Jak zgłosić swoje wierzytelności wobec upadłego Getin Noble Banku S.A.?

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. akt: WA1M/GU/188/2023 – obwieszczenie tego dotyczące dostępne tutaj). Rzecznik Finansowy w celu ochrony interesu finansowego klientów tego banku, przedstawia najważniejsze informacje z tym związane.

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Banku S.A., Sąd wezwał wierzycieli upadłego banku do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni.

 Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku oraz związana z nim konieczność zgłoszenia wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego, może generować wiele wątpliwości, o jakich poniżej.

Jednocześnie Rzecznik Finansowy zapewnił, że – w ramach przysługujących mu uprawnień – będzie na bieżąco monitorował sytuację związaną z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Banku S.A. w celu należytej ochrony interesu klientów podmiotu rynku finansowego.

Porady prawne

Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera klientów i wierzycieli upadłego Getin Noble Bank

 Z powodu ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank SA w Warszawie i związanym z tym postępowaniem, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało szczegółowe instrukcje na temat tego, jak należy dokonać zgłoszenia wierzytelności.

Getin Noble Bank był na polskim rynku jednym z banków, który przyznawał swoim klientom najwięcej kredytów we frankach szwajcarskich. 20 lipca br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił jego upadłość.

– "Kredytobiorca Getin Noble Bank może zgłosić wierzytelność wynikającą z zapłaty przez niego środków w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej w CHF" – poinformował tuż po wyroku sądu Rzecznik Finansowy, który jako instytucja państwowa ma za zadanie chronić i wspierać klientów banków.

Oznacza to, że wierzyciele i klienci upadłego Getin Noble Banku mają 30 dni (najpóźniej do 19 sierpnia 2023 r.) na dokonanie zgłoszenia wierzytelności. Jest to termin nieprzekraczalny. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło pomóc wszystkim tym, którzy nie wiedzą, jak zgłosić swoje roszczenie.

Należy zrobić to elektronicznie: za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Ministerstwo przygotowało szczegółowy instruktaż, który krok po kroku wyjaśnia, jak (od strony technicznej) przejść procedurę.

W pierwszym kroku niezbędne jest założenie konta w systemie Moduł Tożsamość, które umożliwi dostęp do Portalu Użytkowników Zarejestrowanych Krajowego Rejestru Zadłużonych. Można to zrobić m.in. z pozycji Profilu Zaufanego, za pomocą e-dowodu lub przy pomocy podpisu kwalifikowanego.

Wszystkie szczegółowe informacje (łącznie z przystępnym filmem instruktażowym) dostępne są na stronie Portalu KRZ: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/.

W jaki sposób zgłosić wierzytelność w ramach postępowania upadłościowego Getin Noble Bank S.A.?

Wierzyciel Getin Noble Bank, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości (30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, tj. najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2023 r.) zgłosić przysługującą mu wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 

Wierzyciel ma obowiązek zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym elektronicznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej jako: KRZ). Aby dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem KRZ trzeba posiadać w nim konto. 

Osoba fizyczna, w celu założenia konta w systemie KRZ, musi wejść w przeglądarce internetowej pod adres: https://prs.ms.gov.pl/krz i kliknąć pole "Zaloguj", a następnie Rejestracja. Po uzyskaniu dostępu do KRZ, a konkretniej do części KRZ przeznaczonej dla użytkowników zalogowanych, możliwe jest wypełnienie formularza przeznaczonego do zgłoszenia wierzytelności – jest to formularz o numerze 30048. 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się filmy instruktażowe, na których opisane jest jak założyć konto w systemie KRZ oraz jak dokonywać kolejnych czynności: Filmy instruktażowe – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Pomocny może tez być podręcznik użytkownika zarejestrowanego w KRZ, udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: Podręcznik użytkownika zarejestrowanego Modułu Tożsamość (ms.gov.pl)

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

  1. imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
  8. numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Zgłoszenie nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej i jest dla wierzyciela czynnością bezpłatną.

Do kogo skierować zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się do syndyka masy upadłości. Informacje o wyznaczonym syndyku zamieszcza się w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Jakie wieszytelności podlegają zgłoszeniu?

Zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym podlegają wierzytelności, które mają wartość majątkową, istnieją w chwili ogłoszenia upadłości oraz podlegają zaspokojeniu z majątku objętego masą upadłości. Zgłoszeniu podlegają zarówno wierzytelności pieniężne, jak i niepieniężne. Kredytobiorca Getin Noble Bank może zgłosić wierzytelność wynikającą z zapłaty przez niego środków w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej w CHF.

Termin do zgłoszenia wierzytelności

Termin do zgłoszenia wierzytelności wyznaczany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i wynosi 30 dni (w przypadku Getin Noble Bank termin ten mija 19 sierpnia 2023 r.) od obwieszczenia o upadłości w Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Do pism kierowanych do syndyka stosuje się odpowiednio przepis art. 165 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku nadanie przesyłki w placówce pocztowej nawet w ostatnim dniu upływającego terminu, sprawi że zostanie on zachowany.

 Opóźnienie w zgłoszeniu wierzytelności wiąże się z negatywnymi konsekwencjami! Poza ewentualnym brakiem możliwości zaspokojenia z funduszy masy upadłości spóźnione zgłoszenie wiąże się z koniecznością uiszczenia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego. W przypadku spóźnienia się ze zgłoszeniem wierzytelności, nawet przy braku winy po stronie wierzyciela, ponosi on zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego. Koszty te stanowią równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wierzyciel, który nie zgłosił swojej wierzytelności, co do zasady nie uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. Jego wierzytelność co prawda nie wygasa, ale do czasu zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego nie może być przymusowo dochodzona.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika