Gdzie trzeba, a gdzie można płacić podatek: w Polsce, czy za granicą?

Definicja miejsca zamieszkania

 W podatku dochodowym obowiązuje tzw. zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego. Zgodnie z tą zasadą, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 ustawy o PIT).

Od 1.01.2007 r. za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która (art. 3 ust. 1a ustawy o PIT): 

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Spełnienie jednego z ww. warunków mogłoby powodować, że dany podmiot stanie się rezydentem podatkowym w Polsce, a więc zostanie zobligowany do rozliczenia się w Polsce ze wszystkich swoich dochodów.  

Przykład:  

 • Spółka z o.o. z udziałem niemieckim na w swoich szeregach członka zarządu, który jest obywatelem Niemiec. Pan Hans spędził w Polsce 200 dni, doglądając spraw spółki. Czy w związku z tym ma obowiązek w Polsce rozliczyć się z całości swoich dochodów, również tych osiągniętych w innych państwach?

Omawiany przepis mógłby wprowadzić wiele zamętu, gdyby nie postanowienie szczególnej rangi, zgodnie z którym powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jeżeli więc umowa międzynarodowa będzie w tej materii zawierała odmienne uregulowania, to mają one pierwszeństwo przed zapisami polskich przepisów.

Na marginesie należy wspomnieć, że osoby fizyczne, jeśli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Od 1.01.2007 r. zdefiniowano, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z (art. 3 ust. 2b ustawy o PIT): 

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.  

Zwolnienie części dochodów uzyskanych za granicą 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Zwolnienie powyższe nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

 1. pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT,

 3. uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.        

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika