Uchwała Rady Wydziału w sprawie planu studiów i programu nauczania na kierunku Administracja

12.10.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 23 czerwca 2008 r. ze zmianami z dnia 6 października 2008 r., z dnia 24 listopada   2008 r., z dnia 27 kwietnia 2009 r., oraz z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie planu studiów i programu nauczania na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego - kierunek Administracja -studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia
T e k s t j e d n o l i t y


Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2006 r. oraz 25 kwietnia 2007 r., 7 maja 2008 r. oraz 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi, co następuje:

 

Porady prawne

§ 1

Punktacji ECTS podlegają kursy zakończone egzaminem, seminaria, praktyki, lektoraty z języków
obcych, szkoły prawa obcego, poradnia prawna, praktyki, warsztaty, egzamin dyplomowy
(licencjacki). Punktacji nie podlegają zajęcia z wychowania fizycznego oraz ćwiczenia.

§ 2

1. Zasady punktacji są następujące:
1) Wykłady grupy przedmiotów:
a) obowiązkowych
- 60 g. (2 semestry) 11 pkt
- 45 g. (1semestr) 9 pkt
b) podstawowych
- 60 g. (2 semestry) 9 pkt
- 45 g. (1 semestr) 7 pkt
c) specjalizacyjnych
- 45 g. (1 semestr) 6 pkt
- 30 g. (1 semestr) 4 pkt
2) Seminaria:
a) jednolite studia magisterskie
- IV rok 60 g. (2 semestry) 4 pkt
- V rok 60 g. (2 semestry) 20 pkt
b) studia II stopnia
- I rok 60 g. (2 semestry) 4 pkt
- II rok 60 g. (2 semestry) 20 pkt
3) Proseminaria
III rok 60 g. (2 semestry) wyłącznie dla
studiów jednolitych magisterskich 2 pkt
4) Języki
- obowiązkowy (jeden nowożytny) 8 pkt
- język polski dla obcokrajowców 4 pkt
5) Egzamin dyplomowy (studia I stopnia) 10 pkt
6) Szkoły Praw Obcych
a) Szkoła Prawa Austriackiego 15 pkt
(Wstęp do prawa austriackiego)
b) Szkoła Prawa Francuskiego 20 pkt
(Prawniczy język francuski - 2 pkt)
(Wstęp do prawa francuskiego - 18 pkt)
c) Szkoła Prawa Amerykańskiego 20 pkt
(Prawniczy język angielski - 2 pkt)
(Wstęp do prawa amerykańskiego - 18 pkt)
d) Szkoła Prawa Niemieckiego 20 pkt
(Prawniczy język niemiecki - 2 pkt)
(Wstęp do prawa niemieckiego - 18 pkt)
7) Poradnia Prawna 15 pkt
8) Praktyka jednomiesięczna 2 pkt
9) Warsztaty 2-9 pkt
10) Ćwiczenia 0 pkt
- 60 g. (2 semestry)
- 30 g. (1 semestr)
11) Wykład wygłaszany w języku obcym otrzymuje 1 pkt dodatkowy.
2. Liczba godzin dydaktycznych na studiach niestacjonarnych wynosi co najmniej 60% godzin
zaplanowanych dla studiów stacjonarnych.

§ 3

1. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie
przez studenta w toku studiów 300 punktów na studiach jednolitych i 120 punktów na studiach
drugiego stopnia oraz spełnienie warunków określonych w programie studiów.
2. Warunkiem zaliczenia studiów I stopnia i dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest
uzyskanie przez studenta w toku studiów 180 punktów oraz spełnienie warunków określonych
w programie studiów.
3. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów oraz spełnienie warunków
określonych w programie studiów dla danego roku.
4. W przypadku uzyskania w terminie określonym w § 9 ust. 2 lub 3 regulaminu studiów co
najmniej 50 punktów oraz spełnienia innych warunków określonych w programie studiów,
student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w § 10
Regulaminu.
5. W sytuacji określonej w ust. 3 dopuszcza się niezaliczenie jednego przedmiotu z grupy
przedmiotów albo zajęć obowiązkowych (§ 5 Uchwały).

§ 4

Program studiów obejmuje 4 grupy przedmiotów: obowiązkowe, podstawowe, specjalizacyjne,
fakultatywne.

§ 5

1. Grupę przedmiotów obowiązkowych na kierunku administracja - studia jednolite -stanowią:
1) na roku I - 8 przedmiotów:
a) wstęp do prawoznawstwa - przedmiot jednosemestralny
b) logika - przedmiot jednosemestralny
c) prawo konstytucyjne - przedmiot dwusemestralny
d) historia administracji nowożytnej - przedmiot jednosemestralny
e) podstawy organizacji i zarządzania - przedmiot jednosemestralny
f) ekonomia - przedmiot dwusemestralny
g) nauka administracji - przedmiot jednosemestralny
h) socjologia organizacji - przedmiot jednosemestralny
2) na roku II - 5 przedmiotów:
a) wprowadzenie do prawa cywilnego - przedmiot dwusemestralny
b) prawo administracyjne cz. I - przedmiot jednosemestralny
c) prawo administracyjne cz. II - przedmiot jednosemestralny
d) podstawy prawa Unii Europejskiej - przedmiot jednosemestralny
e) informatyka w administracji - przedmiot dwusemestralny
3) na roku III - 4 przedmioty:
a) postępowanie administracyjne - przedmiot jednosemestralny
b) publiczne prawo gospodarcze - przedmiot jednosemestralny
c) zarys prawa pracy z prawem urzędniczym - przedmiot jednosemestralny
d) finanse publiczne i prawo finansowe - przedmiot dwusemestralny
4) na roku IV - 3 przedmioty:
a) nowoczesne metody organizacji i zarządzania - przedmiot jednosemestralny
b) postępowanie sądowoadministracyjne - przedmiot jednosemestralny
c) zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji-przedmiot jednosemestralny
5) na roku V - 2 przedmioty:
a) podstawy negocjacji i mediacji w administracji-przedmiot jednosemestralny
b) prawo samorządowe - przedmiot jednosemestralny
2.

Grupę przedmiotów obowiązkowych na kierunku administracja - studia pierwszego stopnia -
stanowią:
1) na roku I - 4 przedmioty:
a) ustrój samorządu terytorialnego - przedmiot jednosemestralny
b) konstytucyjny system organów państwowych - przedmiot dwusemestralny
c) historia administracji - przedmiot jednosemestralny
d) nauka administracji - przedmiot jednosemestralny
2) na roku II - 4 przedmioty:
a) podstawy makro i mikroekonomia - przedmiot jednosemestralny
b) prawo administracyjne - przedmiot dwusemestralny
c) podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji-przedmiot dwusemestralny
d) informatyka - przedmiot dwusemestralny
3) na roku III - 3 przedmioty:
a) postępowanie administracyjne - przedmiot jednosemestralny
b) publiczne prawo gospodarcze - przedmiot jednosemestralny
c) finanse publiczne i prawo finansowe - przedmiot jednosemestralny
3. Grupę przedmiotów obowiązkowych na kierunku administracja - studia drugiego stopnia
stanowią:
1) na roku I - 4 przedmioty:
a) prawo europejskie - przedmiot jednosemestralny
b) postępowanie sądowoadministracyjne - przedmiot jednosemestralny
c) historia myśli ustrojowej i społecznej
d) seminarium magisterskie - przedmiot dwusemestralny
2) na roku II - 3 przedmioty:
a) polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych - przedmiot jednosemestralny
b) publiczne prawo konkurencji - przedmiot jednosemestralny
c) seminarium - przedmiot dwusemestralny
4. Warunkiem zaliczenia roku I studiów stacjonarnych jest zaliczenie zajęć z wychowania
fizycznego w wymiarze dwóch semestrów oraz szkolenia BHP. Warunkiem zaliczenia roku I
studiów niestacjonarnych jest zaliczenie szkolenia BHP.
5. Warunkiem zaliczenia II roku studiów przez studentów obcokrajowców jest zdanie egzaminu z
języka polskiego.
6. Warunkiem zaliczenia III roku - studia jednolite oraz pierwszego stopnia - jest zdanie
egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie średnim (poziom B-2).
7. Warunkiem zaliczenia III roku (studia pierwszego stopnia) jest zaliczenie praktyki zawodowej.
8. Warunkiem zaliczenia IV roku (studia jednolite magisterskie) oraz I roku (studia drugiego
stopnia) jest uzyskanie zaliczenia z seminarium (jednego).
9. Warunkiem zaliczenia V roku studiów (studia jednolite magisterskie) jest uzyskanie zaliczenia
z seminarium magisterskiego przez złożenie pracy magisterskiej oraz w wypadku studentów
studiów stacjonarnych zaliczenie praktyki zawodowej.


10. Warunkiem zaliczenia II roku (studia drugiego stopnia) uzyskanie zaliczenia z seminarium
magisterskiego przez złożenie pracy magisterskiej.
11. W toku studiów student studiów stacjonarnych zobowiązany jest do zdania jednego
przedmiotu w języku obcym.
12. Przedmioty obowiązkowe jednosemestralne wykładane są w wymiarze 45 godzin wykładu
oraz 30 godzin ćwiczeń. Przedmioty obowiązkowe dwusemestralne wykładane są w wymiarze
60 godzin wykładu oraz 60 godzin ćwiczeń.

§ 6

1. Grupę przedmiotów podstawowych stanowią przedmioty uznane przez poszczególne Katedry i
samodzielne Zakłady za wiodące. Każda Katedra i samodzielny Zakład ma prawo uruchomić
jeden przedmiot podstawowy na kierunku administracja.
2. Katedry prowadzące przedmioty obowiązkowe nie uruchamiają przedmiotów podstawowych.
Wyjątkowo, w wypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami procesu dydaktycznego
Rada Wydziału, po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Programowo-Dydaktyczną
może wyrazić zgodę na uruchomienie przez Katedrę prowadzącą przedmiot obowiązkowy
także przedmiotu podstawowego.
3. Student administracji ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż:
1) 7 przedmiotów podstawowych - studia jednolite
2) 5 przedmiotów podstawowych - studia pierwszego stopnia
3) 4 przedmioty podstawowe - studia drugiego stopnia
4. Przedmioty podstawowe jednosemestralne wykładane są w wymiarze 45 godzin wykładu oraz
ewentualnie 30 godzin ćwiczeń. Przedmioty podstawowe dwusemestralne wykładane są w
wymiarze 60 godzin wykładu oraz ewentualnie 60 godzin ćwiczeń.

§ 7

1. Grupę przedmiotów specjalizacyjnych tworzą przedmioty uruchamiane przez Katedry i
samodzielne Zakłady, po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Programowo-
Dydaktyczną i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.
2. Przedmioty specjalizacyjne są jednosemestralne, wykładane w wymiarze 30 albo 45 godzin, z
reguły bez ćwiczeń. Ćwiczenia mogą być uruchomione w wyjątkowych przypadkach, po
zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Programowo-Dydaktyczną i zatwierdzeniu przez
Radę Wydziału.

§ 8

1. Wykład specjalizacyjny w języku polskim jest uruchamiany, jeśli zgłosiło się minimum 30
studentów.

Wyjątkowo, w wypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami procesu
dydaktycznego na kierunku administracja, za zgodą Dziekana, możliwe jest uruchomienie
wykładu jeśli zgłosiło się co najmniej 15 studentów.
2. Grupa ćwiczeniowa jest uruchamiana, jeśli ćwiczenia zadeklarowało minimum 15 osób.
3. Seminaria magisterskie prowadzone są w grupach od 8 do 15 osób.
4. Przedmioty prowadzone w formie wykładów kończą się egzaminem, w pozostałych formach
zaliczeniem.

§ 9

1. Studentowi można zaliczyć w toku studiów, za zgodą Dziekana, przedmioty zdane na innym
niż administracja kierunku w uczelni krajowej albo zagranicznej do wysokości 30 punktów na
studiach jednolitych magisterskich, 18 punktów na studiach I stopnia oraz 12 na studiach II
stopni.
2. Studentowi zalicza się z urzędu punkty za przedmioty zdane na kierunku administracja w
innych krajowych uczelniach publicznych oraz uczelniach zagranicznych.
3. Przedmioty obowiązkowe oraz podstawowe muszą jednak być zdane na macierzystym
Wydziale, chyba że prowadzący przedmiot uzna egzamin z danego przedmiotu. W przypadku
rażących różnic w punktacji ECTS decyzje podejmuje Dziekan.

§ 10

1. Jednolite studia magisterskie na kierunku administracja trwają 10 semestrów.
2. Studia pierwszego stopnia na kierunku administracja trwają 6 semestrów.
3. Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają 4 semestry i odbywają się w trybie
niestacjonarnym.
4. Na studiach drugiego stopnia na kierunku administracja obowiązuje system ECTS od roku
akademickiego 2007/08.
5. Na studiach drugiego stopnia na kierunku administracja nie są przewidziane praktyki
zawodowe oraz język obcy nowożytny.
6. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące spraw studenckich stosuje się do studentów studiów
drugiego stopnia na kierunku administracja odpowiednio.

§ 11

1. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest - w przypadku studiów jednolitych
i II stopnia - złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu magisterskiego, zaś w przypadku
studiów I stopnia - zdanie końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego).
2. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:
a) 1 średniej ocen z egzaminów
b) 1 oceny pracy dyplomowej
c) 1 oceny z egzaminu dyplomowego
3.

Do średniej ocen za poszczególne lata studiów nie wlicza się ocen z zaliczeń: ćwiczeń,
seminarium, proseminarium, praktyki oraz wychowania fizycznego.
4. Dyplom z wyróżnieniem może otrzymać absolwent, który ukończył studia w terminie określonym w § 18 regulaminu studiów, ma średnią ocen z egzaminów co najmniej 4,5 i uzyskał na dyplomie ocenę bardzo dobrą.

§ 12

1. Końcowy egzamin dyplomowy (licencjacki) obejmuje przedmioty obligatoryjne na studiach I
stopnia. Student dokonuje wyboru jednego bloku przedmiotów do zaliczenia w ramach egzaminu licencjackiego.
2. Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego)
stanowią:
1) Blok pierwszy:
a) Konstytucyjny system organów państwowych
b) Nauka administracji
c) Postępowanie administracyjne
2) Blok drugi:
a) Prawo administracyjne
b) Ustrój samorządu terytorialnego
c) Podstawy makro- i mikroekonomii
3) Blok trzeci:
a) Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
b) Ustrój samorządu terytorialnego
c) Historia administracji
4) Blok czwarty:
a) Prawo administracyjne
b) Publiczne prawo gospodarcze
c) Finanse publiczne i prawo finansowe
3. Dziekan powołuje w terminie do 30 maja przewodniczących Komisji dla przeprowadzenia
końcowego egzaminu dyplomowego w następnym roku akademickim.
4. W składzie Komisji powinna znajdować się co najmniej 1 osoba ze stopniem doktora
habilitowanego. Członkowie komisji powinni reprezentować co najmniej 2 dyscypliny objęte
blokiem egzaminacyjnym.
5. Do 30 maja prowadzący przedmioty objęte końcowym egzaminem dyplomowym
przedstawiają Dziekanowi problematykę egzaminu na następny rok akademicki. Wykaz
zagadnień na bieżący rok akademicki ogłaszany jest studentom do 15 października.
6. Student obowiązany jest dokonać wyboru bloku egzaminu licencjackiego w terminie
określonym Uchwałą Rady Wydziału dla przedmiotów zaczynających się w II (letnim) semestrze.
7. Student obowiązany jest zdać egzamin licencjacki najpóźniej do końca września w ostatnim
roku akademickim w ramach toku studiów.
8. Terminy egzaminów licencjackich w ramach poszczególnych bloków tematycznych ustalają
przewodniczący właściwej Komisji. Powinny one uwzględniać m.in. terminy rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Administracja w Uniwersytecie Jagiellońskim.

§ 13

1. Do 15 kwietnia każdego roku Kierownicy Katedr przesyłają Dziekanowi Wydziału zgłoszenia
przedmiotów na następny rok akademicki wraz z krótką charakterystyką ich tematyki oraz przewidywaną liczbą godzin dydaktycznych w podziale na semestry. Zgłoszenie może przewidywać, że warunkiem wstępnym wyboru danego przedmiotu jest uprzednie zdanie egzaminów z innych przedmiotów lub określenie dla studentów którego roku jest przeznaczony dany wykład. Kierownik Katedry może również ustalić konieczność zdawania przez studentów egzaminu w pierwszym terminie w sesji egzaminacyjnej zimowej, w przypadku przedmiotu obowiązkowego kończącego się w sesji zimowej i przed dniem 1 lipca, w przypadku przedmiotu obowiązkowego kończącego się w sesji letniej.
2. Rada Wydziału podejmuje do 30 maja każdego roku uchwałę, o której mowa w § 7. Wykaz przedmiotów, które będą wykładane w następnym roku akademickim jest niezwłocznie podawany do wiadomości studentów.
3. Do 15 września każdego roku Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram wykładów rozpoczynających się w semestrze zimowym następnego roku akademickiego. Sylabusy zamieszczane są na stronach internetowych katedry/zakładu.
4. Dane, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do wykładów rozpoczynających się w semestrze letnim, Dziekan Wydziału podaje do wiadomości do 1 lutego.
5. Do 15 września prowadzący przedmiot podają na piśmie do wiadomości studentów informacje o przedmiotach rozpoczynających się w semestrze zimowym, dotyczące problematyki wykładu i materiałów dydaktycznych oraz wymagań egzaminacyjnych.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5, o przedmiotach rozpoczynających się w semestrze letnim podaje się do wiadomości studentów najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

§ 14

1. Studenci dokonują zapisów na zajęcia oraz dokonują deklaracji przedmiotów wyłącznie drogą
elektroniczną poprzez system usosweb w następujących terminach:
1) do 31 października - na wykłady oraz inne zajęcia w semestrze zimowym i całoroczne zgodnie  z ustalonym harmonogramem,
2) do 31 marca na wykłady oraz inne zajęcia w semestrze letnim zgodnie z ustalonym harmonogramem.


2. Po upływie terminów wskazanych w ustępie poprzedzającym zmiany deklarowanych przedmiotów nie będą możliwe.
3. Harmonogram zatwierdza Dziekan w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłasza nie
później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
4. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów, składa deklarację w terminie
określonym w ust. 1.

§ 15

1. Do 15 października Kierownicy Katedr przekazują Dziekanowi Wydziału propozycję dat
przynajmniej czterech terminów egzaminów z przedmiotów, które rozpoczynają się w semestrze zimowym. W odniesieniu do przedmiotów rozpoczynających się w semestrze letnim informacje te są przekazywane w terminie do 20 lutego. Dodatkowe terminy egzaminów mogą być wyznaczane tylko przed daną sesją egzaminacyjną, ale nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji zimowej i miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej albo po zakończeniu kursu, a co najmniej trzy terminy muszą być wyznaczone w sesji.
2. Dziekan na wniosek Kierownika Katedry może wyrazić zgodę na egzamin w innym terminie
dla studentów, którzy powtarzają przedmiot.
3. Dziekan Wydziału dokonuje oceny propozycji rozłożenia terminów egzaminów i występuje, w
razie potrzeby, do Kierowników Katedr o dokonanie zmian w niezbędnym zakresie, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego przebiegu egzaminów i słusznymi interesami studentów. Samorząd studentów wyraża opinie i kieruje wnioski do Dziekana Wydziału w sprawach
rozłożenia terminów egzaminów.
4. Ostatni termin egzaminu z przedmiotów rozpoczynających się w semestrze zimowym powinien być wyznaczony do końca sesji poprawkowej, a przynajmniej dwa terminy egzaminów, które kończą się w semestrze letnim, powinny być wyznaczone we wrześniu.

§ 16

1. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego
przedmiotu, w dwóch wybranych przez siebie terminach, ustalonych zgodnie z § 14. Student,
który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie
przystąpił do egzaminu w terminie ustalonym zgodnie z § 12 ust. 1, traci prawo do drugiego
terminu.


2. Prowadzący przedmiot może zarządzić sporządzanie list zapisów na poszczególne terminy
egzaminów. Listy są zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu.
Po zamknięciu nie można się na listę zapisywać ani z niej skreślać bez zgody prowadzącego
przedmiot.
3. Nie przystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu. Nieobecność
studenta na egzaminie w ustalonym terminie może być usprawiedliwiona przez prowadzącego
przedmiot, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu trzech dni od tego terminu.

§ 17

1. Formę egzaminu ustala prowadzący przedmiot w porozumieniu z Dziekanem.
2. W formie ustnej, za zgodą Dziekana lub Prodziekana Wydziału, składają egzamin:
1) studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
2) studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w formie pisemnej, na podstawie
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. W sytuacji gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego
egzaminu pisemnego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Kierownik Katedry - stosownie
do możliwości Katedry i na zasadach przez siebie ustalonych - może dopuścić zdawanie egzaminu w formie ustnej.
4. Formę i termin egzaminu komisyjnego ustala Dziekan w porozumieniu z przewodniczącym
komisji.

§ 18

1. Egzaminy pisemne są anonimowe.
2. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu
Studentów.
3. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości studentów wyników egzaminu.
4. Wyniki egzaminu powinny być podane do wiadomości nie później niż cztery dni przed datą
kolejnego terminu egzaminu z danego przedmiotu. W przypadku ostatniego terminu wyniki
egzaminu powinny być podane do wiadomości w terminie 2 tygodni.
5. Po każdym terminie egzaminu listy (protokoły) z wynikami, o których mowa w ust. 4, są
niezwłocznie przekazywane do Dziekanatu.

§ 19

1. Po egzaminie student ma prawo przeglądania swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej, wraz z
pytaniami.
2. Miejsce i termin przeglądania prac ustala Kierownik Katedry.
3. Pierwszeństwo w przeglądaniu prac mają studenci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela prowadzący przedmiot lub upoważniony przez niego inny nauczyciel akademicki.
4. Prace egzaminacyjne z danego roku akademickiego są przechowywane w Katedrze co
najmniej do końca następnego roku akademickiego, a następnie niszczone.

§ 20

1. Udział studentów w wykładach i ćwiczeniach jest nieobowiązkowy.
2. Prowadzący ćwiczenia może ograniczyć liczbę studentów uczestniczących w grupie ćwiczeniowej lub dokonać dalszych ustaleń, dotyczących przebiegu ćwiczeń w celu osiągnięcia zamierzonych efektów dydaktycznych.
3. Liczba grup ćwiczeniowych i terminy zajęć powinny być ustalone w taki sposób, aby umożliwić zainteresowanym studentom udział w ćwiczeniach.
4. Prowadzący przedmiot może zarządzić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących ćwiczenia studentom biorącym regularnie i aktywnie w nich udział. Zasady zaliczania są określane w trybie § 13 ust. 5 Uchwały.

§ 21

1. Zapisy na seminaria IV i V roku studiów jednolitych oraz I i II roku studiów drugiego stopnia
są prowadzone przez system USOS w Katedrach i samodzielnych Zakładach, po uzyskaniu przez studenta wpisu na odpowiedni rok studiów.
2. Seminarium magisterskie na V roku studiów jednolitych oraz na II roku studiów drugiego stopnia powinno być kontynuacją seminarium z poprzedniego roku. W uzasadnionych przypadkach Dziekan lub Prodziekan może, na wniosek studenta, za zgodą dotychczasowego i nowego promotora, zezwolić na zmianę seminarium magisterskiego.

