Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii. Co z nich wynika?

Porady prawne

Co oznaczają wytyczne?

Od nowego roku akademickiego 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie. Wobec powyższego przekazało uaktualnione rekomendacje pt. „Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii”. Nie stanowią one obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nie stanowią również podstawy do kreowania roszczeń o pokrycie kosztów ich wdrożenia.

Wytyczne należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danego podmiotu.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje przy tym przystąpienie do programu szczepień wszystkim osobom, które nie mają przeciwskazań do przyjęcia szczepionki.

Jak wskazano, wytyczne należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni. Zalecenia i wskazówki powinny stanowić punkt wyjścia do przeglądu i ewentualnej aktualizacji wewnętrznych procedur każdego podmiotu. Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet, należy w przyjmowanych procedurach uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Wszystkie decyzje podejmują rektorzy albo dyrektorzy instytutów, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo kierowanych podmiotów.

Zajęcia w trybie stacjonarnym

W roku akademickim 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie.

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464).

Rekomenduje się realizowanie zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia z zachowaniem takich środków bezpieczeństwa, jakie są możliwe do zastosowania ze względu na uwarunkowania techniczne, organizacyjne i infrastrukturalne danej uczelni, tak aby zachować możliwość realizacji programu studiów oraz osiąganie zakładanych efektów uczenia się.

Organizacja pracy

Decyzje formalne odnośnie funkcjonowania uczelni lub innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki podejmuje rektor albo dyrektor podmiotu. Dotyczą one w szczególności:

 • sposobu prowadzenia kształcenia i warunków realizacji zajęć,
 • opracowania planów działania w sytuacji awaryjnej oraz ich aktualizacji,
 • organizacji wszelkich wydarzeń/spotkań społeczności.

Rekomendowana przez MEN jest bliska współpraca z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów, ponieważ reprezentują one opinie i interesy studentów i doktorantów wewnątrz, jak i na zewnątrz uczelni. Zaangażowanie przedstawicieli samorządów w bieżące działania oraz umożliwienie wpływu na podejmowane decyzje, stanowić może nieocenione wsparcie dla władz oraz przyczyni się do lepszej komunikacji wprowadzanych rozwiązań.

MEN apeluje o szczególną rozwagę w znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.

Co m.in. wynika z wytycznych bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii?

Podstawowe informacje i zasady bezpieczeństwa

Wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się na wiele krajów, a wybuch choroby COVID-19 wywołanej zakażeniem tym patogenem spowodował ogłoszenie przez WHO stanu pandemii. W Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491). Dla skutecznego ograniczenia przenoszenia się wirusa i zminimalizowania skutków epidemii uczelnie wprowadziły środki ostrożności, adekwatne do konkretnej sytuacji epidemiologicznej.

Bieżące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju dostępne są na stronie: https://gis.gov.pl/,

Generalne zalecenia GIS dotyczące bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa:

 1. Zaszczep się przeciwko COVID-19 w pierwszym możliwym terminie.
 2. Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób, nawet, jeśli nie wydają się chore.
 3. Noś maskę zakrywającą usta i nos szczególnie w pomieszczeniach lub gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe.
 4. Często myj ręce.
 5. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
 7. Staraj się przebywać w otwartych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikaj zamkniętych przestrzeni. Gdy jesteś w pomieszczeniu, jeśli jest taka możliwość, otwórz okno.
 8. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
 9. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych.
 10. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.
 11. Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.
 12. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

Najczęstsze objawy zakażenia COVID-19 to: gorączka, kaszel i duszność, rzadziej nieżyt nosa i gardła, utrata węchu i smaku oraz zaburzenia jelitowe. W cięższych przypadkach infekcja może powodować śródmiąższowe zapalenie płuc z utrudnionym oddychaniem. Śmiertelność uzależniona jest od wariantu wirusa i cech osobniczych. Na dzień 17 sierpnia 2021 r. wynosi średnio na świecie 2,2%, a w Polsce 2,6%. Wirus przenoszony jest drogą kropelkowo-powietrzną czyli przez bezpośredni kontakt z kroplami wydzieliny dróg oddechowych zakażonej osoby (generowanymi przez kaszel i kichanie). Najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem choroby są osoby powyżej 50. roku życia oraz z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca i choroby serca. Obecnie zdecydowaną większość osób hospitalizowanych i ofiar koronawirusa stanowią osoby niezaszczepione.

Wyniki jednego z najszerzej zakrojonych brytyjskich badań osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 wskazują, że u dzieci i nastolatków do 19 roku życia dużo rzadziej rozwija się ciężka postać COVID-19, dużo rzadziej też na tę chorobę umierają. Leczenie choroby jest objawowe, podobnie jak infekcje grypopodobne. Od grudnia 2020 r. w Polsce rozpoczęto bezpłatny program szczepienia przeciwko COVID-19.

Podobnie jak w przypadku innych infekcji dróg oddechowych, takich jak grypa lub przeziębienie, szczepienia i środki ochrony zdrowia publicznego (codzienne działania zapobiegawcze) mają kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby:

Organizacja uczelni i innych podmiotów systemu

Decyzje formalne odnośnie funkcjonowania uczelni podejmuje rektor, w szczególności dotyczące:

 • sposobu prowadzenia kształcenia i warunków realizacji zajęć,
 • opracowania planów działania w sytuacji awaryjnej oraz ich aktualizacji,
 • organizacji wszelkich wydarzeń/spotkań społeczności, które zwykle odbywają się na terenie uczelni, w zależności od aktualnego stanu epidemiologicznego.

Zarządzenia władz uczelni powinny być udostępniane w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników, studentów i doktorantów. W przypadku, gdy w uczelni studiują obcokrajowcy, informacja powinna być dwujęzyczna. 

Wytyczne szczegółowe:

 • promowanie zachowania reżimu sanitarnego, w tym częstego mycia rąk i utrzymania higieny w pomieszczeniach,
 • obowiązek postępowania zgodnie z obowiązującymi zaleceniami inspekcji sanitarnej przez wszystkich członków wspólnoty,
 • umieszczanie środków dezynfekujących do rąk wraz z instrukcją „Jak skutecznie dezynfekować ręce” w pomieszczeniach dydaktycznych, przy wejściach i wyjściach z budynku, w pobliżu miejsc obsługi studentów, stołówek, punktów gastronomicznych oraz toalet,
 • dezynfekowanie i mycie w miarę możliwości i potrzeb powierzchni dotykanych przez wiele osób (poręcze, klamki do drzwi i okien, biurka, stoły, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne itp.), w przypadku korzystania z windy zachowywanie możliwie największej odległości od innych pasażerów (jeżeli winda nie pozwala na zachowywanie bezpiecznego dystansu między pasażerami, rekomenduje się ograniczenie liczby jednoczesnych użytkowników), 
 • przy wejściach do budynków zaleca się umieszczenie urządzenia do dezynfekcji rąk z graficzną instrukcją – „Jak skutecznie dezynfekować ręce”.

Administracja budynków powinna na bieżąco weryfikować przestrzeganie zasad sanitarnych w budynkach uczelni. 

 • zabezpieczenie pracowników administracyjnych przesłoną ochronną oddzielającą ich od strefy ogólnodostępnej, rozmieszczenie stanowisk pracy z zachowaniem przewidzianych w przepisach odległości (w przypadku gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, zaleca się zastosowanie przegród rozdzielających lub wprowadzenie pracy zdalnej naprzemiennie),
 • dopuszczenie załatwiania niektórych spraw w sposób zdalny, zastąpienie papierowej komunikacji wewnętrznej komunikacją elektroniczną (w wyjątkowych przypadkach wykorzystania komunikacji papierowej powinno się ograniczyć bezpośrednie kontakty poprzez np. utworzenie skrzynki, w której interesanci będą mogli umieszczać dokumenty wraz z wdrożonym systemem informacji zwrotnej nt. otrzymania dokumentów),
 • ułatwianie składania dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
 • podjęcie środków organizacyjnych służących unikaniu tworzenia się kolejek i gromadzeniu się większej liczby osób.

Decyzję o trybie pracy pracowników administracji podejmuje rektor lub kanclerz w porozumieniu z rektorem po konsultacji z bezpośrednim przełożonym danej jednostki w odniesieniu do realnych potrzeb oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dopuszczalne jest uregulowanie w przepisach wewnętrznych polecania pracy zdalnej z jednoczesnym podpisaniem oświadczenia zabezpieczenia danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową. W zakresie uzasadnionym organizacją pracy uczelni oraz nienaruszającym powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaleca się dopuszczenie procedowania sprawy za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej bez konieczności osobistego stawiennictwa.

Dopuszcza się, aby konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich oraz stanowiska administracyjne przeprowadzane były, w całości lub w części, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 • zapewnienie wszystkim członkom wspólnoty, ale także interesariuszom zewnętrznym bieżącej informacji o obowiązujących w uczelni ograniczeniach i powinnościach z nich wynikających,
 • przekazywanie członkom wspólnoty danej uczelni informacji o konieczności powiadamiania władz uczelni o nałożonej przez sanepid kwarantannie lub izolacji,
 • informowanie o procedurach reagowania na przypadki występowania objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni),
 • zidentyfikowanie kluczowych funkcji i stanowisk pracy oraz zaplanowanie alternatywnego ich pokrycia przez przekwalifikowujących się pracowników,
 • przygotowanie listy dostępnych psychologów i poinformowanie studentów, doktorantów oraz pracowników o możliwości skorzystania z pomocy w sytuacji kryzysu emocjonalnego,
 • zapewnienie możliwości uzyskania przez studentów i pracowników uczelni bezpłatnej fachowej pomocy psychologicznej dla studentów i pracowników uczelni, którzy odczuwają potrzebę wsparcia,
 • współpraca z instytucjami systemu opieki społecznej, aby zapewnić ciągłość kluczowych usług odbywających się w uczelni, takich jak: badania lekarskie, programy żywieniowe czy terapie dla studentów o specjalnych potrzebach,
 • uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rekomendowana jest bliska współpraca z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów, ponieważ reprezentują opinie i interesy studentów i doktorantów wewnątrz, jak i na zewnątrz uczelni. Współuczestniczą oni w podejmowaniu decyzji. Zaangażowanie przedstawicieli w bieżące działania uczelni oraz umożliwienie wpływu na podejmowane decyzje, stanowić może nieocenione wsparcie dla władz uczelni oraz przyczyni się do lepszej komunikacji wprowadzanych rozwiązań.

 • zachęcanie do zaszczepienia przeciwko COVID-19 całej społeczności uczelni w tym, w szczególności wszystkich mieszkańców domów studenckich i hoteli pracowniczych,
 • dezynfekowanie rąk przy wejściu do domu studenckiego (dozowniki z płynem odkażającym wraz z graficzną instrukcją dezynfekcji rąk powinny znajdować się w widocznych miejscach),
 • przestrzeganie zasad dystansu społecznego, w szczególności unikania nadmiernego gromadzenia się,
 • zasłanianie ust i nosa (przy użyciu maseczki), korzystając z przestrzeni wspólnej domu studenckiego (korytarze, kuchnie),
 • rozważenie wprowadzenia ewentualnych ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać jednocześnie w ogólnodostępnych miejscach, takich jak kuchnia, sala nauki, sala TV i inne,
 • zabezpieczenie pomieszczenia do celów izolacji,
 • informowanie mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie objawy chorobowe wskazujące na COVID-19, o obowiązku niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do kierownictwa osiedla studenckiego i powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku.

Zasady funkcjonowania hoteli/centrów konferencyjnych zlokalizowanych na terenie uczelni, powinny być zbieżne z wytycznymi dla funkcjonowania danego typu działalności gospodarczej wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne ministerstwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 • zaleca się stosowanie w miarę możliwości systemu wypożyczania książek online, aby ograniczyć kontakty wypożyczających z pracownikami biblioteki; terminowe oddawanie książek powinno odbywać się bez udziału pracowników biblioteki, np. tworząc miejsce, gdzie użytkownik będzie mógł odłożyć książkę bezkontaktowo,
 • zasady funkcjonowania stołówek, placówek handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie uczelni powinny być zgodne z wytycznymi dla funkcjonowania danego typu działalności gospodarczej wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Działalność dydaktyczna

Ministerstwo Edukacji i Nauki od nowego roku akademickiego 2021/2022 przewiduje, co do zasady, powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie.

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1464). 

Do prowadzenia działalności dydaktycznej nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861, ze zm.). Decyzje w zakresie określenia liczebności grup na poszczególnych zajęciach dydaktycznych leżą w gestii władz uczelni.

Ograniczenia powyższe nie dotyczą również spotkań gremiów i organów uczelni oraz spotkań i narad służbowych i zawodowych. Zalecane jest jednak zachowanie takiego dystansu i innych środków ostrożności, jakie są możliwe i uzasadnione ze względu na uwarunkowania organizacyjne, techniczne i infrastrukturalne danej uczelni.

MEN rekomenduje realizowanie zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia; z zachowaniem takich środków bezpieczeństwa, jakie są możliwe do zastosowania ze względu na uwarunkowania techniczne, organizacyjne i infrastrukturalne danej uczelni, tak aby zachować możliwość realizacji programu studiów oraz osiąganie zakładanych efektów uczenia się.

Zajęcia dydaktyczne realizowane w siedzibie uczelni, w trybie stacjonarnym powinny uwzględniać wewnętrzne regulacje ustanowione przez rektora w związku z wykonywaniem obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Wytyczne szczegółowe:

 • podjęcie takich działań organizacyjnych związanych z organizacją praktyk studenckich, jakie są możliwe i uzasadnione, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i opiekunom, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz wymagań i oczekiwań partnerów uczelni przyjmujących studentów na praktyki,
 • decyzję o zaliczeniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki powinien podjąć rektor lub dziekan,
 • w indywidualnych przypadkach możliwe jest skrócenie czasu trwania praktyk lub w sposób alternatywny osiągnięcie efektów uczenia się, np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń, projektów lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny,
 • jeżeli w ramach realizowanej do tej pory praktyki, opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną,
 • praktykę można przenieść na późniejszy termin lub na następny rok, o ile nie zaburza to cyklu kształcenia,
 • zaleca się, aby w stopniu uzasadnionym aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz uwarunkowaniami i przepisami obowiązującymi w danej uczelni, uelastycznione były terminy złożenia pracy dyplomowej,
 • pracę dyplomową należy (jeżeli jest to możliwe) składać w formie elektronicznej (student może dostarczyć pracę dyplomową w formie papierowej, o ile jest wymagana, w terminie późniejszym, po uprzednim jej zaliczeniu w wersji elektronicznej, ale przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów),
 • w zależności od możliwości technicznych uczelni oraz programu studiów, egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony zdalnie,
 • egzamin dyplomowy w formie stacjonarnej powinien odbywać się z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Po zakończonym egzaminie sala powinna zostać przewietrzona, a powierzchnie zdezynfekowane. Studenci powinni być zaopatrzeni we własne artykuły piśmiennicze (długopisy, kartki). Jeśli używane są mazaki do tablic lub inne pomoce dydaktyczne, to podlegają one dezynfekcji,
 • rekomenduje się wprowadzenie i upowszechnienie możliwości zdalnego rozliczenia się absolwenta z uczelnią (np. elektroniczne karty obiegowe),
 • na wniosek absolwenta, złożony elektronicznie poprzez kanał weryfikujący jego dane osobowe (np. poprzez systemy uczelni lub ze studenckiego adresu e-mail), uczelnia może wysłać zaświadczenie o ukończeniu studiów drogą pocztową lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru lub skanu zaświadczenia o ukończeniu studiów drogą mailową,
 • na wniosek absolwenta, złożony elektronicznie poprzez kanał weryfikujący jego dane osobowe (np. poprzez systemy uczelni lub ze studenckiego adresu e-mail), uczelnia może wysłać odpis dyplomu drogą pocztową lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru z możliwością osobistego odbioru dyplomu po wygaśnięciu epidemii,
 • na wniosek studenta należy zapewnić możliwość odebrania dyplomu w dziekanacie, po wcześniejszym umówieniu na konkretny termin.

Nauczanie praktyczne w zawodach medycznych powinno odbywać się w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Uczelnie powinny jednak na bieżąco śledzić komunikaty Rady Ministrów w sprawie obowiązywania lub zniesienia obowiązywania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z dynamicznym rozwojem epidemii.

W okresie wzmożonej liczby zachorowań na COVID-19 należy dynamicznie reagować na aktualnie panującą sytuację w kraju i w razie potrzeby podejmować decyzje w oparciu o wytyczne rządu w przedmiotowym zakresie.

Działalność naukowa

Zaleca się stałe monitorowanie sytuacji epidemicznej i wprowadzanie/korygowanie obowiązujących regulacji. Początkowe zasady i reguły porządkowe mogą być stopniowo łagodzone podczas wygasania epidemii.

Uruchomienie laboratoriów badawczych powinno następować z zapewnieniem procedur bezpieczeństwa.

Wytyczne szczegółowe:

 • odpowiednia priorytetyzacja osób i celów korzystania z obiektów i urządzeń uczelni w -  razie konieczności ograniczania dostępu do laboratoriów,
 • maksymalne wydłużenie dostępności infrastruktury badawczej i laboratoryjnej w ciągu doby, poprzez wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla pracowników inżynieryjno-technicznych, których obecność jest konieczna do nadzoru pracy urządzeń i bezpieczeństwa w laboratoriach,
 • ustalenie listy dostępnych laboratoriów/pomieszczeń, z których mogliby skorzystać studenci i doktoranci wraz z opiekunami. Na tej podstawie ustalić możliwe harmonogramy czasowe dla tych pomieszczeń w porozumieniu z opiekunami prac, kierownikami jednostek organizacyjnych. Organizację pracy danego laboratorium zatwierdza dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej lub delegowane przez nich osoby. Należy rozważyć, czy niezbędne jest zwiększanie liczby grup laboratoryjnych ze względu na powierzchnię lokalu. Zatwierdzony program działalności laboratorium należy przekazać do administratorów budynków, którzy zapewnią jego ścisłe egzekwowanie i dozór, przestrzegania przepisów, zapewnią/sprawdzą dezynfekcję pomieszczenia po każdej obecności osób czy grup,
 • przygotowanie i opublikowanie w ogólnodostępnym miejscu planu ćwiczeń laboratoryjnych, który uwzględnia możliwości lokalowe i kadrowe (optymalizowany zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi odstępów między osobami),
 • wdrożenie systemu realizacji zamówień materiałów do prowadzenia badań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa - opracować metody zdalnego składania zamówień, aby minimalizować opóźnienia w realizacji projektów badawczych,
 • zastosowanie przerw w celu wietrzenia pomieszczeń i wymiany grup w laboratoriach, w celu uniknięcia zbędnego gromadzenia się studentów/doktorantów, mając na uwadze zapewnienie bezpiecznej komunikacji zarówno w budynku, jak i przy wejściu do budynku.

Wydarzenia uczelniane, sport akademicki, działalność kulturalna i integracyjna

Kwestie dotyczące organizacji wydarzeń na uczelni, powinny być każdorazowo dostosowane do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dodatkowo uroczystości, powinny być transmitowane online na dostępnych w uczelni kanałach (np. FB, YouTube itp.).

Limity dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, które potwierdziły fakt zaszczepienia przed organizatorem. 

Dobre praktyki – przykłady

 • zaleca się działania, które zachęcą jak największe grono studentów, doktorantów, pracowników uczelni oraz innych podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, to kluczowy czynnik, który zapewni bezpieczne warunki kształcenia na terenie uczelni,
 • należy uwzględnić konieczność zaspokojenia potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego/wsparcia psychologicznego dla studentów, doktorantów i pracowników poprzez uruchomienie telefonu do psychologa oraz dystrybucję materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w lokalnych i krajowych specjalistycznych instytucjach, ośrodkach, telefonie zaufania i innych,
 • zaleca się prowadzenie kampanii informacyjnej dla członków społeczności akademickiej za pomocą dostępnych środków komunikacji (intranet, telebimy i inne):
  • o zaleceniach dotyczących zasad higieny, zachęcających do częstego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowania dystansu min. 1,5 m, wietrzenia pomieszczeń, wzmacniania odporności poprzez spacery i ruch na świeżym powietrzu,
  • zachęcającej do zachowania spokoju, wyrozumiałości, wzajemnej uprzejmości i optymizmu,
  • zapobiegającej wykluczeniu i napiętnowaniu (z podkreśleniem, że choroby zakaźne dotyczą każdego),
  • o działaniach profilaktycznych i kontrolnych w uczelni w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i wsparcia ze strony władz wśród całej społeczności akademickiej,
  • promowania postaw zaufania do nauki, medycyny i polityki publicznej opartej o rzetelne badania i dane naukowe, weryfikacji i korygowania funkcjonujących w przestrzeni publicznej nieprawd i mitów dotyczących wirusa SarS-COV-2, choroby Covid-19, szczepionek i innych środków zaradczych służących ograniczeniu epidemii.
 • w sytuacji zwiększonej fali zachorowań rekomenduje się rozważenie możliwości oddelegowania do pracy zdalnej pracowników z grupy podwyższonego ryzyka, zwłaszcza 60+ i przewlekle chorych.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne