Składki ZUS: kolejna podwyżka dla firm

2.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Od kwietnia wzrasta składka wypadkowa, ale nie dla wszystkich. Sprawdź, czy zapłacisz więcej.

To już druga podwyżka dla firm w tym roku. Przypominamy, że w lutym rząd obciążył przedsiębiorców większą składką rentową.

- Od grudnia zeszłego roku miesięczny koszt utrzymania jednego pracownika poszedł w górę o około 90 złotych – mówi w rozmowie z e-prawnik.pl Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

Na takich zmianach tracą przede wszystkim najmniejsi biznesmeni. – Chodzi o małe firmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników oraz osoby samozatrudnione – wyjaśnia Zakrzewska.

Resort pracy szacuje, że jest to około 1,5 mln przedsiębiorców. Nie tylko oni mogą jednak stracić na nowych stawkach. – Firmy na pewno będą miały argument, by nie dawać pracownikom podwyżek. Zaczną się również zastanawiać, czy opłaca się zwiększać zatrudnienie – twierdzi specjalista z PKPP Lewiatan.

Od kiedy trzeba płacić więcej?

- Zmiana będzie obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2012 roku – wyjaśnia ministerstwo pracy. Kwietniowe składki firmy odprowadzają w maju.

Przedsiębiorcy zapłacą wówczas składkę wypadkową w wysokości 1,93 proc. podstawy. Dotychczas wynosiła ona 1,67 proc.

SKŁADKA WYPADKOWA DLA FIRM*

do 30 marca 2012 roku (płacone w kwietniu)

od 1 kwietnia 2012 roku (płacone w maju)

35,33 zł

40,83 zł

SKŁADKA WYPADKOWA DLA NOWYCH FIRM**

do 30 marca 2012 roku (płacone w kwietniu)

od 1 kwietnia 2012 roku (płacone w maju)

7,52 zł

8,69 zł

*dotyczą firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników, samozatrudnionych z działalnością gospodarczą, płatników niezarejestrowanych w systemie REGON
** czyli takich, które korzystają z ulgi w płaceniu ZUS (np. samozatrudnieni przez pierwsze 24 miesiące działalności, którzy nie pracują dla byłego pracodawcy)


Na podstawie powyższych danych łatwo obliczyć, że w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes od dłuższego czasu, miesięczna podwyżka wyniesie 5,5 zł. W skali roku będzie to więc 66 zł.

Podwyżka nie dotknie tak bardzo np. samozatrudnionych, którzy dopiero otwierają biznes i są uprawnieni do ulg w płaceniu ZUS. W ich przypadku miesięczna podwyżka składki wypadkowej to 1,17 zł, czyli 14,04 zł w skali rocznej.

KTO ZAPŁACI MNIEJSZĄ SKŁADKĘ WYPADKOWĄ?
DLA KOGO NIC SIĘ NIE ZMIENI?
CZYTAJ NA DRUGIEJ STRONIE

Dla niektórych nic się nie zmieni

Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy odczują podwyżkę składki wypadkowej. Niektórzy zapłacą nawet mniej.

Wysokość składki wypadkowej płatników zgłaszających co najmniej dziesięciu ubezpieczonych, zależy bowiem od zaklasyfikowania do odpowiedniej grupy działalności.

Poziom składki jest tutaj związany z kategoriami ryzyka wypadkowego. Składka jest wyższa, im ryzyko zawodowe większe.

- Tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowały 22 grupy działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 14 grup, natomiast w przypadku 28 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – wylicza ministerstwo pracy i polityki społecznej.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności od 1 kwietnia 2012 roku

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD

Kategorie ryzyka
(od 1 kwietnia 2012 r.)

Stopy procentowe składki
(od 1 kwietnia 2012 r.)

Stopy procentowe składki 
(do 31 marca 2012 r.)

Jaka będzie składka?

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

9


2,53

2,53

bez zmian

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

13

3,60

2,53

wyższa

3

Rybactwo

A-03

5

1,47

1,73

niższa

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

14

3,86

3,33

wyższa

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

12

3,33

3,33

bez zmian

6

Górnictwo rud metali

B-07

13

3,60

3,33

wyższa

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

7

2,00

3,33

niższa

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

10

2,80

3,33

niższa

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

6

1,73

1,73

bez zmian

10

Produkcja napojów

C-11

6

1,73

1,73

bez zmian

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

4

1,20

1,73

niższa

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

5

1,47

1,20

wyższa

13

Produkcja odzieży

C-14

3

0,93

1,20

niższa

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

4

1,20

1,20

bez zmian

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

92,53

2,80

niższa

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

7

2,00

1,47

wyższa

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

0,93

1,47

niższa

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

1,47

1,47

bez zmian

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

5


1,47

1,73

niższa

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

4

1,20

1,73

niższa

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

6


1,73

2,00

niższa

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

8

2,26

2,26

bez zmian

23

Produkcja metali

C-24

10

2,80

2,53

wyższa

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

7

2,00

2,53

niższa

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

4

1,20

1,47

niższa

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

6

1,73

1,47

wyższa

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

7


2,00

2,00

bez zmian

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

6

1,73

2,26

niższa

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

9


2,53

2,26

wyższa

30

Produkcja mebli

C-31

7

2,00

2,00

bez zmian

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

5

1,47

2,00

niższa

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

7

2,00

1,47

wyższa

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

51,47

1,73


niższa

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

6

1,73

1,73

bez zmian

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

1,47

1,47

bez zmian

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

8


2,26

1,47


wyższa

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

5


1,47

1,47

bez zmian

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

7

2,00

2,00

bez zmian

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

8

2,26

2,00

wyższa

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

6

1,73

2,00

niższa

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3


0,93

1,47

niższa

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

4

1,20

1,47

niższa

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3


0,93

1,47

niższa

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

5

1,47

1,47

bez zmian

45

Transport wodny

H-50

7

2,00

1,47

wyższa

46

Transport lotniczy

H-51

4

1,20

1,47

niższa

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

6


1,73

1,47


wyższa

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

5

1,47

1,47

bez zmian

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

3


0,93

0,93

bez zmian

50

Informacja i komunikacja

J

3

0,93

1,47

niższa

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2


0,67

0,67

bez zmian

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

3

0,93

1,20

niższa

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

3


0,93

0,93

bez zmian

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

4

1,20

1,20

bez zmian

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

4

1,20

0,93

wyższa

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

0,67

1,47

niższa

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3


0,93

1,47


niższa

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

5

1,47

1,47

bez zmian

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

20,67

1,47

niższa

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

0,93

0,93

bez zmian

61

Edukacja

P

3

0,93

0,93

bez zmian

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

1,47

niższa

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3


0,93

1,47

niższa

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

3

0,93

1,47

niższa


PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2012 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2012 r., Nr 55, poz. 285).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne