Wstępne zgromadzenie wierzycieli

Kiedy i kto zwołuje wstępne zgromadzenie wierzycieli?

Wstępne zgromadzenie wierzycieli zwoływane jest przez sąd, przed którym toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Sąd zwołuje wstępne zgromadzenie tylko wówczas, gdy na podstawie dotychczas uzyskanych danych i sformułowanych wniosków uzna, że istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości dłużnika. Jednakże pomimo istnienia podstaw do ogłoszenia upadłości, sąd nie zwoła wstępnego zgromadzenia wierzycieli, gdy oczywistym jest, iż postępowanie upadłościowe może być prowadzone tylko w celu likwidacji majątku upadłego.

Ponadto, wstępne zgromadzenie wierzycieli nie zostanie zwołane, jeżeli jego zwołanie pociągałoby za sobą nadmierne koszty. Przyczyną braku zwołania wstępnego zgromadzenia wierzycieli jest także fakt ujawnienia wierzytelności spornych, których wartość przekracza 15% ogólnej wartości wszystkich wierzytelności.

Uprawnieni do uczestnictwa we wstępnym zgromadzeniu wierzycieli

Uprawnionymi podmiotami do uczestnictwa we wstępnym zgromadzeniu wierzycieli są przede wszystkim wierzyciele, których wierzytelności stwierdzone są tytułami egzekucyjnymi. W zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć dłużnik oraz tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy (w zależności od sposobu zabezpieczenia majątku dłużnika).

Na wniosek, po dopuszczaniu przez sędziego, we wstępnym zgromadzeniu wierzycieli mogą uczestniczyć także inni wierzyciele, których wierzytelności są bezsporne (choć nie stwierdzone tytułem egzekucyjnym) lub uprawdopodobnione. Tych wierzycieli do zgromadzenia musi jednak dopuścić sąd.

Zwołanie zgromadzenia

Zwołanie wstępnego zgromadzenia wierzycieli następuje przez obwieszczenie dokonane przez sąd. W obwieszczeniu tym sąd powinien wskazać termin zgromadzenie, miejsce oraz przedmiot obrad zgromadzenia. Obwieszczenie powinno nastąpić co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Odpisy obwieszczenia sąd powinien przekazać dłużnikowi, tymczasowemu nadzorcy sądowemu albo zarządcy przymusowemu.

Przedmiot obrad wstępnego zgromadzenia wierzycieli

Pierwszą czynnością, której dokonuje się na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli jest sporządzenie spisu wierzytelności. Spis ten sporządza tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy. Podlegają oni w tym zakresie nadzorowi sądu.

Spis wierzytelności

Spis wierzytelności powinien odpowiadać następującym regułom:

 1. Wierzytelność niepieniężną oznacza się na spisie w sumie pieniężnej według wartości z dnia odbycia zgromadzenia
 2. Wierzytelność, której dłużnik jest współdłużnikiem oraz wierzytelność poręczyciela dłużnika z tytułu zwrotnego roszczenia umieszcza się na liście w takiej wysokości, w jakiej współdłużnik lub poręczyciel zaspokoił wierzyciela.
 3. W spisie umieszcza się w osobnych rubrykach następujące dane:
  • sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu,
  • kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu
  • istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelności
  • czy wierzytelność jest uzależniona od warunku
  • czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia
  • stan postępowania sądowego lub administracyjnego w sprawie zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia.

Uchwały wstępnego zgromadzenia

Wstępne zgromadzenie wierzycieli może podjąć uchwałę co do sposobu dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego. Może więc zadecydować, czy upadłość ma być prowadzona w celu zawarcia układu z dłużnikiem czy tez w celu likwidacji jego majątku.

Ponadto, wierzyciele mogą podjąć uchwałę co do wyboru rady wierzycieli a także wyrazić swoją opinię co do wyboru osoby syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Jest to jednak tylko opinia, gdyż samego wyboru tych osób dokonuje sąd.

Jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli obecnych jest co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych lub uprawdopodobnionych, wierzyciele ci mogą zawrzeć na wstępnym zgromadzeniu układ z dłużnikiem.

Pamiętaj, że:

 • Wstępnemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia,
 • We wstępnym zgromadzeniu wierzyciele mogą zawrzeć układ z dłużnikiem,
 • Wstępne zgromadzenie wierzycieli nie będzie zwołane, jeżeli oczywistym będzie, że dalsze postępowanie upadłościowe może być prowadzone tylko w celu likwidacji majątku dłużnika,
 • Wstępne zgromadzenie zwołuje sąd w drodze obwieszczenie, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: