Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej na innej podstawie niż zatrudnienie na umowę o pracę

Pielęgniarki, położne mają możliwość wykonywania swego zawodu w ramach stosunku pracy z zakładem opieki zdrowotnej. Poza taką możliwością mogą one działać w innych formach:

 • wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej,
 • wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, położnej,
 • prowadzić grupową praktykę.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby prowadzić indywidualną praktykę?

Pielęgniarka, położna może wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, położnej albo indywidualną specjalistyczną praktyką, po uzyskaniu wpisu w właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Wpisu na wykonywanie indywidualnej praktyki dokonuje się, jeżeli pielęgniarka, położna:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać pomieszczenie wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana praktyka, a także posiadać opinię organu sanitarnego o spełnieniu warunków umożliwiających udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Natomiast zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki wydaje się, jeżeli pielęgniarka, położna:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać pomieszczenie wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana praktyka, a także posiadać opinię organu sanitarnego o spełnieniu warunków umożliwiających udzielenie określonych świadczeń zdrowotnyc,
 3. posiada specjalizację w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Pielęgniarka, położna, aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki, powinna przedstawić właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych dane o:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 3. posiadać adres praktyki oraz adres przechowywania dokumentów medycznych,
 4. posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania

Wpisu do rejestrów, dokonuje się po złożeniu przez pielęgniarkę, położną wniosku, który powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej adres,  

  Porady prawne
 • numer w ewidencji działalności gospodarczej,  

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile pielęgniarka, położna taki numer posiada.  

Grupowa praktyka

W celu udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarki, położne mogą prowadzić grupową praktykę w formie spółki cywilnej lub partnerskiej. W ramach takiej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki, położne będące wspólnikami spółki, o ile spełniają niezbędne warunki:

 1. posiadają prawo wykonywania zawodu,
 2. posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.  

Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych powinien zawierać następujące dane:

 1. informację o istnieniu umowy spółki oraz o dacie zawarcia takiej umowy,  

 2. listę pielęgniarek, położnych grupowej praktyki pielęgniarek, położnych,  

 3. informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu i o posiadaniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,

 4. informację o posiadaniu pomieszczenia wyposażonego w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana praktyka, a także posiadać opinię organu sanitarnego o spełnieniu warunków umożliwiających udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Obowiązki prowadzących indywidualne i specjalistyczne praktyki

Pielęgniarki, położne prowadzące indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek, położnych są obowiązane zgłosić zmianę danych objętych wpisem do rejestrów w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Cofnięcie pozwolenia na wykonywanie praktyki

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wykreśla wpis w rejestrze indywidualnych praktyk lub indywidualnych specjalistycznych praktyk w razie:

 1. pozbawienia lub zrzeczenia się przez pielęgniarkę, położną prawa wykonywania zawodu,  

 2. zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej,  

 3. wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem,  

 4. rezygnacji z prowadzenia indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,  

 5. złożenia wniosku przez osobę wpisaną.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek aktywizacyjny został przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? Bez zezwolenia na pracę mogą pracować m.in. obywatele państw UE/EOG oraz członkowie ich rodzin, posiadacze kart stałego pobytu, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Opieka zdrowotna nad uczniami

Opieka zdrowotna nad uczniami

12 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. To ustawa niezwykle ważna dla zdrowia polskich dzieci. Dzięki niej każda szkoła podstawowa i średnia w kraju będzie mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub higienistkę. Nowy system opieki zdrowotnej ma być bardziej efektywny, a dzieci będą bardziej bezpieczne w szkołach. Trzeba dbać zdrowie (...)

Kobiety do poboru

Kobiety do poboru

Które kobiety mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do poboru? Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do poboru, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia (...)

Jak przebiega staż podyplomowy pielęgniarki i położnej?

Jak przebiega staż podyplomowy pielęgniarki i położnej?

Pielęgniarka i położna po ukończeniu szkoły pomaturalnej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu zobowiązane są do odbycia 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładzie opieki zdrowotnej. Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół (...)

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

Coraz częściej słyszymy, że lekarz odesłał pacjenta bez przeprowadzenia niezbędnych badań. Powody odejścia pacjenta „z kwitkiem” są różne, najczęściej podaje się jednak brak środków finansowych, ale czy na pewno jest to wystarczające usprawiedliwienie? Pacjent ma prawo do pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować (...)

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej jest to kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie odczują pacjenci, jak również lekarze, pielęgniarki i położne – z uwagi na wzmocnienie roli medycyny i pielęgniarstwa rodzinnego. Od lat apelowało o nią wiele środowisk - argumentuje resort zdrowia. Jakie są cele ustawy o podstawowej (...)

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

Do Sejmu idzie rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, przygotowany przez ministra zdrowia. Jakie są cele projektu? Projekt ustawy przewiduje poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W szczególności ma poprawić się koordynacja opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Chodzi o: lepszą opiekę skoncentrowaną (...)

Pielęgniarki i położne

Pielęgniarki i położne

  Kto może wykonywać zawód pielęgniarki i położnej? Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. Potocznie mówi się tylko o pielęgniarkach i położnych, jako kobietach, ale oczywiście zawód ten może być także wykonywany przez mężczyzn. Prawo (...)

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich wchodzi w życie 3 marca 2008 r. Nowe definicje Zmiany po pierwsze wprowadzają definicję państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego UE oraz cudzoziemca. Pojęcie państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma oznaczać inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej (...)

Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

Farmaceuta wytwarza i sprzedaje leki. Do jego zadań należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie specyfików recepturowych w aptece. Najbardziej typowym miejscem pracy farmaceuty są: apteki, laboratoria, hurtownie i firmy farmaceutyczne. Osoba ubiegająca się o pracę w zawodzie farmaceuty musi mieć wykształcenie wyższe. W kierunku (...)

Jak fizjoterapeuci będą mogli wykonywać swój zawód?

Jak fizjoterapeuci będą mogli wykonywać swój zawód?

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw umożliwi fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej. Jakie zmiany przewidziano?  Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. ##baner## Ustawa (...)

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową. ##baner## Podstawa zmian Obowiązek ten (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Ok. 16 lat pracowałam jako pielęgniarka. Od ok 4 lat nie wykonuję zawodu. Od tego roku obowiązuje nowe prawo wykonywania zawodu - chcąc je otrzymać polecono mi uregulować obowiązkowe składki na (...)

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Chciałam się dowiedzieć jak wygląda sytuacja w przypadku kiedy będę chciała podjąć się dodatkowej pracy w domu na urlopie macierzyńskim. Mam się tylko zdecydować czy chcę pracować na umowę (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na (...)

Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Jakie kwalifikacje powinna mieć pielęgniarka udzielając podstawowej opieki zdrowotnej? Pielęgniarka chcąca udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej winna spełniać (...)

Ustawa 203, czyli wynagrodzenie pielęgniarki

Ustawa 203, czyli wynagrodzenie pielęgniarki

Jestem pielęgniarką z 20-sto letnim stażem pracy. Przez ostatnie 17 lat pracuję jako pielęgniarka szkolna. Czy przysługuje mi wyrównanie z tytułu obowiązującej od 2001 roku tzw. ustawy 203? Zgodnie (...)

Aborcja a przepisy polskiej Konstytucji

Aborcja a przepisy polskiej Konstytucji

W jaki sposób przepisy Konstytucji odnoszą się do kwestii aborcji w prawie polskim? Zakaz aborcji nie jest sformułowany wprost w Konstytucji, wynika jednak z jej art. 38 stanowiącego, że Rzeczpospolita (...)

Naruszenie praw pacjenta

Naruszenie praw pacjenta

Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. (...)

Wpisanie nieprawdziwego ojca do aktu urodzenia dziecka

Wpisanie nieprawdziwego ojca do aktu urodzenia dziecka

Co grozi mi jako matce wpisanie do aktu urodzenia dziecka danych ojca, które są nieprawdziwe? Czy szpital może o tym poinformować rzeczywistego ojca? Akta stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód (...)

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

U mojej ciężarnej żony stwierdzono śmierć dziecka - płodu w 21 tygodniu ciąży, następnie nastąpił poród martwego płodu sztucznie wywołany środkami farmakologicznymi. Ciało dziecka zostało (...)

Przejście na wcześniejszą emeryturę

Przejście na wcześniejszą emeryturę

Kobieta, pracująca od 33 lat w służbie zdrowia jako położna, kończy w tym roku 55 lat i nosi się z zamiarem przejścia na wcześniejszą emeryturę. Oczywiście jest ubezpieczona w ZUS-ie, ale uczestniczy (...)

Uznanie dziecka i zmiana nazwiska

Uznanie dziecka i zmiana nazwiska

Moja dziewczyna urodziła dziecko 14-12-2004. Mamy różne miejsca stałego zameldowania. (w różnych miejscowościach). Nie braliśmy ze sobą ślubu. W szpitalu dziecko otrzymało nazwisko matki. Chcemy, (...)

Ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd

Ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd

Przy złożeniu wniosku w USC o wydanie skróconego aktu urodzenia zapytano, gdzie się urodziłam (w domu czy szpitalu). Kto dokonuje zgłoszenia do USC faktu urodzenia się dziecka? Jaka jest procedura (...)

Wykonywanie zawodu farmaceuty

Wykonywanie zawodu farmaceuty

Kiedy osoba, mgr farmacji uzyskuje prawo wykonywania zawodu? Farmaceutą jest osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:   ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie (...)

Droga do zawodu adwokata

Droga do zawodu adwokata

Córka została studentką 5 letniej dziennej uczelni w Warszawie na kierunku prawo. Czy aby zostać adwokatem i radcą prawnym, aplikacje należy odbywać w miejscu studiowania, zamieszkania czy w dowolnym (...)

Składka zdrowotna - wolny zawód

Składka zdrowotna - wolny zawód

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Pracuję w państwowej szkole w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, udzielam korepetycji z języka angielskiego. Zarejestrowałam je w Urzędzie (...)

Adwokat a wpis do ewidencji działalności

Adwokat a wpis do ewidencji działalności

Adwokat posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu zamierza podjąć działalność gospodarczą - jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (własna kancelaria). Czy rozpoczynając (...)

Adwokat nie wykonujący zawodu

Adwokat nie wykonujący zawodu

Jaka to sytuacja - gdy adwokat jest umieszczony na liście adwokatów, ale nie wykonujących zawodu? Co to znaczy? Czy to taki tytuł dla osoby, która jest np. na emeryturze? Czy wtedy może świadczyć (...)

FORUM PRAWNE

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarski Witam, Mam na imię Karol i szukam pomocy, rady lub jakichkolwiek informacji, które pomogą mi uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie od lekarza, który w moim (...)

Zmiany w prawie-Pielęgniarka jak Policjant!!

Zmiany w prawie-Pielęgniarka jak Policjant!! Witam Jestem synem pielęgniarki. Od mamy dowiedziałem się o bardzo interesującej sprawie, i w mojej opinie słusznej zmianie prawa. Otóż to, od nowego (...)

Pomocy, problem z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Pomocy, problem z ubezpieczeniem zdrowotnym. Witam. Mój ojciec zarejestrował mnie do ubezpieczenia ze swojej emerytury. Po liceum jednak podjęłam się pracy (od 21.01.2011 do 31.07.2011). Nikt mnie (...)

Prawo w ochronie zdrowia

Prawo w ochronie zdrowia Hej, Jestem studentką kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Jako, że na Prawie znam się raczej średnio, a niedługo mam egzamin. Poniżej zamieszczam przykładowe (...)

Czy przysługuje mi pomoc z MOPS ?

Czy przysługuje mi pomoc z MOPS ? Witam wszystkich forumowiczów. Proszę o rade i pomoc Opisze moja sytuacje. A wiec tak. W kwietniu 2012 roku skończyłem szkole, technikum. Od września do połowy (...)

medycyna - poród kleszczowy. pozew szpitala

medycyna - poród kleszczowy. pozew szpitala Chciałabym się dowiedzieć co zrobić z tą sprawą. Ja chciałabym dostać zadośćuczynienie a dla synka chcialabym rentę. Na wstępie chciałam podać, (...)

wykonywanie zawodu po wyroku

wykonywanie zawodu po wyroku Witam. Co grozi za wykonywanie dalej zawodu po tym jak sąd wydał wyrok który mówi że oskarżony ma zakaz jego wykonywania?! jaki to jest art? do lat 3. Che Giwera Art. (...)

Stosowanie zapisów ustaw w regulaminie konkursu - zamówienia publiczne PZP

Stosowanie zapisów ustaw w regulaminie konkursu - zamówienia publiczne PZP Zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy w regulaminie konkursu - zamówienia publicznego na usługi projektowe z zakresu (...)

zwolnienie dyscyplinarne , a l4 wsteczne o lekarza psyhiatry

zwolnienie dyscyplinarne , a l4 wsteczne o lekarza psyhiatry Witam . Mam pewien problem. od 2007 roku pracowalem w spolce panstwowej i od dnia 4.01.2010 do 19.01.2010 bylem na zwolnienu lekasrkim od lekarza (...)

Wyjazd z dzieckiem na wycieczkę za granicę

Wyjazd z dzieckiem na wycieczkę za granicę Witam, wraz ze swoimi dziećmi wybieram się na wakacje w góry, chciałabym podczas pobytu zrobić jednodniową wycieczkę do Czech. Czy w związku z tym (...)

Porady prawne