Edukacja z wojskiem

„Edukacja z wojskiem” - wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

Rozpoczął się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 tys. szkół. List intencyjny w tej sprawie podpisali Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Edukacji Barbara Nowacka.

 - "Szkolenia w szkołach rozpoczną się 6 maja a zakończą 20 czerwca. 3-godzinne bloki zajęciowe będą dostosowane do wieku młodzieży oraz potrzeb danego regionu" – zapowiedziała podczas konferencji prasowej „Edukacja z wojskiem” Minister Edukacji Barbara Nowacka.

Porady prawne

Szefowa MEN wskazała, jak istotne jest wzmacnianie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

- "Patriotyzm to gotowość działania na rzecz ojczyzny, ale przede wszystkim nabywanie kompetencji, by służyć krajowi i służyć bliźniemu. I temu naprawdę ma służyć nasz program: zwiększeniu odporności młodych osób na różnego rodzaju zagrożenia, a także wyrobieniu postaw patriotycznych. W rozchwianym świecie, w którym żyjemy, ta odporność, wiedza i świadomość, że każda osoba będzie umiała poradzić sobie i pomóc komuś bliskiemu jest bardzo ważna" – dodała minister Nowacka.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, iż szkoła jest po to, aby dawać uczniom niezbędna wiedzę i umiejętności także do podejmowania działań w sytuacjach zagrożenia.

- "Bezpieczeństwo to siła, mądrość i edukacja obywateli. Szkoła jest miejscem, które powinno także uczyć jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych" – mówił o wspólnej inicjatywie MEN i MON minister Kosiniak-Kamysz i dodał: - Doszliśmy do wspólnego wniosku, że trzeba wprowadzić edukacją o bezpieczeństwie do szkół, pokazać wojsko w szkole, pokazać, co można zrobić, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, np. poporzez udzielanie pierwszej pomocy".

- "Z bezpieczeństwem i przygotowaniem na zagrożenia należy się oswajać. Trzeba wejść z edukacją o bezpieczeństwie do szkół. Bezpieczeństwo to nie tylko dobrze uzbrojona armia, ale też siła i odporność społeczeństwa. Od przedszkolaka do seniora każdy z nas musi być gotowy na różne wyzwania. Nie brakuje sytuacji zagrożenia każdego dnia, a są nimi także klęski żywiołowe, kryzysy, różnego rodzaju stany zagrożenia, wypadki. To wszystko dotyka nas gdziekolwiek jesteśmy. Szkoła jest po to, by dawać uczniom niezbędną wiedzę i umiejętności, także wobec sytuacji zagrożenia" - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Założenia programu

Program polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

3-lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej i obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się np. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach oraz skwerach szkolnych. Wiedzę i umiejętności mają przekazać w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku oraz przyjazny.

Minister Barbara Nowacka poinformowała, iż program będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem klas VIII szkół podstawowych i I klas szkół ponadpodstawowych, w których realizowany jest przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa.

17 kwietnia 2024 r. ruszył ogólnopolski nabór do udziału w programie. Program jest realizowany w całej Polsce - każda gmina może zgłosić określoną liczbę szkół do udziału w przedsięwzięciu.

Podstawa programu

Komunikat Ministra Edukacji z dnia 17 kwietnia 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Edukacja z wojskiem”.

Cele Przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja z wojskiem” jest organizacja zajęć z edukacji proobronnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży

Celem przedsięwzięcia jest:

 1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa;
 2. kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;
 3. poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
 4. nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;
 5. wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;
 6. nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Dla kogo?

Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione publiczne i niepubliczne:

 1. szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 2. szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy), o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 3. szkoły artystyczne, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 4. szkoły artystyczne, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego
– zwane dalej „szkołami”, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także właściwych ministrów.

W jakim trybie szkoły są zgłaszane do programu pn. „Edukacja z wojskiem”?

 Do programu pn. „Edukacja z wojskiem” szkoły są zgłaszane przez organy prowadzące, przede wszystkim wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków województw. Samorządy mogą też zgłaszać szkoły rejestrowane przez siebie, tj. szkoły prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne, w tym niepubliczne.

Termin zgłoszeń

Wnioskodawca składa formularz w terminie do dnia 24 kwietnia 2024 r.

Jak złożyć wniosek?

Formularz składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Czy udział szkoły w przedsięwzięciu jest bezpłatny?

Szkoła nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w programie.

Kiedy będą odbywać się zajęcia?

Zajęcia mogą zostać przeprowadzone w okresie od 6 maja do 20 czerwca. Termin realizacji szkolenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z prowadzącym zajęcia. Kontakt  ze szkołą w sprawie ustalenia terminu nawiązywać będzie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Czy potrzebne są zgody rodziców na udział dzieci w zajęciach pn. „Edukacja z wojskiem”?

Udział uczniów i uczennic w zajęciach odbywa się zgodnie z przepisami – także regulaminami i statutami szkół.

Czy zajęcia odbywają się po lekcjach?

Zajęcia mogą odbywać się w czasie lekcji. O tym, kiedy odbędą się zajęcia decyduje szkoła.

Ile oddziałów (zwanych potocznie klasami) może zostać przeszkolonych w jednej szkole?

Co do zasady, szkolenia odbywają się w jednym oddziale w każdej ze szkół. O wyborze oddziału decyduje dyrektor szkoły.

Jak nawiązać kontakt ze szkoleniowcem?

Z każdą wskazaną do udziału w programie szkołą kontakt nawiązywać będzie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Powiat może zgłosić udział jednego oddziału, tzn. jakiej grupy?

Oddział to konkretna jednostka organizacyjna szkoły, np. oddział IIa. Klasa to poziom, na którym jest oddział. W szkołach może być wiele oddziałów na poziomie klasy II, np. IIa, IIb, IIc itp. Do programu zgłaszany jest jeden oddział.

Materiały:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika