Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

W różnych przypadkach kontrola celno-skarbowa może zakończyć się protokołem, wynikiem kontroli albo adnotacją. Kontrolowany ma w związku z tym różne uprawnienia. 

Protokół

Według art. 84 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), protokołem kończy się kontrola celno-skarbowa w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2-5 i 9, tzn.:

a) kontrola przestrzegania przepisów:

 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towaróww obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi, w szczególności przepisówdotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami;
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, a także zgodność tej działalnościze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem;

b) kontrola:

 • przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania recepturzarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawyo uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego FunduszuOrientacji i Gwarancji Rolnej;
 • stosowania receptur, o których mowa wyzej, oraz prawidłowości deklaracji dotyczącychsurowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową;
 • działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracjidotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiemo refundację wywozową;
 • prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozuproduktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnejpolityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i na zasadachokreślonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia;
 • prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osobyzatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy. 

Protokół taki winien zawierać m.in.: 

 • wskazanie kontrolowanego;
 • wskazanie kontrolującego;
 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli celno-skarbowej;
 • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
 • opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 • dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów.

Poza tym przepisy art. 290 § 2 pkt 7 oraz art. 291 Ordynacji podatkowej stosuje się przy tymodpowiednio, a zatem protokół kontroli winien zawierać pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji, a kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący jest wówczas obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanegoo sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione,wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

W razie niezłożenia wyjaśnień bądź zastrzeżeń w powyższym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Kontrola celno-skarbowa, o której mowa w art. 62 ust. 5 i 13 (tzn. poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży, w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących,w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie i w innych podmiotach, naprzejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych czy w innych miejscachwyznaczonych lub uznanych przez właściwy organ KAS, na drogach publicznych bądź drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określonew art. 59), nie kończy się jednak powyższym protokołem, jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości.


Wynik kontroli

Z kolei, zgodnie z art. 82 ust.1-5 ustawy o KAS, po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów prawapodatkowego, sporządza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową.

Wynik kontroli powinien zawierać w szczególności:

 • oznaczenie organu;
 • wskazanie kontrolowanego;
 • datę wydania; 
 • zakres kontroli celno-skarbowej; 
 • informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku;
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 • podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego lub osoby zastępującej naczelnika urzędu celnoskarbowego.

Co istotne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, nie wywołuje skutków prawnych.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli w wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości albo organ uwzględnił ww. złożoną korektę.

 Powyżego wyniku kontroli nie sporządza się jednak w przypadku kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego:

 1. w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ichwytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania,wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy – jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości;
 2. w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lubropy naftowej, o których mowa w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin – jeżeli niestwierdzono nieprawidłowości;
 3. związanych z ewidencjonowaniem obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Natomiast zgodnie z art. 85 ustawy o KAS, kontrola celno-skarbowa w zakresie przestrzegania prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów, jak i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej, kończy się wynikiem kontroli. Taki wynik kontroli powinien zawierać podobne składniki, jak ten ww. kończący kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Adnotacja

Wedle art. 82 ust. 6 ustawy o KAS, w przypadku śmierci kontrolowanego naczelnik urzęducelno-skarbowego kończy kontrolę celno-skarbową adnotacją, którą pozostawia się w aktach kontroli.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika