Jak ubiegać się o zwroty VAT za materiały budowlane?

Jaki wniosek trzeba złożyć?

 

Zwroty VAT za materiały budowlane mają następować na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek taki może być złożony nie częściej raz w roku. Od początku 2008 r. nie ma już terminu końcowego składania owego wniosku (zob.: Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane).

Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku. Jeśli nie da się określić właściwego urzędu do rozpatrzenia wniosku, np. w przypadku osób mieszkających za granicą, wniosek można złożyć do Naczelnika II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Nawet jeśli uzna się on za podmiot niewłaściwy, to będzie obowiązany przekazać wniosek właściwemu urzędowi.  

Jeżeli ta osoba pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka. Naczelnik urzędu skarbowego ma 4 miesiące na wydanie decyzji o zwrocie, z określeniem jego kwoty. Inwestorowi może dokonać kompensaty swoich zobowiązań podatkowych o kwotę określoną w decyzji albo zwrot następuje na rachunek bankowy, w kasie urzędu lub pocztą. Gdyby jednak w powyższym terminie nie została wydana decyzja, wnioskodawcy przysługiwać mają odsetki.

Można zatem składać kilka wniosków (cząstkowych) albo jeden całościowy. 

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;

 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;

 3. rodzaj poniesionych wydatków, których zwrot dotyczy;

 4. rok rozpoczęcia inwestycji;

 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, których zwrot dotyczy;

 6. obliczoną kwotę zwrotu;

 7. oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę (zatem remont musi być już dokonany, żeby móc ubiegać się o zwrot);

 8. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeśli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku bankowego osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku bankowego obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot; 

 9. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków. 

Do wniosku należy załączyć kopię:

 • pozwolenia na budowę albo – w przypadku remontu, niewymagającego pozwolenia na budowę – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

 • faktur dokumentujących poniesione wydatki, których dotyczy zwrot. 

Wzór wniosku

 

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów udostępniło interaktywny wzór wniosku (VZM-1) o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, wraz z załącznikami.

Skorzystanie z takiego formularza może zmniejszać ryzyko popełnienia błędu przy jego sporządzaniu. Należy jednak pamiętać, iż wzór ten nie jest obligatoryjny i można składać wnioski o zwrot VAT także pisząc wnioski w innej formie, jednak spełniające podane wyżej wymogi.

Czy należy się opłata skarbowa od wniosków o zwrot?

 

Zarówno wniosek o zwrot VAT, jak i załączniki do tego wniosku, nie stanowią  przedmiotu opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), a tym samym nie podlegają tej opłacie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2007 r. Nr 23, poz. 138);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005 r., Nr 177, poz. 1468, z późn. zm..);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r., Nr 225, poz. 1635, ze zm.);

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • kevin 2013-05-28 18:23:02

  ile jest procent vatu zwracaja za materiały budowlane


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika