Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Tytuł wykonawczy jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dużej liczbie przypadków jest to po prostu prawomocny wyrok (tytuł egzekucyjny) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co do zasady, możemy uzyskać tylko jeden tytuł wykonawczy, ponieważ istnienie w obrocie dwóch lub więcej tytułów mogłoby spowodować niebezpieczeństwo wielokrotnego wyegzekwowania tego samego roszczenia. Jednakże w wielu przypadkach potrzeba uzyskania dalszych tytułów wykonawczych będzie konieczna dla skutecznego przeprowadzenia egzekucji.

Kiedy można uzyskać dalszy tytuł wykonawczy?

Przesłanki do uzyskania dalszych tytułów wykonawczych zawiera art. 793 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim "w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową". Zatem potrzeba wydania dalszego tytułu wykonawczego może zaistnieć w sytuacji prowadzenia egzekucji:

1) na rzecz kilku osób,

2) przeciwko kilku osobom,

3) z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika.

Tytułem przykładu można wskazać sytuację, gdzie komornik sądowy w jednym mieście prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, natomiast chcemy uzyskać dalszy tytuł wykonawczy, aby móc wszcząć egzekucję z przedmiotu majątkowego znajdującego się w innym miejscu, którą miałby prowadzić inny komornik.

Procedura uzyskania dalszego tytułu wykonawczego

W celu uzyskania dalszego tytułu wykonawczego musimy złożyć wniosek do sądu, który wydał pierwotny tytuł. Jednakże w sprawach, w których klauzulę wykonalności sąd nadał z urzędu, również dalszy tytuł wykonawczy może zostać wydany z urzędu. Sąd rozstrzyga w przedmiocie wydania dalszego tytułu wykonawczego w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Sąd wydając dalsze tytuły wykonawcze powinien oznaczyć cel, dla którego zostały one wydane oraz oznaczyć je kolejnym numerami np. "Tytuł wykonawczy nr 2 w celu egzekucji z ruchomości... ". Co ważne, "wskazanie celu, dla którego wydano dalszy tytuł wykonawczy, jest wiążące dla wierzyciela i organów egzekucyjnych. Konsekwentnie tytuł wydany w celu prowadzenia egzekucji w określony sposób lub z określonego składnika majątku dłużnika nie może stanowić podstawy dla jej prowadzenia w sposób sprzeczny z treścią postanowienia sądu egzekucyjnego" (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt III CZP 53/12).

Postanowienia sądu o wydaniu dalszego tytułu wykonawczego (art. 793 k.p.c.) nie są dokumentami umożliwiającymi dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej (art. 109 ust. 1 u.k.w.h.). Podstawą wpisu może być wyłącznie oryginał tytułu wykonawczego (pierwszy lub dalszy, który wskazuje jako cel ustanowienie hipoteki przymusowej na danej nieruchomości - zob. ww. orzeczenie).

Postępowanie przewidziane w art. 793 k.p.c. tj. o wydanie oprócz pierwszego dalszego tytułu wykonalności, jest odrębnym postępowaniem, w którym kognicja sądu jest jednoznacznie określona w ustawie. Sąd bada wyłącznie, czy zaistniała jedna z dwóch podstaw uzasadniających wydanie dalszego tytułu wykonawczego, tj. czy istnieje potrzeba prowadzenia egzekucji na rzecz kilku wierzycieli lub przeciwko kilku dłużnikom, albo z kliku składnikowych części majątku tego samego dłużnika. Wierzyciel w toku tego postępowania powinien wykazać jedynie, że dla egzekucji z innych składników majątkowych dłużników nie może posłużyć się wydanymi wcześniej tytułami wykonawczymi (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 października 2012 r., sygn. I ACz 1631/12).

W postępowaniu z art. 793 k.p.c. dłużnik nie może opierać zażalenia na zarzutach kwestionujących zasadność nadania klauzuli wykonalności. Odnosi się także do małżonka dłużnika, przeciwko któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c. i w następstwie czego uzyskał on status dłużnika. Zagadnienie nadania klauzuli wykonalności zostało już pozytywnie rozstrzygnięte w postępowaniu klauzulowym. Natomiast postępowanie przewidziane w art. 793 k.p.c. jest odrębnym postępowaniem, w którym kognicja sądu jest jednoznacznie określona w ustawie. Sąd bada wyłącznie czy zaistniała jedna z dwóch podstaw uzasadniających wydanie dalszego tytułu wykonawczego, tj. czy istnieje potrzeba prowadzenia egzekucji na rzecz kilku wierzycieli lub przeciwko kilku dłużnikom, albo z kliku składnikowych części majątku tego samego dłużnika (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 23 kwietnia 2012 r. , sygn. I ACz 669/12). 


Michał Pichór

Radca prawny

Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika