Zerowy PIT dla młodych

Co to jest tzw. zerowy PIT dla młodych?

To preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ulgą dla młodych.

Kogo dotyczy?

Każdego, kto łącznie spełnia poniższe warunki:

 • uzyskał przychody: z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego,
 • w momencie uzyskania tych przychodów nie ukończył 26. roku życia.

Porady prawne

Jak działa ulga?

Polega ona na zwolnieniu z PIT (na podst. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek).

Stosowanie ulgi przez płatnika nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika. Ulga dla młodych działa z mocy ustawy. Podatnik nie składa w tej sprawie żadnego oświadczenia czy wniosku swojemu płatnikowi (np. pracodawcy).

Kiedy podatnik może złożyć swojemu płatnikowi wniosek w sprawie ulgi dla młodych?

Pisemny wniosek podatnik składa tylko wówczas, gdy spełnia warunki do ulgi i nie chce, aby płatnik stosował ulgę przy poborze zaliczek. Treść wniosku podatnik redaguje sam (nie ma urzędowego wzoru), a następnie składa go bezpośrednio płatnikowi (odrębnie za każdy rok podatkowy).

Płatnik przestaje stosować ulgę przy poborze zaliczek najpóźniej od następnego miesiąca po otrzymaniu wniosku. Złożenie wniosku może uchronić podatnika przed koniecznością dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym w sytuacjach, gdy w trakcie roku uzyskuje on przychody od różnych płatników, z których każdy ma prawo do zastosowania ulgi zgodnie z ustawą.

Przykład:

W roku podatkowym podatnik uzyskał przychody z pracy w wysokości 90 000 zł, z których 85 528 zł jest objętych ulgą. Czy kwota 85 528 zł wchodzi do podstawy obliczenia podatku?

Nie, podstawa obliczenia podatku nie zawiera kwoty, która jest objęta ulgą.

Przykład:

Podatnik ma dwóch płatników. Z jednym łączy go umowa o pracę, z drugim umowa zlecenia. Podatnik spełnia warunki do ulgi, lecz nie chce, aby była ona stosowana przez zleceniodawcę. Czy wystarczy, że w tej sprawie podatnik skontaktuje się z płatnikiem telefonicznie?

Nie, aby wniosek podatnika o pobór zaliczek przez płatnika bez stosowania ulgi był skuteczny, musi być złożony w formie pisemnej.

Limit ulgi

Limit ulgi to maksymalna kwota przychodów, które są objęte zwolnieniem, czyli 85 528 zł.

W przypadku osób, które pozostają w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu, który przysługuje drugiemu małżonkowi, ani też nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (tzn. ulga „nie przechodzi” na następne lata).

Przykład:

Podatnik i jego żona spełniają warunki ulgi. Podatnik pracują na umowie o pracę, żona odbywa praktyki absolwenckie. Oboje nie mają skończonych 26. lat. Roczne wynagrodzenie podatnika wyniosło 100 000 zł, żony 30 000. Łącznie zarobili mniej niż dwukrotność limitu ulgi (2 x 85 528 zł, czyli 171 056 zł). Czy w tej sytuacji ulgą objęta jest całe 130 000 zł?

Nie, ulgą objęta jest wyłącznie kwota 115 528 zł (85 528 zł + 30 000 zł), czyli tyle, ile wynosi suma przychodów podatnika oraz przychodów żony, w kwocie nieprzekraczającej u każdej z tych osób limitu, który wynosi 85 528 zł.

Nie każdy przychód jest objęty ulgą. Z ulgi korzystają wyłącznie należności z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, do których stosuje się ogólne zasady opodatkowania według skali podatkowej.

Przychodami z pracy są należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i różne dodatki, np. stażowy, zadaniowy.

Przychodami ze zlecenia są należności za wykonanie usługi, otrzymane na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą (jednostką organizacyjną, przedsiębiorstwem w spadku) lub właścicielem (posiadaczem, zarządcą, administratorem) nieruchomości z lokalami na wynajem.

Przychodami z praktyki absolwenckiej są należności otrzymane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Przychodami ze stażu uczniowskiego są należności otrzymane z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Należności, które nie są przychodami z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego (np. zasiłek chorobowy) albo są przychodami z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, ale:

 • są zwolnione od podatku na podstawie odrębnego tytułu (np. dla podróży służbowych),
 • podlegają opodatkowaniu ryczałtem lub
 • został od nich zaniechany pobór podatku na podstawie rozporządzenia 

- nie są objęte ulgą.

Przychodów nieobjętych ulgą nie uwzględnia się w kwocie 85 528 zł, która stanowi limit ulgi.

Za dzień ukończenia 26. roku życia uważa się dzień 26. urodzin

Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie są uwzględniane w uldze, choćby dotyczyły należności, które przysługują na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

Przykład:

Podatnik urodził się 20 sierpnia. Czy prawo do ulgi posiada do 19 czy do 20 sierpnia roku, w którym obchodzi 26. urodziny?

Prawo do ulgi, na zasadach określonych w ustawie o PIT, podatnik posiada włącznie z dniem 26. urodzin., tj. 20 sierpnia.

Przykład:

Podatnik nie ma 26 lat. Pracuje na etacie, dodatkowo prowadzi własną firmę. Jego roczne przychody nie przekroczyły 85 528 zł. Czy w całości są one objęte ulgą?

Nie, ulgą objęte są wyłącznie przychody z pracy.

Ulga a inne preferencje podatkowe

Korzystanie z ulgi wpływa w szczególności na:

 

 • wysokość kosztów uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów z pracy oraz ze zlecenia (kwotowe oraz faktycznie poniesione) odlicza się do wysokości, która nie przekracza tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. Suma łącznych kosztów uzyskania przychodów ustalanych według normy 50% oraz przychodów objętych ulgą nie może przekroczyć 85 528 zł.
 • składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone ze środków podatnika od przychodów objętych ulgą, nie podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku.
 • ulgę na dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone przez podatnika od przychodów objętych ulgą (choć nie podlegają odliczeniu), uwzględnia się przy ustalaniu różnicy między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym (tzw. dodatkowy zwrot). W konsekwencji, jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskał przychody objęte ulgą, to nawet w sytuacji, gdy nie płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej), ma prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów objętych ulgą.

Przykład:

24-letni podatnik cały rok pracował na podstawie umowy o pracę. Jego roczne przychody to 86 000 zł, z czego 85 528 zł jest objęte ulgą. Mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Czy podatnikowi przysługują koszty pracownicze za 12 miesięcy i czy w zeznaniu podatkowym może je uwzględnić w pełnej wysokości, tj. 3 000 zł (250 zł x 12 miesięcy)?

Tak, podatnikowi przysługują zryczałtowane koszty kwotowe za 12 miesięcy, jednak w zeznaniu może uwzględnić jedynie 472 zł, czyli tyle ile stanowi kwota przychodów, które podlegają opodatkowaniu z umowy o pracę (86 000 zł – 85 528 zł).

Ulga a zeznanie podatkowe

Uzyskanie przychodów, które w całości są objęte ulgą, samo w sobie nie oznacza obowiązku złożenia zeznania podatkowego przez podatnika (PIT-36 albo PIT-37).

Aby taki obowiązek powstał, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np. podatnik:

 

 • oprócz przychodów objętych ulgą uzyskał dochody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej,
 • ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku,
 • ma obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty uprzednich odliczeń, do których utracił prawo.

Jeżeli podatnik składa zeznanie (PIT-36, PIT-37), to wykazuje w nim także przychody objęte ulgą. Ma to charakter informacyjny i służy temu, żeby prawidłowo wypełnić pozostałe pozycje zeznania z uwagi na wskazane wcześniej zależności między ulgą a kosztami uzyskania przychodów, składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz ulgą na dzieci.

Przykład:

Poza przychodami z pracy (w całości objętymi ulgą na etapie poboru zaliczek na podatek), podatnik nie uzyskał w roku podatkowym innych przychodów. Czy musi złożyć zeznanie podatkowe skoro nie korzysta z innych ulg i nie musi żadnej zwracać?

Nie, podatnik nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego. 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).

Na podst. podatki.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne