Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r.

Ważne dla osoby uprawnionej do bonu 

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500+". Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba też aktywować bon. Będzie można to zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

Osoby, które mają dziecko niepełnosprawne i będą chciały uzyskać dodatkowy bon – 500 zł, będą mogły na PUE ZUS złożyć w tym celu oświadczenie.

Bon będzie dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej. Na bonie będzie widoczna kwota do wykorzystania.

Za pomocą bonu będzie można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em.

Bonem będzie można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualna lista tych podmiotów będzie publikowana na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. 

Kogo dotyczy bon?

1.  Ciebie, jeśli 18 lipca 2020 r. masz przyznane prawo do:

 • świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
 • dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone w:
  • rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
  • placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
  • placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

2.  Ciebie, jeśli między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:

 • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
 • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.

3.  Ciebie, jeśli przebywasz poza granicami Polski i:

 • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany do wojewody, a wojewoda nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r.;
 • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
 • wojewoda wydał Ci decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Jeżeli Twoje dziecko, którego dotyczy świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, decyzja o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego albo wniosek o świadczenie wychowawcze złożony poza granicami Polski, jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu

Jeśli więc masz prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, lub do dodatku wychowawczego albo złożyłeś wniosek o te świadczenia, a pracujesz poza granicami Polski, otrzymasz świadczenie w formie bonu. Jeżeli Twoje dziecko jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu. Za pomocą bonu możesz zapłacić w Polsce za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Co musisz zrobić, aby skorzystać z bonu?

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, musisz:

 • mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • aktywować bon na PUE ZUS (w zakładce [Ogólny], w menu bocznym będzie zakładka [Polski Bon Turystyczny]). Aby aktywować bon musisz podać swój aktualny adres e‑mail oraz numer telefonu komórkowego. Bon można aktywować w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

Aktywacja bonu nie jest jeszcze dostępna na PUE ZUS. Wkrótce będzie udostępniona ta funkcja w systemie.

 Nie musisz składać wniosku o świadczenie w formie bonu.

 Aby skorzystać z dodatkowego świadczenia w formie bonu (które przysługuje na dziecko niepełnosprawne), musisz na PUE ZUS złożyć „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego” (DBT). Do oświadczenia dołącz kopię orzeczenia dziecka o:

 • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Nie możesz jeszcze złożyć oświadczenia. Wkrótce będzie udostępniona ta funkcja w systemie.

Co zyskasz?

 • Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł na każde dziecko.
 • Dodatkowe świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł na dziecko niepełnosprawne.
 • Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł. Jeśli wychowujesz na przemian z drugim rodzicem dziecko niepełnosprawne, każdemu z Was przysługuje świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł.

Za co i kiedy zapłacisz bonem?

Bonem zapłacisz za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualna lista podmiotów, w których można skorzystać z bonu będzie na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

Bonem możesz zapłacić  do 31 marca 2022 r. Jeśli do tego dnia zapłacisz za usługę za pomocą bonu, możesz z niej skorzystać po tym terminie.

Bonu nie możesz wymienić na gotówkę, inne środki płatnicze albo inne środki wymiany. Na bonie na Twoim profilu na PUE ZUS będzie kwota świadczenia, którą możesz wykorzystać.

Za pomocą bonu możesz płacić wielokrotnie, aż wyczerpiesz kwotę świadczenia. Jeśli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego nie zrealizuje usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, albo gdy przedsiębiorca turystyczny jest niewypłacalny, nastąpi zwrot środków na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), a Ty będziesz mógł ponownie je wykorzystać za pomocą bonu.

W jaki sposób zapłacisz bonem?

Gdy aktywujesz bon na PUE ZUS, otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności (znajdziesz go również na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon]). Ten kod podasz, gdy będziesz płacić za usługi (np. w recepcji hotelu). Następnie otrzymasz esemesem kod potwierdzający płatność. Musisz go podać osobie przyjmującej płatność.

Jeśli pomylisz się i podasz błędny kod obsługi płatności, osoba przyjmująca płatność może ponownie go wpisać.

Jeżeli pomylisz się i podasz błędny kod potwierdzający płatność bonem (ten, który dostaniesz esemesem), płatność będzie anulowana. Musisz wtedy ponownie podać kod obsługi płatności (z e-maila lub z PUE ZUS), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz esemesem.

Jeśli usługa, za którą płacisz bonem przekracza jego wartość, to brakującą część możesz zapłać gotówką lub przelewem.

Stan wykorzystania środków z bonu będziesz mógł sprawdzić na PUE ZUS.

Kilka pytań

Jak otrzymać swój bon?

Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny], a następnie [Mój bon]. 

Czy trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać bon?

Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę "Ogólny" i przejdź do zakładki "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko niepełnosprawne?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu, musisz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego (DBT). Oświadczenie wypełnisz na PUE ZUS z pomocą kreatora. W oświadczeniu wskaż, czy Twoje dziecko ma orzeczenie o:

 • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do oświadczenia musisz dołączyć kopię orzeczenia.

Czy na dziecko niepełnosprawne przysługuje wyższe świadczenie? 

Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dziecko niepełnosprawne, przysługuje Ci dodatkowe świadczenie w formie bonu. Otrzymasz więc jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. 

Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę, czy na każde dziecko? 

 Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które masz prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego.

Jak wygląda bon turystyczny?

 Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę [Ogólny], a następnie [Polski Bon Turystyczny]). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń. 

Czy bonem można płacić kilka razy?

 Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

Czy mogę wymienić bon na gotówkę?

 Nie możesz wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.   

Czy mogę skorzystać z wypoczynku po 31 marca 2022 r., za który zapłacę bonem?

 Tak, jeśli zapłacisz za pomocą bonu do 31 marca 2022 r.

Czy będę mogła skorzystać z bonu, jeśli urodzę dziecko w 2021 r.?

 Tak. Jeśli w 2021 r. uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również przysługiwało świadczenie w formie bonu. Możesz zrealizować go do końca marca 2022 r.

Co zrobić w sytuacji, gdy kwota za nocleg w hotelu będzie przewyższać wartość bonu?

 Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłać gotówką lub przelewem.

Czy bon turystyczny mogą otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzice zastępczy albo rodzice sprawujący opiekę naprzemiennie?

 Tak. Uprawnioną do Polskiego Bonu Turystycznego jest osoba, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego na dziecko. Jeśli sprawujecie opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, każdemu z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie, które to potwierdza.

Czy bonem można opłacić wyjazd zagraniczny?

Nie. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Listę tych podmiotów znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Czy będzie lista hoteli, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu?

Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, u których będziesz mógł zapłacić za pomocą bonu, znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Jak otrzymam informację, że mam przyznany bon?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz bon, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli masz prawo do bonu, w zakładce [Ogólny] będzie zakładka [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]. Bon musisz aktywować. Aby to zrobić, wpisz swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. W chwili aktywacji zostanie Ci nadany kod obsługi płatności. Otrzymasz go e‑mailem, aby potwierdzić płatność za pomocą bonu.

Co to jest kod obsługi płatności?

To kod, który otrzymasz, gdy aktywujesz swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty będziesz znał ten kod. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon]. Wykorzystasz go, gdy będziesz płacić za usługi, np. rezerwować nocleg w hotelu.

Gdzie mogę sprawdzić/zobaczyć swój kod obsługi płatności?

Kod obsługi płatności będziesz mógł sprawdzić w e-mailu, który otrzymasz w dniu aktywacji bonu, oraz na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon].

Czy jeśli wystąpię do POT o bon i dostanę decyzję odmowną, mogę się odwołać?

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania świadczenia w formie bonu, możesz złożyć odwołanie do ministra rozwoju.

Gdzie znajdę na PUE ZUS informacje o bonie?

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce [Ogólny] jest nowa zakładka [Polski Bon Turystyczny]. Zobaczysz ją, jeśli masz prawo do świadczenia w formie bonu. Kliknij w [Polski Bon Turystyczny], a następnie w [Mój bon]. Pojawią się następujące opcje:

 1. [Aktywuj bon],
 2. [Zmiana danych kontaktowych],
 3. [Wniosek o dodatkowe świadczenie],
 4. [Podgląd].

Co trzeba zrobić, jeśli na PUE ZUS nie mam zakładki [Polski Bon Turystyczny]?

Jeśli w zakładce [Ogólny] nie ma zakładki [Polski Bon Turystyczny], oznacza to, że nie masz ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu. W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, powinieneś złożyć wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). POT wyda w tej sprawie decyzję. 

Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne?

Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny adres e-mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce "Polski Bon Turystyczny" > "Mój Bon". Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz  na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce "Polski Bon Turystyczny" > "Mój bon") esemes z kodem potwierdzającym tę płatność. Ten kod musisz podać recepcjoniście.

Czy mogę sprawdzić, jaką wartość bonu mogę jeszcze wykorzystać?

Tak, aktualny stan środków, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki "Polski Bon Turystyczny" > "Mój bon".

Mam zakładkę na PUE ZUS [Polski Bon Turystyczny], ale nie dostałem e-mailem kodu obsługi płatności. Co muszę zrobić?

Kod obsługi płatności otrzymasz przy aktywacji bonu. Aby to zrobić, wybierz zakładkę "Ogólny", a następnie "Polski Bon Turystyczny" > "Mój bon" i kliknij "Aktywuj bon". Musisz uzupełnić swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Jeśli aktywowałeś bon, a nie otrzymałeś e-mailem kodu obsługi płatności, sprawdź, czy e-mail z kodem obsługi płatności nie znalazł się w folderze "Spam". Kod możesz również sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce "Polski Bon Turystyczny" > "Mój Bon".

Nie mam swojego profilu na PUE ZUS. Czy może mnie reprezentować pełnomocnik i w moim imieniu aktywować mój bon?

Funkcja aktywacji bonu przez pełnomocnika będzie możliwa później. Obecnie musisz mieć swój profil na PUE ZUS, aby aktywować bon.

Pomyliłem się i podałem w recepcji błędny kod obsługi płatności. Co muszę zrobić, aby zapłacić bonem za wczasy?

Podaj recepcjoniście prawidłowy kod obsługi płatności. Recepcjonista w razie pomyłki może ponownie wpisać kod i dokończyć proces płatności.

Co się stanie, jeśli podam recepcjoniście błędny kod potwierdzający płatność bonem, który dostanę esemesem?

Płatność będzie anulowana. Musisz podać recepcjoniście jeszcze raz kod obsługi płatności (z e-maila), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz esemesem.

Czy w obiekcie, który jest na liście POT, mogę zapłacić bonem tylko za nocleg, czy także za posiłki i atrakcje?

Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich). Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu., Jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia  (stanowią one integralną część usługi) to nadal jest to usługa hotelarska.

Z przepisów wynika, że bonem można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka. Czy jeśli nasze dziecko ma kilka miesięcy i jego pobyt w ośrodku jest darmowy, możemy zapłacić bonem?

Tak. Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy dziecko korzysta z usługi hotelarskiej lub uczestniczy w imprezie turystycznej – nawet gdy ze względu na jego wiek nie  trzeba za nie zapłacić.

Chcę skorzystać ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem z usługi hotelarskiej i zapłacić za pomocą bonu. Czy mogę za nasz wspólny pobyt zapłacić bonem?

Tak. Aby zapłacić za pomocą bonu, dziecko musi skorzystać z usługi hotelarskiej.

Czy jeśli moje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, to przysługuje mi na nie dodatkowe świadczenie? Czy muszę przedstawić dodatkowe dokumenty?

Na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł (dodatkowy bon o wartości 500 zł). Dzieckiem niepełnosprawnym jest m.in. dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności (wydane na podstawie art. 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Jeśli Twoje dziecko ma takie orzeczenie, to przysługuje na nie dodatkowe świadczenie w formie bonu. Aby otrzymać to świadczenie, musisz:

 • złożyć oświadczenie (przez  Platformę Usług Elektronicznych ZUS), że Twoje  dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dołączyć kopię takiego orzeczenia.

Czy można zapłacić za pomocą bonu PBT można wykorzystać za na usługi gastronomiczne w hotelu?

Bon może być wykorzystany na usługi hotelarskie- art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich). Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu, a jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia uzyskać w obiekcie (gdy stanowią one integralną część takiej usługi) to nadal jest to usługa hotelarska.

Podmioty turystyczne - ważne dla przedsiębiorcy turystycznego i organizacji pożytku publicznego

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS. Dlatego trzeba mieć profil na PUE ZUS.

Aby przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny na PUE ZUS, trzeba wypełnić oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny (PBT). Na PUE ZUS przedsiębiorca turystyczny będzie mógł zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem.

Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.

Już wkrótce ZUS poinformuje o możliwości korzystania z funkcji dla podmiotu turystycznego. 

Kogo dotyczy?

Przyjmowanie płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego dotyczy:
 • przedsiębiorcy turystycznego,
 • organizacji pożytku publicznego.

Jakie warunki musisz spełnić, aby przyjąć płatność bonem?

Polska Organizacja Turystyczna (POT) opublikuje listę zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu na stronach internetowych POT: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Jak złożyć oświadczenie?

„Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny” (PBT) będzie można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Możesz to zrobić samodzielnie lub może to zrobić osoba przez Ciebie upoważniona. Skorzystaj z instrukcji, jak wypełnić oświadczenie (plik doc).

Oświadczenie można będzie podpisać m.in. za na PUE ZUS?

Osoba, która złoży oświadczenie (Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona), zostanie managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny] w zakładce [Podmiot Turystyczny] manager będzie mógł dodać kolejnych managerów do obsługi podmiotu turystycznego. Managerów będzie też można usunąć, choć zawsze będzie musiała być przynajmniej jedna osoba z taką rolą. Każdy manager będzie miał na PUE ZUS dostęp do rozliczeń płatności bonem oraz możliwość:
 • zmiany danych podmiotu turystycznego,
 • złożenia rezygnacji z udziału w programie,
 • ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji,
 • dodania lub usunięcia recepcjonisty czyli osoby obsługującej płatności bonem.

Osoba, która ma pełnić rolę managera musi mieć swój profil na PUE ZUS.

Osoba, która ma pełnić rolę recepcjonisty musi mieć swój profil na PUE ZUS.

Managerem i recepcjonistą może być ta sama osoba.

Rusza rejestracja dla przedsiębiorców do programu Polski Bon Turystyczny

Już od 25 lipca br. przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny w platformie PUE ZUS. Program jest formą wsparcia dla krajowej branży turystycznej oraz dla polskich rodzin. Do rejestracji mogą przystąpić przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski.

Aby dołączyć do programu, należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie trzeba złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Oświadczenie trzeba podpisać: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE ZUS, można obejrzeć na kanale YouTube.

Do programu mogą przystąpić jedynie legalne firmy. Dzięki Polskiemu Bonowi Turystycznemu pośrednio zmniejszy się szara strefa w branży turystycznej. POT opublikuje listę przedsiębiorców, którzy dołączyli do programu na stronie bonturystyczny.gov.pl dnia 1 sierpnia. Od tego dnia platforma będzie aktywna także dla beneficjentów bonu. 

Rejestracja będzie ciągła aż do zakończenia programu. Beneficjenci będą mogli wykorzystać bon do 31 marca 2022 roku. 

ZUS uruchomił infolinię, gdzie można się dowiadywać na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Zarówno beneficjenci programu, jak i przedsiębiorcy mogą dzwonić na numer: 22 11 22 111. Konsultanci specjalnej infolinii wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu czy tego, kto może przyjmować płatności bonem.

Jak przyjąć płatność bonem?

Płatność bonem będziesz przyjmować za pomocą aplikacji dla recepcjonisty. Klient poda Ci kod obsługi płatności, który dostał e-mailem (może go też sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS), a następnie kod, którym potwierdzi płatność (otrzyma go esemesem w momencie transakcji). Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod obsługi płatności, możesz ponownie go wpisać.

Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod potwierdzający płatność, transakcja będzie anulowana. Musisz wtedy jeszcze raz wpisać kod obsługi płatności, a następnie nowy kod potwierdzający transakcję, który klient otrzyma esemesem.

Jeżeli usługa, za którą klient płaci bonem przekracza jego wartość, to brakującą część klient może zapłać gotówką lub przelewem.

Jeśli kwota do zapłaty wprowadzone do aplikacji przekracza wartość bonu, transakcja będzie anulowana.

Stan wykorzystania środków z bonu będzie znana klientowi. W przypadku przekroczenia wartości bonu, klient otrzyma powiadomienie o saldzie esemesem. Saldo bonu będzie też mógł sprawdzić na PUE ZUS.

Jakie masz prawa?

 • Możesz przyjąć płatność za pomocą bonu do 31 marca 2022 r.
 • Możesz w każdym czasie złożyć oświadczenie (na PUE ZUS), że nie będziesz przyjmować płatności za pomocą bonu. Zostaniesz wtedy wykreślony z listy zamieszczonej na stronach internetowych POT: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel. Jeśli jednak przyjąłeś płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, musisz ją zrealizować.

Jakie masz obowiązki?

 • Gdy zarejestrujesz przedsiębiorstwo lub organizację na PUE ZUS, poinformuj klientów, że można u Ciebie płacić bonem. Taką informację umieść przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych.
 • Musisz aktualizować dane, które podałeś przy rejestracji na PUE ZUS.
 • Jeśli przyjąłeś płatność za pomocą bonu do 31 marca 2022 r., musisz zrealizować usługę – także po tym terminie.
 • Jeśli nie zrealizujesz usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, zwracasz płatność przyjętą za pomocą bonu na rachunek POT, oddzielnie dla każdego bonu (w tytule przelewu podajesz numer bonu).

Co zyskasz?

Możesz przyjąć płatność za pomocą bonu. ZUS zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na PUE ZUS, w ciągu 14 dni, od kiedy przyjmiesz taką płatność.

Kilka pytań o bon

Kto może przyjmować płatności bonem turystycznym?

Możesz przyjmować płatności bonem, jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub prowadzisz organizację pożytku publicznego i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski. Musisz działać legalnie i mieć wpis do odpowiednich rejestrów. Przy rejestracji składasz oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Musisz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie złóż oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna (POT) na swoich stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel zamieszcza listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

Czy muszę złożyć wniosek, aby przyjmować płatności za pomocą bonu?

Musisz mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz złożyć tam oświadczenie. Aby złożyć oświadczenie, w zakładce "Ogólny" klikasz na "Dokumenty i wiadomości" > "Dokumenty robocze" > "Utwórz nowy" i wybierasz "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny". Podajesz dane podmiotu turystycznego i podpisujesz oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny). Oświadczenie to możesz podpisać jednym z następujących sposobów: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym.

Jeśli zarejestrowałeś podmiot turystyczny, stajesz się jego managerem na PUE ZUS i wykonujesz na PUE ZUS czynności w imieniu przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego. Wskazujesz jednego lub wielu recepcjonistów, którzy będą obsługiwali na PUE ZUS płatność za pomocą bonu. Możesz wskazać również dodatkowych managerów.

Kto może działać w imieniu przedsiębiorcy turystycznego?

Czynności na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w imieniu przedsiębiorcy turystycznego wykonuje osoba wskazana na PUE ZUS jako manager. Może ona na PUE ZUS np. zmienić dane podmiotu turystycznego, dodać nowego managera, wskazać recepcjonistów, przeglądać transakcje i rozliczenia. Manager musi mieć profil na PUE ZUS. Przedsiębiorca turystyczny musi mieć co najmniej jednego managera.

Na rzecz przedsiębiorcy turystycznego prace wykonują również recepcjoniści. Muszą oni mieć profil na PUE ZUS. Obsługują płatności za pomocą bonu turystycznego.

Osoby, które mają na PUE ZUS status managera i recepcjonisty, mogą świadczyć usługi dla kilku przedsiębiorców turystycznych.

Kto może zarejestrować podmiot turystyczny na PUE?

Każdy, kto ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, poda dane podmiotu 

i podpisze na PUE ZUS oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny).

Oświadczenie trzeba podpisać jednym z następujących sposobów: profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód), profilem zaufanym.

Ten, kto zarejestrował podmiot turystyczny, zostaje managerem podmiotu turystycznego – wykonuje na PUE ZUS czynności w imieniu podmiotu turystycznego, m.in. może dodawać i usuwać recepcjonistów, managerów, może zmienić dane podmiotu.

Czy jako manager będę mógł zmienić dane podmiotu turystycznego?

Tak. Będziesz mógł zmienić na PUE ZUS dane podmiotu, chyba że złożyłeś oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności za pomocą bonu i Polska Organizacja Turystyczna usunęła Twój podmiot z listy udostępnianej na swoich stronach internetowych.

Jakie mam obowiązki, jeśli zostałem wpisany na listę przedsiębiorców turystycznych?

Po rejestracji podmiotu turystycznego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS musisz zamieszczać informację, że można u Ciebie płacić za pomocą bonu. Informację tę trzeba umieścić przede wszystkim w miejscu realizacji usług hotelarskich lub imprez turystycznych (zobowiązujesz się do tego w składanym na PUE ZUS oświadczeniu). Ponadto musisz aktualizować dane podane przy rejestracji na PUE ZUS oraz poddać się czynnościom sprawdzającym, które może podjąć Polska Organizacja Turystyczna.

Co powinienem zrobić, jeśli nie zrealizuję usługi, za którą przyjąłem płatność bonem?

Jeśli nie zrealizujesz usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, a przyjąłeś płatność bonem, jak najszybciej zwróć płatność przyjętą za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej, oddzielnie dla każdego bonu. W tytule przelewu podajesz numer bonu.

Czy mogę zrealizować usługę hotelarską po 31 marca 2022 r.?

Tak, ale płatność za usługę za pomocą bonu musisz przyjąć do 31 marca 2022 r.

Czy mogę zrezygnować z możliwości przyjmowania płatności bonem?

Tak. W każdym czasie możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z programu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Polska Organizacja Turystyczna usunie Cię wtedy z listy zamieszczonej na swoich stronach internetowych. Jeśli jednak przyjąłeś płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, musisz ją zrealizować.

Kiedy muszę się zgłosić, aby znaleźć się na liście podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu?

Prawo przyjmowania płatności za pomocą bonu turystycznego obowiązuje do 31 marca 2022 r. Do tego czasu możesz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jako przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego. Polska Organizacja Turystyczna umieści Cię na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Jeśli przyjmiesz płatność do 31 marca 2022 r., usługę możesz zrealizować po tym terminie.

W jakim czasie otrzymam płatność za zrealizowany bon?

ZUS zrobi przelew w ciągu 14 dni od przyjęcia płatności za pomocą bonu (na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Czy po przyjęciu płatności bonem muszę zawiadomić ZUS lub POT, aby otrzymać zwrot?

Nie. ZUS zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Czy mogę przyjąć płatność bonem za spływ kajakowy lub obóz harcerski?

Tak, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego i realizujesz imprezy turystyczne na terytorium Polski,
 • działasz legalnie i masz wpis do odpowiednich rejestrów,
 • zarejestrowałeś podmiot turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • spływ kajakowy albo obóz harcerski stanowią część imprezy turystycznej (zdefiniowanej w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym).

Czy moje gospodarstwo agroturystyczne może przyjąć płatność bonem?

Tak, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś przedsiębiorcą turystycznym i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski,
 • działasz legalnie i masz wpis do odpowiednich rejestrów,
 • zarejestrowałeś podmiot turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Czy muszę zatrudnić recepcjonistę, aby przyjmować płatności za pomocą bonu?

Recepcjonista to osoba, która ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i obsługuje płatności za pomocą bonu. Recepcjonistę wskazuje na PUE ZUS osoba, która ma tam status managera. Każdy podmiot turystyczny, który przyjmuje płatności za pomocą bonu, musi mieć co najmniej jednego managera i recepcjonistę. Może być to ta sama osoba.

Jak osoba uprawniona do bonu będzie płacić za usługę hotelarską?

Jeśli osoba uprawniona aktywuje bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, otrzyma e‑mailem kod obsługi płatności. Ten kod może także sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS. Musi Ci podać ten kod, gdy płaci za usługę hotelarską, a następnie – kod potwierdzający płatność, który otrzyma esemesem w momencie transakcji.

Czy osoba, która chce zapłacić bonem, musi okazać w recepcji jakiś dokument?

Nie. Osoba, która chce zapłacić bonem za usługę, poda kod obsługi płatności, który otrzymała e‑mailem. Może go także sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS. Następnie poda kod potwierdzający płatność, który otrzyma esemesem w czasie transakcji. 

Czy można przyjąć dopłatę do bonu?

Tak. Bonem można zapłacić do wyczerpania przyznanych świadczeń w formie bonu. Brakującą kwotę klient opłaca z własnych środków.

Czy mogę przyjmować płatności jako recepcjonista w dwóch naszych pensjonatach?

Tak. Wystarczy, że manager doda Cię na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS do listy recepcjonistów. Aby obsługiwać płatności za pomocą bonu, musisz mieć profil na PUE ZUS.  

Czy mogę dać pełnomocnictwo do rejestracji podmiotu turystycznego na PUE ZUS?

Do rejestracji nie jest wymagane pełnomocnictwo.

Zarejestrować podmiot turystyczny może osoba, która:

 • ma profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • poda dane podmiotu, w imieniu którego występuje,
 • podpisze na PUE ZUS oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny) – pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeżeli podmiot turystyczny będzie rejestrować osoba, którą upoważnisz do Twojego profilu [Płatnik] – kreator sam podpowie dane podmiotu.

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo turystyczne lub organizację pożytku publicznego i nie masz profilu [Płatnik] na PUE ZUS, a upoważniłeś do rejestracji inną osobę – wtedy ta osoba musi sama wpisać dane podmiotu. Natomiast dane osoby, która rejestruje przedsiębiorstwo turystyczne lub organizację pożytku publicznego, system pobierze z jej profilu na PUE ZUS.

Co mogę zrobić, jeśli wpiszę błędny kod obsługi płatności z maila, który otrzymał klient?

W razie pomyłki możesz wpisać ponownie kod obsługi płatności.

Co się stanie, jeśli wpiszę błędny kod potwierdzający płatność, który otrzyma klient w czasie transakcji?

Jeśli pomylisz się i wpiszesz błędny kod potwierdzający płatność, transakcja będzie anulowana. Musisz wtedy jeszcze raz wpisać kod obsługi płatności (z e-maila klienta), a następnie – nowy kod potwierdzający, który klient otrzyma esemesem.

Czy muszę zwrócić świadczenie w formie bonu, jeśli zaliczka jest bezzwrotna, a klient odwołał rezerwację?

Jeśli klient wiedział, że zaliczka jest bezzwrotna i opłacił ją za pomocą bonu, a następnie odwołał rezerwację, nie musisz zwracać środków przyjętych za pomocą bonu. 

Czy jeśli wystawiamy fakturę na firmę za pobyt w hotelu, to możemy przyjąć płatność za pomocą bonu turystycznego?

W takiej sytuacji nie ma podstaw do zapłaty za pomocą bonu. Fakturę wystawiacie na firmę, a to oznacza, że odbiorcą usługi była firma – usługa nie była więc świadczona na rzecz dziecka.

Czy płatność za pomocą bonu mogą przyjmować tylko podmioty o określonym PKD – z konkretnej branży?

Podmiot, który chce przyjmować płatność za pomocą bonu, powinien świadczyć usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Musi też zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Nie musi przy tym podawać numeru PKD.

Infolinia w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego

Od 24 lipca od godziny 8.00 pod numerem telefonu 22 11 22 111 będzie można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Ze specjalnej infolinii będzie można korzystać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Konsultanci specjalnej infolinii będą wspierać osoby, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśnią wątpliwości dotyczące prawa do bonu, a także m.in. pomogą:

 • aktywować bon,
 • wysłać oświadczenia,
 • zapłacić za pomocą bonu.

 

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie bonu?

 • Pod numerem telefonu 22 11 22 111.
 • Pytania możesz też wysyłać na adres e-mailowy bon@zus.pl.

RODO

Klauzule informacyjne

Współadministrowanie Porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Polską Organizacją Turystyczną dotyczące uzgodnień okreslających zakres odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych (plik pdf 131kb)

Na podst. zus.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika