Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje 2015

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych co roku ulega waloryzacji. Nowe stawki ustalane są w oparciu o zmianę średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych i zaczynają obowiązywać od 1 czerwca. W tym roku jednak z uwagi na komunikat Prezesa GUS o stałej wysokości średniego poziomu cen i usług z 2014 w stosunku do 2013 roku, zasiłek dla bezrobotnych nie ulegnie podwyższeniu. Przez kolejny rok obowiązywać będą dotychczasowe stawki tego świadczenia.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Obecna wysokość zasiłku przyznawanego bezrobotnym wynosi:

a) 831,10 zł – w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku,

b) 652,60 zł – w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Nie każdy otrzyma tyle samo

Powyższe kwoty mają charakter podstawowy (100%). Faktyczna kwota zasiłku, jaką otrzyma bezrobotny, zależna jest od łącznych okresów zatrudnienia uprawniających do zasiłku. Jeżeli bezrobotny posiada:

  • mniej niż 5 lat stażu pracy – otrzyma 80% zasiłku podstawowego, czyli 664,90 zł brutto,

  • pomiędzy 5 a 20 lat pracy – 100% zasiłku podstawowego, czyli 831,10 zł brutto,

  • więcej niż 20 lat pracy – 120%, czyli 997,40 zł brutto.

Zobacz także: Prawa i obowiązki bezrobotnego.

Powyższe kwoty bezrobotny otrzymywać będzie wyłącznie przez trzy pierwsze miesiące posiadania prawa do zasiłku. W późniejszym okresie kwoty zasiłku wynosić będą:

  • 522,10 zł brutto (obniżony, 80%),

  • 652,60 zł brutto (podstawowy, 100%),

  • 783,20 zł brutto (podwyższony, 120%).

Ważne: Zasiłki podlegają waloryzacji corocznie z dniem 1 czerwca. Powyższe kwoty obowiązywać więc będą do 31 maja 2016 roku. Wysokość zasiłków po waloryzacji zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw pracy w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 Jak długo pobiera się zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać maksymalnie przez:

1) 180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

2) 365 dni - dla bezrobotnych:

a)  zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

b)  powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub,

d)  samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu.

Jeżeli bezrobotny zmieni miejsce zamieszkania, co skutkować będzie zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

Zasiłek dla bezrobotnych a zasiłek macierzyński

W razie urodzenia dziecka przez kobietę w okresie pobierania przez nią zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika