Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Jeśli urodziło ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Kto może otrzymać becikowe?

Może je dostać każdy, kto:

 1. jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
 2. jest opiekunem prawnym dziecka (tzn. osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 3. jest opiekunem faktycznym dziecka (tzn. osobą, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka),
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:

  a) jest obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
  b) jest cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 •  jest obywatelem innego państwa Unii Europejskiej (UE),
 • jest obywatelem państwa spoza UE, ale jego państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do becikowego w Polsce. Sprawdź, które państwa spoza UE mają umowę z Polską o zabezpieczeniu społecznym,  
 • ma zezwolenie na pobyt stały, 
 • ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • ma zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji,
 • ma zezwolenie na pobyt czasowy  ponieważ inne państwo UE udzieliło mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE  oraz zamierza w Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać również inne okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce, 
 • ma statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • ma kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Ten punkt nie dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy.  

 5. spełnia wszystkie poniższe warunki:

  a) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto,

   b) matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko. 

Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia, czy spełnione jest kryterium dochodowe, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Kwota ww. kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata. 

Jeżeli mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz również przyznaje pomoc finansową podobną do becikowego.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

 1. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 2. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 b) ojciec dziecka jest nieznany,
 c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Co należy zrobić, aby dostać becikowe?

 1. Wypełnij wniosek o becikowe i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty (zob. niżej).
 2. Złóż wniosek.
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu. 
 4. Czekaj na wypłatę becikowego.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Najpóźniej 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Przykład:

Jeżeli dziecko urodziło się np. 11 lutego 2017 roku, to wniosek złóż najpóźniej 11 lutego 2018 roku.

W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek?

Każda gmina ustala instytucję, do której możesz złożyć dokumenty (na przykład urząd miasta bądź gminy, ośrodek pomocy społecznej). Dowiedz się w Twojej gminie czy mieście, gdzie możesz złożyć dokumenty.

Co należy przygotować?

 • wniosek o becikowe — pobierz i wypełnij,
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem - weź odpowiednią kartę pobytu.
 • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży - dostaniesz je od lekarza albo położnej. 
 • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego - jeśli instytucja, w której składasz wniosek, poprosi cię o takie oświadczenie, 
 • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Lista dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, jakie dokumenty musisz dostarczyć.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Jaką pomoc finansową można otrzymać?

Becikowe wynosi 1000 zł. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza określonych niższych kryteriów dochodowych - dodatkowo możesz dostać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka. 

Poza tym urzędy gmin i miast często same przyznają dodatkową, jednorazową pomoc finansową. Dowiedz się więcej w twoim urzędzie gminy bądź urzędzie miasta.

Kiedy i jak dostaniesz becikowe?

To zależy od tego, kiedy złożysz wszystkie dokumenty. Do końca miesiąca - jeżeli złożysz wszystkie dokumenty do 10 dnia miesiąca. Do końca następnego miesiąca — jeśli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca.

To, w jaki sposób dostaniesz pieniądze, zależy od urzędu. Możesz je dostać:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • przekazem pocztowym albo
 • w kasie urzędu.

Dowiedz się w instytucji, w której złożysz wniosek, jak wypłacą ci becikowe.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi przyznania becikowego?

Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną. Możesz je złożyć bezpośrednio w siedzibie instytucji albo przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2284, ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234, ze zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238, ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) .

 

Komentarze: Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

 • Julek 2017-08-29 11:01:54

  Re: Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

  Witam do tego tematu mam pytanie. Matka dziecka nie uznala mnie za ojca( w akt urodzenia wpisala jakieś imie i swoje nazwisko). Ode mnie wziela wyprawke na 5 tys. Jak sie okazalo rownolegle brala swiadczenia z ops na tzw. samotna mame.Zalozylem sprawe o ustalenie ojcostwa. Potwierdzilo sie, ze dziecko jest moje. Czy zatajenie ojcostwa w celu wyludzenia swiadczen to za zachowanie zgodne z prawem?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane