Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii. Co z nich wynika?

Porady prawne

Co oznaczają wytyczne?

Od nowego roku akademickiego 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie. Wobec powyższego przekazało uaktualnione rekomendacje pt. „Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii”. Nie stanowią one obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nie stanowią również podstawy do kreowania roszczeń o pokrycie kosztów ich wdrożenia.

Wytyczne należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danego podmiotu.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje przy tym przystąpienie do programu szczepień wszystkim osobom, które nie mają przeciwskazań do przyjęcia szczepionki.

Jak wskazano, wytyczne należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni. Zalecenia i wskazówki powinny stanowić punkt wyjścia do przeglądu i ewentualnej aktualizacji wewnętrznych procedur każdego podmiotu. Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet, należy w przyjmowanych procedurach uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Wszystkie decyzje podejmują rektorzy albo dyrektorzy instytutów, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo kierowanych podmiotów.

Zajęcia w trybie stacjonarnym

W roku akademickim 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie.

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464).

Rekomenduje się realizowanie zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia z zachowaniem takich środków bezpieczeństwa, jakie są możliwe do zastosowania ze względu na uwarunkowania techniczne, organizacyjne i infrastrukturalne danej uczelni, tak aby zachować możliwość realizacji programu studiów oraz osiąganie zakładanych efektów uczenia się.

Organizacja pracy

Decyzje formalne odnośnie funkcjonowania uczelni lub innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki podejmuje rektor albo dyrektor podmiotu. Dotyczą one w szczególności:

 • sposobu prowadzenia kształcenia i warunków realizacji zajęć,
 • opracowania planów działania w sytuacji awaryjnej oraz ich aktualizacji,
 • organizacji wszelkich wydarzeń/spotkań społeczności.

Rekomendowana przez MEN jest bliska współpraca z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów, ponieważ reprezentują one opinie i interesy studentów i doktorantów wewnątrz, jak i na zewnątrz uczelni. Zaangażowanie przedstawicieli samorządów w bieżące działania oraz umożliwienie wpływu na podejmowane decyzje, stanowić może nieocenione wsparcie dla władz oraz przyczyni się do lepszej komunikacji wprowadzanych rozwiązań.

MEN apeluje o szczególną rozwagę w znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.

Co m.in. wynika z wytycznych bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii?

Podstawowe informacje i zasady bezpieczeństwa

Wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się na wiele krajów, a wybuch choroby COVID-19 wywołanej zakażeniem tym patogenem spowodował ogłoszenie przez WHO stanu pandemii. W Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491). Dla skutecznego ograniczenia przenoszenia się wirusa i zminimalizowania skutków epidemii uczelnie wprowadziły środki ostrożności, adekwatne do konkretnej sytuacji epidemiologicznej.

Bieżące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju dostępne są na stronie: https://gis.gov.pl/,

Generalne zalecenia GIS dotyczące bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa:

 1. Zaszczep się przeciwko COVID-19 w pierwszym możliwym terminie.
 2. Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób, nawet, jeśli nie wydają się chore.
 3. Noś maskę zakrywającą usta i nos szczególnie w pomieszczeniach lub gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe.
 4. Często myj ręce.
 5. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
 7. Staraj się przebywać w otwartych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikaj zamkniętych przestrzeni. Gdy jesteś w pomieszczeniu, jeśli jest taka możliwość, otwórz okno.
 8. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
 9. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych.
 10. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.
 11. Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.
 12. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

Najczęstsze objawy zakażenia COVID-19 to: gorączka, kaszel i duszność, rzadziej nieżyt nosa i gardła, utrata węchu i smaku oraz zaburzenia jelitowe. W cięższych przypadkach infekcja może powodować śródmiąższowe zapalenie płuc z utrudnionym oddychaniem. Śmiertelność uzależniona jest od wariantu wirusa i cech osobniczych. Na dzień 17 sierpnia 2021 r. wynosi średnio na świecie 2,2%, a w Polsce 2,6%. Wirus przenoszony jest drogą kropelkowo-powietrzną czyli przez bezpośredni kontakt z kroplami wydzieliny dróg oddechowych zakażonej osoby (generowanymi przez kaszel i kichanie). Najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem choroby są osoby powyżej 50. roku życia oraz z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca i choroby serca. Obecnie zdecydowaną większość osób hospitalizowanych i ofiar koronawirusa stanowią osoby niezaszczepione.

Wyniki jednego z najszerzej zakrojonych brytyjskich badań osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 wskazują, że u dzieci i nastolatków do 19 roku życia dużo rzadziej rozwija się ciężka postać COVID-19, dużo rzadziej też na tę chorobę umierają. Leczenie choroby jest objawowe, podobnie jak infekcje grypopodobne. Od grudnia 2020 r. w Polsce rozpoczęto bezpłatny program szczepienia przeciwko COVID-19.

Podobnie jak w przypadku innych infekcji dróg oddechowych, takich jak grypa lub przeziębienie, szczepienia i środki ochrony zdrowia publicznego (codzienne działania zapobiegawcze) mają kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby:

Organizacja uczelni i innych podmiotów systemu

Decyzje formalne odnośnie funkcjonowania uczelni podejmuje rektor, w szczególności dotyczące:

 • sposobu prowadzenia kształcenia i warunków realizacji zajęć,
 • opracowania planów działania w sytuacji awaryjnej oraz ich aktualizacji,
 • organizacji wszelkich wydarzeń/spotkań społeczności, które zwykle odbywają się na terenie uczelni, w zależności od aktualnego stanu epidemiologicznego.

Zarządzenia władz uczelni powinny być udostępniane w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników, studentów i doktorantów. W przypadku, gdy w uczelni studiują obcokrajowcy, informacja powinna być dwujęzyczna. 

Wytyczne szczegółowe:

 • promowanie zachowania reżimu sanitarnego, w tym częstego mycia rąk i utrzymania higieny w pomieszczeniach,
 • obowiązek postępowania zgodnie z obowiązującymi zaleceniami inspekcji sanitarnej przez wszystkich członków wspólnoty,
 • umieszczanie środków dezynfekujących do rąk wraz z instrukcją „Jak skutecznie dezynfekować ręce” w pomieszczeniach dydaktycznych, przy wejściach i wyjściach z budynku, w pobliżu miejsc obsługi studentów, stołówek, punktów gastronomicznych oraz toalet,
 • dezynfekowanie i mycie w miarę możliwości i potrzeb powierzchni dotykanych przez wiele osób (poręcze, klamki do drzwi i okien, biurka, stoły, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne itp.), w przypadku korzystania z windy zachowywanie możliwie największej odległości od innych pasażerów (jeżeli winda nie pozwala na zachowywanie bezpiecznego dystansu między pasażerami, rekomenduje się ograniczenie liczby jednoczesnych użytkowników), 
 • przy wejściach do budynków zaleca się umieszczenie urządzenia do dezynfekcji rąk z graficzną instrukcją – „Jak skutecznie dezynfekować ręce”.

Administracja budynków powinna na bieżąco weryfikować przestrzeganie zasad sanitarnych w budynkach uczelni. 

 • zabezpieczenie pracowników administracyjnych przesłoną ochronną oddzielającą ich od strefy ogólnodostępnej, rozmieszczenie stanowisk pracy z zachowaniem przewidzianych w przepisach odległości (w przypadku gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, zaleca się zastosowanie przegród rozdzielających lub wprowadzenie pracy zdalnej naprzemiennie),
 • dopuszczenie załatwiania niektórych spraw w sposób zdalny, zastąpienie papierowej komunikacji wewnętrznej komunikacją elektroniczną (w wyjątkowych przypadkach wykorzystania komunikacji papierowej powinno się ograniczyć bezpośrednie kontakty poprzez np. utworzenie skrzynki, w której interesanci będą mogli umieszczać dokumenty wraz z wdrożonym systemem informacji zwrotnej nt. otrzymania dokumentów),
 • ułatwianie składania dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
 • podjęcie środków organizacyjnych służących unikaniu tworzenia się kolejek i gromadzeniu się większej liczby osób.

Decyzję o trybie pracy pracowników administracji podejmuje rektor lub kanclerz w porozumieniu z rektorem po konsultacji z bezpośrednim przełożonym danej jednostki w odniesieniu do realnych potrzeb oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dopuszczalne jest uregulowanie w przepisach wewnętrznych polecania pracy zdalnej z jednoczesnym podpisaniem oświadczenia zabezpieczenia danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową. W zakresie uzasadnionym organizacją pracy uczelni oraz nienaruszającym powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaleca się dopuszczenie procedowania sprawy za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej bez konieczności osobistego stawiennictwa.

Dopuszcza się, aby konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich oraz stanowiska administracyjne przeprowadzane były, w całości lub w części, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 • zapewnienie wszystkim członkom wspólnoty, ale także interesariuszom zewnętrznym bieżącej informacji o obowiązujących w uczelni ograniczeniach i powinnościach z nich wynikających,
 • przekazywanie członkom wspólnoty danej uczelni informacji o konieczności powiadamiania władz uczelni o nałożonej przez sanepid kwarantannie lub izolacji,
 • informowanie o procedurach reagowania na przypadki występowania objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni),
 • zidentyfikowanie kluczowych funkcji i stanowisk pracy oraz zaplanowanie alternatywnego ich pokrycia przez przekwalifikowujących się pracowników,
 • przygotowanie listy dostępnych psychologów i poinformowanie studentów, doktorantów oraz pracowników o możliwości skorzystania z pomocy w sytuacji kryzysu emocjonalnego,
 • zapewnienie możliwości uzyskania przez studentów i pracowników uczelni bezpłatnej fachowej pomocy psychologicznej dla studentów i pracowników uczelni, którzy odczuwają potrzebę wsparcia,
 • współpraca z instytucjami systemu opieki społecznej, aby zapewnić ciągłość kluczowych usług odbywających się w uczelni, takich jak: badania lekarskie, programy żywieniowe czy terapie dla studentów o specjalnych potrzebach,
 • uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rekomendowana jest bliska współpraca z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów, ponieważ reprezentują opinie i interesy studentów i doktorantów wewnątrz, jak i na zewnątrz uczelni. Współuczestniczą oni w podejmowaniu decyzji. Zaangażowanie przedstawicieli w bieżące działania uczelni oraz umożliwienie wpływu na podejmowane decyzje, stanowić może nieocenione wsparcie dla władz uczelni oraz przyczyni się do lepszej komunikacji wprowadzanych rozwiązań.

 • zachęcanie do zaszczepienia przeciwko COVID-19 całej społeczności uczelni w tym, w szczególności wszystkich mieszkańców domów studenckich i hoteli pracowniczych,
 • dezynfekowanie rąk przy wejściu do domu studenckiego (dozowniki z płynem odkażającym wraz z graficzną instrukcją dezynfekcji rąk powinny znajdować się w widocznych miejscach),
 • przestrzeganie zasad dystansu społecznego, w szczególności unikania nadmiernego gromadzenia się,
 • zasłanianie ust i nosa (przy użyciu maseczki), korzystając z przestrzeni wspólnej domu studenckiego (korytarze, kuchnie),
 • rozważenie wprowadzenia ewentualnych ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać jednocześnie w ogólnodostępnych miejscach, takich jak kuchnia, sala nauki, sala TV i inne,
 • zabezpieczenie pomieszczenia do celów izolacji,
 • informowanie mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie objawy chorobowe wskazujące na COVID-19, o obowiązku niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do kierownictwa osiedla studenckiego i powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku.

Zasady funkcjonowania hoteli/centrów konferencyjnych zlokalizowanych na terenie uczelni, powinny być zbieżne z wytycznymi dla funkcjonowania danego typu działalności gospodarczej wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne ministerstwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 • zaleca się stosowanie w miarę możliwości systemu wypożyczania książek online, aby ograniczyć kontakty wypożyczających z pracownikami biblioteki; terminowe oddawanie książek powinno odbywać się bez udziału pracowników biblioteki, np. tworząc miejsce, gdzie użytkownik będzie mógł odłożyć książkę bezkontaktowo,
 • zasady funkcjonowania stołówek, placówek handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie uczelni powinny być zgodne z wytycznymi dla funkcjonowania danego typu działalności gospodarczej wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Działalność dydaktyczna

Ministerstwo Edukacji i Nauki od nowego roku akademickiego 2021/2022 przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie.

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1464). 

Do prowadzenia działalności dydaktycznej nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861, ze zm.). Decyzje w zakresie określenia liczebności grup na poszczególnych zajęciach dydaktycznych leżą w gestii władz uczelni.

Ograniczenia powyższe nie dotyczą również spotkań gremiów i organów uczelni oraz spotkań i narad służbowych i zawodowych. Zalecane jest jednak zachowanie takiego dystansu i innych środków ostrożności, jakie są możliwe i uzasadnione ze względu na uwarunkowania organizacyjne, techniczne i infrastrukturalne danej uczelni.

MEN rekomenduje realizowanie zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia; z zachowaniem takich środków bezpieczeństwa, jakie są możliwe do zastosowania ze względu na uwarunkowania techniczne, organizacyjne i infrastrukturalne danej uczelni, tak aby zachować możliwość realizacji programu studiów oraz osiąganie zakładanych efektów uczenia się.

Zajęcia dydaktyczne realizowane w siedzibie uczelni, w trybie stacjonarnym powinny uwzględniać wewnętrzne regulacje ustanowione przez rektora w związku z wykonywaniem obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Wytyczne szczegółowe:

 • podjęcie takich działań organizacyjnych związanych z organizacją praktyk studenckich, jakie są możliwe i uzasadnione, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i opiekunom, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz wymagań i oczekiwań partnerów uczelni przyjmujących studentów na praktyki,
 • decyzję o zaliczeniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki powinien podjąć rektor lub dziekan,
 • w indywidualnych przypadkach możliwe jest skrócenie czasu trwania praktyk lub w sposób alternatywny osiągnięcie efektów uczenia się, np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń, projektów lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny,
 • jeżeli w ramach realizowanej do tej pory praktyki, opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną,
 • praktykę można przenieść na późniejszy termin lub na następny rok, o ile nie zaburza to cyklu kształcenia,
 • zaleca się, aby w stopniu uzasadnionym aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz uwarunkowaniami i przepisami obowiązującymi w danej uczelni, uelastycznione były terminy złożenia pracy dyplomowej,
 • pracę dyplomową należy (jeżeli jest to możliwe) składać w formie elektronicznej (student może dostarczyć pracę dyplomową w formie papierowej, o ile jest wymagana, w terminie późniejszym, po uprzednim jej zaliczeniu w wersji elektronicznej, ale przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów),
 • w zależności od możliwości technicznych uczelni oraz programu studiów, egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony zdalnie,
 • egzamin dyplomowy w formie stacjonarnej powinien odbywać się z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Po zakończonym egzaminie sala powinna zostać przewietrzona, a powierzchnie zdezynfekowane. Studenci powinni być zaopatrzeni we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki). Jeśli używane są mazaki do tablic lub inne pomoce dydaktyczne, to podlegają one dezynfekcji,
 • rekomenduje się wprowadzenie i upowszechnienie możliwości zdalnego rozliczenia się absolwenta z uczelnią (np. elektroniczne karty obiegowe),
 • na wniosek absolwenta, złożony elektronicznie poprzez kanał weryfikujący jego dane osobowe (np. poprzez systemy uczelni lub ze studenckiego adresu e-mail), uczelnia może wysłać zaświadczenie o ukończeniu studiów drogą pocztową lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru lub skanu zaświadczenia o ukończeniu studiów drogą mailową,
 • na wniosek absolwenta, złożony elektronicznie poprzez kanał weryfikujący jego dane osobowe (np. poprzez systemy uczelni lub ze studenckiego adresu e-mail), uczelnia może wysłać odpis dyplomu drogą pocztową lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru z możliwością osobistego odbioru dyplomu po wygaśnięciu epidemii,
 • na wniosek studenta należy zapewnić możliwość odebrania dyplomu w dziekanacie, po wcześniejszym umówieniu na konkretny termin.

Nauczanie praktyczne w zawodach medycznych powinno odbywać się w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Uczelnie powinny jednak na bieżąco śledzić komunikaty Rady Ministrów w sprawie obowiązywania lub zniesienia obowiązywania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z dynamicznym rozwojem epidemii.

W okresie wzmożonej liczby zachorowań na COVID-19 należy dynamicznie reagować na aktualnie panującą sytuację w kraju i w razie potrzeby podejmować decyzje w oparciu o wytyczne rządu w przedmiotowym zakresie.

Działalność naukowa

Zaleca się stałe monitorowanie sytuacji epidemicznej i wprowadzanie/korygowanie obowiązujących regulacji. Początkowe zasady i reguły porządkowe mogą być stopniowo łagodzone podczas wygasania epidemii.

Uruchomienie laboratoriów badawczych powinno następować z zapewnieniem procedur bezpieczeństwa.

Wytyczne szczegółowe:

 • odpowiednia priorytetyzacja osób i celów korzystania z obiektów i urządzeń uczelni w -  razie konieczności ograniczania dostępu do laboratoriów,
 • maksymalne wydłużenie dostępności infrastruktury badawczej i laboratoryjnej w ciągu doby, poprzez wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych, których obecność jest konieczna do nadzoru pracy urządzeń i bezpieczeństwa w laboratoriach,
 • ustalenie listy dostępnych laboratoriów/pomieszczeń, z których mogliby skorzystać studenci i doktoranci wraz z opiekunami. Na tej podstawie ustalić możliwe harmonogramy czasowe dla tych pomieszczeń w porozumieniu z opiekunami prac, kierownikami jednostek organizacyjnych. Organizację pracy danego laboratorium zatwierdza dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej lub delegowane przez nich osoby. Należy rozważyć, czy niezbędne jest zwiększanie liczby grup laboratoryjnych ze względu na powierzchnię lokalu. Zatwierdzony program działalności laboratorium należy przekazać do administratorów budynków, którzy zapewnią jego ścisłe egzekwowanie i dozór, przestrzegania przepisów, zapewnią/sprawdzą dezynfekcję pomieszczenia po każdej obecności osób czy grup,
 • przygotowanie i opublikowanie w ogólnodostępnym miejscu planu ćwiczeń laboratoryjnych, który uwzględnia możliwości lokalowe i kadrowe (optymalizowany zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi odstępów między osobami),
 • wdrożenie systemu realizacji zamówień materiałów do prowadzenia badań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa - opracować metody zdalnego składania zamówień, aby minimalizować opóźnienia w realizacji projektów badawczych,
 • zastosowanie przerw w celu wietrzenia pomieszczeń i wymiany grup w laboratoriach, w celu uniknięcia zbędnego gromadzenia się studentów/doktorantów, mając na uwadze zapewnienie bezpiecznej komunikacji zarówno w budynku, jak i przy wejściu do budynku.

Wydarzenia uczelniane, sport akademicki, działalność kulturalna i integracyjna

Kwestie dotyczące organizacji wydarzeń na uczelni, powinny być każdorazowo dostosowane do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dodatkowo uroczystości, powinny być transmitowane online na dostępnych w uczelni kanałach (np. FB, YouTube itp.).

Limity dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, które potwierdziły fakt zaszczepienia przed organizatorem. 

Dobre praktyki – przykłady

 • zaleca się działania, które zachęcą jak największe grono studentów, doktorantów, pracowników uczelni oraz innych podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, to kluczowy czynnik, który zapewni bezpieczne warunki kształcenia na terenie uczelni,
 • należy uwzględnić konieczność zaspokojenia potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego/wsparcia psychologicznego dla studentów, doktorantów i pracowników poprzez uruchomienie telefonu do psychologa oraz dystrybucję materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w lokalnych i krajowych specjalistycznych instytucjach, ośrodkach, telefonie zaufania i innych,
 • zaleca się prowadzenie kampanii informacyjnej dla członków społeczności akademickiej za pomocą dostępnych środków komunikacji (intranet, telebimy i inne):
  • o zaleceniach dotyczących zasad higieny, zachęcających do częstego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowania dystansu min. 1,5 m, wietrzenia pomieszczeń, wzmacniania odporności poprzez spacery i ruch na świeżym powietrzu,
  • zachęcającej do zachowania spokoju, wyrozumiałości, wzajemnej uprzejmości i optymizmu,
  • zapobiegającej wykluczeniu i napiętnowaniu (z podkreśleniem, że choroby zakaźne dotyczą każdego),
  • o działaniach profilaktycznych i kontrolnych w uczelni w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i wsparcia ze strony władz wśród całej społeczności akademickiej,
  • promowania postaw zaufania do nauki, medycyny i polityki publicznej opartej o rzetelne badania i dane naukowe, weryfikacji i korygowania funkcjonujących w przestrzeni publicznej nieprawd i mitów dotyczących wirusa SarS-COV-2, choroby Covid-19, szczepionek i innych środków zaradczych służących ograniczeniu epidemii.
 • w sytuacji zwiększonej fali zachorowań rekomenduje się rozważenie możliwości oddelegowania do pracy zdalnej pracowników z grupy podwyższonego ryzyka, zwłaszcza 60+ i przewlekle chorych.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Rekomendacje dla władz uczelni Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, trafią one pod obrady Sejmu. Obydwa projekty przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Przewidziano reformę szkolnictwa wyższego i nauki. Chodzi (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Wprowadzony ma być ponadto nowy model kształcenia (...)

Wytyczne dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Wytyczne dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach w roku akademickim 2021/2022. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie (...)

Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni w związku z COVID-19

Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni w związku z COVID-19

W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu strefy czerwonej w całym kraju obowiązuje ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. ##baner## Sposób prowadzenia zajęć w strefie (...)

Wzrosną płace na uczelniach publicznych

Wzrosną płace na uczelniach publicznych

Nauczyciele akademiccy w przyszłym roku będą zarabiać nawet o 9 proc. więcej niż do tej pory. Rząd zwiększa nakłady finansowe na szkolnictwo wyższe o ponad 1 mld zł. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetowy, który przewiduje przeznaczenie 907 mln zł na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych. Oznacza to, że płace wzrosną średnio o 9,14 proc. w stosunku do (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez (...)

Ulga na sponsoring sportu

Ulga na sponsoring sportu

Polski Ład zawiera pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR). Sprawdź możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele, w tym na działalność sportową. Ulga jest skierowana (...)

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą (...)

Organizacja nauki w szkołach i placówkach

Organizacja nauki w szkołach i placówkach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, (...)

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III mają zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie. W pozostałych pięciu województwach organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Nie wprowadzamy zmian również (...)

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki (...)

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (...)

Kształcenie zdalne na uczelniach

Kształcenie zdalne na uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni nasz resort przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia. ##baner## Organizacja (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora uczelni (...)

Opłata za naukę nie może zostać podwyższona jednostronnie

Opłata za naukę nie może zostać podwyższona jednostronnie

Prywatna szkoła wyższa nie powinna w umowie ze studentem zastrzegać, że jednostronnie może podwyższyć opłaty za naukę z powodów, których dokładnie nie potrafi określić. Tak wynika z ostatniego wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zajmował się wzorcami umów zawieranych ze studentami przez Wyższą Szkołę Marketingu i Biznesu w Łodzi. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Sprawdź kiedy możesz kwestionować wysokość czesnego!

Sprawdź kiedy możesz kwestionować wysokość czesnego!

Szkoła wyższa ma swobodę w kształtowaniu czesnego za naukę. Ocena jego wysokości przysługuje jedynie ministrowi edukacji, a nie sądom.   (...)Przywołał orzeczenie TK z 2000 r., w którym stwierdzono, że odpłatność za naukę w szkołach publicznych nie może być dowolna, lecz musi wynikać z wysokości kosztów ponoszonych przez samą uczelnię, na które nie ma pokrycia w dotacji. (...)

Kiedy odbędzie się rekrutacja rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i na studia na rok 2020/2021?

Kiedy odbędzie się rekrutacja rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i na studia na rok 2020/2021?

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – MEN ogłosiło konsultacje Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do (...)

Pacjent w czasie epidemii

Pacjent w czasie epidemii

Ludzie chorują, potrzebują pomocy lekarza, cierpią z powodu bólu zęba czy kręgosłupa, niezależnie od tego, czy mamy stan epidemii czy nie. Jak leczyć się w czasie koronawirusa? W ostatnim czasie odradza się wizyty w przychodniach i na SOR, by unikać miejsc, w których można się zakazić. To rodzi niebezpieczeństwo, że zaniedbamy nasz stan zdrowia i będziemy (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii oznaczało, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy. ##baner## Od kiedy obowiązują ograniczenia? Pierwsze ograniczenia w powadzeniu działalności wprowadzono 14 (...)

Od soboty dodatkowe obostrzenia w 19 powiatach

Od soboty dodatkowe obostrzenia w 19 powiatach

Od soboty w powiatach z największym wzrostem zakażeń wrócą niektóre obostrzenia. - "Chcemy wprowadzić dodatkowe rygory w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń, w województwach śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim" - poinformował w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. ##baner## Obostrzenia w powiatach (...)

Pandemia COVID-19: żółte i czerwone strefy – nowe wytyczne dla poszczególnych branż

Pandemia COVID-19: żółte i czerwone strefy – nowe wytyczne dla poszczególnych branż

Od 10 października br. na terenie całego kraju - w przestrzeni publicznej - trzeba zakrywać usta i nos. Powód to wzrastająca liczba zachorowań na koronawirusa. Od tego dnia obowiązują też nowe obostrzenia dla poszczególnych branż na terenie tzw. powiatów czerwonych i żółtych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. ##baner## Nowe (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w maju

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w maju

Żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte od 6 maja, ale szkoły pozostają zamknięte. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym? Komu przysługuje? Co, jeśli mimo otwarcia placówki rodzic nie zdecyduje się wysłać do niej dziecka? Poznaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Kwestia dodatkowego zasiłku opiekuńczego to temat, który interesuje wielu rodziców. (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności dla producentów żywności, również tych, którzy eksportują (...)

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. ##baner## Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru Ubezpieczony, który jest zatrudniony w (...)

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Celem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 jest ustabilizowanie budżetu państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu. Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów w kolejnej pakietowej ustawie, która (...)

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

ZUS przedstawił zasady ustalania od 16 grudnia 2020 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym  zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19. ##baner## Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonym w ciąży i zasiłku macierzyńskiego od 16 grudnia 2020 r. Zmieniły (...)

Źywność a koronawirus

Źywność a koronawirus

Dowiedz się nt. bezpieczeństwa produktów spożywczych w dobie epidemii. Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności? Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 r. stanowisko, że zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. ##baner## Informacja (...)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. ##baner## Bezpieczny wypoczynek (...)

Jeśli źle się poczujesz...

Jeśli źle się poczujesz...

Iść do przychodni, na SOR czy do szpitala zakaźnego? Dzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej czy lekarza rodzinnego? Zapoznaj się z instrukcją postępowania w razie problemów zdrowotnych. Pamiętaj, jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem, nie idź na SOR ani do przychodni, gdzie możesz zakazić innych. Udając się do szpitala zakaźnego, nie korzystaj (...)

Zagrożenie COVID-19 – ważne dla rolników i plantatorów

Zagrożenie COVID-19 – ważne dla rolników i plantatorów

Przedstawiamy zestawienie zaleceń GIS dla rolników związanych z epidemią COVID-19. Podstawowe wymagania Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego (...)

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla zakładów pracy. ##baner## Co się zaleca? Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty

Urlop dla poratowania zdrowia a dwa etaty

Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym w dwóch uczelniach publicznych. W pierwszej - na pełnym etacie od ponad 20 lat, w drugiej - na 1/2 etatu od 6 lat. Ze względu na duże problemy ze zdrowiem (...)

Praca podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Praca podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem akademickim z kilkunastoletnim stażem pracy. Obecnie osiągam dochody z następujących źródeł: umowa o pracę na czas nieokreślony (pełny etat) na uczelni macierzystej (12 lat (...)

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Jestem ojcem 18 letniego syna, który w bieżącym miesiącu (czerwiec) kończy szkołę średnią. Po wakacjach planuje rozpocząć studia na uczelni wyższej (Wyższa Szkoła Bankowości). Jednocześnie (...)

Urlop habilitacyjny

Urlop habilitacyjny

Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepublicznej uczelni od roku jako drugim miejscu pracy wystąpił o udzielenie półrocznego płatnego urlopu habilitacyjnego. Rozprawę habilitacyjną przygotowuje (...)

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracuję na wyższej uczelni państwowej. Pracodawca przyznaje mi zajęcia ponadwymiarowe w sobotę, które są identycznie rozliczane jak zajęcia w zwykłym dniu pracy. Dawniej tego typu zajęcia (w (...)

Status uchodźcy a studia

Status uchodźcy a studia

W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce? Ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia (...)

Kwalifikacje asystenta na wyższej uczelni

Kwalifikacje asystenta na wyższej uczelni

Zamierzam podpisać umowę o pracę na stanowisku asystenta. Nie mam doktoratu. Czy istniejące ograniczenie może być w określonych przypadkach ominięte? W jakich? Zgodnie z ustawą o szkolnictwie (...)

Odpis z dokumentów studenta

Odpis z dokumentów studenta

Mam zamiar studiować na studiach uzupełniających magisterskich w mojej miejscowości rodzinnej. Z racji tego, że studia licencjackie ukończyłem w Poznaniu, muszę w uczelni przedstawić uwierzytelniony (...)

Urlop dla poratowanie zdrowia a własna firma

Urlop dla poratowanie zdrowia a własna firma

Jestem od kilku lat adiunktem na wyższej uczelni. Lekarz zalecił mi wzięcie tzw. urlopu zdrowotnego. Jestem jednak członkiem spółki cywilnej (wraz z mężem). Czy w tej sytuacji mogę skorzystać (...)

Wybór recenzenta pracy doktorskiej a dane osobowe

Wybór recenzenta pracy doktorskiej a dane osobowe

Wybór recenzenta określa ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. W art. 20 pkt. 5 jest wzmianka, że recenzenci muszą być powoływani (...)

Praktyka a praktyczna nauka zawodu

Praktyka a praktyczna nauka zawodu

Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia dla instruktorów z tytułu (...)

Praca w gospodarstwie rolnym a emerytura

Praca w gospodarstwie rolnym a emerytura

Czy wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1998 mówiący o niezaliczalności pracy w gospodarstwie rolnym rodziców wykonywanej podczas wakacji przez dziecko uczęszczające do szkoły odnosi się do (...)

Nauka zawodu młodocianego pracownika

Nauka zawodu młodocianego pracownika

W maju uczennica przerwała praktyczną naukę zawodu i naukę w firmie X. W tym samym miesiącu osiągnęła 18 lat. W miesiącu grudniu postanowiła ukończyć szkołę i odbyć praktyczną naukę zawodu (...)

Obliczenie urlopu wypoczynkowego

Obliczenie urlopu wypoczynkowego

Zatrudniłem pracownika od 09.05.2007 r. na okres próbny. Dostarczył on świadectwo szkolne ZSZ - zawód tapicer oraz świadectwo pracy za okres 3 lat z wykonywania pracy jako tapicer- uczeń. Czy do (...)

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Pracodawca podpisał z uczniem umowę w celu praktycznej nauki zawodu oraz zobowiązał się zgodnie zresztą z przepisami, że będzie zwalniał ucznia na zajęcia teoretyczne które odbywają się w (...)

Teczka osobowa studenta

Teczka osobowa studenta

Czy student może żądać podania przez uczelnię wszystkich ocen, jakie zostały mu wystawione podczas studiów, nawet z drobnych sprawdzianów i testów i dodatkowo jeszcze z datą wystawienia? Czy (...)

Prawo własności pracy dyplomowej

Prawo własności pracy dyplomowej

Student pisze pracę dyplomową - licencjacką lub magisterską. Kto i w jakim zakresie ma prawo do tej pracy? Czy uczelnia, na której student pisze pracę (pod kierunkiem promotora), a następnie przystępuje (...)

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby dopełnić jeszcze (...)

Fałszywe pełnomocnictwo

Fałszywe pełnomocnictwo

W jaki sposób uczelnia ma się ustrzec przed fałszywymi upoważnieniami rodzica, czy kolegi dotyczącymi udostępnienia ocen, wyników studenta? Czy najlepiej, gdyby student najpierw osobiście je przedłożył (...)

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Jestem pracownikiem akademickim, robię doktorat i chciałbym w związku z tym wziąć urlop bezpłatny. Czy mam prawo do urlopu bezpłatnego we względu na pracę naukową w ramach doktoratu? Zgodnie (...)

Działalność szkoleniowa w zakresie BHP

Działalność szkoleniowa w zakresie BHP

Prowadzę firmę szkoleniową - wpis do ewidencji działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Chciałbym prowadzić szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. (...)

Zwolnienie nauczyciela akademickiego

Zwolnienie nauczyciela akademickiego

Czy można zwolnić nauczyciela akademickiego (pracownik naukowo-dydaktycznego) zatrudnionego w uczelni państwowej na czas nieokreślony (na podstawie mianowania) przed terminem 8 lat (asystent ze stopniem (...)

Urlop a obrona pracy magisterskiej w okresie pracy

Urlop a obrona pracy magisterskiej w okresie pracy

Ukończyłem studia wyższe 1999 roku i rozpocząłem pracę, jednak dopiero w 2001 obroniłem pracę magisterską. Jaki przysługuje mi wymiar urlopu po tych dwóch latach pracy? Rozpoczynając pracę (...)

FORUM PRAWNE

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Nowe terapie i wytyczne w raku wątrobowokomórkowym. Dostęp do leków zyskali pacjenci (...)

PIT 2010 - preferencyjny sposób rozliczenia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

PIT 2010 - preferencyjny sposób rozliczenia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Preferencyjny sposób rozliczenia przysługuje rodzicom wychowującym samotnie dzieci: * małoletnie, * bez względu (...)

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej osoby, ale jak wygląda to (...)

Nauka jazdy źle uczy jeździć - można to zgłosić na policję?

Nauka jazdy źle uczy jeździć - można to zgłosić na policję? Hello. Mam taką sprawe. Nauka jazdy z mojej okolicy, ucząc kursantów stale łamie prawo. Skąd to wiem że to łamanie prawa a nie (...)

szkoły policealne

szkoły policealne Witam, co sądzicie o szkołach policealnych? Jestem tegoroczną maturzystką, a po maturze chciałabym iść właśnie do szkoły policealnej. Zawsze interesowałam się makijażem (...)

nauka a praca

nauka a praca Uczę się w szkole średniej (trzecie klasa liceum, więc tuż przed maturą). Czy mogę już podjąć pracę? Tak morest

Nauka jazdy

Nauka jazdy Witam, mam syna który właśnie przymierza się do zrobienia prawa jazdy. Chciałbym z nim trochę pojeździć po okolicy, po parkingach, dróżkach osiedlowych. Jaki mandat ew. mi grozi, (...)

Zmiana warunków rejestracji praktyk przez uczelnie po rozpoczęciu okresu rejestracyjnego

Zmiana warunków rejestracji praktyk przez uczelnie po rozpoczęciu okresu rejestracyjnego Witam, nie wiem czy piszę w odpowiednim dziale, jednak mam do czynienia z taką sytuacją: zgodnie z programem (...)

Uczelnia-sąd

Uczelnia-sąd witam, mam problem. jestem studentem 2 roku medycyny. ostatnio zostałem skazany za jazdę na rowerze po pijaku. i chciałbym się zapytać czy sąd poinformuje uczelnie o tym co zrobiłem (...)

Skarga administracyjna na odmowę stypendium

Skarga administracyjna na odmowę stypendium Dzień dobry Od poprzedniego roku osoba wnioskująca o stypendium nie otrzyma go jeżeli jej okres studiowania wynosi więcej niż 6 lat. Uczelnia odmówiła (...)

Zwrot rzekomo nieprzysługującego stypendium

Zwrot rzekomo nieprzysługującego stypendium Znajduję się obecnie w takie sytuacji. Kończyłem uczelnie w czerwcu 2014 i przez okres całego roku akademickiego przysłygiwało mi stypendium dla najlpeszych (...)

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE Witam, 8 lat temu przerwałam naukę w szkole wyzszej na 3 semestrze, za który zapłaciłam. Za 4 nie płaciłam, a na nim kończył się rok akademicki. Po 5 latach (...)

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny Witam. Mam pytanie w związku z zasiłkiem rodzinnym. Czytałam ustawę o tymze zasiłku i chodzi mi konkretnie o ten fragment: " Art. 6. 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, (...)

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania Witam Mam takie pytanie syn moj 5.03.skonczyl 21 lat i w czerwcu 2004r konczy szkołe srednia do kwietnia wypłacał mi ZUS rodzinne bo jestem na rencje (...)

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH Czy szkoła wyższa może odmówić wydania dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za rzekome zaległości finansowe – czesne? Regulamin (...)

Porady prawne