16.7.2018

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Biorąc do ręki gazetę z ogłoszeniami pracy, w ofercie niekiedy rzuca nam się w oczy hasło “chałupnictwo”. Dla jednych praca taka może wydawać się mało atrakcyjna, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do ciągłego kontaktu z ludźmi, czy też bycia w ciągłym ruchu. Dla osób mniej wybrednych, jak i dla tych, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą wychodzić z domu (np.: z przyczyn zdrowotnych), taka forma zatrudnienia jest idealna. W języku prawnym taki sposób zatrudnienia nazywa się pracą nakładczą. Regulacja tejże umowy w sposób znaczny odbiega od zwykłego stosunku pracy, w związku z czym osoby zainteresowane powinny dowiedzieć się więcej o swoich prawach i obowiązkach, oraz całej konstrukcji prawnej tego modelu zatrudnienia. 

Kto z kim i w jakiej formie zawiera stosunek pracy o pracę nakładczą?

Nakładcą w rozumieniu przepisów jest pracodawca. Natomiast osobą, która podejmuje się pracy nakładczej jest tzw. wykonawca. Odnośnie wymagań co do formy – umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie  Ma ona określać: 

 • rodzaj umowy
 • jej podstawowe warunki, a w szczególności
 • rodzaj pracy
 • termin jej rozpoczęcia
 • zasady wynagrodzenia

Umowa określa również minimalną miesięczną ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy. Owa minimalna ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie co najmniej 50% najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli praca nakładcza stanowi dla wykonawcy wyłączne lub główne źródło utrzymania, ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie wynagrodzenia nie mniejszego od najniższego wynagrodzenia.

Na jaki okres czasu mogę podpisać umowę?

Praca nakładcza, podobnie jak każda inna praca, jest zawierana na pewien okres czasu. Przepisy przewidują szereg możliwości w tej kwestii. Umowę można zawrzeć na:

 • okres próbny
 • na czas określony,
 • na czas wykonania określonej pracy
 • na czas nie określony.

Przy czym okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy.

Jakie są obowiązki nakładcy?

Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, nakładca zobowiązany jest zapewnić wykonawcy wszelkie potrzebne do wykonywania pracy surowce, materiały lub inne przedmioty, narzędzia, maszyny i urządzenia. Podobnie ma obowiązek dostarczać środków koniecznych do utrzymywania w należytym stanie technicznym maszyn i urządzeń - z wyjątkiem bieżącej konserwacji. W razie niewykonania przez nakładcę powyższych obowiązków, jeżeli w konsekwencji prowadziłoby to do uniemożliwienia wykonania miesięcznej ilości pracy określonej w umowie – wówczas za okres niewykonania pracy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy, jednak nie wyższe od najniższego wynagrodzenia. Ponadto nakładca winien przejawiać troskę o bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy. Nakładca zatrudniający stale co najmniej 20 wykonawców powinien ustalić regulamin pracy nakładczej.

Jak obliczyć wynagrodzenie?

Dla każdego pracownika, sprawa wynagrodzenia jest kwestią bez wątpliwości najważniejszą. Przyjazna atmosfera w pracy, mili ludzie, czy też łatwy dojazd do miejsca zatrudnienia z pewnością jest istotny, lecz nic nas tak nie motywuje do pracy jak perspektywa rosnących na koncie pieniążków. Biorąc pod uwagę, iż z reguły praca nakładcza związana jest z łatwym dojazdem do miejsca pracy (np.: przejście z sypialni do drugiego pokoju zazwyczaj bywa łatwe), oraz raczej pracuje się samemu – wyłącznie kwestia wynagrodzenia tak naprawdę ma wpływ na podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

Co do zasady, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę obliczone według stawek jednostkowych. Np.: 2 zł od każdego uszytego sweterka. Ten sposób wynagrodzenia pozwala niezwykle motywować do pracy (“im więcej zrobię tym więcej zarobię”). Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy – stosuje się inną odpowiednią formę wynagrodzenia za pracę. Forma ta powinna być ustalona w umowie lub w obowiązujących u danego nakładcy zasadach wynagradzania wykonawców.

Poza wynagrodzeniem, wykonawcom mogą przysługiwać także inne jego składniki i świadczenia związane z pracą – jeżeli prawo do tych składników wynagrodzenia i świadczeń oraz zakres ich stosowania do wykonawców ustala układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania albo umowa. 

W przypadku użytkowania w pracy nakładczej maszyn, urządzeń i narzędzi stanowiących własność" wykonawcy – przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości ich odtworzenia.

Od kiedy przysługuje urlop?

Wykonawcy uzyskującemu z tytułu pracy nakładczej wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w kodeksie pracy (zobacz także artykuł: Urlopy wypoczynkowe).

Jeżeli wykonawca jest inwalidą I lub II grupy – wówczas przysługuje mu płatny urlop dodatkowy. Jego wymiar to 10 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku od zaliczenia do I lub II grupy inwalidów. 

Urlopu wypoczynkowego za przepracowany w całości lub w części rok kalendarzowy udziela się w roku następnym, w wymiarze 1/12 należnego urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Jednakże urlop wypoczynkowy ulega skróceniu o 1 /12 część za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonawca ze swej winy nie uzyskał wynagrodzenia w wysokości co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia.

Poza tymi przypadkami, kobiecie przysługuje urlop macierzyński na zasadach ogólnych.

Porady prawne

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za urlop?

Wysokość wynagrodzenia zależy od przeciętnego wynagrodzenia uzyskanego przez wykonawcę w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli urlop jest udzielany za okres krótszy - na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu faktycznie przepracowanego, obejmującego pełne miesiące kalendarzowe.

Urlop a wypowiedzenie

Generalnie nakładca nie może wypowiedzieć umowy w okresie urlopu wypoczynkowego wykonawcy ani w okresie:
 • jego niezdolności do pracy z powodu choroby jego odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną
 • między powołaniem wykonawcy na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe a ich odbyciem
 • ciąży i urlopu macierzyńskiego kobiety

Mimo tych przesłanek, nakładca może wypowiedzieć umowę, jeżeli ogłosił upadłość lub likwidację, albo zaniechał systemu pracy nakładczej.

Ponadto może zwolnić pracownika, który nie jest zdolny do pracy wskutek choroby lub choroby zakaźnej, przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem choroby zawodowej lub wypadku przy pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku wykonawcy będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej, Nakładca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy bez zgody tejże organizacji. Możliwość taka zaistnieje, jeżeli jest to uzasadnione ogłoszeniem upadłości nakładcy lub jego likwidacją albo zaniechaniem systemu pracy nakładczej, ewentualnie osiągnięciem wieku emerytalnego lub uzyskaniem prawa do renty z tytułu zaliczenia do I lub II grupy inwalidów.

Czy można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Możliwość taka istnieje, jednakże wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Przepisy dopuszczają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w sytuacji:

 • ciężkiego naruszenia przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy z jego winy,
 • wadliwego wykonywania z winy wykonawcy powierzonej pracy,
 • nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nierozliczania się w ustalonych terminach z pobranych surowców lub materiałów,
 • niewykonywania bez uzasadnionych przyczyn przez okres 3 miesięcy ilości wcześniej uzgodnionego wymiaru pracy,
 • dokonania nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń socjalnych,
 • popełnienia przez wykonawcę przestępstwa z jego winy, które uniemożliwia dalsze powierzanie mu pracy nakładczej, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez nakładcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Jakie są uprawnienia kobiet w ciąży?

Nakładca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy zawartej na czas nie określony w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego kobiety wykonującej pracę nakładczą, chyba że zachodzą wyżej wymienione przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy. Sama umowa zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Ponadto, jeżeli kobieta miałaby wykonywać pracę wzbronioną dla kobiet w ciąży, nakładca powinien powierzyć na okres ciąży inną odpowiednią pracę. W razie, gdyby nie mogła uzyskać wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie - powinna otrzymać dodatek wyrównawczy. 

Kiedy wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Możliwość taka istnieje w sytuacji wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie. Oprócz tego, warunkiem jest nie przydzielenie wykonawcy przez nakładcę innej pracy w ciągu miesiąca, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i jego kwalifikacje zawodowe, oraz warunki, w jakich praca jest wykonywana. Jeżeli praca wykonywana jest w lokalu mieszkalnym wykonawcy, może on rozwiązać umowę bez wypowiedzenia na identycznych zasadach jak podano wyżej, w sytuacji gdy praca wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie współmieszkańców.

Jakie są skutki niezgodnego z prawem wypowiedzenia?

Jeżeli nakładca wypowiedział umowę niezgodnie z przepisami, wówczas wykonawcy przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. W razie rozwiązania umowy zawartej na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o odszkodowanie. Organ rozstrzygający spory może zamiast przywrócenia do pracy przyznać odszkodowanie również w razie rozwiązania umowy zawartej na czas nie określony, jeżeli przywrócenie do pracy byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wysokość odszkodowania nie może być niższa od 1-miesięcznego wynagrodzenia i nie może przekraczać 3-miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Wykonawcy, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, nie więcej niż za 3 miesiące. W tym wypadku czas pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie, wlicza się do okresu pracy. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w pracy, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanej pracy.

Wykonawcy, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu pracy okres pozostawania bez pracy odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie.

Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia, z powodu ogłoszenia upadłości nakładcy lub jego likwidacji albo w związku z zaniechaniem lub ograniczeniem systemu pracy nakładczej, wówczas wykonawcy przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość uzależniona jest od ilości przepracowanych u nakładcy lat. W przypadku przepracowania:

 • mniej niż 10 lat – w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia
 • 10 – 20 lat – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia
 • więcej niż 20 lat – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pieniężna przysługuje, jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy nakładczej stanowi dla wykonawcy jedyne lub zostało przez niego wskazane jako podstawowe źródło utrzymania.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r., Nr 3, poz. 19, ze zm.).


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Praca nakładcza, choćby w szczególnych warunkach, nie uprawnia do wcześniejszej emerytury To wniosek z piątkowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego. (...)Kwestia, czy była to praca w szczególnych warunkach, nie miała dla rozstrzygnięcia znaczenia. Do wcześniejszej emerytury uprawnia (...)

Koniec uprzywilejowania chałupnictwa w kwestii ZUS

Koniec uprzywilejowania chałupnictwa w kwestii ZUS

Prawie 20 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie tzw. chałupniczą zapłaci składki do ZUS w pełnej wysokości. Ministerstwo Pracy kończy już prace nad nowelą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje ona, że przedsiębiorcy, którzy jako (...)

ZUS umorzy zaległości jednoosobowym firmom

ZUS umorzy zaległości jednoosobowym firmom

Przedsiębiorcy będą mogli wystąpić o umorzenie zaległości z lat 1999 – 2009. Warunkiem jest terminowe regulowanie składek po roku 2009. Zakłada tak przygotowany przez posłów PO projekt ustawy abolicyjnej o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia (...)

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Praca nakładcza, choćby w szczególnych warunkach, nie uprawnia do wcześniejszej emerytury To wniosek z piątkowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego. (...)Kwestia, czy była to praca w szczególnych warunkach, nie miała dla rozstrzygnięcia znaczenia. Do wcześniejszej emerytury uprawnia (...)

Koniec uprzywilejowania chałupnictwa w kwestii ZUS

Koniec uprzywilejowania chałupnictwa w kwestii ZUS

Prawie 20 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie tzw. chałupniczą zapłaci składki do ZUS w pełnej wysokości. Ministerstwo Pracy kończy już prace nad nowelą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje ona, że przedsiębiorcy, którzy jako (...)

ZUS umorzy zaległości jednoosobowym firmom

ZUS umorzy zaległości jednoosobowym firmom

Przedsiębiorcy będą mogli wystąpić o umorzenie zaległości z lat 1999 – 2009. Warunkiem jest terminowe regulowanie składek po roku 2009. Zakłada tak przygotowany przez posłów PO projekt ustawy abolicyjnej o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia (...)

Umowa o pracę nakładczą

Umowa o pracę nakładczą

Praca nakładcza (chałupnicza) jest popularnym na rynku pracy rodzajem zatrudnienia, choć wydawałoby się, wciąż mało rozpropagowanym. Liczne ogłoszenia prasowe o możliwości zarobkowania przy wykonywaniu drobnych prac, jak np. przy składaniu długopisów czy innych tego rodzaju (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co (...)

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Praca nakładcza, choćby w szczególnych warunkach, nie uprawnia do wcześniejszej emerytury To wniosek z piątkowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego. (...)Kwestia, czy była to praca w szczególnych warunkach, nie miała dla rozstrzygnięcia znaczenia. Do wcześniejszej emerytury uprawnia (...)

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wprowadzona w ramach Polskiego Ładu tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki: osiągnęły wiek (...)

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.  Co reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Celem ustawy z dnia (...)

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Gdzie jest uregulowany podatek dochodowy od osób fizycznych? Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "ustawą", która w szerokim zakresie reguluje opodatkowanie (...)

Czy finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy stanowi przychód pracownika?

Czy finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy stanowi przychód pracownika?

Co mówią przepisy? Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52 a i 52 c oraz dochodów, (...)

Zmienią się składki przy pracy nakładczej

Zmienią się składki przy pracy nakładczej

Przedsiębiorca, który zawarł też umowę na wykonywanie pracy nakładczej, nie będzie już mógł płacić niższych składek do ZUS z tego tytułu. Obecnie, gdy osoba wykonująca pracę nakładczą prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, ma prawo wyboru, czy płacić obowiązkowe (...)

Fikcyjne umowy o pracę nakładczą

Fikcyjne umowy o pracę nakładczą

Przedsiębiorcy otrzymują oferty zawierania fikcyjnych umów o pracę nakładczą. Ma to być skuteczną metodą obniżenia wpłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...)Mechanizm jest prosty: przedsiębiorca podpisuje fikcyjną umowę o pracę nakładczą, np. klejenie kopert. Nakładcy (czyli (...)

Umowa o pracę nakładczą

Umowa o pracę nakładczą

Praca nakładcza (chałupnicza) jest popularnym na rynku pracy rodzajem zatrudnienia, choć wydawałoby się, wciąż mało rozpropagowanym. Liczne ogłoszenia prasowe o możliwości zarobkowania przy wykonywaniu drobnych prac, jak np. przy składaniu długopisów czy innych tego rodzaju (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co (...)

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy praca nakładcza daje prawo do wcześniejszej emerytury?

Praca nakładcza, choćby w szczególnych warunkach, nie uprawnia do wcześniejszej emerytury To wniosek z piątkowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego. (...)Kwestia, czy była to praca w szczególnych warunkach, nie miała dla rozstrzygnięcia znaczenia. Do wcześniejszej emerytury uprawnia (...)

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wprowadzona w ramach Polskiego Ładu tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki: osiągnęły wiek (...)

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.  Co reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Celem ustawy z dnia (...)

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Gdzie jest uregulowany podatek dochodowy od osób fizycznych? Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "ustawą", która w szerokim zakresie reguluje opodatkowanie (...)

Czy finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy stanowi przychód pracownika?

Czy finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy stanowi przychód pracownika?

Co mówią przepisy? Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52 a i 52 c oraz dochodów, (...)

Zmienią się składki przy pracy nakładczej

Zmienią się składki przy pracy nakładczej

Przedsiębiorca, który zawarł też umowę na wykonywanie pracy nakładczej, nie będzie już mógł płacić niższych składek do ZUS z tego tytułu. Obecnie, gdy osoba wykonująca pracę nakładczą prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, ma prawo wyboru, czy płacić obowiązkowe (...)

Fikcyjne umowy o pracę nakładczą

Fikcyjne umowy o pracę nakładczą

Przedsiębiorcy otrzymują oferty zawierania fikcyjnych umów o pracę nakładczą. Ma to być skuteczną metodą obniżenia wpłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...)Mechanizm jest prosty: przedsiębiorca podpisuje fikcyjną umowę o pracę nakładczą, np. klejenie kopert. Nakładcy (czyli (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Prawo administracyjne podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

PCC a umowy sprzedaży i zamiany Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Umowa sprzedaży (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Spółdzielcze formy zamieszkiwania lokali stanowią jeden z najbardziej popularnych sposobów posiadania mieszkania w Polsce. Co do zasady (doznającej wyjątku w przypadku własnościowego prawa do lokalu) posiadanie takiego prawa związane jest z przynależnością do spółdzielni (...)

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe - co reguluje prawo spadkowe?

Co określamy mianem "prawo spadkowe"? Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego. Jego normy są wyodrębnione w osobnej księdze k.c. na podstawie kryterium: normowania skutków prawnych śmierci człowieka (osoby fizycznej) jako podmiotu praw i obowiązków majątkowych w dziedzinie (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

  W niniejszym artykule omówiono zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Chodzi (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

  Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności (...)

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona prawa do znaku towarowego ustaje z powodu wygaśnięcia lub unieważnienia prawa płynącego z rejestracji. Osoby trzecie w okresie, w którym znak towarowy podlega ochronie, nie mogą ingerować w granice danego prawa. Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 164-173 reguluje wskazane (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych. Sprawdź, jak należy interpretować przepisy dot. VAT od zbycia (...)

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej mu odpowiada, kierując się określonymi przez siebie, nawet nieuzasadnionymi względami. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta musi jakoś zgłaszać (...)

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta musi jakoś zgłaszać (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Podział i charakterystyka praw autorskich

Podział i charakterystyka praw autorskich

Jak wygląda w polskim prawie kwestia praw autorskich, czy mają one jakiś podział? Jak wygląda sprawa licencji? Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje praw:· autorskie prawo materialne (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Zrzeczenie się praw autorskich

Zrzeczenie się praw autorskich

Prowadzę serwis internetowy z artykułami. Zatrudniłam osobę, która pisze dla mnie artykuły w zamian za wynagrodzenie. Osoba ta generalnie trudni się pisaniem różnych artykułów dla różnych (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Prawa do filmow reklamowych

Prawa do filmow reklamowych

Chodzi mi o prosta rzecz, czyli jak to jest z uprawnieniami do filmów reklamowych które emitowany są w tv lub znajdują się często na YouTube - czy umieszczanie takich filmów na własnym portalu (...)

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Chciałbym się od Państwa dowiedzieć jako to jest z legalnością udostępniania gier konsolowych w pubach? Zamierzam otworzyć pub z grami konsolowymi i planszowymi. Przygotowaną dla Państwa opinię (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta musi jakoś zgłaszać (...)

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Producent opracował wzór klosza kilkanaście lat temu (nie był opatentowany) i sprzedawał je na rynki krajowe oraz zagraniczne (na dowód posiadamy faktury sprzedaży oraz wzorniki, wykrojniki, katalog (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano (...)

Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

Niedawno kupiłem mieszkanie. Aby umowa notarialna nabrała mocy, muszę zostać członkiem spółdzielni. SM zażądała, abym wpłacił opłatę wpisową oraz mam wnieść wkład. Poprzedni właściciel (...)

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego

Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy? Zgodnie z Art. 102 ustawyprawo własności przemysłowej (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Podział i charakterystyka praw autorskich

Podział i charakterystyka praw autorskich

Jak wygląda w polskim prawie kwestia praw autorskich, czy mają one jakiś podział? Jak wygląda sprawa licencji? Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje praw:· autorskie prawo materialne (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Zrzeczenie się praw autorskich

Zrzeczenie się praw autorskich

Prowadzę serwis internetowy z artykułami. Zatrudniłam osobę, która pisze dla mnie artykuły w zamian za wynagrodzenie. Osoba ta generalnie trudni się pisaniem różnych artykułów dla różnych (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Prawa do filmow reklamowych

Prawa do filmow reklamowych

Chodzi mi o prosta rzecz, czyli jak to jest z uprawnieniami do filmów reklamowych które emitowany są w tv lub znajdują się często na YouTube - czy umieszczanie takich filmów na własnym portalu (...)

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Chciałbym się od Państwa dowiedzieć jako to jest z legalnością udostępniania gier konsolowych w pubach? Zamierzam otworzyć pub z grami konsolowymi i planszowymi. Przygotowaną dla Państwa opinię (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Opodatkowanie sprzedaży prac przez artystę

Bezrobotny (niezatrudniony, nie prowadzący działalności, bez prawa do zasiłku) artysta sprzedaje sporadycznie swoje prace (kilka w miesiącu, kwoty mniejsze od 1000 zł). Czy artysta musi jakoś zgłaszać (...)

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Producent opracował wzór klosza kilkanaście lat temu (nie był opatentowany) i sprzedawał je na rynki krajowe oraz zagraniczne (na dowód posiadamy faktury sprzedaży oraz wzorniki, wykrojniki, katalog (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano (...)

Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

Przyjęcie do spółdzielni po zakupie mieszkania

Niedawno kupiłem mieszkanie. Aby umowa notarialna nabrała mocy, muszę zostać członkiem spółdzielni. SM zażądała, abym wpłacił opłatę wpisową oraz mam wnieść wkład. Poprzedni właściciel (...)

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego

Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy? Zgodnie z Art. 102 ustawyprawo własności przemysłowej (...)

Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Niedawno zostałem zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zatrzymanym. Dostałem 500 złotych kary, oraz zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące. Czy jest szansa na wcześniejsze (...)

Przysądzenie nieruchomości obciążonej użytkowaniem

Przysądzenie nieruchomości obciążonej użytkowaniem

Zgodnie z art. 1000 kpc pozostaje w mocy ujawnione w księdze wieczystej użytkowanie jeżeli jego wartość znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. W takim przypadku wartość tego użytkowania będzie (...)

Rażące naruszenie prawa

Rażące naruszenie prawa

Co znaczy rażące naruszenie prawa? Jaka jest różnica między naruszeniem prawa a rażącym naruszeniem prawa? Proszę może o jakieś przykłady, orzeczenia sądowe? Pojęcie to jest typowym przykładem (...)

Porady prawne