Gdzie znaleźć pomoc w przypadku sporu z instytucją finansową?

Sprawdź, gdzie można szukać pomocy w przypadku sporu z instytucją finansową, np. z bankiem czy zakładem ubezpieczeń.

Reklamacja w instytucji finansowej

W pierwszej kolejności należy złożyć reklamację w instytucji finansowej, opisując swoje zastrzeżenia dotyczące świadczonej przez podmiot usługi lub zaoferowanego produktu oraz określić oczekiwania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. 

Porady prawne

W przypadku problemów ze sporządzeniem reklamacji można skorzystać z pomocy instytucji wskazanych w Kroku 2. Instytucje finansowe zobowiązane są udzielić odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, odpowiedź może być udzielona w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Instytucja finansowa zobowiązana jest przy tym wyjaśnić klientowi przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a także określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 

Porady i interwencje

Nieodpłatną poradę w zakresie sporu z podmiotem rynku finansowego można uzyskać u Rzecznika Finansowego i powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, czy też w pozarządowych organizacjach konsumenckich jak Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Rzecznicy konsumentów oraz organizacje konsumenckie prowadzą bezpłatne poradnictwo, udzielają informacji prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów, podejmują w imieniu i na rzecz konsumentów interwencje, udzielają im pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu.

Rzecznik Finansowy rozpatruje skargi i wnioski indywidualnie kierowane przez klientów, związane z niesłuszną, w ich opinii, odmową uznania reklamacji przez podmiot rynku finansowego. Rzecznik może wytoczyć powództwo na rzecz klienta w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących działalności  podmiotów rynku finansowego, a także za zgodą powoda wziąć udział w toczącym się już postępowaniu. 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)

Jeżeli strony sporu tak zdecydują, spór na rynku finansowym może być rozwiązany w sposób pozasądowy. Istnieją trzy główne ośrodki ADR oferujące możliwość pozasądowego rozwiązania sporu na rynku finansowym: 

Rozstrzyganie sporów przed sądem powszechnym

Jeżeli nie udało się rozwiązać sporu z instytucją finansową przy wykorzystaniu rozwiązań opisanych w Krokach 1-3, możliwe jest dochodzenie roszczeń w drodze powództwa cywilnego. Tu także zasadne może być skorzystanie z profesjonalnej porady. Bezpłatną pomoc prawną w tym zakresie można uzyskać u rzeczników konsumentów i w organizacjach konsumenckich. Profesjonalną płatną pomoc prawną oferują kancelarie prawne.  

Źródło: www.knf.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika