Stosunek pracy

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kto jest uznawany za osobę bezrobotną?

Bezrobotny to osoba będąca:

 • obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,
 • cudzoziemcem poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP, który jest obywatelem państw członkowskich UE, jest obywatelem państwa, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, posiada status uchodźcy nadany w RP, posiada zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Bezrobotnym może być także obywatel polski lub cudzoziemiec - członek rodziny obywatela polskiego, niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczący się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujący zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

 1. ukończył 18 lat,

 2. nie ukończył 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,

 3. nie nabył prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,

 4. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

 5. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

 6. nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

 7. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,

 8. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

 9. nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

 10. nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

 11. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

Jakie świadczenia przysługują bezrobotnemu?

Oczywiście bezrobotny nie został pozbawiony prawa do zasiłku. Zobacz, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek za niepełnosprawnych, w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie innym niż państwo członkowskie UE lub państwo, z którym UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,
h) był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do RP jako repatriant,
i) był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

W jednym z powyższych przypadków jest mowa o tym, iż prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni spełniał szereg warunków. Do owych 365 dni zalicza się również okresy:

 • zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, zawodowej służby wojskowej pełnionej na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej;

 • urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;

 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika;

 • niewymienione powyżej, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

 • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Jednak prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:

 1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;

 2. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania;

 3. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia;

 4. otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej;

 5. otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;

 6. pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenie szkoleniowe.

Czy bezrobotny może utracić swój status poprzez zagraniczny wyjazd?

Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Jednak zasiłek za ten okres nie przysługuje. Natomiast bezrobotny, który nabył w RP prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń.

Ile wynosi zasiłek wypłacany bezrobotnemu?

Aktualne stawki zasiłku dla bezrobotnych znajdziesz tutaj. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem.

Czy wysokość zasiłku może ulec zmianie?

Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Zasiłki nie podlegają waloryzacji w przypadku, gdy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie uległ zmianie lub był ujemny.

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Przez jaki czas bezrobotny pobiera zasiłek?

Okres pobierania zasiłku wynosi:

 • 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

 • 12 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;

 • 18 miesięcy dla bezrobotnych zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w powyżej opisanym okresie lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

Jednak okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku.

Jakie obowiązki zostały nałożone na bezrobotnego?

Przede wszystkim bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnym?

Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:

 1. świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;

 2. świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;

 3. zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia;

 4. koszty szkolenia, gdy osoba z własnej winy nie ukończyła szkolenia (chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

 5. zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;

 6. świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego.

Pamiętaj, że:

 • Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy,

 • W razie równoczesnego spełnienia kilku warunków uprawniających do zasiłku bezrobotnemu przysługuje wybór podstawy jego przyznania,

 • Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także okresy zatrudnienia w państwach będących członkami UE jak i państwach, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,

 • Starosta ustala i opłaca, na zasadach i w wysokości określonych w odrębnych przepisach, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków wypłaconych bezrobotnym,

 • Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy co miesiąc pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie. W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów,

 • Świadczenia z tytułu bezrobocia przysługujące bezrobotnym i innym uprawnionym osobom stanowią ich prawa majątkowe i przechodzą po ich śmierci, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (11)

jaaa

29.3.2018 20:2:19

Re: Prawa i obowiązki bezrobotnego

Witam mam niepełnosprawną siostrę zarejestrowana w urzędzie pracy. Dziś była w urzędzie i Pani powiedziała jej że ja wyrejesttruje ponieważ nie może znaleźć pracy. Czy może to zrobić? Siostra nie pobiera żadnej renty itp. Jedynie będzie pobierać 150zl zasiłku pielęgnacyjnego.

pisze Ewa

8.8.2016 20:33:35

Re: Prawa i obowiązki bezrobotnego

Czy bezrobotny ktury zostal zawieszony na 180,270,360dni za probe powrotu po latach siedzenia na wieloletnim bezrobociu moze samodzielnie szukac zatrudnienia.i czy jego przyszly pracodawca moze starac sie o dotacje z uni europejskiej i urzedu marszalkowskiego ,ministerstwa pracy i polityki spotecznej w warszawie.dodaje brak propozycji pracy z pup.kamienna gora.woj.jeleniogorskie.

MARCIN

24.3.2016 9:10:42

Re: Prawa i obowiązki bezrobotnego

Witam a jeśli utracilem status bezrobotnego to czy mogę podjąć zatrudnienie niebędące propozycją z PuP ??

55 latka

4.10.2011 21:3:1

Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

Witam, od 06.12.2006 do 30.09.2011 prowadziłam własną działalność gospodarczą. Po złożeniu wniosku o zamknięcie działalności, podjęłam działania mające na celu zarejestrowanie się w UP. 29.09.2011 złożyłam w ZUS-ie pismo o wydanie zaświadczenie potwierdzającego przebieg opłacania składek. Zaznaczam, że wszystkie składki miałam opłacone. W lutym 2011 roku ukończyłam 55 lat. Pani w ZUS-ie poinformowała mnie, że kobieta, która skończyła 55 lat zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, nie płaci składek na Fundusz Pracy. Sporządziła deklarację korygujące, które podpisałam (zwrotu środków nie otrzymałam). Z zaświadczenia wydanego przez ZUS wynika, że od marca 2011 mam nieopłacone składki na Fundusz Pracy. Według ZUS nie mogę opłacać tej składki, gdyż nie ma tu dowolności. Niestety Urząd Pracy w Szczecinie odmawia mi prawa do zasiłku dla bezrobotnych, powołując się na Art.71 ust. 1 lit. d) w.w. ustawy z dnia 20.04.2004 interpretując, że zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy tylko Pracodawców, nie osób mających własną działalność, i że wiek nie zwalnia mnie z opłaty tej składki. Każdy z urzędów inaczej interpretuje ustawę, która jest bardzo niejasna. Nie chce mi się wierzyć, że zamysłem ustawodawcy było pozbawienie zasiłku dla bezrobotnych ludzi w wieku przedemerytalnym. Proszę o pomoc, gdzie mogę tą sprawę wyjaśnić?

supers

5.1.2011 10:18:4

Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

witam mam taki problem od 2 miesiecy opiekuje sie starsza ciotka ktora jestciezko chora i z tego powodu musialem sie przeprowadzic z olsztyna do lodzi. Niestety nie moge zameldowac sie tu w lodzi a jednoczesnie nie moge zostawic ciotki na dwa dni bez opieki po to by tylko pojechac i podpisac gotowosc.Jak mam rozwiazac ten problem?czy sa jakies udogodnienia w prawie?

adi

14.9.2010 17:12:11

Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

05.02.2010r zostałem zarejestrowany w PUPjako osoba bezrobota z prawem do zasiłku przyznanym od dn.7.5.2010. w dniu 7.7.2010 otrzymałem propozycje podjęcia stażu-(nawet nie poinformowano mnie ze to staż)na druczku pracodawca dokonał wpisu"rekrutacja tylko na staż.oferta nieaktualna z powodu niezainteresowania przez osobę bezrobotną do odbycia stażu" udałem sie do Urzedu złożyłem oświadczenie odmowy z powodu brakiem zatrudnienia stałego,dalekim dojazdemdo miejsca świadczenia pracy.PUP jednocześnie z tej przyczyny orzekł decyzją o utracie statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku od zaraz.(mam 46lat i przepracowałem 27lat)Odwołałem sie do Wojewody dostałem decjzje :uchylić zaskarżoną decyzje w całości przekazująć sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ1 ponieważ rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.byłem przesłuchany przez prawnika w PUP powiedziano mi ze dostane orzeczenie do konca tygodnia ,i nic.dziś byłem na terminowym stawieniu sie przez PUP okazało sie ze po co wogóle sie stawiłem jestem wykreślony .Prosze mi poradzić co robić?

Wojciech Wójcik

31.8.2010 21:12:55

Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

Otrzymałem mandat w autobusie komunikacji miejskiej,poinformowałem kontrolera że jestem bezrobotny.Czy jako osobie bezrobotnej przysługują przejazdy darmowe? Do kogo złożyć odwołanie od mandatu?dziękuje za pomoc

Julia

27.2.2010 21:57:44

Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

witam, mam pytanie, w zeszłym roku w sierpniu skończyła mi się umowa , firma nie przedłużyła mi jej, ponadto urodziłam w tym samym miesiącu dziecko, dostałam przez 20 tyg. zasiłek macierzyński, po czym zostałam bez środków do życia, dlatego zapisałam się na bezrobocie, musze chodzić do pośrednika raz w miesiącu który proponuje mi pracę, ja chętnie bym jakomkolwiek przyjęła ale nie jaką mi proponuje za mniej niż 1000 zł, odmówiłam raz a pośrednik zaszantażował, że mnie skreślą z listy bo nie chcę przyjąć oferty! ile razy mogę odmówić i czym się kierować?chyba logiczne jest że nie pójdę do pracy za 900zł. a na bezrobociu mam 625zł. gdzie muszę wynająć opiekunkę do dziecka i za coś żyć!co mam robić?dziecko ma w tej chwili 7 miesięcy!

andrzej

10.2.2010 15:54:45

Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

ponoc zabraklo mi 6dni abym otrzymal zasilek mam ukonczone 51 lat i jestem bez srotkow do zycia bo z praca tez jest problem bo nie jestem 25 latkiem

Iwona

13.1.2010 19:59:43

Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

witam mam na imie Iwonamam ogułem 26 lat pracy ostatnio to do grudnia 2009 pracowalam na umowe na czas okreslony firma sprzątająca przegrała przetarg i pracodawca wręczył mi wypowiedzenie .Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku gdyż brutto moje wynosiło 1000zł. Mam dziecko kture uczęszcza do szkoły. Jestem bez środków do życia gdzie mam się udać co mam zrobić .

jacuza

19.9.2009 22:18:33

Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Jednak zasiłek za ten okres nie przysługuje. Natomiast bezrobotny, który nabył w RP prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń. Czy zasiłek będzie naliczony o m-c dłużej po powrocie, czy też tracimy ten m-c zasiłku?

Pokaż wszystkie komentarze (11)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: