Zakup środków trwałych od razu zaliczysz w koszty

Ustawa o robotyzacji podpisana przez prezydenta

19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustaw o PIT i CIT. Dzięki niej już w bieżącym roku podatkowym przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł. Rozwiązanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Na czym polegają nowe ulgi podatkowe?

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Głównym celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Z nowej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym kupią maszyny lub urządzenia (grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) za kwotę nie mniejszą niż 10 tysięcy złotych. Dzięki rozwiązaniom zawartym w nowelizacji ustawy o PIT i CIT uzyskają możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na kwotę do 100 tysięcy złotych rocznie. Ustawa wprowadza bowiem mechanizm jednorazowego rozliczania nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 000 zł rocznie, przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Mechanizm przyspieszonej amortyzacji będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych  nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich nie przekracza 3 500 zł. 

"Uprawnienia do skorzystania z nowej ulgi zyskało właśnie ponad 1,3 miliona przedsiębiorców, z czego zdecydowaną większość stanowią małe i średnie firmy finansujące inwestycje głównie ze środków własnych. W ich wypadku taki jednorazowy odpis to realny zastrzyk finansowy zachęcający do inwestowania- tłumaczyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Nowelizacja daje też możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w latach kolejnych. Obecna metoda jednorazowej amortyzacji na to nie pozwala, co stanowi barierę inwestycyjną dla najmniejszych przedsiębiorców. W związku z tym ustawa określa także zasady pomniejszania kwoty jednorazowego odpisu amortyzacyjnego o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych. 

Szacunki Ministerstwa Rozwoju wskazują, iż z programu skorzysta w skali roku ok. 150 tysięcy przedsiębiorstw. Korzyść dla właściciela firmy (podatnika CIT lub 19% PIT), który wykorzysta w danym roku podatkowym odpis w pełnej wysokości, wyniesie nawet 17,7 tys. zł.

"Niski stopień robotyzacji to jedna z kluczowych słabości polskiego sektora MŚP – odpowiada on za 69% zatrudnienia, a posiada tylko 32% maszyn. Jesteśmy przekonani, że wprowadzana właśnie zmiana pozwoli poprawić te proporcje, przyczyniając się do wzrostu produktywności pracy, jakości produktów i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw– wyjaśnia wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Obecnie prawo przewiduje możliwość skorzystania przez małych podatników (osiągających do 1,2 mln euro przychodu rocznego) z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tysięcy euro. Wymaga to jednak, w odróżnieniu od projektowanego rozwiązania, wystąpienia o pomoc de minimis, co w praktyce oznacza konieczność wypełnienia dodatkowych formularzy, a także podlega ograniczeniom co do wartości (200 tysięcy euro w ciągu trzech lat). Wykorzystanie limitu pomocy de minimis może np. uniemożliwić przedsiębiorcy skorzystanie z dystrybuowanych w tej formule środków z funduszy UE. 

Zakup biletów u zagranicznych przewoźników lotniczych

Nowe przepisy normują też zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku zakupu biletów u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa zakłada, że pobór zryczałtowanego podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będzie wyłączony w stosunku do przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Kiedy nowe rozwiązania zaczną obowiązywać?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie już do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejścia w życie ustawy, stosują przepisy w nowym brzmieniu do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: