Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Jakie są główne etapy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.?

 1. przygotowanie określonych dokumentów oraz wyceny składników majątku, która podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta,
 2. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki,
 3. zawarcie umowy spółki z o.o.,
 4. powołanie zarządu spółki z o.o. i ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
 5. dokonanie w rejestrze przedsiębiorców wpisu spółki przekształconej.

Do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową (w tym w spółkę z o.o.) stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową.

Jakie dokumenty należy przygotować w celu przekształcenia spółki?

W celu przekształcenia należy przygotować następujące dokumenty:

 1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 2. projekt umowy spółki z o.o.,
 3. wyceny składników majątku(aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień określony w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Wycena składników majątku podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

O czym należy pamiętać przy podejmowaniu uchwały o przekształceniu spółki?

Przekształcenie spółki wymaga uchwały powziętej przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:

 1. typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona - w tym przypadku w spółkę z o.o.,
 2. wysokość kapitału zakładowego w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (pamiętać należy, że minimalną wysokością kapitału zakładowego jest 5.000 zł),
 3. wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,
 4. zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
 5. nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej,
 6. zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

Spółka wezwie wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Nie dotyczy to wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu powzięcia uchwały. Oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (spółce z o.o.), przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego wkładu w spółce przekształcanej (spółce cywilnej), zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia.

Spółka dokonuje wypłaty na rzecz wspólnika, który nie chce uczestniczyć w spółce z o.o., nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia, termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia.

Ewentualne powództwo o uchylenie uchwały albo stwierdzenie jej nieważności należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

O czym należy pamiętać dokonując w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślając spółkę przekształcaną?

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu przyszłej spółki z o.o. Ogłoszenie o przekształceniu spółki jest dokonywane na wniosek tegoż zarządu.

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu "nowej" spółki do rejestru (dzień przekształcenia).

Kto odpowiada za szkody wyrządzone podczas przekształcania spółki?

Osoby działające za spółkę przekształcaną odpowiadają solidarnie wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody spowodowane naruszeniem prawa lub umowy spółki przekształcanej, w trakcie jej przekształcania, chyba że nie ponoszą winy.

Biegły rewident odpowiada wobec spółki i wspólników spółki przekształcanej za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku, gdy biegłych jest kilku ich odpowiedzialność jest solidarna.

Roszczenia wobec wszystkich tych osób przedawniają się w okresie trzech lat licząc od dnia przekształcenia.

Jakie są skutki przekształcenia spółki?

Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką z o.o., a spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące dotychczas majątek wspólny wspólników spółki cywilnej.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Pamiętaj, że:

 • W przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na formę spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu "dawniej", przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.
 • Wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.
 • Zanim rozpocznie się przekształcanie warto pamiętać, że nie ma możliwości przekształcenia spółki, która jest w likwidacji i rozpoczęła podział majątku ani spółki w upadłości.
 • Oprócz wszystkich czynności wskazanych wyżej, które regulują stricte proces przekształcenia się spółki, do jej przekształcenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki z o.o. (patrz porada "założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością").

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. 2000 r., nr 94, poz.1037 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika