Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej

12.1.2021

Michał Pichór

Michał Pichór

Radca prawny

Do listopada 2018 roku w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca podlegał z urzędu wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają kontynuację prowadzenia firmy przez sukcesorów zmarłego przedsiębiorcy.

Co się zmieniło?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, możliwe jest kontynuowanie prowadzenia tej działalności z wykorzystaniem przedsiębiorstwa pozostałego po śmierci przedsiębiorcy. Przed wejściem w życie wspomnianej ustawy, śmierć osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, wiązała się z wykreśleniem z rejestru jej nazwy oraz danych dotyczących nadanego przedsiębiorcy numeru NIP i REGON. Powyższe wiązało z możliwością dziedziczenia jedynie majątku firmy, jednak jej byt prawny, ściśle związany z osobą przedsiębiorcy, podlegał wygaśnięciu. Aktualnie przyjęte rozwiązania prawne umożliwiają sukcesję również w tym zakresie, co w praktyce pozwala następcom prawnym przedsiębiorcy na realizację praw i obowiązków przedsiębiorcy nie tylko w sferze prywatnej, ale również publicznoprawnej.

Porady prawne

Przedsiębiorstwo w spadku

Kontynuacja działalności zmarłego przedsiębiorcy następuje w formie przedsiębiorstwa w spadku, które obejmuje składniki materialne i niematerialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci. Właścicielami przedsiębiorstwa w spadku mogą być spadkobiercy przedsiębiorcy, małżonek, któremu przysługiwał udział w przedsiębiorstwie lub nabywca udziałów w przedsiębiorstwie, jeżeli nabył te udziały bezpośrednio od spadkobierców lub małżonka zmarłego przedsiębiorcy, po jego śmierci. Właściciele uczestniczą w zyskach i stratach przedsiębiorstwa w zakresie odpowiednim do posiadanych udziałów.

Zarząd sukcesyjny

Do czasu działu spadku przedsiębiorstwo w spadku podlega zarządowi sukcesyjnemu, który jest instytucją tymczasową, mającą za zadanie utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa do czasu uporządkowania kwestii spadkowych przez następców prawnych przedsiębiorcy. Zarządca może zostać ustanowiony przez przedsiębiorcę lub przez jego następców, w terminie dwóch miesięcy od śmierci przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny uzyskuje umocowanie do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych dotyczących prowadzenia działalności w ramach tego przedsiębiorstwa. Przejmuje ponadto obowiązki wynikające z umów o pracę, w tym również te o charakterze publicznoprawnym, związane z płatnością składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz rozliczeń podatkowych. Zarząd sukcesyjny wygasa najpóźniej 2 lata po śmierci przedsiębiorcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zgłoś się do „małego ZUS”

Zgłoś się do „małego ZUS”

Prowadzący działalność gospodarczą na mniejszą skalę, którzy chcą skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2019 r., powinni przeczytać poniższe informacje.  Zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592.   Na (...)

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

Zarząd sukcesyjny po 2 latach

2 lata ustawy o zarządzie sukcesyjnym – blisko 2 tys. działających zarządców sukcesyjnych 19,1 tys. powołanych zarządców sukcesyjnych, z czego 1914 prowadzi obecnie przedsiębiorstwa. Zdecydowaną większość stanowią przypadki, w których przedsiębiorcy sami ustanawiają zarządców sukcesyjnych. Po śmierci przedsiębiorcy powołano 1260 zarządców (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności nie wystarczy wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG albo KRS). Przedsiębiorca (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach (...)

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

  Opis stanu faktycznego   Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem podatku VAT oraz rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W lutym 2003 ma zamiar podpisać „umowę o zarządzanie” oddziałem firmy. W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Mały ZUS już w 2019 roku

Mały ZUS już w 2019 roku

Jednoosobowe firmy, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, zapłacą niższe, proporcjonalne do przychodu składki. Na jakiej podstawie, od 1 stycznia 2019 r. najmniejsi polscy przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS? Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych (...)

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a podatek VAT

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a podatek VAT

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową a podatek VAT Ponieważ od niedawna jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać przekształcona w spółkę kapitałową, pojawiają się istotne dla przedsiębiorcy prowadzącego taką działalność pytania o skutki takiego przekształcenia w zakresie podatku od towarów i usług VAT. (...)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, w działalności ze względu na obroty wykorzystywana jest kasa fiskalna. Co miesiąc składane (...)

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań "Konstytucji Biznesu", które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Po 5 miesiącach od wejścia w życie tego rozwiązania widać, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Dowiedz się, kto może prowadzić działalność nierejestrową, jakie obowiązki ma osoba prowadząca taką działalność, (...)

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

Zasady i warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 264, poz. 1573 ze zm., dalej: „ustawa o cudzoziemcach”). Ustawa ta w rozdziale 4 reguluje również problematykę udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta została wydana w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, jaką formę opodatkowania wybrać?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą (dalej „jdg”) często zastanawiamy się jaką formę opodatkowania wybrać? Aby podjąć właściwą decyzję trzeba zacząć od tego jakie mamy do wyboru formy opodatkowania.   Możliwe formy opodatkowania jdg to: 1)      karta podatkowa 2)      ryczałt 3)      (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

W listopadzie 2009 r zawarłam umowę spółki cywilnej(dwuosobowej). Działalność spółki polega na sprzedaży detalicznej. W związku z tym, iż dodatkowo pracuję z tyt. umowy o pracę w pełnym (...)

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i w spółce cywilnej, obie działalności mają inny charakter i są prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności (...)

Zgłoszenie adresu magazynu

Zgłoszenie adresu magazynu

W prowadzonej jednoosobowej firmie budowlanej wynajmuję mały magazyn, w którym trzymane są niewielkie ilości materiałów budowlanych, nie prowadzę tam innej aktywności gospodarczej. Zgłoszony (...)

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z (...)

Składki ZUS wspólnika spółki jawnej

Składki ZUS wspólnika spółki jawnej

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która jest wpisana do KRS. Ponadto świadczę usługi na podstawie umowy zlecenie. Czy po zmianie 1 listopada 2005 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będę (...)

Przeniesienie autorskich praw majątkowych a VAT

Przeniesienie autorskich praw majątkowych a VAT

Jestem właścicielem dwóch firm: A i B. Firma A (jednoosobowa działalność gospodarcza) kupiła autorskie prawa majątkowe do krótkiego utworu na podstawie autorskiej umowy o dzieło - przyjmijmy, (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Jak wygląda sytuacja z zakładaniem jednoosobowej firmy przez cudzoziemca? Myślimy o założeniu działalności gospodarczej. Czy wtedy w ogóle potrzebne jest pozwolenie na pracę ? Gdzie ma zacząć (...)

Zmiana adresu w działalności gospodarczej

Zmiana adresu w działalności gospodarczej

Od 2000 r. prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Adres, pod którym prowadzona jest działalność, jest nadal używanym adresem, choć od zeszłego roku mieszkanie to zmieniło właściciela, (...)

Kilka działalności gospodarczych

Kilka działalności gospodarczych

Prowadzę działalność gospodarczą (solarium), jestem płatnikiem VAT. Chciałbym w najbliższym czasie założyć firmę remontowo - budowlaną ( jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam (...)

Gwarancja a oryginalne opakowanie

Gwarancja a oryginalne opakowanie

W lutym 2008 kupiłem wózek dziecięcy w sklepie, którego właściciel zlikwidował już działalność gospodarczą. Jednak w tym samym miejscu znajduje się nowa firma o tym samym profilu działalności. (...)

Pojęcie

Pojęcie "pozarolnicza działalność gospodarcza"

W jakim przepisie prawa znajduje się definicja pojęcia \"pozarolnicza działalność gospodarcza\"? Pojęciem tym posługuje się sporo aktów prawnych. I tak zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt (...)

Definicja działalności gospodarczej

Definicja działalności gospodarczej

Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem \"działalność gospodarcza\" oraz wskazanie aktów prawych, które zawierają definicje tego terminu. Jakie elementy odróżniają \"działalność (...)

Koszty działalności w domu

Koszty działalności w domu

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Siedziba mojej firmy-gabinetu mieści się w budynku starostwa powiatowego od którego pomieszczenie (...)

FORUM PRAWNE

Długi w ZUS z tytułu 1osob. działalności gospodarczej a odpowiedzialność żony

Długi w ZUS z tytułu 1osob. działalności gospodarczej a odpowiedzialność żony Dzień dobry Piszę do Państwa z wielką prośbą o pomoc/poradę prawną. Dotyczy ona mojej jednoosobowej działalności (...)

Jaka forma działalności

Jaka forma działalności Witam Trochę czytam o formach prowadzenia działalności, ale nadal mam problem ze zdecydowaniem się którą formę wybrać. Wraz ze znajomym mamy pomysł na biznes (obydwaj (...)

koszty dzialalnosci gosp.

koszty dzialalnosci gosp. Mam dwa, istotne dla mnie pytania: 1. Czy w kosztach wlasnej jednoosobowej dzialalnosci gospodarczej moge ujmowac skladke na dobrowolna polise emerytalna w Commercial Union (w (...)

Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (wykonywanych

Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (wykonywanych Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza Witam serdecznie! Mam nadzieję, że piszę to w odpowiednim miejscu. Słowem wstepu: Szeroko pojętą grafiką zajmuje się od 7 lat (dtp, prepress, kreatywna). (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby nieletniej

Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby nieletniej Witam. Jestem niepełnoletnia (15 lat) i od dwóch lat pracuję na umowach o dzieło (wykonuję zlecenia z zakresu tekstów reklamowych i programowania). (...)

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Czechy)

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Czechy) Witam, pracuje jako agent nieruchomości. Na ten moment jestem zatrudniony na umowę o pracę. Jednak planuje zmienić formę zatrudnienia na umowę o współpracę(samozatrudnienie) (...)

czy jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć krs?

czy jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć krs? czy jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć krs?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, prośba o poradę. Witajcie, Kieruję się z prośbą do Was w kwestii podpowiedzi dotyczącej prowadzenia własnej działalności. Trafiła mi się nagła okazja (...)

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza Prowadze dzialalnosc gospodarcza, do prac biurowych chcialabym zatrudnic dziewczyne, ale nie wiem co bedzie dla mnie najkorzystniejsze finasowo. Tej osobie zalezy na ubezpieczeniu (...)

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Witam mam zamiar założyć własną działalność handel. Nigdy to mnie nie interesowało więc mało wiem na ten temat. Zamierzam sprowadzać rzeczy z Unii Europejskiej. (...)

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Witam Mam do użytkowników forum takie pytanie. Prowadzę działalność gospodarczą - handel samochodami. Kupuję samochody w różnym stanie, często uszkodzone lub rozbite. Naprawiam (...)

Szkolenie a działalność gospodarcza.

Szkolenie a działalność gospodarcza. Witam. Otóż mam pewien problem i wpadłem na pomysł tylko teraz pytanie czy jest to zgodne z prawem/regulaminem i jak to dokładniej będzie wyglądać. A więc (...)

Działalność gospodarcza - gdzie zarejestrować?

Działalność gospodarcza - gdzie zarejestrować? Chce od 1 kwietnia założyć własną działalność gospodarczą i mam problem ze wskazaniem siezdiby firmy i miejscem zgłoszenia tj. na stałe jestem (...)

siedziba sp. z o.o.

siedziba sp. z o.o. Mam taką dziwną sytuację, wynajmuję niewielki dom. Dotychczas prowadziłam jdg i zgodnie z umową z właścicielem, część nieruchomości była przeznaczona na działalność. Radośnie (...)

Przekształcenie Użytkowania Wieczystego a JdG

Przekształcenie Użytkowania Wieczystego a JdG Witam, od 2018 roku mam zarejestrowaną w mieszkaniu jednoosobową działalność gospodarczą, mam wpisane, że na działalność tą przeznaczam 20% mieszkania. (...)

rozliczenie wspólnie z małżonkiem, a ryczałt na JDG i etat

rozliczenie wspólnie z małżonkiem, a ryczałt na JDG i etat Mam nietypowe pytanie i nigdzie nie udało mi się znaleźć na nie odpowiedzi. Wraz z małżonką pracujemy na etatach, posiadamy wspólnotę (...)

Rozliczenie Twitch TV

Rozliczenie Twitch TV Cześć. Planuję powrócić do streamowania w serwisie Twitch TV, co wiąże się z możliwością zarobku - i tutaj rodzi się problem. Ostatnio zawiesiłem jednoosobową działalność (...)

Rozliczenie PIT z współmałżonkiem

Rozliczenie PIT z współmałżonkiem Dzień dobry. Rozliczam się jaki JDG na podatku liniowym PIT-36L. Dodatkowo mam PIT-11 na kwotę 3000. Żona ma PIT-11 na kwotę 70000. Oczywiste jest że nie mogę (...)

Porady prawne