§ 22

1. Student studiów stacjonarnych administracyjnych jest zobowiązany do odbycia dwumiesięcznej praktyki zawodowej: studia jednolite magisterskie- od IV do V roku studiów; studia I stopnia - od II do III roku studiów.
2. Praktyka studenta może być odbywana również, za zgodą Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk
studenckich, jako praktyka permanentna, począwszy od IV roku studiów jednolitych magisterskich albo od II roku studiów pierwszego stopnia, w łącznym wymiarze 50 dni.
3. Praktyka studenta administracji (studia stacjonarne) jest podzielona na dwie części i odbywa
się w organach administracji publicznej.
4. Pełnomocnik Dziekana d.s. praktyk studenckich może zezwolić na odbywanie części praktyki
w innej instytucji.
5. Student studiów niestacjonarnych ma prawo do odbycia jednomiesięcznej praktyki zawodowej: od IV do V roku studiów jednolitych magisterskich, od II do III roku studiów I stopnia.
6. Student studiów niestacjonarnych I stopnia jest zobowiązany do odbycia jednomiesięcznej
praktyki zawodowej od II do III roku studiów (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w
roku akademickim 2009/2010).

§ 23

Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego oraz uznawania egzaminów przeprowadzonych przez inne instytucje, a także warunki uczestniczenia w lektoracie określa Jagiellońskie Centrum Językowe.

§ 24

1. Przyjęcie studenta uczelni publicznej na Wydział Prawa i Administracji UJ, jako na drugi
kierunek, może nastąpić jeżeli student uzyskał z egzaminów średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,5.
2. Przyjęcie może dotyczyć studenta, który ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów.
3. Podania o przyjęcie, o którym mowa w ust. 1, należy składać do 15 września każdego roku.
4. Dziekan lub Prodziekan, wyrażając zgodę na rozpoczęcie studiów na Wydziale, dokonuje wpisu na drugi rok studiów, z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych.
5. Student przyjęty na drugi kierunek studiów jest zobowiązany co roku składać zaświadczenie z
kierunku podstawowego o kontynuacji studiów.
6. W przypadku skreślenia z listy studentów kierunku podstawowego, Dziekan lub Prodziekan
skreśla studenta z listy studentów Wydziału.
7. Dziekan ustali szczegółowe zasady i tryb składania wniosków o przyjęcie na studia w trybie
określonym w niniejszym paragrafie.

§ 25

1. Przeniesienie na studia prowadzone na Wydziale z tego samego kierunku, trybu i rodzaju
studiów w innej publicznej uczelni wyższej (uczelnia macierzysta) może nastąpić tylko, jeżeli
student uzyskał z egzaminów średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,0.
2. Przeniesienie może dotyczyć studenta, który ma zaliczony co najmniej I rok studiów i nie
wyższy niż III rok studiów jednolitych magisterskich albo II rok studiów I stopnia.
3. Podania o przyjęcie, o którym mowa w ust. 1, należy składać do 15 września każdego roku.
Dziekan ustali szczegółowe zasady i tryb składania wniosków o przyjęcie na studia w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§ 26

1. Kierownik Katedry może przekazać prowadzącemu przedmiot zadania i kompetencje przewidziane dla niego w przepisach § 16 ust. 2 i § 18 ust. 2 niniejszej uchwały innemu nauczycielowi akademickiemu katedry prowadzącemu przedmiot.
2. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące katedr odnoszą się także do zakładów i pracowni
prowadzących działalność dydaktyczną, a nie wchodzących w skład katedr.

§ 27

1. Uchyla się uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
9 grudnia 2002 r. z późn. zmianami w sprawie planu i programu studiów oraz szczegółowych zasad wpisu i zaliczania lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Uchyla się uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
30 czerwca 2003 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) oraz zmiany programu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo stacjonarne i zaoczne.
3. Uchyla się uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
30 czerwca 2003 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia Europejskiego Systemu
Transferu Punktów (ECTS) oraz zmiany programu studiów na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku administracja stacjonarna i zaoczna.

§ 28

1. Uchwała wchodzi w życie 1 października 2009 roku.
2. Obowiązek zdania jednego przedmiotu w języku obcym dotyczy osób rozpoczynających studia
w roku akademickim 2009/2010.
3. Zmiana punktacji ECTS obejmuje program od roku akademickiego 2003/04 z przeliczeniem
od dnia 1.10.2007 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne