Zasady uzgadniania tabel wynagrodzeń za prawa autorskie

10 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Regionalnej Telewizji Kablowej Autocom sp. z o.o. połączoną z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym procedur ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 stycznia 2006 r. orzekł, że art. 108 ust. 3 w związku z art. 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niezgodny z art. 20, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Porady prawne

Kwestionowany przepis ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim czyni wyłącznym projektodawcą tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jest niezgodny z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis przekracza konstytucyjną zasadę proporcjonalności w zakresie, w jakim czyni wyłącznym projektodawcą tabel organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zdaniem TK prowadzi to do sytuacji, w której stanowisko emitentów i reemitentów nie jest równoprawne ze stanowiskiem przedstawicieli autorów. Eliminacja roli emitentów i reemitentów stwarza poważne zagrożenie dla prawidłowego i obiektywnego rozstrzygnięcia organu mającego zatwierdzić stawkę. Przepis ten jest niezgodny z Konstytucją także dlatego, że uniemożliwia emitentom i remitentom prawidłowe przedstawienie równoprawnego stanowiska w trakcie postępowania w sprawie zatwierdzania tabel. Uniemożliwia to zapewnienia pełnej ochrony w trakcie kontroli sądowo-administracyjnej rozstrzygnięcia w przedmiocie zatwierdzenia tabel.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt SK 40/04

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?