórych ośrodkach, w których stwierdzono pewne problemy z możliwością wykonywania obrządków religijnych, zostanie to zmienione.

Ponadto za sprzątanie i utrzymanie czystości w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców, odpowiedzialne będą osoby zatrudnione w ośrodku lub zewnętrzne firmy sprzątające. Na przykład firmy sprzątające będą odpowiadać za utrzymanie czystości w toaletach. Do tej pory kwestia ta mogła budzić zastrzeżenia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie kulturowe cudzoziemców, przebywających w ośrodkach i fakt, że w niektórych kulturach sprzątanie toalet przez mężczyzn jest niezgodne z ich systemem wartości. Cudzoziemcy będą odpowiedzialni jedynie za porządek w swoich pokojach.

Przeznaczone zostaną także środki finansowe na zakup telewizorów, komputerów bądź wyposażenie bibliotek w ośrodkach. Procedury dotyczące dzieci lub rodzin z dziećmi będą maksymalnie przyspieszone i prowadzone priorytetowo. Minister Piotr Stachańczyk podkreślił, że w nowych przepisach będą szczegółowo uregulowane zapisy dotyczące tzw. izby zatrzymań czy izolacji. Ministerstwo chce, aby te izby nie odbiegały wyglądem czy wyposażeniem od innych pomieszczeń, a okres przebywania w takim pomieszczeniu wynosiłby maksymalnie 48 godzin.

22 stycznia br. Piotr Stachańczyk zaprosił na konferencję uzgodnieniową, dotyczącą projektu ustawy o cudzoziemcach. W przyszłym tygodniu planowane jest dwudniowe spotkanie. Pierwszy dzień będzie poświęcony dyskusji między instytucjami publicznymi, natomiast drugiego dnia autorzy ustawy będą rozmawiać z organizacjami pozarządowymi.

Projektowana ustawa zastępuje kontrolę osobistą cudzoziemców sprawdzeniem. Sprawdzenie będzie prowadzone tylko w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w stosunku do cudzoziemców przyjmowanych do ośrodka strzeżonego bądź podczas ich pobytu w ośrodku. Funkcjonariusz, który dokonuje takiego sprawdzenia musi być tej samej płci co osoba, której to dotyczy. Sprawdzenie będzie odbywało się, co do zasady, przy pomocy urządzeń do wykrywania metalu i innych niebezpiecznych przedmiotów.

Razem z Jackiem Cichockim, ministrem spraw wewnętrznych i Piotrem Stachańczykiem, sekretarzem stanu w MSW, w spotkaniu uczestniczyli m.in. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich; Marek Michalak, rzecznik praw dziecka; Rafał Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podczas spotkania organizacje pozarządowe reprezentowali przedstawiciele: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, czyli organizacji pozarządowych, które obok ministerstwa brały udział w wizytach w ośrodkach strzeżonych, jak również przedstawiciele pozostałych organizacji, m.in. Amnesty International, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Polskiej Akcji Humanitarnej, Instytutu Spraw Publicznych, IOM Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą (...)

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny musi oczywiście wykazać się także szeregiem cech, które w tego typu pracy są niezbędne. Kto (...)

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiadając na liczne zapytania podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług reintegracji społecznej i zawodowej, zwłaszcza w kontekście zmiany przepisów ustaw: o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (...)

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny musi oczywiście wykazać się także szeregiem cech, które w tego typu pracy są niezbędne. Kto (...)

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiadając na liczne zapytania podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług reintegracji społecznej i zawodowej, zwłaszcza w kontekście zmiany przepisów ustaw: o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (...)

Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

Sprawdź, na jakich zasadach cudzoziemcy z państw trzecich (czyli spoza Unii Europejskiej i EOG czy Szwajcarii) mogą wjechać do Polski.   Cudzoziemcy uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego Cudzoziemcy zwolnieni z obow wiza Schengen, wiza krajowa, (...)

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

Cudzoziemcy pracujący w Polsce Dla określenia obowiązków podatkowych osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu także w innym państwie, decydujące jest określenie, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się jej miejsce zamieszkania. Rezyde (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? cudzoziemiec, rynek pracy, praca, (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister (...)

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Każda osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo (w tym cudzoziemiec) jest obowiązana:   przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub małżeństwo, cudzoziemcy, (...)

Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

Sprawdź, na jakich zasadach cudzoziemcy z państw trzecich (czyli spoza Unii Europejskiej i EOG czy Szwajcarii) mogą wjechać do Polski.   Cudzoziemcy uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego Cudzoziemcy zwolnieni z obow wiza Schengen, wiza krajowa, (...)

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

Cudzoziemcy pracujący w Polsce Dla określenia obowiązków podatkowych osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu także w innym państwie, decydujące jest określenie, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się jej miejsce zamieszkania. Rezyde (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? cudzoziemiec, rynek pracy, praca, (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister (...)

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Każda osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo (w tym cudzoziemiec) jest obowiązana:   przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub małżeństwo, cudzoziemcy, (...)

Ustalanie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich dla celów zabezpieczenia społecznego

Ustalanie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich dla celów zabezpieczenia społecznego

Ustalenie miejsca zamieszkania jest szczególnie istotne w przypadku obywateli państw trzecich. Do takich osób ZUS stosuje art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010. Dla kogo zaświadczenie A1? Aby obywatel państwa trzecie zaświadczenie A1, cudzoziemcy, Karta Polaka, obcokrajowiec, Polska, (...)

Miejsce zamieszkania dla objęcia unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Miejsce zamieszkania dla objęcia unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Zmiana zasad ustalania miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich  Ustalenie miejsca zamieszkania jest szczególnie istotne w przypadku obywateli państw trzecich. Do takich osób stosuje się art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010.  zaświadczenie A1, unijne przepisy, (...)

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Pomoc społeczna dla cudzoziemców

Cudzoziemcy w Polsce nie są pozostawieni sami sobie. Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć? Jakie warunki muszą spełnić? Dowiedz się wiecej... Kto skorzysta? pomoc społeczna, cudzoziemiec, obcokrajowiec, bezrobotny, pomoc integracyjna, pomoc żywnościowa, Centrum Integracji (...)

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach

Dnia 18 czerwca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który niesie ze sobą wiele zmian i o ile na dalszym etapie legislacji nie ulegnie poważnym modyfikacjom, wchodząc w życie dnia 1 stycznia (...)

Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

Jakie uprawnienia przysługują funkcjonariuszom Straży Granicznej wobec cudzoziemca w toku postępowań? Wywiad i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca Według ustawy o cudzoziemcy, wywiad środowiskowy, sprawdzanie lokalu cudzoziemca, funkcjonariusze Straży Granicznej

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

Czy działalność gospodarcza w zakresie udzielania korepetycji z języka obcego wymaga dodatkowo rejestracji działalności oświatowej w odpowiednim organie samorządu terytorialnego? Jeśli tak, to czy zgłoszenie powinno być dokonane np. do Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na siedzibę (...)

Uprawnienia do szkolenia BHP

Uprawnienia do szkolenia BHP

Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu BHP, które uprawniają do adekwatnych zaświadczeń? Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 (...)

Rodzina zastępcza dla sieroty

Rodzina zastępcza dla sieroty

Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców? Rodziną zastępczą jest każda rodzina, w której dziecko zostało umieszczone w celu sprawowania nad nim pieczy i w celu jego wychowania, a która nie jest rodziną naturalną. (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

Powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Czym są powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej? Wojciech Maciejko w publikacji pt. „Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz” (Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł, Warszawa 2010 LexisNexis, (wydanie III)) pisze: „Powiatowe centra pomocy rodzinie (...)

Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

Czy działalność gospodarcza w zakresie udzielania korepetycji z języka obcego wymaga dodatkowo rejestracji działalności oświatowej w odpowiednim organie samorządu terytorialnego? Jeśli tak, to czy zgłoszenie powinno być dokonane np. do Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na siedzibę (...)

Uprawnienia do szkolenia BHP

Uprawnienia do szkolenia BHP

Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu BHP, które uprawniają do adekwatnych zaświadczeń? Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 (...)

Rodzina zastępcza dla sieroty

Rodzina zastępcza dla sieroty

Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców? Rodziną zastępczą jest każda rodzina, w której dziecko zostało umieszczone w celu sprawowania nad nim pieczy i w celu jego wychowania, a która nie jest rodziną naturalną. (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka moja rodzeństwa nie zgadza się z tym pomysłem. Pomimo braku ich zgody na umieszczenie naszej mamy (...)

Powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Czym są powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej? Wojciech Maciejko w publikacji pt. „Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz” (Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł, Warszawa 2010 LexisNexis, (wydanie III)) pisze: „Powiatowe centra pomocy rodzinie (...)

Akredytacja kuratora oświaty

Akredytacja kuratora oświaty

Kto może się starać o akredytację kuratora oświaty? Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 u.s.o., mogą ubiegać się o akredytację kuratora oświaty. Zakres podmiotowy rozporządzenia doprecyzowany jest w par. 2 pkt 2 rozporządzenia, na mocy którego (...)