27.10.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Święto na ostatnią chwilę...?

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Sejm przyjął ustawę o święcie narodowym 12 listopada 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem, dodatkowy wolny dzień pozwoli Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do trzech dni - od 10 do 12 listopada.

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (projekt poselski) została już przyjęta przez Senat z 3 poprawkami.

Porady prawne

11 listopada 1918 r. to dzień przełomowy w dziejach nie tylko Polski, ale i całej Europy. W lasku Compiègne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową, a w tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Ta data stała się więc datą symbolicznego wydarzenia – odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślę, że to narodowe święto od 100 lat jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej. Nie będę już tutaj podkreślał wszystkiego – m.in. tego, jak ważne było to, że po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej walką, cierpieniem, wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków, nasz kraj odzyskał suwerenność.

Ponieważ dzień 11 listopada w 2018 r. przypada w niedzielę, to zgodnie z projektem, dzień 12 listopada 2018 r. ma być Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

Ustawa przewiduje, że 12 listopada 2018 r. ma być świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. Pozwoli to Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do 3 dni – od 10 do 12 listopada.

Wprowadzone przez senatorów poprawki m.in.: obejmują ten dzień zasadami dotyczącymi ograniczenia handlu analogicznymi jak w przypadku niedziel i innych dni świątecznych, a także skreślają preambułę do ustawy. Teraz Sejm odniesie się do tych poprawek.

Zgodnie z projektem, dzień 12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy, przy czym w tym dniu - o ile Sejm przyjmie senacką poprawkę w tym względnie - będą obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Tego dnia będą pracować jednak publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. W tym dniu będą więc udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia będą udzielane w godzinach ich udzielania według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia. Apteka ogólnodostępna, która zapewnia dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, będzie obowiązana zapewnić tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.

Ustawa nie zawiera innych niż wskazane przepisów przejściowych i dostosowujących.

Ma ona wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W związku z tym, że Sejm uchwalił opisywaną ustawę dopiero dnia 24 października 2018 r. oraz mając na względzie dalszy kalendarz prac nad ustawą (rozpatrzenie ustawy przez Senat, ewentualnie stanowisko Sejmu w odniesieniu do stanowiska Senatu, czas dla Prezydenta na podpisanie ustawy i zarządzenie jej ogłoszenia oraz czas na publikację aktu), można mieć uzasadnione wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją, a przede wszystkim z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Trybunał Konstytucyjny wywiódł z zasady demokratycznego państwa prawnego m.in.:

  • zasadę ochrony zaufania do państwa i prawa;
  • zasadę ochrony praw nabytych i interesów w toku; 
  • nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis (odpowiedniego okresu dostosowawczego);
  • nakaz przestrzegania reguł poprawnej legislacji, w tym dostatecznej określoności przepisów prawa. 

Pierwsza, tzw. zasada lojalności państwa wobec obywateli, opiera się na założeniu określonej pewności prawa, przewidywalnym postępowaniu organów państwa oraz poszanowaniu przez ustawodawcę istniejących stosunków prawnych. W związku z tym, że wskazany akt prawny został uchwalony późno, co więcej w sposób zaskakujący dla adresatów, nie daje im tym samym możliwości dostosowania podjętych już decyzji (organizacyjnych, prawnych, biznesowych) do zmieniających się okoliczności prawnych.

Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

Jak wyjaśnił resort zdrowia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno – epidemiologicznych. 

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

12 listopada 2018 r. wolny od pracy i od handlu

12 listopada 2018 r. wolny od pracy i od handlu

Co przewiduje ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej? Celem tej ustawy jest upamiętnienie i uczczenie faktu odzyskania w dniu 11 listopada 1918 r. Niepodległości przez Rzeczpospolitą (...)

Ograniczenie handlu w niedziele od marca!

Ograniczenie handlu w niedziele od marca!

Mniej handlu w niedzielę, więcej wolnego Zgodnie z przepisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele już od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia. Z kolei od (...)

Kto będzie mógł handlować w niedziele?

Kto będzie mógł handlować w niedziele?

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zakłada docelowo zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu w roku. Nowe prawo wprowadza zakaz handlu w niedziele etapami, a także przewiduje cały szereg wyłączeń: i co do dni, i co do branż, w których (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca (...)

Zakaz handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele wejdzie w życie 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku będą dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywał będzie (...)

Ograniczenie handlu w niedziele i święta zgodne z Konstytucją

Ograniczenie handlu w niedziele i święta zgodne z Konstytucją

27 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczącego ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 pkt 7 i art. 18 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele (...)

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Jeżeli Państwa kontrahent nie reguluje płatności za usługi w terminie określonym w fakturze lub umowie przysługują Państwu odsetki. Zgodnie ze znaną już przed wiekami regułą pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać, każda osoba, która zawarła skuteczną i ważną umowę (...)

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności określonej ilości świadków. Świadkiem jest zatem osoba, w obecności której (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek (...)

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla (...)

Sprzedaż mieszkań bez zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Sprzedaż mieszkań bez zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Na początku stycznia Krajowa Rada Notarialna (KRN) poinformowała, że obrót wtórny mieszkaniami na nieruchomościach, w których użytkowanie wieczyste przekształciło się 1 stycznia 2019 r. we własność jest możliwy nawet bez zaświadczenia o przekształceniu. Z tych (...)

Co dalej z ograniczeniami handlu w niedziele?

Co dalej z ograniczeniami handlu w niedziele?

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu będzie dozwolone. MPiT nie rekomenduje zmian ws. ograniczenia handlu w niedziele W (...)

Zwolnienia od posiadania kasy fiskalnej znów wprowadzane na ostatnią chwilę

Zwolnienia od posiadania kasy fiskalnej znów wprowadzane na ostatnią chwilę

Firmy, które dotychczas nie musiały instalować kas fiskalnych, mają przed sobą miesiąc niepewności. Z końcem czerwca wygasają wszelkie obowiązujące zwolnienia (...)- Odkładając decyzję na ostatnią chwilę, Ministerstwo Finansów po raz kolejny wprowadza niepokój wśród dużej grupy firm. (...)

Ograniczenie handlu w niedziele

Ograniczenie handlu w niedziele

1 marca br. wchodzą w życie przepisy ograniczające handel w niedziele. Pierwsza niedziela bez handlu przypada 11 marca br. Zmiany wprowadzane są stopniowo. W 2018 r. w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele, w 2019 r. - po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie (...)

PIT 2011. Dopłata lub zwrot podatku

PIT 2011. Dopłata lub zwrot podatku

Odliczając ulgi możemy dostać kilkaset złotych. Do kiedy fiskus wypłaci nam pieniądze? Na złożenie PIT za rok 2011 pozostało kilka dni. Przypominamy, że termin mija w poniedziałek 30 kwietnia. O tym, czy możemy liczyć na zwrot podatku dowiemy się już po wypełnieniu formularza. W niektórych (...)

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan co do zasady pozytywnie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zawiera wiele rozwiązań od dawna postulowanych przez PKPP Lewiatan, takich (...)

Poczta Polska straci monopol, ale jeszcze nie teraz

Poczta Polska straci monopol, ale jeszcze nie teraz

Tylko ona dostarczy emerytom przekazy pieniężne. Zachowa również wyłączność na zasiłki z pomocy społecznej. Do końca tego roku rząd musi otworzyć rynek usług pocztowych. Taki obowiązek nałożyła na nasz kraj Unia Europejska. Przygotowano już nowelizację przepisów w tej (...)

E-zakupy. Tym sklepom możesz zaufać

E-zakupy. Tym sklepom możesz zaufać

Nie kupuj w ciemno. Zobacz, które sklepy internetowe nie szykują na klientów pułapek w swoich regulaminach. Każdy e-sprzedawca ma obowiązek zamieszczenia na swojej stronie regulaminu, który określa m.in. zasady kupowania, zwrotu czy reklamacji towaru. Zdarza się, że regulamin (...)

PIT 2011. Jaka kara za spóźnione rozliczenie?

PIT 2011. Jaka kara za spóźnione rozliczenie?

W najlepszym razie zapłacisz mandat do 3 tys. złotych. Gdy sprawa trafi do sądu, grzywna będzie dużo wyższa. W poniedziałek 30 kwietnia mija ostateczny termin na złożenie PIT za 2011 rok. Jeśli jeszcze nie złożyliśmy zeznania, mamy na to ostatnią chwilę. Pamiętajmy też, że gdy z zeznania (...)

Z viaTOLL można korzystać tylko do 30 września

Z viaTOLL można korzystać tylko do 30 września

Od 1 lipca rozpoczął się okres przejściowy dla przewoźników. Oznacza to, że równolegle funkcjonują dwa systemy - viaTOLL i nowy e-TOLL. Warto, aby przewoźnicy przechodzili do nowego systemu e-TOLL i nie zostawiali tego na ostatnią chwilę. W systemie e-TOLL zarejestrowanych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Cesja należności zajętej przez komornika

Cesja należności zajętej przez komornika

Wykonywaliśmy w gminie usługę. Płatność była podzielona na kilka rat. Do rozliczenia została ostatnia rata. Do wykonania zadania wynajmowaliśmy sprzęt od zakładu gospodarki komunalnej sp. z (...)

Święto w dzień wolny od pracy

Święto w dzień wolny od pracy

Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Dni robocze tego pracownika to: poniedziałek ,wtorek ,czwartek ,piątek i sobota. Środa jest dniem wolnym od pracy. Zbliża się święto 15 (...)

Dzień wolny od pracy za święto

Dzień wolny od pracy za święto

Zgodnie z kodeksem pracy, jeżeli w sobotę wypadnie święto wówczas pracownik ma prawo do dnia wolnego za tę sobotę. Czy kwestia terminu tego wolnego dnia została uregulowana w przepisach? Czy wybór (...)

Dzień wolny zamiast 15 sierpnia

Dzień wolny zamiast 15 sierpnia

Mam w salonie dwie pracownice - jedna pracuje od poniedziałku do piątku, druga od wtorku do soboty -następny tydzień odwrotnie. Ostatnio święto 15 sierpnia wypadło w sobotę. Nikt nie pracował (...)

Dzień wolny za 11 listopada dla niepełnoetatowca

Dzień wolny za 11 listopada dla niepełnoetatowca

Pracownik zatrudniony jest na część etatu, dokładnie 4/5. Jego czas pracy obejmuje 8 h dziennie od poniedziałku do czwartku (4 dni w tygodniu). Czy taki pracownik ma prawo odebrać święto 11 listopada (...)

Święto przypadające w sobotę a dzień wolny

Święto przypadające w sobotę a dzień wolny

W pierwszym tygodniu maja br w dniach 1, 3, 4 przypadają ustawowo wolne dni od pracy. Powstaje kontrowersja, czy słuszną jest decyzja o konieczności odpracowania dnia 2 maja w sobotę 10 maja. Kontrowersja (...)

Tydzień pracy od środy do niedzieli

Tydzień pracy od środy do niedzieli

Pracodawca zatrudnia pracownika w podstawowym systemie czasu pracy od środy do niedzieli. Jako dzień wolny pracownik ma określony poniedziałek i wtorek. Czy pracownikowi można w ten sposób określić (...)

Dzień wolny od pracy a chorobowe

Dzień wolny od pracy a chorobowe

W mojej firmie zarządzono, iż dniem wolnym za dzień 25.12.2004 r. będzie Wigilia, tj. 24.12.2004 r. Do tego dnia włącznie przebywał będę na zwolnieniu chorobowym. Czy w tej sytuacji należy mi (...)

Święto a dzień wolny od pracy

Święto a dzień wolny od pracy

Zatrudniam pracowników w podstawowym systemie czasie pracy. Czy jestem zobowiązany jako pracodawca oddać pracownikom dzień wolny za dzień 1 listopada? Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy, każde (...)

Praca w święto 3 maja

Praca w święto 3 maja

Pracownik stale wykonuje pracę w soboty. W zamian ma udzielony wolny inny dzień w tygodniu. W tym roku sobota 3 maja jest dniem świątecznym ale pracownik będzie musiał przyjść do pracy. Jak rozliczać (...)

2 maja wolnym w zamian za sobotnie święto

2 maja wolnym w zamian za sobotnie święto

Czy dzień 2 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy - w zamian za 11 listopada, który przypada w niedzielę? Dzień 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Żeby w tym dniu "mieć wolne", należy (...)

2 maja dniem wolnym

2 maja dniem wolnym

Urząd Gminy nie pracuje w dniach 1 i 3 maja bieżącego roku, są to ustawowo dni wolne od pracy. Czy nastąpiła w ostatnim czasie zmiana w przepisach mówiąca o tym, iż jeżeli w tygodniu są dwa (...)

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Na umowie o pracę powinna być zawarta klauzula informująca, od której godziny przepracowanej w ciągu tygodnia zaczynają być naliczane nadgodziny. Czy w wypadku umowy zawartej na 3/4 etatu, czyli (...)

Wykaz dni wolnych od pracy

Wykaz dni wolnych od pracy

Proszę o podanie ile jest w ciągu roku ustawowo wolnych dni od pracy? Zgodnie z art. 1. ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28, z późn. zmian.) dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia - (...)

Termin do wniesienia odwołania a święto

Termin do wniesienia odwołania a święto

30 grudnia 2014 r. odebrałem postanowienie z Urzędu Miasta z 7 dniowym terminem odwołania. Termin odwołania upływa wg mnie 6 stycznia 2015 r., który jest świętem.Czy w powyższej sytuacji mogę (...)

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Pracuję w niedziele i święta ze względu na zmianowy system pracy (praca w ruchu ciągłym), mój pracodawca wypłacał mi należność 100% dniówki za pracę w niedziele i święta, po czym obecnie (...)

FORUM PRAWNE

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

PIT na ostatnią chwilę

PIT na ostatnią chwilę Dla osób które składają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę... Za spóźnienie grożą sankcje karne skarbowe, lepiej złożyć PIT błędnie niż w ogóle!! Nie zapomnijcie (...)

3/8 etatu (praca w soboty i niedziele) a święta

3/8 etatu (praca w soboty i niedziele) a święta Witam, Mam następujący problem. Jestem zatrudniony na basenie jako ratownik na 3/8 etatu na umowę o pracę. Pracuję tylko w soboty i niedziele. Chciałbym (...)

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

Kolizja, czy wypadek? Jakie konsekwencje?

Kolizja, czy wypadek? Jakie konsekwencje? Witam wszystkich forumowiczów i prosił bym o wypowiedzenie się na temat poniższego zdarzenia oraz odpowiedzi na moje pytania zawarte poniżej. Sytuacja: Jadąc (...)

Mandat karny kredytowany na raty

Mandat karny kredytowany na raty Witam Około 3 tyg. temu otrzymałem mandat na dosc sporą kwote 400 zł ( jak na moje zarobki to niemalo ) ktory przyjąłem i podpisalem.Około 4 dni pozniej przeslalem (...)

Ogromny problem z zagranicznym kontrahentem

Ogromny problem z zagranicznym kontrahentem Witam serdecznie, nie jestem pewny czy w dobrym miejscu umieszczam ten temat więc w razie problemów proszę administratora o przeniesienie do właściwego (...)

IDEA, windykacja, sąd- SOS

IDEA, windykacja, sąd- SOS Idea zerwała ze mną umowę za nieopłacenie 2 faktur.Nadmieniam iż umowa była podpisana na firmę, która od lutego br.już nie istnieje a ja jestem zarejestrowana w urzędie (...)

polecam adwokata rozwód

polecam adwokata rozwód Wszystkim, którzy muszą się zmierzyć z trudnym rozwodem chciałam bardzo polecić adwokat Annę Hejnar - Zawisza, Warszawa tel 784-690-297, jestem zadowolona z pracy ze skutecznej (...)

PRAWO MAŁŻEŃSKIE KANONICZNE

PRAWO MAŁŻEŃSKIE KANONICZNE kanonista.kanonista@vp.pl /25.08.2005 18:03/ Pojawia się to wiele pytań dotyczących możliwości zawarcia małżeństwa konkordatowego lub "kościelnego" z osobą (...)

Porady prawne