Środowiskowe domy samopomocy – działalność ośrodków w czasie pandemii koronawirusa

Działalność środowiskowych domów samopomocy, tak jak wielu innych ośrodków wspierających na co dzień osoby potrzebujące, została zawieszona na skutek panującego zagrożenia wynikającego z pandemii koronawirusa. Z tego powodu zostały wprowadzone rozwiązania mające na celu zapewnienie z jednej strony ciągłości działania placówek, a z drugiej kontynuacji wsparcia ich uczestników.

Porady prawne

Środowiskowe domy samopomocy oraz kluby samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podopieczni domów mają możliwość rozwoju osobistego, chociażby poprzez naukę nowych umiejętności, czy też podtrzymywanie umiejętności zdobytych wcześniej np. w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu. To placówki okresowego dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.

Świadczenie dla uczestników środowiskowych domów samopomocy

Osoby niepełnosprawne, które do tej pory uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych w ośrodku, mogą starać się o wsparcie pieniężne. Takie narzędzie zostało zawarte w nowym programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O świadczenie mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia. Kwota udzielanego wsparcia to 500 zł miesięcznie.

Termin przyjmowania wniosków do programu ruszył 10 kwietnia i potrwa do 4 września 2020 r. Ważny jest sposób składania wniosków – można to zrobić dwojako: zarówno elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW oraz pocztą tradycyjną. W tym przypadku przesyłka powinna być zaadresowana na powiatowe centrum pomocy rodzinie, którego teren działania obejmuje miejsce zamieszkania beneficjenta środków.

Utrzymanie comiesięcznych dotacji

Obecnie środowiskowe domy samopomocy w związku z panującą pandemią nie realizują w pełni zadań wynikających z rozporządzenia dotyczącego ich działalności. Taka sytuacja rodzi zasadne pytanie, co z dotacją na uczestnika. Otóż ustawa z dnia 31 marca 2020 r., czyli tzw. tarcza antykryzysowa, przewiduje również wsparcie środowiskowych domów samopomocy oraz klubów samopomocy na czas zawieszenia ich działalności. Wojewodowie będą przekazywać co miesiąc dotacje na utrzymanie domu samopomocy związaną z kosztami ich prowadzenia. Wysokość miesięcznej kwoty wspomnianej dotacji jest obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób, posiadających decyzje o skierowaniu, nie większej niż statutowa liczba miejsc w tym domu oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Brak odpłatności za środowiskowe domy samopomocy

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V2, która weszła w życie w dniu 18 kwietnia, zawiera regulacje dotyczące odpłatności za środowiskowe domy samopomocy (art. 15d ust. 4). Przepis zezwala na zwalnianie z odpłatności za okres niekorzystania z usług w związku
z zawieszeniem lub czasowym zamknięciem działalności tych ośrodków, na wniosek osoby, bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Źródło: gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne