23.5.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Scalanie i podział nieruchomości – nowe przepisy

1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie scalania i podziału nieruchomości, które określa sposób i tryb scalania i podziału nieruchomości, w tym rodzaje czynności poprzedzających wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości oraz terminy wykonywania tych czynności, sposób ustalania granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem, sposób przyjmowania granic nieruchomości przy wykonywaniu mapy z projektem scalenia i podziału, sposób wyboru i działania rady uczestników scalenia, sposób sporządzania, rodzaje i treść dokumentów niezbędnych w postępowaniu w sprawie scalenia i podziału; a także sposób i tryb ustalania opłat adiacenckich.

Porady prawne

Jakich czynności ma obowiązek dokonać wójt, burmistrz albo prezydent miasta przed podjęciem uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:

 1. na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości,

 2. z urzędu, jeżeli w planie miejscowym określono obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50 % powierzchni gruntów.

Jakie dokumenty powinni do takiego wniosku dołączyć właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości?

Właściciele lub użytkownicy wieczyści do wniosku dołączają:
1) odpisy ksiąg wieczystych lub, w przypadku ich braku, inne dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości;
2) wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości.

Jak długo trwa procedura postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości?

Wójt, burmistrz, prezydent miasta w okresie do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przeprowadza analizę okoliczności uzasadniających dokonanie scalenia i podziału nieruchomości, a w szczególności:

 1. przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu, ustalonych w planie miejscowym,

 2. wniosków,

 3. dotychczasowej struktury przestrzennej nieruchomości,

 4. stanu istniejącej infrastruktury technicznej i potrzeby jej rozbudowy,

 5. możliwości sfinansowania przez gminę wydatków związanych z budową lub rozbudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych kosztów związanych z przeprowadzeniem scalenia i podziału nieruchomości,

 6. zgodności dokumentów określających stan prawny nieruchomości z danymi z katastru nieruchomości.

Na podstawie wyników przeprowadzonej powyższej analizy wójt, burmistrz, prezydent miasta przedstawia radzie gminy projekt uchwały:
1) o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości w granicach określonych w tym projekcie albo
2) o odmowie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.

Do projektu uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości dołącza się:

 1. wypis i wyrys z katastru nieruchomości sporządzony dla gruntów przeznaczonych do scalenia i podziału nieruchomości, z zaznaczonymi granicami zewnętrznymi tych gruntów,

 2. wypis i wyrys z planu miejscowego.

Granice nieruchomości przeznaczonych do scalenia i podziału ustala się i przyjmuje według katastru nieruchomości, a stan prawny nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości.

Czy informacje o przystąpieniu bądź odmowie przystąpienia do scalania i podziału są podawane do publicznej wiadomości?

Informację o podjęciu uchwały o odmowie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości wójt, burmistrz, prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jakie prawa postępowaniu scaleniowym posiadają jego uczestnicy?

Po wejściu w życie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości, wójt, burmistrz, prezydent miasta wyznacza termin zebrania informacyjnego i powiadamia o nim uczestników postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości. Na zebraniu informacyjnym:

 1. zapoznaje uczestników postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości z uchwałą o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości oraz z wynikami przeprowadzonej analizy,

 2. przeprowadza, na wniosek uczestników postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, wybory rady.

Wyboru członków rady dokonuje się zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu w głosowaniu niejawnym przy udziale co najmniej połowy uczestników postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości. Każdy uczestnik postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości ma prawo zgłosić jednego kandydata. Osoby, które otrzymały najwięcej głosów, wchodzą w skład rady. Spory dotyczące głosowania rozstrzyga wójt. Rada dokonuje wyboru przewodniczącego spośród jej członków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, (...)

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania (...)

Znowelizowanie dokumentów – w prawie cywilnymi i procedurze cywilnej.

Znowelizowanie dokumentów – w prawie cywilnymi i procedurze cywilnej.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 7 września 2015, poz. 1311) wprowadzono m.in. dniem 8 września 2016 roku nowe przepisy dotyczące procedury postępowania cywilnego. Zapoznając (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania (...)

Jak rzeczoznawcy majątkowi muszą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe?

Jak rzeczoznawcy majątkowi muszą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe?

Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, sposoby dokumentowania (...)

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

24 lipca 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

Od 16 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi. Ustawa wprowadziła też nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających węgiel, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Handlujesz węglem? Zapoznaj się z obrót (...)

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Prawo zamówień (...)

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

Nowe przepisy o kontroli inwestycji

24 lipca 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

Od 16 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi. Ustawa wprowadziła też nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających węgiel, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Handlujesz węglem? Zapoznaj się z obrót (...)

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Prawo zamówień (...)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Tr inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany, uprawnienia budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kwalifikacje, wykształcenie, (...)

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

Od 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie zasiłków rodzinnych, które uregulowane są w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta na nowo określa sytuacje, kiedy osoba, która pobrała świadczenie, do którego nie była uprawniona, winna je zwrócić. (...)

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dotyczące telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna, (...)

Przewożenie pieniędzy przez granicę od 3 czerwca

Przewożenie pieniędzy przez granicę od 3 czerwca

Od 3 czerwca nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę 3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE, które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę. Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe (...)

Reklamacja obuwia - nowe zasady od 2015 roku

Reklamacja obuwia - nowe zasady od 2015 roku

  Problemy z reklamacją obuwia często są wynikiem tego, iż klienci nie znają swoich praw, co skrupulatnie wykorzystują sprzedawcy. Co więcej, przepisy regulujące kwestię reklamacji u sprzedawcy, zmieniły się niedawno - w grudniu 2014 roku - wraz z wprowadzeniem Ustawy o prawach konsumenta. (...)

Zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości od 2019 r.

Zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, obowiązujące już ponad 10 lat. Czego dotyczą nowe przepisy? Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 20 opodatkowanie, PIT, podatek dochodowy, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Scalanie i podział nieruchomości

Scalanie i podział nieruchomości

Do jakiego urzędu należy się zwrócić i jakie złożyć dokumenty występując o scalenie i inny podział dwóch działek budowlanych? Zastosowanie do działek budowlanych mają przepisy o scalaniu i podziale nieruchomości określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Gmina może dokonać (...)

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

W raz z moim byłym mężem posiadamy dom jednorodzinny. Obecnie w owym domu żyje tylko mój były mąż, ja z córeczką mieszkam u rodziców. Chciałabym przeprowadzić zniesienie współwłasności. Czy mogę jakoś zabezpieczyć się przed sprzedażą mojej części tego domu, oraz przed wzięciem (...)

Uprawnienia likwidatora i wartość zbywcza

Uprawnienia likwidatora i wartość zbywcza

Obecnie powołani likwidatorzy spółki z o.o. zastali należności z lat 1999 i 2000. Na te należności zostały wydane w latach 1999 i 2000 wyroki z klauzulą wykonalności. Wyroki zostały wówczas skierowane do komorników. Komornicy niczego nie odzyskali. Jakie działania mogą podjąć likwidatorzy, (...)

Właściwość sądu o podział majątku po rozwodzie

Właściwość sądu o podział majątku po rozwodzie

Mąż po rozwodzie zamieszkał w miejscowości, dla której właściwy terytorialnie sąd jest inny niż sąd właściwy terytorialnie dla byłej żony, która dysponuje wspólnością małżeńską w całości. Czy istnieją przeszkody, aby sprawa z powództwa męża o podział wspólności małżeńskiej (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Zniesienie współwłasności przez podział

Zniesienie współwłasności przez podział

Czy na podstawie Art. 210 KC współwłaściciel może żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło poprzez podział geodezyjny działki na dwie nowe przy czym nowowydzielane działki będą miały pow. 540 m2 a miejscowy plan dla tego terenu przewidział powierzchnie nowowydzielanych działek (...)